Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΥΕΙΑ) ΤΟΥ ΠΓΝΙ
Άξονας: 1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €605,988.00
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €605,988.00
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Η πράξη αφορά στον εργαστηριακό εξοπλισμό του ιδρυθέντος Κέντρου Υποστήριξης Εξατομικευμένης Ιατρικής Ακριβείας (ΚΥΕΙΑ) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ), υλοποιώντας την πρόταση για δημιουργία του ΚΥΕΙΑ του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της Ηπείρου. Συνοπτικά, το ΚΥΕΙΑ θα αποτελέσει νέα δομή του ΠΓΝΙ, στην οποία συμμετέχουν τμήματα και εργαστήρια του Νοσοκομείου με εξειδίκευση στην έρευνα στα πεδία της Κλινικής Χημείας, της Γενετικής, της Μοριακής Βιολογίας και της Παθολογοανατομίας και εμπειρία στην ανάλυση σε κλινικό και διαγνωστικό επίπεδο. Αποστολή του ΚΥΕΙΑ είναι η έρευνα για την ανάπτυξη καινοτόμων, εξειδικευμένων και ολοκληρωμένων αναλύσεων με κλινική εφαρμογή και στόχο την ακριβέστερη διάγνωση, την έγκαιρη πρόγνωση και την αποτελεσματικότερη θεραπευτική στόχευση, ή/και πρόληψη, διαφόρων νοσημάτων, της αναπαραγωγής, των παιδιών και των ενηλίκων, όπως νεοπλασίες, νοσήματα με γενετική βάση, ή πολυπαραγοντικά και συγγενή αίτια. Η προτεινόμενη πρόταση περιλαμβάνει την ενίσχυση του Κέντρου με σύγχρονο εξοπλισμό πολλαπλής και παράλληλης αναλυτικής απόδοσης ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την μετάβαση των υπηρεσιών του Κέντρου στο επίπεδο των σύγχρονων εργαστηριακών αναλύσεων και ερευνητικών κλινικοεργαστηριακών μελετών.
Κρισιμότητα
Είναι ευρέως αναγνωρισμένο ότι μια τεράστια αλλαγή επιτελείται σήμερα στην υγειονομική περίθαλψη. Η μέχρι τώρα προσέγγιση της ταξινόμησης των ασθενών σε ευρείες κατηγορίες, όπου σε κάθε μία ακολουθείται μια εμπειρική θεραπευτική στρατηγική, έχει αρχίσει πλέον να αντικαθίσταται από μια πιο στοχευμένη μορφή ιατρικής πρακτικής, η οποία επιδιώκει να χαρακτηρίσει και να θεραπεύσει τους ασθενείς με βάση την ανάλυση του μοριακού τους προφίλ. Αυτό είναι γνωστή σαν «Εξατομικευμένη Ιατρική» ή «Ιατρική Ακριβείας».Η Εξατομικευμένη Ιατρική εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους αντίστοιχους βιοδείκτες, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ακριβέστερη διάγνωση,ώστε να προβλέψουν την πιθανή θεραπευτική απόκριση και να καθοδηγήσουν προς τη σωστή κατεύθυνση την επιλογή θεραπείας.Η σύγχρονη πρόκληση στον χώρο είναι η έρευνα για την ταυτοποίηση νέων βιοδεικτών, η ανάδειξη της κλινικής τους αξίας, η επικύρωση των τεχνικών προσδιορισμού τους και τελικά η εισαγωγή τους στην καθ' ημέρα κλινική πράξη. Η παρούσα πρόταση κινείται προς αυτή την κατεύθυνση μέσω του εξοπλισμού του πρόσφατα ιδρυθέντος Κέντρου Υποστήριξης Εξατομικευμένης Ιατρικής Ακριβείας στο ΠΓΝΙ με σύγχρονες ερευνητικές υποδομές. Η Μελέτη Σκοπιμότητας για την Πρόταση «Κέντρο Στήριξης Εξατομικευμένης Ιατρικής & Μοριακής Ιατρικής Ακριβείας» προέκυψε βάσει της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 και των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας & Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Περιφέρειας Ηπείρου (6η Συνεδρίαση ΠΣΕΚ 06-12-2017). Η Πρόταση συζητήθηκε στο ΠΣΕΚ και στην 7η Συνεδρίαση 21-12-2017 και στην 9η Συνεδρίαση 12-11-2018). Η μελέτη παρουσιάστηκε από το ΠΣΕΚ στο πλαίσιο ενημέρωσης για την Πορεία υλοποίησης περιφερειακών RIS στην Τεχνική Συνάντηση της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης 27-06-2019.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Τα παραδοτέα της πράξης (εξοπλισμός) περιγράφονται παρακάτω: Α) ολοκληρωμένο σύστημα σάρωσης μικροσυστοιχιών μοριακής κυτταρογενετικής ανάλυσης με τεχνολογία συγκριτικού γενωμικού υβριδισμού (aCGH) για κυτταρογενετική-γονιδιωματική ανάλυση Β) πλατφόρμα μαζικά παράλληλης αλληλούχισης με τεχνολογία ημιαγωγών συνοδευόμενη από σύστημα αυτόματης προετοιμασίας δειγμάτων για την ανάλυση του μεταγραφώματος και γονιδιώματος Γ) αναβάθμιση συστήματος αναλυτή μαζών τριπλού τετραπόλου-παγίδας ιόντων για ταυτόχρονη ποσοτική και ποιοτική ανάλυση για ανάλυση του μεταβολώματος Δ) ψηφιακού συστήματος σάρωσης ιστολογικών πλακιδίων και λογισμικού επεξεργασίας και ανάλυσης μικροσκοπικών εικόνων οπτικού μικροσκοπίου για ψηφιακή ανάλυση ιστικών δειγμάτων σε μεγάλη κλίμακα.
Δείκτες Εκροών
  • SO033.Ερευνητικές Υποδομές που ενισχύονται

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.