Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Κριτήρια Επιλογής Πράξεων 2021-2027

Μεθοδολογία και κριτήρια επιλογής πράξεων Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027

Η διαδικασία για την επιλογή και έγκριση πράξεων περιγράφεται στη Λειτουργική Περιοχή Ι του Εγχειριδίου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

Βασικό στάδιο της διαδικασίας είναι η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλουν οι δυνητικοί δικαιούχοι, κατόπιν πρόσκλησης που εκδίδει η ΔΑ. Η επιλογή της μεθοδολογίας αξιολόγησης, η προσαρμογή (προσθήκη, εξειδίκευση) των προτεινόμενων, στις παρούσες οδηγίες, κριτηρίων επιλογής πράξεων καθώς και η βαρύτητα και η βαθμολόγηση αυτών, που θα γίνει από τη ΔΑ, διαφοροποιείται/ προσαρμόζεται ανάλογα με τις δράσεις και τους ειδικότερους στόχους των προσκλήσεων. Η μεθοδολογία και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των πράξεων εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης.

Αναλυτικές Οδηγίες για την αξιολόγηση των προτάσεων μπορεί να βρει κάποιος στο Εγχειριδίου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και ειδικότερα στη διαδικασία «ΔΙ_1: Έκδοση πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων» (Ο.I.1_1_ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 21-27)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027 έχει πραγματοποιηθεί η έγκριση της μεθοδολογίας αξιολόγησης και κριτηρίων επιλογής πράξεων σε κύκλους:

1ο κύκλος

Η απόφαση έγκρισης των κριτηρίων του 1ου κύκλου μπορεί να αναζητηθεί στα συνημμένα που βρίσκονται παρακάτω και αφορά την έκδοση 1.2

 • i.2 Μηχανισμός υποστήριξης οικοσυστήματος Έρευνας
 • 2Α.i.1 Δράσεις Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης ενέργειας / 2Α.i.1.α: Έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων με δυνατότητα ενσωμάτωσης έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ
 • 2Α.i.1 Δράσεις Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης ενέργειας / 2Α.i.1.γ: Υλοποίηση παρεμβάσεων που προβλέπονται στα σχέδια δράσης για την βιώσιμη ενέργεια των ΟΤΑ
 • 2Α.iv.1 Έργα προστασίας από την κλιματική αλλαγή
 • 2Α.v.3 Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων / 2A.v.3α : Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων για την Περιφέρεια Ηπείρου – Τμηματοποιημένα έργα
 • 2Β.viii.1 Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην βελτίωση της αστικής κινητικότητας
 • 4Β.α.3 Προγράμματα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων
 • 4Β.θ.1 Παρεμβάσεις για την προώθηση της ενεργού ένταξης των Μεταναστών
 • 4Β.ια.1 Κέντρα Κοινότητας
 • 4Β.ια.2 Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών
 • 4Β.ια.3 Παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε επίπεδο οικογενειών / 4Β.ια.3.α: Κέντρα Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ (ΚΔΗΦ)
 • 4Β.ια.3 Παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε επίπεδο οικογενειών / 4Β.ια.3.γ: Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)
 • 4Β.ια.5 Παρεμβάσεις προς όφελος των γυναικών
 • 4Β.ια.9 Προώθηση και υποστήριξη παιδιών
 • Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+ & Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

2ο κύκλος

Η απόφαση έγκρισης των κριτηρίων του 2ου κύκλου μπορεί να αναζητηθεί στα συνημμένα που βρίσκονται παρακάτω και αφορά την έκδοση 2.0

Αφορά:

 • i.1: Εκσυγχρονισμός- αναβάθμιση- δημιουργία ερευνητικών υποδομών δημόσιων ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημιακών εργαστηρίων έρευνας & ανάπτυξης / 1.i.1.α1: Ενίσχυση της ικανότητας ερευνητικών φορέων με την δημιουργία νέων ερευνητικών κέντρων (κτιριακά, εξοπλισμός, λειτουργικές δαπάνες)
 • 2Α.i.1: Δράσεις Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης ενέργειας δημόσιων υποδομών / 2Α.i.1.α2 Έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων με δυνατότητα ενσωμάτωσης έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ
 • 2Α.iv.1 Έργα προστασίας από την κλιματική αλλαγή / 2Α.iv.1α Έργα διευθέτησης και διαχείρισης πλημμυρικών υδάτων σε οριοθετημένα ρέματα – χειμάρρους, ευθύνης τοπικών αρχών στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου
 • 2Α.iv.1 Έργα προστασίας από την κλιματική αλλαγή / 2Α.iv.1β Έργα κατασκευής νέων και αναβάθμισης υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου
 • 2Α.v.1: Υλοποίηση δράσεων του Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου
 • ii.2: Δράσεις οδικής ασφάλειας
 • 4Β.στ.1: Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/ τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση
 • 4Β.ια.1 Κέντρα Κοινότητας / 4Β.ια.1β: Ενίσχυση των υπηρεσιών πολιτισμικής διαμεσολάβησης σε Κέντρα κοινότητας / Κέντρα ένταξης μεταναστών
 • 4Β.ια.8: Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης
 • 4Β.ιβ.1: Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.