Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος 'Ήπειρος'

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος 'Ήπειρος' 2021-2027, η οποία υπάγεται απευθείας στον Περιφερειάρχη Ηπείρου, έχει ως σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης του Προγράμματος 'Ήπειρος' 2021-2027, ως Διαχειριστική Αρχή σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 4914/2022 (Α’ 61) και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, ενώ ταυτόχρονα εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον ν. 4314/2014 για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ)  Περιφέρειας «Ηπείρου» 2014-2020. Αποτελεί δηλαδή την αρμόδια Αρχή για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων - έργων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιλαμβάνονται στα ανωτέρω Επιχειρησιακά Προγράμματα και τα οποία χωροθετούνται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Ηπείρου.

Σύσταση Υπηρεσίας

 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ήπειρος» σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 (Α’ 61) και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 32679/ΕΥΘΥ 333/23-03-2015 (Β’ 714) υπουργικής απόφασης (PDF)

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.