Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Προγραμματισμός Προσκλήσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος ΗΠΕΙΡΟΣ

Άξονας

Στόχος Πολιτικής

Ειδικός Στόχος

Δράση

Διαδικασία Αξιολόγησης

Γεωγραφική Περιοχή

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Δημόσια Δαπάνη

Υποβολή Προτάσεων

Έναρξη

Λήξη

1

1

RSO1.1

1.i.2 Μηχανισμός υποστήριξης οικοσυστήματος Έρευνας

Άμεση

 

Περιφέρεια Ηπείρου

250.000

3/2023

6/2023

2

RSO2.1

2Α.i.1.α: Έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων με δυνατότητα ενσωμάτωσης έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ(αφορά βασική ανακαίνιση κτιρίων).

Άμεση

Περιφέρεια Ηπείρου

- ΟΤΑ Α΄και Β’ Βαθμού και Επιχειρήσεις αυτών

- Δημόσιοι Φορείς (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ)

2.500.000

3/2023

5/2023

2

RSO2.1

2Α.i.1.γ: Υλοποίηση παρεμβάσεων που προβλέπονται στα Σχέδια Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια των ΟΤΑ

Άμεση

Περιφέρεια Ηπείρου

- ΟΤΑ Α΄και Β’ Βαθμού και Επιχειρήσεις αυτών

10.000.000

5/2023

8/2023

2

RSO2iv

2Α.i.1.α Έργα διευθέτησης και διαχείρισης πλημμυρικών υδάτων σε οριοθετημένα ρέματα – χειμάρρους, ευθύνης τοπικών αρχών στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου

Συγκριτική

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Ηπείρου, ΟΤΑ Α’βαθμού

9.500.000

5/2023

9/2023

2

RSO2.v

2A.v.3α : Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων για την Περιφέρεια Ηπείρου – Τμηματοποιημένα έργα

Άμεση

Περιφέρεια Ηπείρου

Δήμος Πάργας

10.000.000

2/2023

5/2023

4

RSO4.1

4Β.α.3 Προγράμματα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων

Άμεση

Περιφέρεια Ηπείρου

- Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι / οργανώσεις αυτών

- ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων

- Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ

- Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ

3.500.000

5/2023

8/2023

4

RSO4.9

4Β.θ.1 Παρεμβάσεις για την προώθηση της ενεργού ένταξης των Μεταναστών

Άμεση

Περιφέρεια Ηπείρου

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης

8.248.000

6/2023

9/2023

4

RSO4.11

4Β.ια.1.α: Συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων Κέντρων Κοινότητας

Άμεση

Περιφέρεια Ηπείρου

ΟΤΑ Α’ βαθμού/Δήμοι της Περιφέρειας, Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Δήμων, λοιποί δημοτικοί φορείς καθ’ αρμοδιότητα

5.200.000

6/2023

9/2023

4

RSO4.11

4Β.ια.2 Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών

Άμεση

Περιφέρεια Ηπείρου

- ΟΤΑ  Α’ βαθμού/Δήμοι της Περιφέρειας

- Νομικά Πρόσωπα των Δήμων (Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Δήμων, λοιποί Δημοτικοί Φορείς)

- ΜΚΟ (συμπράττοντας υποχρεωτικά με τον οικείο Δήμο)

- Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) του νόμου 4019/2011 και Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) του 2716/1999 (αρ. 12) / (συμπράττοντας υποχρεωτικά με τον οικείο Δήμο)

4.500.000

6/2023

9/2023

4

RSO4.11

4Β.ια.3.α: Κέντρα Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ (ΚΔΗΦ)

Άμεση

Περιφέρεια Ηπείρου

OTA A΄ βαθμού και επιχειρήσεις αυτών, ΜΚΟ, Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα

2.700.000

6/2023

9/2023

4

RSO4.11

4Β.ια.3.γ: Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)

Άμεση

Περιφέρεια Ηπείρου

OTA A΄ βαθμού και επιχειρήσεις αυτών, ΜΚΟ, Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα

5.240.000

6/2023

9/2023

4

RSO4.11

4Β.ια.5.α Δομές υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας - Συμβουλευτικά Κέντρα

Άμεση

Περιφέρεια Ηπείρου

- Δήμος Αρταίων,

- Δήμος Πρέβεζας,

- Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιωαννιτών 

- Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)

1.350.000

6/2023

9/2023

4

RSO4.11

4Β.ια.5.β Δομές υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας - Ξενώνες φιλοξενίας

Άμεση

Περιφέρεια Ηπείρου

Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιωαννιτών 

1.350.000

6/2023

9/2023

4

RSO4.11

4Β.ια.9 Προώθηση και υποστήριξη παιδιών

Άμεση

Περιφέρεια Ηπείρου

Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.

5.000.000

2/2023

3/2023

6

 

 

Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+

Άμεση

Περιφέρεια Ηπείρου

ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος

2.287.172

2/2023

12/2029

7

 

 

Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

Άμεση

Περιφέρεια Ηπείρου

ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος

5.622.879

2/2023

12/2029

1

1 RSO1.1 1.i.1: Εκσυγχρονισμός/ αναβάθμιση/ δημιουργία ερευνητικών υποδομών δημόσιων ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημιακών εργαστηρίων έρευνας & ανάπτυξης Άμεση

Περιφέρεια Ηπείρου

 Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων – Π.Γ.Ν.Ι. 1.000.000  Γ τρίμηνο 2023 Δ τρίμηνο 2023

2 RSO2.1 2Α.i.1.α2: Έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων με δυνατότητα ενσωμάτωσης έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ(αφορά βασική ανακαίνιση κτιρίων). Συγκριτική

Περιφέρεια Ηπείρου

 - ΟΤΑ Α΄και Β’ Βαθμού και Επιχειρήσεις αυτών
- Δημόσιοι Φορείς (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς Γενικής Κυβέρνησης)
7.537.311 Γ τρίμηνο 2023 Δ τρίμηνο 2023

2 RSO2.iv 2Α.iv.1β -  Έργα κατασκευής νέων και αναβάθμισης υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου Συγκριτική

Περιφέρεια Ηπείρου

Δήμοι Περιφέρειας Ηπείρου, Δ.Ε.Υ.Α.

4.000.000 Β τρίμηνο 2023 Δ τρίμηνο 2023

2 RSO2.v 2Α.v.1: Υλοποίηση δράσεων του Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου Άμεση

Περιφέρεια Ηπείρου

OTA A΄ και Β΄ βαθμού
Δ/νση Υδάτων / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
ΔΕΥΑ και Σύνδεσμοι Ύδρευσης

1.000.000 Β τρίμηνο 2023 Δ τρίμηνο 2023

3

3 RSO3.2 3.ii.2: Δράσεις οδικής ασφάλειας Άμεση

Περιφέρεια Ηπείρου

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 1.000.000 Β τρίμηνο 2023 Γ τρίμηνο 2023

4 RSO4.6 4Β.στ.1: Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/ τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση Άμεση

Περιφέρεια Ηπείρου


Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

17.660.000 Γ τρίμηνο 2023 Δ τρίμηνο 2023

4

RSO4.11

Δράση  4Β.ια. 8 Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης

Άμεση

Περιφέρεια Ηπείρου

 
Περιφέρεια Ηπείρου
250.000  Γ τρίμηνο 2023 Δ τρίμηνο 2023
Συνημμένα

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.