Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Εξειδίκευση Επιχειρησιακού Προγράμματος 2021-2027

Εξειδίκευση & Χρονοπρογραμματισμός Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027

Η εξειδίκευση αποτελεί ένα υποστηρικτικό εργαλείο για τον προγραμματισμό και την έκδοση προσκλήσεων, την ένταξη των πράξεων και τη συνολική παρακολούθηση της εφαρμογής του Προγράμματος και συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή των Προγραμμάτων 2021-2027 για την επίτευξη των στόχων πολιτικής και των ειδικών στόχων που τέθηκαν στο πλαίσιο του σχεδιασμού. Η «Εγκύκλιος για την εξειδίκευση των Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027» περιλαμβάνεται στα συνημμένα αρχεία.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027 έχει πραγματοποιηθεί η εξειδίκευση δράσεων και ο χρονοπρογραμματισμός των προσκλήσεων σε κύκλους:

1ο κύκλος

Η τρέχουσα Απόφαση Έγκρισης Εξειδίκευσης, η Εξειδίκευση των δράσεων και ο Χρονοπρογραμματισμός προσκλήσεων (Εκδ 1.4) μπορούν να αναζητηθούν και στα συνημμένα του παρόντος άρθρου.

Αφορά:

 • i.2 Μηχανισμός υποστήριξης οικοσυστήματος Έρευνα
 • 2Α.i.1 Δράσεις Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης ενέργειας / Υποδράση 2Α.i.1.α: Έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων με δυνατότητα ενσωμάτωσης έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ
 • 2Α.i.1 Δράσεις Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης ενέργειας / Υποδράση 2Α.i.1.γ: Υλοποίηση παρεμβάσεων που προβλέπονται στα Σχέδια Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια των ΟΤΑ
 • 2Α.iv.1 Έργα προστασίας από την κλιματική αλλαγή / Υποδράση 2Α.i.1.α - Έργα διευθέτησης και διαχείρισης πλημμυρικών υδάτων σε οριοθετημένα ρέματα – χειμάρρους, ευθύνης τοπικών αρχών στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου
 • 2Α.v.3 Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων / Υποδράση 2A.v.3.α : Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων για την Περιφέρεια Ηπείρου – Τμηματοποιημένα έργα
 • 4Β.α.3 Προγράμματα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων
 • 4Β.θ.1 Παρεμβάσεις για την προώθηση της ενεργού ένταξης των Μεταναστών
 • 4Β.ια.1 Κέντρα Κοινότητας / Υποδράση 4Β.ια.1.α: Συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων Κέντρων Κοινότητας
 • 4Β.ια.2 Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών
 • 4Β.ια.3 Παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε επίπεδο οικογενειών /Υποδράση 4Β.ια.3.α: Κέντρα Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ (ΚΔΗΦ)
 • 4Β.ια.3 Παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε επίπεδο οικογενειών / Υποδράση 4Β.ια.3.γ: Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)
 • 4Β.ια.5 Παρεμβάσεις προς όφελος των γυναικών / Υποδράση 4Β.ια.5.α Δομές υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας - Συμβουλευτικά Κέντρα
 • 4Β.ια.5 Παρεμβάσεις προς όφελος των γυναικών / Υποδράση 4Β.ια.5.β Δομές υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας - Ξενώνες φιλοξενίας
 • 4Β.ια.9 Προώθηση και υποστήριξη παιδιών
 • Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+
 • Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

Οι προηγούμενες εκδόσεις των Αποφάσεων Έγκρισης Εξειδίκευσης, η Εξειδίκευση Δράσεων και ο αντίστοιχος Χρονοπρογραμματισμός προσκλήσεων για κάθε Έκδοση (Έκδ.0 Έκδ.1 Έκδ.2 Έκδ.3) μπορούν να αναζητηθούν και στα συνημμένα του παρόντος άρθρου.

2ο κύκλος

Η τρέχουσα Απόφαση Έγκρισης Εξειδίκευσης, η Εξειδίκευση των δράσεων και ο Χρονοπρογραμματισμός προσκλήσεων (Εκδ 2.2) μπορούν να αναζητηθούν και στα συνημμένα του παρόντος άρθρου.

Αφορά:

 • i.1: Εκσυγχρονισμός- αναβάθμιση- δημιουργία ερευνητικών υποδομών δημόσιων ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημιακών εργαστηρίων έρευνας & ανάπτυξης / Υποδράση 1.i.1.α1: Ενίσχυση της ικανότητας ερευνητικών φορέων με την δημιουργία νέων ερευνητικών κέντρων (κτιριακά, εξοπλισμός, λειτουργικές δαπάνες).
 • 2Α.i.1: Δράσεις Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης ενέργειας δημόσιων υποδομών / Υποδράση 2Α.i.1.α2 Έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων με δυνατότητα ενσωμάτωσης έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ.
 • 2Α.iv.1 Έργα προστασίας από την κλιματική αλλαγή / Υποδράση 2Α.iv.1α Έργα διευθέτησης και διαχείρισης πλημμυρικών υδάτων σε οριοθετημένα ρέματα – χειμάρρους, ευθύνης τοπικών αρχών στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου.
 • 2Α.iv.1 Έργα προστασίας από την κλιματική αλλαγή / Υποδράση 2Α.iv.1β Έργα κατασκευής νέων και αναβάθμισης υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου
 • 2Α.v.1: Υλοποίηση δράσεων του Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου.
 • ii.2: Δράσεις οδικής ασφάλειας / Υποδράση 3.ii.2α: Εγκατάσταση συστημάτων πληροφόρησης προς τους χρήστες του οδικού δικτύου, προμήθεια εξοπλισμού για την πρόληψη κινδύνων και τη διαχείριση ατυχημάτων και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.
 • ii.2: Δράσεις οδικής ασφάλειας / Υποδράση 3.ii.2β: Βραχυπρόθεσμες επεμβάσεις μικρής κλίμακας και Μεσοπρόθεσμες επεμβάσεις μεγαλύτερης κλίμακας σε σημεία Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (ΜΟΑ) του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου.
 • 4Β.στ.1: Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/ τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση.
 • 4Β.ια.1 Κέντρα Κοινότητας / Υποδράση 4Β.ια.1β: Ενίσχυση των υπηρεσιών πολιτισμικής διαμεσολάβησης σε Κέντρα κοινότητας / Κέντρα ένταξης μεταναστών.
 • 4Β.ια.8: Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης.
 • 4Β.ια.9 Προώθηση και υποστήριξη παιδιών
 • 4Β.ιβ.1: Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

Προηγούμενες εκδόσεις:

Οι προηγούμενες εκδόσεις των Αποφάσεων Έγκρισης Εξειδίκευσης η Εξειδίκευση Δράσεων και ο αντίστοιχος Χρονοπρογραμματισμός έκδοσης προσκλήσεων για κάθε Έκδοση (Έκδ.0 Έκδ.1) μπορούν να αναζητηθούν και στα συνημμένα του παρόντος άρθρου.

Συνημμένα

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.