Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Προγραμματισμός Προσκλήσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος ΗΠΕΙΡΟΣ

Άξονας

Στόχος Πολιτικής

Ειδικός Στόχος

Δράση

Διαδικασία Αξιολόγησης

Γεωγραφική Περιοχή

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Δημόσια Δαπάνη

Υποβολή Προτάσεων

Έναρξη

Λήξη

1

1

RSO1.1

1.i.1: Εκσυγχρονισμός/ αναβάθμιση/ δημιουργία ερευνητικών υποδομών δημόσιων ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημιακών εργαστηρίων έρευνας & ανάπτυξης

Άμεση

 

Περιφέρεια Ηπείρου

1.000.000

Γ τρίμηνο 2023

Δ τρίμηνο 2023

1

1

RSO1.1

1.i.2 Μηχανισμός υποστήριξης οικοσυστήματος Έρευνας

Άμεση

 

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Ηπείρου

250

Α τρίμηνο 2023

Β τρίμηνο 2023

2

RSO2.1

2Α.i.1.α: Έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων με δυνατότητα ενσωμάτωσης έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ(αφορά βασική ανακαίνιση κτιρίων).

Άμεση

 

Περιφέρεια Ηπείρου

ΟΤΑ Α και Β Βαθμού και Επιχειρήσεις αυτών, Δημόσιοι Φορείς (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ)

2.500.000

Α τρίμηνο 2023

Β τρίμηνο 2023

2

RSO2.1

2Α.i.1.α2: Έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων με δυνατότητα ενσωμάτωσης έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ

Συγκριτική

 

Περιφέρεια Ηπείρου

ΟΤΑ Α και Β Βαθμού και Επιχειρήσεις αυτών, Δημόσιοι Φορείς (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ)

7.537.311

Γ τρίμηνο 2023

Δ τρίμηνο 2023

2

RSO2.1

2Α.i.1.γ: Υλοποίηση παρεμβάσεων που προβλέπονται στα Σχέδια Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια των ΟΤΑ

Άμεση

 

Περιφέρεια Ηπείρου

ΟΤΑ Α Βαθμού και Επιχειρήσεις αυτών

10.000.000

Β τρίμηνο 2023

Γ τρίμηνο 2023

2

RSO2iv

2Α.i.1.α - Έργα διευθέτησης και διαχείρισης πλημμυρικών υδάτων σε οριοθετημένα ρέματα – χειμάρρους, ευθύνης τοπικών αρχών στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου

Άμεση

 

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Ηπείρου, ΟΤΑ Α βαθμού

9.500.000

Β τρίμηνο 2023

Γ τρίμηνο 2023

2

RSO2iv

2Α.iv.1β - Έργα κατασκευής νέων και αναβάθμισης υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου

Συγκριτική

 

Περιφέρεια Ηπείρου

ΟΤΑ Α Βαθμού και ΔΕΥΑ

4.000.000

Β τρίμηνο 2023

Δ τρίμηνο 2023

2

RSO2.v

2Α.v.1: Υλοποίηση δράσεων του Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου

Άμεση

 

Περιφέρεια Ηπείρου

OTA A και Β βαθμού, Δ/νση Υδάτων / Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ΔΕΥΑ και Σύνδεσμοι Ύδρευσης

1.000.000

Γ τρίμηνο 2023

Δ τρίμηνο 2023

2

RSO2.v

2A.v.3.α : Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων για την Περιφέρεια Ηπείρου – Τμηματοποιημένα έργα

Άμεση

 

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Ηπείρου, ΔΕΥΑ Αρταίων, Δήμος Ζίτσας, Δήμος Ν. Σκουφά

10.000.000

Α τρίμηνο 2023

Γ τρίμηνο 2023

3

3

RSO3.2

3.ii.2: Δράσεις οδικής ασφάλειας/ Υποδράση 3.ii.2α: Εγκατάσταση συστημάτων πληροφόρησης προς τους χρήστες του οδικού δικτύου, προμήθεια εξοπλισμού για την πρόληψη κινδύνων και τη διαχείριση ατυχημάτων και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού

Άμεση

 

Περιφέρεια Ηπείρου

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

500

Γ τρίμηνο 2023

Δ τρίμηνο 2023

3

3

RSO3.2

3.ii.2: Δράσεις οδικής ασφάλειας / Υποδράση 3.ii.2β: Βραχυπρόθεσμες επεμβάσεις μικρής κλίμακας και Μεσοπρόθεσμες επεμβάσεις μεγαλύτερης κλίμακας σε σημεία Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (ΜΟΑ) του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου

