Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Δείκτες Πρόγραμματος

Δείκτες

Το αντικείμενο και τα αποτελέσματα της κάθε πράξης και συνολικά του Επιχειρησιακού Προγράμματος έχουν κωδικοποιηθεί και εκφράζονται μέσω συγκεκριμένων και μετρήσιμων δεικτών.

Η επιλογή των δεικτών κάθε Προγράμματος γίνεται στο πλαίσιο της συνεκτικά διαμορφωμένης λογικής της παρέμβασης, με τρόπο ώστε η αναμενόμενη αλλαγή που αποτυπώνεται στο αποτέλεσμα να μπορεί να μετρηθεί με έναν ή περισσότερους δείκτες αποτελεσμάτων και οι δείκτες εκροών να αποτυπώνουν κατάλληλα τα όσα επιτυγχάνονται (αγαθά ή υπηρεσίες που άμεσα παράγονται) με τους πόρους που χορηγήθηκαν.

Στον  άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 (ΚΚΔ) δίνεται ο ορισμός του δείκτη εκροής και αποτελέσματος ως εξής:

  • Δείκτης εκροής (output indicator): δείκτης για τη μέτρηση των ειδικών παραδοτέων της παρέμβασης.
  • Δείκτης αποτελέσματος (result indicator): δείκτης για τη μέτρηση των επιδράσεων των στηριζόμενων παρεμβάσεων, με ιδιαίτερη αναφορά στους άμεσους παραλήπτες, τον στοχευόμενο πληθυσμό ή τους χρήστες της υποδομής.

Η ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών παράλληλα με την ανάγκη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των Προγραμμάτων, οδήγησε στην εναρμόνιση των εννοιών των δεικτών και στην υιοθέτηση κοινών δεικτών σε όλα τα Ταμεία του ΚΚΔ. Με στόχο την καλύτερη πληροφόρηση για τις επιδόσεις των Προγραμμάτων και την βελτίωση της αξιοπιστία των δεικτών, η Ε.Ε. προχώρησε στη δημιουργία πρότυπου Δελτίου Ταυτότητας Δείκτη (ΔΤΔ) για τους δείκτες του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+.

Τα Δελτία Ταυτότητα Δείκτη των κοινών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα Κράτη Μέλη και προσδιορίστηκαν τα χαρακτηριστικά των δεικτών συμπεριλαμβανομένου του τρόπου μέτρησής τους. Τα Κράτη Μέλη έχουν τη δυνατότητα να εξειδικεύσουν περαιτέρω τον ορισμό και τη μεθοδολογία μέτρησης κάθε κοινού δείκτη, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο και σύμφωνα με την Εθνική νομοθεσία.

Για δράσεις που δεν καλύπτονται από τους κοινούς δείκτες διαμορφώθηκαν ειδικοί δείκτες για χρήση από τα Προγράμματα, καθώς και τα σχετικά με αυτούς ΔΤΔ.

Στην ΠΠ 2021-2027 καθιερώνεται, για κάθε Πρόγραμμα, Πλαίσιο Επίδοσης (Π.Ε.) το οποίο αποτελείται από τους δείκτες εκροών και τους δείκτες αποτελεσμάτων. Το Π.Ε. επιτρέπει την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την αξιολόγηση της απόδοσης κάθε Προγράμματος, καθ΄ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη μέτρηση της συνολικής επίδοσης των Ταμείων σε επίπεδο Ε.Ε. Για όλους τους δείκτες του Π.Ε. τίθενται ορόσημα που πρέπει να επιτευχθούν έως το τέλος του 2024 και αφορούν μόνο δείκτες εκροών, στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν έως το τέλος του 2029 και αφορούν δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων. Το Μεθοδολογικό Έγγραφο για το Π.Ε. του Προγράμματος αποτελεί το κείμενο αναφοράς καθώς καταγράφει τα κριτήρια που εφαρμόζονται για την επιλογή των δεικτών, τα δεδομένα ή τεκμήρια που χρησιμοποιούνται, την ποιότητα των δεδομένων, την μέθοδο υπολογισμού και τους παράγοντες που μπορεί να έχουν επίδραση στην επίτευξη των στόχων.

Ο δικαιούχος, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης, από την έναρξη υλοποίησης του πρώτου χρονικά υποέργου έως και την επίτευξη των τελικών τιμών όλων των δεικτών της πράξης (ανεξάρτητα αν έχει επιτευχθεί ο στόχος), υποχρεούται να δηλώνει την επιτευχθείσα τιμή των δεικτών της πράξης, με τη συμπλήρωση τυποποιημένου Δελτίου Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης (ΔΔΕΔΠ). Το ΔΔΕΔΠ συμπληρώνεται για όλους τους δείκτες (κοινούς και ειδικούς δείκτες εκροών και αποτελέσματος) που έχουν ενσωματωθεί στο ΤΔΠ. Για την πληροφόρησή του, ο δικαιούχος αξιοποιεί το Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη (ΔΤΔ) το οποίο μπορεί να ανακτήσει μέσω του ΟΠΣ. Το ΔΔΕΔΠ υποβάλλεται από το δικαιούχο στη ΔΑ/ΕΦ, δύο φορές το έτος, έως 30 Νοεμβρίου και έως 31 Μαΐου. Οι αναγραφόμενες σε αυτό πληροφορίες αφορούν στην επίτευξη των δεικτών της πράξης μέχρι μία συγκεκριμένη ημερομηνία αναφοράς.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες κατεβάζοντας το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και ανατρέξουν στην Διαδικασία ΔII_6 - Διοικητική επαλήθευση επίτευξης δεικτών. Επίσης στα συνημμένα μπορούν να βρουν :

  • Τα έγγραφα Εργασίας Ι και ΙΙ  (Η λογική της παρέμβασης και οι δείκτες στο πλαίσιο του σχεδιασμού των Προγραμμάτων της ΠΠ 2021-2027 και Το Μεθοδολογικό Έγγραφο για το Πλαίσιο Επίδοσης των Προγραμμάτων της ΠΠ 2021-2027)
  • Το Μεθοδολογικό Έγγραφο για το Πλαίσιο Επίδοσης
  • Δελτία Ταυτότητας δείκτη για: Κοινούς Δείκτες ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+, Ειδικούς Δείκτες ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+καθώς και Ειδικούς Δείκτες Τεχνικής Βοήθειας.
Συνημμένα

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.