Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Πρόσκληση 44
08.09.2017

Ερώτηση:

Αναφορικά με την Δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας», δύναται ενταγμένος δικαιούχος να λάβει δάνειο από τράπεζα με μερική ή ολική εκχώρηση της επιχορήγησης;

Απάντηση:

Δεδομένου ότι στον οδηγό της εν λόγω Πρόσκλησης δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής των δικαιούχων, από το «Σχέδιο Πρότυπης Πρόσκλησης για δράσεις RIS» που έχει στείλει η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) με το  υπ’ αριθμ. 8247/ΕΥΚΕ100/23-01-2018 έγγραφό της προκύπτουν τα κάτωθι: 

Ιδιωτική συμμετοχή

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής (όπου απαιτείται), ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι η σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης έντασης ή του υψηλότερου ποσού ενίσχυσης που εφαρμόζεται στις ενισχύσεις του αντίστοιχου άρθρου του Καν. ΕΕ 651/2014.

Ο συνδυασμός επιχορήγησης και χρηματοδοτικού εργαλείου μπορεί να καλύπτει την ίδια δαπάνη υπό τον όρο ότι το άθροισμα όλων των συνδυασμένων μορφών στήριξης δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό της συγκεκριμένης δαπάνης (το τμήμα χρηματοδοτικού εργαλείου υποστηριζόμενο από το ΕΣΠΑ μαζί με την Επιχορήγηση να είναι μικρότερο ή ίσο του επιχορηγούμενου π/υ του επενδυτικού σχεδίου).

Επισημαίνεται ότι όταν το χρηματοδοτικό εργαλείο εμπεριέχει ενίσχυση, το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) αυτής σωρεύει με την επιχορήγηση κατά τον υπολογισμό του ορίου που θέτουν οι Κανονισμοί χορήγησης των ενισχύσεων.

Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) αποδεικνύεται με την εξόφληση των παραστατικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση.

Ο τραπεζικός δανεισμός δεν είναι υποχρεωτικός. Εφόσον η επιχείρηση προσφύγει σε δανεισμό για την κάλυψη μέρους της ιδιωτικής συμμετοχής και σε περίπτωση εκχώρησης της δημόσιας χρηματοδότησης σε Τράπεζα για την παροχή δανεισμού, η καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης γίνεται απευθείας στην Τράπεζα με την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης, για το ισόποσο τμήμα του δανείου. Στις περιπτώσεις εκχώρησης, ο επενδυτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τη σύμβαση δανείου, τυχόν πρόσθετες πράξεις, καθώς και τη σύμβαση εκχώρησης με το Πιστωτικό Ίδρυμα.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω αναφορά θα γνωστοποιηθεί άμεσα σε όλους τους δικαιούχους της εν λόγω πρόσκλησης.

 

Ερώτηση:

Σχετικά με την υπογραφή του τελικού εκτυπωμένου σχεδίου από το σύστημα. Αυτό θα πρέπει να υπογραφεί από τους νόμιμους εκπρόσωπους των φορέων. Στην περίπτωση του ερευνητικού φορέα, δηλαδή του Πανεπιστήμιου, θα πρέπει να υπογραφεί μόνο από τον πρόεδρο της επιτροπής ερευνών που είναι και ο νόμιμος εκπρόσωπος; Ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου από την πλευρά του Πανεπιστήμιου (συμμετέχων Καθηγητής) δεν υπογράφει πουθενά;

Απάντηση:

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ένας ερευνητικός φορέας περιγράφονται στο Παράρτημα VII.B και δεν προκύπτει η ανάγκη υπογραφής του επιστημονικού υπευθύνου του φορέα.

 

Ερώτηση:

Στο έγγραφο που θα επισυνάψουμε για την οργανωτική διαχείριση, διοίκηση, οικονομική δυνατότητα και εμπειρία των φορέων επιτρέπεται να ονοματίζουμε τους φορείς;

Απάντηση:

Σας ενημερώνουμε ότι με την 2η τροποποίηση της πρόσκλησης έχει καταργηθεί ο όρος της παρ. 10.1 Αξιολογητές «Επιπρόσθετα, Οι αξιολογητές δεν θα έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των επιχειρηματικών, αλλά ούτε και στον ηλεκτρονικό κωδικό της πρότασης.» Ως εκ τούτου είναι δυνατή η αναφορά στην επιχείρηση.

