Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου

Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) είναι κοινό για όλα τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021- 2027, τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής, το ΤΔΜ και το ΕΤΘΑΥ.

Η Δομή του Συστήματος περιλαμβάνει τις Αρχές/ Φορείς που αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες διαχείρισης, λογιστικής λειτουργίας και ελέγχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060.

Οι αρμόδιες Αρχές/ Φορείς προσδιορίζονται στο Νόμο 4914/2022 (ΦΕΚ Α 61/21.3.2022) και είναι:

  • Η Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ), η οποία ορίζεται για κάθε Πρόγραμμα (Τομεακό και Περιφερειακό)
  • Η Λογιστική Αρχή - Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» (ΕΥΑΠ), η οποία ορίζεται για το σύνολο των Προγραμμάτων
  • Η Αρχή Ελέγχου (ΑΕ), η οποία ορίζεται για το σύνολο των Προγραμμάτων
  • Οι Ενδιάμεσοι Φορείς (ΕΦ), στους οποίους ανατίθενται συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής, υπό την ευθύνη της.

Επιπρόσθετα, ορίζεται η Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) ως η Αρχή που ασκεί καθήκοντα συνδέσμου και παρέχει πληροφορίες στην Επιτροπή, συντονίζει τις δραστηριότητες των άλλων σχετικών ορισθέντων Αρχών/φορέων και προωθεί την εναρμονισμένη εφαρμογή του ενωσιακού και εθνικού δικαίου. Η ΕΑΣ έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό του ΣΔΕ.

Όλες οι πληροφορίες που αφορούν το Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2021-202, όπως ή Περιγραφή Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) 2021-2027 και το αναλυτικό Εγχειρίδιο Διαδικασιών Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 2021-2027

μπορούν να αντληθούν από το κεντρικό ιστότοπο του ΕΣΠΑ 2021-2027 στους παρακάτω συνδέσμους.

 

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.