Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Εγκύκλιοι

Στο τμήμα αυτό μπορούν οι φορείς να αναζητήσουν τις εκγυκλίους που απευθύνονται στους φορείς σχεδιασμού και τις αρμόδιες Υπηρεσίες τους, παρουσιάζουν το προγραμματικό πλαίσιο (θεσμικό, κανονιστικό, οικονομικό) και δίνουν κατευθύνσεις για τη δομή και το περιεχόμενο των προγραμμάτων.

Βασικές Εγκύκλιοι 

Στοιχεία για Εγκυκλίους που αφορούν θέματα όπως :

μπορείτε να βρείτε ότι αφορα την αξιολόγηση της κλιματικής ανθεκτικότητας στα συνημμένα έγγραφα παρακάτω. 

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ 2021-2027

Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) αποτελεί κυρίαρχο στοιχεία για την ορθή και χρηστή διαχείριση των παρεμβάσεων του ΕΣΠΑ 2021-2027. Οφείλεται να ακολουθείται και να τηρείται από όλους τους εμπλεκόμενους.

Όλες οι πληροφορίες που αφορούν το Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2021-202, όπως ή Περιγραφή Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) 2021-2027 και το αναλυτικό Εγχειρίδιο Διαδικασιών Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 2021-2027 μπορούν να αντληθούν από το κεντρικό ιστότοπο του ΕΣΠΑ 2021-2027 στους συνδέσμους που υπάρχουν παρακάτω.

Κλιματική ανθεκτικότητα

Η αξιολόγηση της κλιματικής ανθεκτικότητας σε επίπεδο πράξης, αποτελεί ένα νέο στοιχείο για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. Τα συνημμένα βοηθητικά αρχεία αποτελούν ένα αρχικό μεθοδολογικό πλαίσιο αναφορικά με την αξιολόγηση του κριτηρίου της ενίσχυσης της κλιματικής ανθεκτικότητας υποδομών με αναμενόμενη διάρκεια ζωής τουλάχιστον 5 ετών για τις πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027:

Προσωρινό Πλαίσιο Αξιολόγησης της Κλιματικής Ανθεκτικότητας έργων υποδομών (για χρήση από Δικαιούχους και ΔΑ) Περιεχόμενα Έκθεσης τεκμηρίωσης Κλιματικής Ανθεκτικότητας του έργου (για χρήση από Δικαιούχους)  Λίστα αξιολόγησης της έκθεσης τεκμηρίωσης της κλιματικής ανθεκτικότητας του έργου (για χρήση από ΔΑ) Υπολογιστικό εργαλείο (excel) για την αυτοματοποιημένη ανάλυση τρωτότητας και διακινδύνευσης και Εγχειρίδιο για τη χρήση του εργαλείου (για χρήση από Δικαιούχους) 

Μπορείτε να βρείτε ότι αφορα την αξιολόγηση της κλιματικής ανθεκτικότητας στα συνημμένα έγγραφα παρακάτω. 

Ταξινόμηση πράξεων και οργάνωση σε Υποέργα

Για την αποσαφήνιση του τρόπου οργάνωσής των πράξεων σε υποέργα, κρίθηκε σκόπιμο να γίνει μία προσπάθεια ταξινόμησης των πράξεων που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει και τους δύο αυτούς στόχους.

Η ταξινόμηση, γίνεται σε δύο επίπεδα:

  • Σε πρώτο επίπεδο, οι πράξεις πλην ΚΕ ταξινομούνται σε 11 μεγάλες κατηγορίες με βάση τον τύπο/τη φύση τους, ώστε να αυτοματοποιηθεί στο ΟΠΣ ο σχετικός παράγοντας κινδύνου (φύση πράξης: απτά ή άυλα αποτελέσματα)
  • Σε δεύτερο επίπεδο - στο πλαίσιο κάθε τύπου πράξης, οι επιμέρους ομαδοποιήσεις δημιουργήθηκαν συνδυαστικά με βάση το κύριο φυσικό αντικείμενο και τον τρόπο οργάνωσης σε υποέργα (ΥΕ).

