Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

Η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (BAA) θα εφαρμοστεί μέσω Ολοκληρωμένων Εδαφικών Επενδύσεων. Η μοναδική περιοχή εφαρμογής, που πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις του εγκεκριμένου ΣΕΣ 2014 – 2020, για την κάλυψή της με στρατηγική ΒΑΑ, είναι ο αστικός χώρος της πρωτεύουσας της Περιφέρειας. Σημειώνεται ότι στα Ιωάννινα έχει συνταχθεί ρυθμιστικό σχέδιο, το οποίο είναι υπό έγκριση και αποτελεί τη μόνη δημοτική ενότητα στην Περιφέρεια, η οποία υπερβαίνει το πληθυσμιακό όριο των 70.000 κατοίκων (σύμφωνα με την απογραφή του 2011, 80.371 κ.).

Η διαμόρφωση της στρατηγικής για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη στηρίζεται κυρίως στις προτάσεις του υπό θεσμοθέτηση ρυθμιστικού σχεδίου Ιωαννίνων προσαρμοσμένης, λόγω της οικονομικής κρίσης, στις ανάγκες της άμεσης παρέμβασης για την ανάσχεση της υψηλής ανεργίας, της οικονομικής ύφεσης αλλά και της ανάπτυξης ενός οργανωμένου δικτύου κοινωνικής προστασίας για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και την αντιμετώπιση των φαινομένων της φτώχειας σε ολοένα και αυξανόμενες ομάδες του πληθυσμού. Λήφθηκε επίσης υπ’ όψη το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ηπείρου 2007 – 2013, καθώς και οι προτεινόμενες παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν.

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου εξέδωσε την 3878/16-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΛΖΒ7Λ9-ΦΝ1) πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020, η οποία τροποποιήθηκε με την 60/12-1-2017 (ΑΔΑ: 7ΖΤ97Λ9-ΨΝΘ).

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβλήθηκε, αξιολογήθηκε θετικά και εγκρίθηκε με την 1197/11-7-2017 (ΑΔΑ: 6Ψ7Φ7Λ9-Θ1Μ)απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Ιωαννιτών.

Απόφαση έγκρισης ΒΑΑ Δήμου Ιωαννιτών

Στρατηγικό σχέδιο για τη ΒΑΑ του Δήμου Ιωαννιτών

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.