Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΕΠ Ηπείρου 2021 - 2027

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σχεδιασμού και διαβούλευσης των Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 η Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου μετά την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027 (έκδοση: 1.0), προχώρησε στην υποβολή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

1η Υποβολή Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027 (Νοέμβριος 2021)

Παράλληλα στις 29 Ιουλίου 2021 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027. Το νέο ΕΣΠΑ με το τίτλο «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027» αποτυπώνει τις νέες αναπτυξιακές προτεραιότητες της Χώρας. Θα διατεθούν για τη χώρα μας πόροι συνολικού ύψους 26,2 δις Ευρώ για τα επόμενα επτά έτη, εκ των οποίων ποσό 20,9 δις Ευρώ αφορά στην Ενωσιακή Στήριξη και ποσό 5,3 δις Ευρώ αφορά στην Εθνική Συνεισφορά.

Το εγκεκριμένο κείμενο καθώς και αναλυτική παρουσίαση μπορείτε να τα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο : 

Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027 

Αναλυτικά οι ενέργειες και δράσεις που πραγματοποιήθηκαν από την Ομάδα  Σχεδιασμού Προγράμματος περιγράφονται στο ιστορικό σύνταξης του προγράμματος

Ιστορικό Σύνταξης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027

Στόχοι Πολιτικής Ε.Ε.

Στόχος Πολιτικής 1: Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού

Ο  στόχος αφορά στη διασύνδεση της έρευνας με τον παραγωγικό ιστό της χώρας, στην προσαρμογή της ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, στην ενδυνάμωση της καινοτομικής ικανότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και στη διεύρυνση του εύρους των χρηματοδοτικών εργαλείων με τη δημιουργία ενός θεσμικού περιβάλλοντος φιλικού προς τις επιχειρήσεις, καθώς και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, του κράτους και της οικονομίας. Επίσης περιλαμβάνει την κάλυψη αναγκών σε δεξιότητες στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της έξυπνης εξειδίκευσης, της βιομηχανικής μετάβασης και της υποστήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού.

(Ταμείο χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

Στόχος Πολιτικής 2: Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων

Ο  στόχος αποσκοπεί στη δημιουργία μιας πιο πράσινης Ελλάδας και Ευρώπης με χαμηλές εκπομπές άνθρακα μέσω της προώθησης μέτρων ενεργειακής απόδοσης, της προαγωγής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ανάπτυξης έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, δικτύων και εξοπλισμού αποθήκευσης, της ορθολογικής και βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων, καθώς και της ενίσχυσης της βιοποικιλότητας, των πράσινων υποδομών στο αστικό περιβάλλον και της μείωσης της ρύπανσης.

(Ταμείο χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης/ Ταμείο Συνοχής)

Στόχος Πολιτικής 3: Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων

Ο στόχος αφορά στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου, ασφαλούς, συνεκτικού και διαλειτουργικού συστήματος μεταφορών (οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων), στην προώθηση της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας, καθώς και στην ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας (ευρυζωνικά δίκτυα, ανάπτυξη σύγχρονων δικτυακών υποδομών, οπτικών ινών και δικτύων 5G).

(Ταμείο χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης/ Ταμείο Συνοχής)

Στόχος Πολιτικής 4: Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

Ο στόχος αφορά τους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης, της υγείας και της κοινωνικής προστασίας. Περιλαμβάνει την προώθηση της εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης, καθώς και στην ανάπτυξη ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης για την αύξηση της απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας. Επίσης περιλαμβάνει την προώθηση ίσων ευκαιριών σε όλους (ιδίως γυναικών, νέων και μακροχρόνιων ανέργων), στην ενίσχυση υποδομών και δράσεων κοινωνικής προστασίας και ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και στην ενίσχυση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης.

(Ταμείο χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης/ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Στόχος Πολιτικής 5: Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών

Ο στόχος  αφορά:

  • στην ενίσχυση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε αστικές περιοχές που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού ιστού, τον πολιτισμό και την ασφάλεια,
  • στην εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών στις ορεινές, αγροτικές και παράκτιες περιοχές που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην προσβασιμότητα και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς,
  • στην εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών στις νησιωτικές περιοχές και συμπλέγματα νησιών που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην προσβασιμότητα, στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην αξιοποίηση των προοπτικών τους,

σε ολοκληρωμένες στρατηγικές σε περιοχές που εμφανίζουν χωρική και θεματική συνέχεια, με δυνατότητα αξιοποίησης πλουτοπαραγωγικών πόρων και ιδιαίτερων τοπικών χαρακτηριστικών -πολιτιστικών, τοπικής παραγωγής, τουριστικής δραστηριότητας.

