Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Κριτήρια Επιλογής Πράξεων 2014-2020

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου 4314/2014 «Οι Διαχειριστικές Αρχές των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση του οικείου Επιχειρησιακού Προγράμματος, σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του εδαφίου δ' της παρ. 3 του άρθρου 14 και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή του κάθε επιχειρησιακού προγράμματος:…

ι) Για την επιλογή των πράξεων, η Διαχειριστική Αρχή:

 1. συντάσσει και, μετά από την έγκρισή τους, εφαρμόζει τις κατάλληλες διαδικασίες και κριτήρια επιλογής τα οποία:
  1. διασφαλίζουν τη συμβολή των πράξεων στην επίτευξη των ειδικών στόχων και των αποτελεσμάτων της σχετικής προτεραιότητας,
  2. δεν συνιστούν διακριτική μεταχείριση και είναι διαφανή,
  3. τηρούν τις γενικές αρχές που ορίζονται στα άρθρα 7 και 8 του Κανονισμού.
 2. διασφαλίζει ότι μια επιλεγείσα πράξη εμπίπτει στο πεδίο του αρμόδιου Ταμείου ή Ταμείων και μπορεί να ενταχθεί σε μια κατηγορία παρέμβασης που εντοπίζεται στο πλαίσιο της προτεραιότητας ή των προτεραιοτήτων του επιχειρησιακού προγράμματος
 3. διασφαλίζει ότι παρέχεται στον δυνητικό δικαιούχο έγγραφο που καθορίζει τους όρους για την στήριξη της κάθε πράξης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών απαιτήσεων που αφορούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πρέπει να παραδοθούν στο πλαίσιο της πράξης, το σχέδιο χρηματοδότησης και την προθεσμία εκτέλεσης
 4. εξασφαλίζει ότι ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα να τηρήσει τους όρους που αναφέρονται στο στοιχείο γ) πριν από την έγκριση της πράξης
 5. εξασφαλίζει ότι, σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης έχει αρχίσει πριν από την υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση στη διαχειριστική αρχή, τηρείται το εφαρμοστέο δίκαιο σχετικά με την εν λόγω πράξη
 6. διασφαλίζει ότι οι πράξεις που επιλέγονται για στήριξη από τα Ταμεία δεν περιλαμβάνουν δραστηριότητες που αποτελούν τμήμα πράξης, η οποία έχει υποβληθεί ή θα έπρεπε να υποβληθεί σε διαδικασία ανάκτησης μετά τη μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής του προγράμματος
 7. καθορίζει τις κατηγορίες παρέμβασης στις οποίες αποδίδονται οι δαπάνες μιας πράξης.»

Στο πλαίσιο αυτό η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΥΔ Ηπείρου), λαμβάνοντας υπόψη το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και ειδικότερα τις διαδικασίες ΔΙ_1 «Πρόσκληση» και ΔΙ_1 ¨Πρόσκληση Κρατικών Ενισχύσεων» που συνέταξε η Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ) διαμόρφωσε την μεθοδολογία αξιολόγησης και των κριτηρίων επιλογής που θα εφαρμόσει για την αξιολόγηση προτεινόμενων πράξεων στο πλαίσιο κάθε Πρόσκλησης. Η ΕΥΔ Ηπείρου εισηγείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ προς έγκριση την μεθοδολογία αξιολόγησης, τα κριτήρια επιλογής πράξεων και την εξειδίκευση αυτών για τις δράσεις του Προγράμματος που θα προβεί στην ενεργοποίηση τους.

Μεθοδολογία Αξιολόγησης & Κριτήρια Επιλογής (Νοέμβριος 2019)

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.