Μπορείτε να βρείτε ότι αφορα την αξιολόγηση της κλιματικής ανθεκτικότητας στα συνημμένα έγγραφα παρακάτω. 

 

Παλαιότερες Εγκύκλιοι 

Εγκύκλιος για την εξειδίκευση των Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

Στην Εγκύκλιο για την εξειδίκευση των Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, περιλαμβάνονται οδηγίες για τη διαδικασία εξειδίκευσης, βάσει του άρθρου 35 του Ν. 4914/2022, οι οποίες αφορούν όλα τα Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ (με εξαίρεση τα Προγράμματα  Interreg), το Ταμείο Συνοχής, το ΕΚΤ+, το ΤΔΜ και το ΕΤΘΑΥ. Η εξειδίκευση αποτελεί ένα υποστηρικτικό εργαλείο για τον προγραμματισμό και την έκδοση προσκλήσεων, την ένταξη των πράξεων και τη συνολική παρακολούθηση της εφαρμογής του Προγράμματος, και συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή των Προγραμμάτων 2021-2027 για την επίτευξη των στόχων πολιτικής και των ειδικών στόχων που τέθηκαν στο πλαίσιο του σχεδιασμού. Η εξειδίκευση των Προγραμμάτων θα γίνει με ευθύνη των αρμοδίων Διαχειριστικών Αρχών (Δ.Α.) με βάση το τυποποιημένο έγγραφο Εξειδίκευσης Προγραμμάτων 2021-2027, το οποίο παρατίθεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Προκειμένου η εξειδίκευση να αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο διοίκησης και προγραμματισμού στο πλαίσιο της συνεργασίας Δ.Α. και αρμόδιων φορέων πολιτικής τόσο οι διαδικασίες όσο και τα τυποποιημένα έγγραφα εξειδίκευσης απλουστεύτηκαν στον αναγκαίο βαθμό ακολουθώντας τη λογική της απλοποίησης των διαδικασιών που διέπει το πλαίσιο των Κανονισμών 2021-2027 και του νέου Νόμου για το ΕΣΠΑ 2021-2027 (Ν.4914/2022). 

Την Εγκύκλιο για την εξειδίκευση των Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 μπορείτε να τη βρείτε Εδώ 

2η Εγκύκλιος (Νοέμβριος 2020)

Η 2η Εγκύκλιος που περιέχει τις βασικές αρχές που θα διέπουν τη δομή και το περιεχόμενο των προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 που θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

1η Εγκύκλιος (Ιούνιος 2019)

Η έναρξη της διαδικασίας σχεδιασμού της προγραμματικής περιόδου 2021–2027 ενεργοποιήθηκε με την έκδοση της 1ης Εγκυκλίου από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η εγκύκλιος αποτελεί έγγραφο αναφοράς, όπου παρουσιάζεται με περιεκτικό τρόπο το προγραμματικό πλαίσιο (θεσμικό, κανονιστικό, οικονομικό) εντός του οποίου θα σχεδιαστούν τόσο το νέο ΕΣΠΑ όσο και τα Επιχειρησιακά Προγράμματά του.

Σηματοδοτεί, επίσης, την έναρξη διαβούλευσης με φορείς χάραξης πολιτικής των Υπουργείων, των Περιφερειών και τους κοινωνικοοικονομικούς εταίρους, οι οποίοι καλούνται να διατυπώσουν τις προτάσεις στρατηγικής και τις προτεραιότητές τους με βάση τους τομείς αρμοδιότητάς τους. Οι προτάσεις θα αποτελέσουν εισροή για την κατάρτιση των εθνικών στόχων πολιτικής για την περίοδο 2021-2027 και του ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027.

Συνημμένα

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.