(Ταμείο χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

Στρατηγικές & Ευρωπαϊκά Κείμενα

Εθνικές Στρατηγικές

Τα Κείμενα Εθνικής Στρατηγικής δίνουν τις κατευθύνσεις της εθνικής πολιτικής

Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα – ΕΣΕΚ

Εθνική Στρατηγική Κλιματικής Αλλαγής

Εθνικό Σχέδιο αύξησης κτιρίων με μηδέν κατανάλωση ενέργειας

4o Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης – ΕΣΔΕΑ _ 2018

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών

Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014 – 2025_1η Αναθεώρηση

Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής για Εναλλακτικά Καύσιμα Μεταφορών

Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία

Εθνική Στρατηγική για την Βιοποικιλότητα

Εθνική Στρατηγική για τα Δάση

Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Λυμάτων

Εθνικο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων – ΕΣΔΑ

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη

Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική ‘Ενταξη των Ρομά

Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021

Περιφερειακές Στρατηγικές

Τα Κείμενα Περιφερειακής Στρατηγικής δίνουν τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες της περιφερειακής πολιτικής

Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Ηπείρου

Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης

Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου 

Περιφερειακό Σχέδιο για την κοινωνική ένταξη των Ρομά

Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας, ΥΔ Ηπείρου

 Και ο  χάρτης

Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, ΥΔ Ηπείρου

Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Ηπείρου

Ευρωπαϊκά Κείμενα

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι ένας κύκλος συντονισμού της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής εντός της ΕΕ. Αποτελεί μέρος του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επικεντρώνεται στους πρώτους έξι μήνες κάθε έτους, εξ ου και «εξάμηνο».

Κατά το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο τα κράτη μέλη ευθυγραμμίζουν τις δημοσιονομικές και οικονομικές τους πολιτικές προς τους στόχους και τους κανόνες που έχουν συμφωνηθεί σε ενωσιακό επίπεδο.

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο παρέχει το πλαίσιο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνει τη δυνατότητα στις χώρες της ΕΕ να συζητούν τον οικονομικό και δημοσιονομικό τους σχεδιασμό και να παρακολουθούν την πρόοδο σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια του έτους.

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

Θεσμικό Πλαίσιο

Ο σχεδιασμός του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων 2021-2027 υλοποιείται σταδιακά μέσω της έκδοσης εγκυκλίων από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων  μέσω της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΕΣΠΑ.

 Οι εγκύκλιοι που απευθύνονται στους φορείς σχεδιασμού και τις αρμόδιες υπηρεσίες:

  • παρουσιάζουν το προγραμματικό πλαίσιο (θεσμικό, κανονιστικό, οικονομικό
  • δίνουν κατευθύνσεις για τη δομή και το περιεχόμενο των προγραμμάτων.
1η Εγκύκλιος

Η έναρξη της διαδικασίας σχεδιασμού της προγραμματικής περιόδου 2021–2027 ενεργοποιήθηκε με την έκδοση της  1ης Εγκυκλίου από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Η εγκύκλιος αποτελεί έγγραφο αναφοράς, όπου παρουσιάζεται με περιεκτικό τρόπο το προγραμματικό πλαίσιο (θεσμικό, κανονιστικό, οικονομικό) εντός του οποίου θα σχεδιαστούν τόσο το νέο ΕΣΠΑ όσο και τα Επιχειρησιακά Προγράμματά του.

2η Εγκύκλιος

Η  2η Εγκύκλιος που περιέχει τις βασικές αρχές που θα διέπουν τη δομή και το περιεχόμενο των προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 που θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+), το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

Προτάσεις Κανονισμών

Παρακάτω παρατίθενται τα κείμενα που διαμορφώνουν το προγραμματικό πλαίσιο:

Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027

Πρόταση Κανονισμού Κοινών Διατάξεων

Πρόταση Κανονισμού Κοινών Διατάξεων

Πρόταση Κανονισμού EKTplus

Πρόταση Κανονισμού ETΘA

Πρόταση Κανονισμού EES

Σχεδιασμός

Στην ενότητα παρουσιάζονται :

Α. η Πρόταση της Περιφέρειας Ηπείρου για το ΕΣΠΑ 2021-2027

Β. η Πρόταση του ΟΟΣΑ για την Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020:

Πλήρης Μελέτη στην Αγγλική Γλώσσα

Συνοπτική Παρουσίαση της Μελέτης στην Ελληνική Γλώσσα

 Regional Policy for Greece – Regional Profiles

Βίντεο & Παρουσιάσεις

2η εγκύκλιος_v3.0

Προγραμματική Περίοδος 2021-2027

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.