Άμεση

 

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Ηπείρου

500

Γ τρίμηνο 2023

Δ τρίμηνο 2023

4

RSO4.1

4Β.α.3 Προγράμματα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων

Άμεση

 

Περιφέρεια Ηπείρου

Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι / οργανώσεις αυτών, ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων, Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ, Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ

3.500.000

Β τρίμηνο 2023

Γ τρίμηνο 2023

4

RSO4.6

4Β.στ.1: Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/ τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση

Άμεση

 

Περιφέρεια Ηπείρου

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ. Τομέας Παιδείας

17.660.000

Β τρίμηνο 2023

Γ τρίμηνο 2023

4

RSO4.9

4Β.θ.1 Παρεμβάσεις για την προώθηση της ενεργού ένταξης των Μεταναστών

Άμεση

 

Περιφέρεια Ηπείρου

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης

8.248.000

Δ τρίμηνο 2023

Α τρίμηνο 2024

4

RSO4.11

4Β.ια.1.α: Συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων Κέντρων Κοινότητας

Άμεση

 

Περιφέρεια Ηπείρου

ΟΤΑ Α βαθμού, Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Δήμων, λοιποί δημοτικοί φορείς καθ’ αρμοδιότητα

5.200.000

Γ τρίμηνο 2023

Δ τρίμηνο 2023

4

RSO4.11

4Β.ια.1β: Ενίσχυση των υπηρεσιών πολιτισμικής διαμεσολάβησης σε Κέντρα κοινότητας / Κέντρα ένταξης μεταναστών

Άμεση

 

Περιφέρεια Ηπείρου

ΕΕΤΑΑ

300

Γ τρίμηνο 2023

Γ τρίμηνο 2023

4

RSO4.11

4Β.ια.2 Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών

Άμεση

 

Περιφέρεια Ηπείρου

Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι / οργανώσεις αυτών, ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων, Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ, Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ

4.500.000

Β τρίμηνο 2023

Γ τρίμηνο 2023

4

RSO4.11

4Β.ια.3.α: Κέντρα Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ (ΚΔΗΦ)

Άμεση

 

Περιφέρεια Ηπείρου

OTA A βαθμού και επιχειρήσεις αυτών, ΜΚΟ, Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα

2.700.000

Δ τρίμηνο 2023

Α τρίμηνο 2024

4

RSO4.11

4Β.ια.3.γ: Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)

Άμεση

 

Περιφέρεια Ηπείρου

OTA A βαθμού και επιχειρήσεις αυτών, ΜΚΟ, Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα

5.240.000

Γ τρίμηνο 2023

Γ τρίμηνο 2023

4

RSO4.11

4Β.ια.5.α Δομές υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας - Συμβουλευτικά Κέντρα

Άμεση

 

Περιφέρεια Ηπείρου

Δήμος Αρταίων, Δήμος Πρέβεζας, Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιωαννιτών, Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)

1.350.000

Δ τρίμηνο 2023

Α τρίμηνο 2024

4

RSO4.11

4Β.ια.5.β Δομές υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας - Ξενώνες φιλοξενίας

Άμεση

 

Περιφέρεια Ηπείρου

Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιωαννιτών

1.350.000

Δ τρίμηνο 2023

Α τρίμηνο 2024

4

RSO4.11

4Β.ια. 8 Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης

Άμεση

 

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Ηπείρου

250

Γ τρίμηνο 2023

Δ τρίμηνο 2023

4

RSO4.11

4Β.ια.9 Προώθηση και υποστήριξη παιδιών 2022-2023

Άμεση

 

Περιφέρεια Ηπείρου

Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.

5.000.000

Α τρίμηνο 2023

Α τρίμηνο 2023

4

RSO4.11

4Β.ια.9 Προώθηση και υποστήριξη παιδιών 2023-2024

Άμεση

 

Περιφέρεια Ηπείρου

Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.

5.000.000

Β τρίμηνο 2023

Γ τρίμηνο 2023

4

RSO4.12

4Β.ιβ.1: Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού / Δομή αστέγων

Άμεση

 

Περιφέρεια Ηπείρου

ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ιωαννιτών

1.000.000

Γ τρίμηνο 2023

Γ τρίμηνο 2023

6

Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+

Άμεση

 

Περιφέρεια Ηπείρου

ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος

2.287.172

Α τρίμηνο 2023

Δ τρίμηνο 2029

7

Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

Άμεση

 

Περιφέρεια Ηπείρου

ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος

5.622.879

Α τρίμηνο 2023

Δ τρίμηνο 2029

 
Συνημμένα

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.