Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Επιτροπή Παρακολούθησης

Η Επιτροπή Παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4314/2014 έχει ως αποστολή να παρακολουθεί την εφαρμογή του Προγράμματος καθώς και να εγκρίνει την εξειδίκευση του. Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες της είναι αυτές που περιγράφονται στα άρθρα 49 και 110 του Κανονισμού 1303/2013 ενώ για τη σύνθεση της λαμβάνεται υπόψη ο Κανονισμός 240/2014.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της και συνεδριάζει μια φορά ετησίως ή και τακτικότερα. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία  των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, ενώ αποφάσεις δύναται να λαμβάνονται και μέσω γραπτής διαδικασίας.

Οι διαδικασίες της Επιτροπής εκτελούνται και αποτυπώνονται στο Δίαυλο.


Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Συνημμένα

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.