Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ)

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ) αποτελεί ένα εργαλείο σχεδιασμού και υλοποίησης μιας τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής και αντιμετώπισης των τοπικών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας σε σαφώς προσδιορισμένες χωρικές ενότητες. Η συγκεκριμένη προσέγγιση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων θέλει να αντιστρέψει την παραδοσιακή αναπτυξιακή πολιτική που κατευθύνεται «από την κορυφή προς τη βάση» (top-down approach) και να ενθαρρύνει πολιτικές που κατευθύνονται «από τη βάση προς την κορυφή» (bottom-up approach).

Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020 θα χρηματοδοτηθεί η υλοποίηση τριών Στρατηγικών ΤΑΠΤοΚ με δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9vi «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων», συμβάλλοντας στον Ειδικό Στόχο «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση με αξιοποίηση του τοπικού δυναμικού»:

  1. Ολοκληρωμένο τοπικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, δράση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Ιωαννιτών που εγκρίθηκε με την 1197/11-7-2017 (ΑΔΑ: 6Ψ7Φ7Λ9-Θ1Μ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου.
  2. Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ-ΕΚΤ της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Ήπειρος ΑΕ)» συμπληρωματική της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020 με την 3206/12-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΤΤΨ4653ΠΓ-878) Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (εκτός των περιοχών που περιλαμβάνονται στην Στρατηγική ΒΑΑ).
  3. Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ-ΕΚΤ της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου – Αμβρακικού Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ)» συμπληρωματική της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ που εγκρίθηκε με την 3206/12-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΤΤΨ4653ΠΓ-878)Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου εξέδωσε την 1984/15-11-2017 (ΑΔΑ: 6ΕΡΑ7Λ9-ΜΩΥ) πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβλήθηκαν, αξιολογήθηκαν θετικά και εγκρίθηκαν με την 3544/28-12-2017 (ΑΔΑ: 68ΟΠ7Λ9-Ο0Β) απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου οι Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ):

Α/Α

Στρατηγική

Ομάδα Τοπικής Δράσης

1

Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ – ΕΚΤ στην περιοχή της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών με τίτλο «Τοπικό Πρόγραμμα για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας»

Αναπτυξιακή Ηπείρου ΑΕ - Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ (Ήπειρος ΑΕ)

2

Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ – ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ-Leader της Ήπειρος ΑΕ με τίτλο «Επιχειρηματικότητα στην περιοχή Leader μέσω ΤΑΠΤοΚ-ΕΚΤ»

Αναπτυξιακή Ηπείρου ΑΕ - Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ (Ήπειρος ΑΕ)

3

Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ – ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ-Leader της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ με τίτλο «Δράσεις ΕΚΤ στις περιοχές ΤΑΠΤοΚ των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας & Θάλασσας»

Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αμβρακικού – Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ (ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ)

 Απόφαση έγκρισης ΤΑΠΤοΚ

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.