Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Ετήσιες Εκθέσεις

Ετήσιες Εκθέσεις

Από το 2016 έως και το 2023, κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Σύμφωνα με το άρθρο 50(2) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, οι Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης παρέχουν βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος και τις προτεραιότητές του με αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα, τους κοινούς δείκτες και ειδικούς δείκτες του προγράμματος και σε τιμές ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων, περιλαμβανομένων των μεταβολών στις τιμές των δεικτών αποτελεσμάτων, κατά περίπτωση, και αρχής γενομένης από την ετήσια έκθεση υλοποίησης που υποβάλλεται το 2017, στα ορόσημα που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων.

Παραθέτουν επίσης μια έκθεση σύνθεσης των συμπερασμάτων όλων των αξιολογήσεων του προγράμματος που κατέστησαν διαθέσιμα κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους, όλα τα ζητήματα που ενδεχομένως επηρεάζουν την επίδοση του προγράμματος και τα μέτρα που έχουν ληφθεί.

Στην παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου μπορείτε να επιλέξετε να δείτε :

Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του Προγράμματος (2022) -  Έκθεση για τον πολίτη (2022)

Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του Προγράμματος (2021)Έκθεση για τον πολίτη (2021)

Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του Προγράμματος (2020)Έκθεση για τον πολίτη (2020)

Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του Προγράμματος (2019) -  Έκθεση για τον πολίτη (2019)

Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του Προγράμματος (2018)-  Έκθεση για τον πολίτη (2018)

Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του Προγράμματος (2017)  -  Έκθεση για τον πολίτη (2017)

Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του Προγράμματος (2016)  -  Έκθεση για τον πολίτη (2016)

Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του Προγράμματος (2015)  -  Έκθεση για τον πολίτη (2015)

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης (ΕΕΥ) αφορά στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Ήπειρος 2014-2020 για το έτος 2016, σύμφωνα με τα άρθρα 50 και 111 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013.

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.