Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Εκχωρήσεις από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη

Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου είναι αρμόδια για τη διαχείριση Υπομέτρων και Δράσεων του Tομεακού Επιχειρησιακού «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης» 2014-2020 (ΠΑΑ) στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Η αρμοδιότητα διαχείρισης της έχει εκχωρηθεί με την υπ΄ Αριθμ. 2545/17.10.2016 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, (ΦΕΚ 3447/Β/25-10-2016), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ Αριθμ. 1776/23.05.2019 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1983/Β/30-05-2019)

Τα εκχωρούμενα Υπομέτρα / Δράσεις αφορούν:

Υπομέτρο / Δράση Τίτλος Υπομέτρου / Δράσης
4.3.1 Υποδομές εγγείων βελτιώσεων
4.3.2 Έργα αναδασμών
4.3.3 Δασική οδοποιία
16.1–16.2 Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας
16.4 Ενίσχυση οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών αγορών συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων προώθησης σε τοπικό επίπεδο
19.2 Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)
19.4 Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση (CLLD/LEADER)

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Σ.Δ.Ε.) Π.Α.Α. 2014 – 2020

Για την διαχείρηση των εκχωρημένων πραξεων / δράσεων απαιτείται η χρήση του εγκεκριμένου Συστηματος Διαχείρησης και Ελέγχου για το Τομεακό Πρόγραμμα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης» 2014-2020 (ΠΑΑ), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στις Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφερειών και στις Γ.Δ. Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών

Για την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων απο το Τομεακό Πρόγραμμα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης» 2014-2020 (ΠΑΑ) προς τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ΥΑ.

Επικοινωνία - Δημοσιότητα

Τέλος τόσο ο Ενδιάμεσος Φορέας (Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου) όσο και οι λοιποί εμπλεκόμενοι οι φορείς υποχρέωούνται να τηρούν τους κανόνες ενημέρωσης και δημοσιότητας που προκύπτουν από από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2016 και τους Εκτελεστικούς Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 808/2014 και 669/2016, οι οποίοι κατά περίπτωση εξειδικεύονται α) στο Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου του ΠΑΑ (ΦΕΚ Β’ 1273/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, β) στις προσκλήσεις και στο θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των επιμέρους Μέτρων και Δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020, γ) σε οδηγίες που έχουν εκδοθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 ή/και τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης. 

Η έκδοση του Οδηγού Επικοινωνίας από την είναι κυρίως η κωδικοποίηση των υποχρεώσεων των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης και των δικαιούχων του ΠΑΑ,  καθώς και η προσπάθεια διαμόρφωσης όσο το δυνατόν μιας κοινής εικόνας και ενιαίας ταυτότητας επικοινωνίας για τις παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ 2014-2020. 

 

 

 ΣΔΕ

1η τροποποίηση ΣΔΕ

 2η τροποποίηση ΣΔΕ

ΦΕΚ ΚΥΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ 2014 - 2020

ΦΕΚ ΚΥΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΟΦΕΡΕΙΕΣ

Οδηγός Επικοινωνίας

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.