Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Δημόσια Έργα

Στην υλοποίηση Δημοσίων Έργων που αφορούν «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» και «Πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» αντιστοιχούν οι ακόλουθες δράσεις: 

2Α Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»

Μέσω της Δράσης 4.3.1 θα χρηματοδοτηθούν έργα τα οποία αφορούν: βελτίωση ή αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων, ταμίευση χειμερινών απορροών (λιμνοδεξαμενές, φράγματα), βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αρδευτικών υποδομών,  χρήση ανακυκλωμένου  νερού στις αρδεύσεις και τεχνητό εμπλουτισμό υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου από γεωτρήσεις.

Με τα  έργα που θα χρηματοδοτηθούν επιτυγχάνεται η μείωση των απωλειών και η εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας, η χρήση εναλλακτικών πηγών νερού, η συγκράτηση των χειμερινών απορροών και η διάθεση αυτών κατά τους θερινούς μήνες, η αντιμετώπιση προβλημάτων υφαλμύρυνσης και η αποκατάσταση προβληματικών υπόγειων υδάτινων συστημάτων, η καλύτερη διαχείριση της απόληψης του νερού και η μείωση των πιέσεων από τη γεωργία τόσο στα υπόγεια όσο και στα επιφανειακά υδατικά σώματα. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η αποδοτικότητα της χρήσης του αρδευτικού νερού και βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής γεωργίας.

Δικαιούχοι 

 • η υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την κατάρτιση του προγράμματος των έργων εκείνων που ικανοποιούν τις αρδευτικές ανάγκες της χώρας, με βασικό στόχο την προστασία των υδάτινων πόρων της Ελλάδας και τη βιωσιμότητα της γεωργίας
 • η αρμόδια υπηρεσία Υπουργείου ή τοπικής αυτοδιοίκησης (Α΄ ή Β΄ βαθμού) η οποία έχει την ευθύνη, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για τον σχεδιασμό και την κατάρτιση του προγράμματος των σχετικών έργων.

Όροι Επιλεξιμότητας / συμμετοχής

 • Τήρηση όρων και προϋποθέσεων του άρθρου 46 του Καν.(ΕΕ)1305/2013.
 • Λοιποί όροι και προϋποθέσεις σύμφωνα με την πρόσκληση.

Κριτήρια Επιλογής

 • Βαθμός περιβαλλοντικής επίπτωσης.
 • Οικονομική ευστάθεια των έργων.
 • Συμπληρωματικότητα των επενδύσεων με υφιστάμενες υποδομές άρδευσης.
 • Βαθμός διοικητικής και τεχνικής ωριμότητας των έργων όπως απαιτείται για την άμεση εφαρμογή των επενδύσεων.
 • Συμπληρωματικότητα με άλλα μέτρα του Προγράμματος και άλλα Ταμεία.

Ποσοστό στήριξης

Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% του προϋπολογισμού της πράξης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Δαπάνες που αφορούν τη μελέτη και την κατασκευή (συμπεριλαμβανομένων και των άλλων δαπανών που απαιτούνται πχ. απαλλοτριώσεις, αποζημιώσεις, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ), κ.λπ.) των έργων. Οι δαπάνες αυτές πρέπει να είναι σύμφωνες με τα άρθρα 45, 46, 60 και 61 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Ο Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) είναι επιλέξιμος.

 

Προσκλήσεις

Αξιολόγηση

Εντάξεις

 

 

 

2Β Δράση 4.3.4. «Πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

Tο πεδίο εφαρμογής της δράσης περιλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή ή κατασκευή έργων πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση με υποχρεωτική την ασφαλτο-τσιμεντόστρωση.

Η βασική διαφορά με την οδοποιία που δυνητικά μπορεί να ενισχυθεί σε περιοχές LEADER, μέσω του άρθρου 20§1β «Επενδύσεις για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση όλων των τύπων υποδομών μικρής κλίμακας» είναι ότι η ενισχυόμενη οδοποιία, από την παρούσα δράση, ως κύριο ωφελούμενο έχει το γεωργό – κτηνοτρόφο και στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασής του στη γεωργική εκμετάλλευση.

Δικαιούχοι

ΟΤΑ α΄βαθμού.

Όροι Επιλεξιμότητας / συμμετοχής

 • Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι επιλέξιμες για στήριξη, εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:
 • Αφορά έργο που υλοποιείται σε εκτός σχεδίου περιοχή και αφορά πρόσβαση σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση.
 • Η πράξη είναι συμβατή με τους κανόνες επιλεξιμότητας που τίθενται στην πρόσκληση (όπως ύπαρξη τεχνικών μελετών, καθορισμός τιμής μονάδας από δικαστήριο για την απόκτηση γης).
 • Ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στους δικαιούχους του μέτρου.
 • Η πρόταση συνοδεύεται από τα υποχρεωτικά έγγραφα (αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις), που ορίζονται στην πρόσκληση (όπως αίτηση ενίσχυσης, τεχνικό δελτίο, περιβαλλοντικές και λοιπές αδειοδοτήσεις).
 • Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου είναι εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του ΠΑΑ 2014-2020.
 • Δεν είναι επιλέξιμη η στήριξη σε δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου.

Κριτήρια Επιλογής

Για την ιεράρχηση των προτεινόμενων έργων εξετάζονται τα εξής :

 • Η ωριμότητα των έργων από πλευράς ύπαρξης κατά περίπτωση μελετών και ειδικών αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από τη φύση του κάθε έργου.
 • Η σκοπιμότητα και αποδοτικότητα της πράξης σε σχέση με το αναμενόμενο αποτέλεσμα.
 • Η συνέργεια/συμπληρωματικότητα της πράξης με το υφιστάμενο ή και υπό κατασκευή οδικό δίκτυο.
 • Χωροταξικά κριτήρια (όπως περιοχές με φυσικές καταστροφές, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές).
 • Πρόσβαση σε κτηνοτροφικές ή μικτές εκμεταλλεύσεις.

 Ποσοστό στήριξης

Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% του προϋπολογισμού της πράξης.

 Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι σύμφωνες με τα άρθρα 45, 60 και 61 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και αφορούν σε δαπάνες για τη μελέτη και κατασκευή ή κατασκευή [συμπεριλαμβανομένων και των άλλων δαπανών, που απαιτούνται όπως απαλλοτριώσεις, μεταφοράς δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ)] του έργου και δαπάνες αρχαιολογικών εργασιών.
 • Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν σε συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης.
 • Ο Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) είναι επιλέξιμος.

Προσκλήσεις

Αξιολόγηση

Εντάξεις

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.