Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Διαβούλευση

Ακολούθησε διαβούλευση με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σύνταξη νεότερων σχεδίων (όλη την περίοδο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2014) με τελική υποβολή και έγκριση του στις 18 Δεκεμβρίου 2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθώς και του άρθρου 4 του C(2013) 9651/07-01-2014 Εξουσιοδοτικού Κανονισμού, τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τους εταίρους με τους οποίους διαβουλεύονται το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Στους εταίρους συγκαταλέγονται :

  • α) οι αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές, δημοτικές και άλλες δημόσιες αρχές
  • β) οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι 
  • γ) οι φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, όπως περιβαλλοντικοί εταίροι, μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των φύλων και της εξάλειψης των διακρίσεων.

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.