Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Εγκύκλιοι

Οι Εγκύκλιοι που απευθύνονται στους φορείς σχεδιασμού και τις αρμόδιες Υπηρεσίες τους, παρουσιάζουν το προγραμματικό πλαίσιο (θεσμικό, κανονιστικό, οικονομικό) και δίνουν κατευθύνσεις για τη δομή και το περιεχόμενο των προγραμμάτων.

Εγκύκλιος για την εξειδίκευση των Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

Στην Εγκύκλιο για την εξειδίκευση των Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, περιλαμβάνονται οδηγίες για τη διαδικασία εξειδίκευσης, βάσει του άρθρου 35 του Ν. 4914/2022, οι οποίες αφορούν όλα τα Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ (με εξαίρεση τα Προγράμματα  Interreg), το Ταμείο Συνοχής, το ΕΚΤ+, το ΤΔΜ και το ΕΤΘΑΥ. Η εξειδίκευση αποτελεί ένα υποστηρικτικό εργαλείο για τον προγραμματισμό και την έκδοση προσκλήσεων, την ένταξη των πράξεων και τη συνολική παρακολούθηση της εφαρμογής του Προγράμματος, και συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή των Προγραμμάτων 2021-2027 για την επίτευξη των στόχων πολιτικής και των ειδικών στόχων που τέθηκαν στο πλαίσιο του σχεδιασμού. Η εξειδίκευση των Προγραμμάτων θα γίνει με ευθύνη των αρμοδίων Διαχειριστικών Αρχών (Δ.Α.) με βάση το τυποποιημένο έγγραφο Εξειδίκευσης Προγραμμάτων 2021-2027, το οποίο παρατίθεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Προκειμένου η εξειδίκευση να αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο διοίκησης και προγραμματισμού στο πλαίσιο της συνεργασίας Δ.Α. και αρμόδιων φορέων πολιτικής τόσο οι διαδικασίες όσο και τα τυποποιημένα έγγραφα εξειδίκευσης απλουστεύτηκαν στον αναγκαίο βαθμό ακολουθώντας τη λογική της απλοποίησης των διαδικασιών που διέπει το πλαίσιο των Κανονισμών 2021-2027 και του νέου Νόμου για το ΕΣΠΑ 2021-2027 (Ν.4914/2022). 

Την Εγκύκλιο για την εξειδίκευση των Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 μπορείτε να τη βρείτε Εδώ 

2η Εγκύκλιος (Νοέμβριος 2020)

Η 2η Εγκύκλιος που περιέχει τις βασικές αρχές που θα διέπουν τη δομή και το περιεχόμενο των προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 που θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

1η Εγκύκλιος (Ιούνιος 2019)

Η έναρξη της διαδικασίας σχεδιασμού της προγραμματικής περιόδου 2021–2027 ενεργοποιήθηκε με την έκδοση της 1ης Εγκυκλίου από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η εγκύκλιος αποτελεί έγγραφο αναφοράς, όπου παρουσιάζεται με περιεκτικό τρόπο το προγραμματικό πλαίσιο (θεσμικό, κανονιστικό, οικονομικό) εντός του οποίου θα σχεδιαστούν τόσο το νέο ΕΣΠΑ όσο και τα Επιχειρησιακά Προγράμματά του.

Σηματοδοτεί, επίσης, την έναρξη διαβούλευσης με φορείς χάραξης πολιτικής των Υπουργείων, των Περιφερειών και τους κοινωνικοοικονομικούς εταίρους, οι οποίοι καλούνται να διατυπώσουν τις προτάσεις στρατηγικής και τις προτεραιότητές τους με βάση τους τομείς αρμοδιότητάς τους. Οι προτάσεις θα αποτελέσουν εισροή για την κατάρτιση των εθνικών στόχων πολιτικής για την περίοδο 2021-2027 και του ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027.

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.