Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Δείκτες

Δείκτες

Το αντικείμενο και τα αποτελέσματα της κάθε πράξης και συνολικά του Επιχειρησιακού Προγράμματος έχουν κωδικοποιηθεί και εκφράζονται μέσω συγκεκριμένων και μετρήσιμων δεικτών.
Ο Δικαιούχος κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης και με την ολοκλήρωσή της, υποχρεούται να υποβάλλει στη ΔΑ το Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης (ΔΔΕΔΠ), στο οποίο δηλώνει την εκάστοτε επιτευχθείσα τιμή των δεικτών της πράξης σύμφωνα με τις οδηγίες ανά ενότητα που αναφέρονται παρακάτω. Το Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης (ΔΔΕΔΠ) υποβάλλεται από το Δικαιούχο για κάθε πράξη τουλάχιστον μία φορά για κάθε έτος υλοποίησης (Οδηγίες)

Οι τύποι των δεικτών που χρησιμοποιούνται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι :

  • Κατηγορίες Δεικτών
  • Ορισμοί Δεικτών
  • Παρακολούθηση Δεικτών

Δείκτες εκροών (indicators)

Οι δείκτες εκροών αποτελούν κύριους δείκτες και έχουν ποσοτικοποιημένη τιμή στα ορόσημα του 2018 και τους στόχους του 2023. Κύρια πηγή για την επιλογή των δεικτών εκροών, αποτελεί το σύνολο των κοινών δεικτών που περιέχονται στα Παραρτήματα των Κανονισμών των Ταμείων και το Κοινό Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης για το ΕΓΤΑΑ (pre-definedCMESoutputindicatorsAnnexIV). Έχουν επιλεγεί και ειδικοί δείκτες εκροών (outputspecificindicators) για δράσεις που οι κοινοί δείκτες εκροών δεν κάλυπταν τις απαιτήσεις του σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Το ορόσημο του 2018 και ο στόχος του 2023 για ένα δείκτη εκροών αναφέρεται σε πράξεις για τις οποίες οι ενέργειες που οδηγούν σε εκροές έχουν ολοκληρωθεί πλήρως, αλλά για τις οποίες δεν έχουν κατ΄ ανάγκη ολοκληρωθεί όλες οι πληρωμές (fully implemented operations, Άρθρο 5 (3) του Εκτελεστικού Κανονισμού 213/2014).

Οικονομικοί δείκτες (financial indicators)

Οι οικονομικοί δείκτες αποτελούν κύριους δείκτες που περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Για κάθε Άξονα Προτεραιότητας προβλέπεται ένας οικονομικός δείκτης που μετράει πιστοποιημένες δαπάνες για το ορόσημο του 2018 και τον στόχο του 2023. Τα ορόσημα και οι στόχοι για ένα οικονομικό δείκτη σχετίζονται με το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών (eligibleexpenditure) που εισάγονται στο λογιστικό σύστημα (accountingsystem) της Αρχής Πιστοποίησης και έχουν πιστοποιηθεί από την Αρχή αυτή (Άρθρο 5 (2) του Εκτελεστικού Κανονισμού 215/2014).

Δείκτες αποτελέσματος (result indicators)

Οι δείκτες αποτελέσματος πρόκειται για μεταβλητές που εκφράζουν την αλλαγή σε μία περιοχή-τομέα που προκαλείται ως αποτέλεσμα της πολιτικής ενός προγράμματος αλλά και άλλων παραγόντων και περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 27 και 96.iiβ του Καν. ΕΕ 1303/2013.

Βασικά στάδια υλοποίησης (key implementation steps)

Τα βασικά στάδια υλοποίησης χρησιμοποιούνται μόνο ως ορόσημα για το 2018 και στην περίπτωση που η υλοποίηση πράξεων που συνδέονται με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δεν αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί το 2018 και επομένως εκτιμάται δεν θα υπάρχει μετρήσιμο αποτέλεσμα ή οι εκροές είναι πολύ χαμηλές. Κάθε βασικό στάδιο υλοποίησης για το 2018 αντιστοιχίζεται με σχετικό δείκτη εκροών που στοχοθετείται το 2023.

Στα αρχεία που παραθέτονται μπορείτε να βρείτε:

Ορισμοί δεικτών που χρησιμοποιούνται στις πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος:

  1. Την μεθοδολογία υπολογισμού των δεικτών ΕΤΠΑ , ΕΚΤ
  2. Τα Δελτία των Δεικτών ΕΤΠΑ , ΕΚΤ

Οδηγίες και κατευθύνσεις για την παρακολούθηση των δεικτών

Το κείμενο αποτελεί συνοπτική παρουσίαση των βασικών απαιτήσεων για την παρακολούθηση των δεικτών και έχει στόχο την κατανόηση και εφαρμογή των αρχών του Ενιαίου Συστήματος Δεικτών ΕΣΠΑ.

Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ

Το κείμενο περιλαμβάνει τις προβλέψεις, τις διαδικασίες και τις κατευθύνσεις που αφορούν την παρακολούθηση των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.