Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Στρατηγική Επικοινωνίας

Σύμφωνα με το Άρθρο 115 του Κανονισμού 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 η Διαχειριστική Αρχή είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση Στρατηγικής Επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Οι γενικοί στόχοι είναι:  

α) η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

β) η δημοσιοποίηση στους πολίτες της Ένωσης του ρόλου και των επιτευγμάτων της πολιτικής για τη συνοχή και των Ταμείων μέσω δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας σχετικά με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης, των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Πράξεων.

Η Στρατηγική Επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής.

Στρατηγική Επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020

  • Υποχρεώσεις Δημοσιότητας
  • Επικοινωνιακός Οδηγός
 

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.