 

Ερώτηση:

Θα ήθελα να ρωτήσω αν είναι δυνατή η δήλωση ως συντονιστή έργου, φυσικού προσώπου που δεν διατελεί σε μόνιμη εργασιακή σχέση με τον Συντονιστή φορέα την στιγμή της υποβολής και θα προσληφθεί από τον φορέα με την έναρξη της υλοποίησης του επενδυτικού έργου. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, είναι δυνατή η αντικατάσταση του συντονιστή έργου κατά τη φάση υλοποίησης;

Απάντηση:

Ο συντονιστής έργου πρέπει να έχει σχέση εργασίας με την επιχείρηση - συντονιστή φορέα.  Δεδομένου ότι η εμπειρία του συντονιστή είναι στοιχείο της αξιολόγησης, η αντικατάσταση του θα μπορεί να γίνει μόνο με την σύμφωνη γνώμη της ΔΙΑΠ Περιφέρειας Ηπείρου και εφόσον κριθεί ότι η αντικατάσταση αυτή δεν αλλοιώνει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.

 

Ερώτηση:

Προσύμφωνο απαιτείται;

Απάντηση:

Πρέπει να επισυναφθεί είτε προσύμφωνο είτε προσφορά.

 

Ερώτηση:

Πρόκειται να συμμετάσχουμε ως ερευνητικός οργανισμός σε πρόγραμμα που θα υποβληθεί (πρόσκληση 44/2017) και θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν μπορεί να χρηματοδοτηθεί δεύτερος ερευνητικός οργανισμός εκτός Περιφέρειας Ηπείρου. Αν ναι, πόσο μπορεί να φτάσει το ύψος της χρηματοδότησης;

Απάντηση:

Δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός στους οργανισμούς έρευνας που μπορούν συμμετάσχουν σε μία πρόταση. Ο συνολικός προϋπολογισμός των φορέων έρευνας δε μπορεί να ξεπερνά το 40% του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης. Το ύψος της χρηματοδότησης εξαρτάται από τον αριθμό των επιχειρήσεων που συμμετέχουν.

 

 

Ερώτηση:

Από τη στιγμή που υπάρχει προσύμφωνο συνεργασίας μεταξύ συντονιστή και εταίρων, γιατί θα πρέπει να υπογράψει το έντυπο αναλυτικής πράξης ο κάθε εταίρος και όχι μόνο ο συντονιστής;

Απάντηση:

Στην αρχική πρόσκληση (Ιούλιος 2017) αναφέρεται στην Ενότητα 9 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» (σελ. 33) ότι «Αίτηση και έντυπο υποβολής για ένταξη στη Δράση με τη συμπλήρωση του εντύπου αναλυτικής περιγραφής της πράξης, το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου (Παράρτημα Ι)». Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός εταίροι, άρα και δικαιούχοι, το έντυπο προφανώς θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των δικαιούχων.

 

 

Ερώτηση:

H εταιρεία μας έχει έδρα στην Αθήνα και υποκατάστημα στην Αχαΐα και τα  Ιωάννινα. Οι ΕΜΕ που θα δηλωθούν στην αίτηση  θα είναι αθροιστικά για την έδρα και τα 2 υποκαταστήματα ή μόνο για το υποκατάστημα των Ιωαννίνων; Η διατήρηση των ΕΜΕ (του 2016)  για τρία χρόνια από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου πρέπει να είναι συνολικά για την έδρα και τα 2 υποκαταστήματα ή μόνο για το υποκατάστημα των Ιωαννίνων ;

Οι αναλυτικές μισθολογικές καταστάσεις του τελευταίου έτους που απαιτούνται για την αίτηση πρέπει να είναι της έδρας και των 2 υποκαταστημάτων της εταιρείας ή μόνο του υποκαταστήματος  των Ιωαννίνων;

Απάντηση:

Η αίτηση υποβάλλεται από την εταιρεία, επομένως και τα στοιχεία που ζητούνται προς συμπλήρωση καθώς και οι δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αφορούν την εταιρεία ως σύνολο. Οι απαιτούμενες μισθολογικές καταστάσεις αφορούν το υφιστάμενο προσωπικό της επιχείρησης που θα συμμετέχει στο ερευνητικό έργο.

 

Ερώτηση:

Στην αίτηση που θα υποβληθεί για την τεκμηρίωση της κάλυψης της ιδίας συμμετοχής για ομόρρυθμες οι ετερόρρυθμες εταιρείες γίνονται δεκτές οι καταθέσεις των εταίρων-μετόχων της εταιρείας;

Απάντηση:

Κατά το στάδιο της αξιολόγησης για την τεκμηρίωση της κάλυψης της ίδιας συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο φυσικό φάκελο ανά περίπτωση τα εξής:

- Ισολογισμοί προηγούμενου έτους.

- Φορολογηθέντα αποθεματικά και ταμειακά διαθέσιμα εταιρείας- μετόχων και εταίρων.

- Βεβαίωση πρόθεσης χορήγησης δανείου από Τράπεζα για τη συγκεκριμένη επένδυση.

 

Ερώτηση:

Ενδιαφερόμαστε να υποβάλλουμε πρόταση στην Πρόσκληση 44/2017 (Α/Α 2267) με ατομική εταιρεία η οποία πληροί τις προϋποθέσεις. Η συγκεκριμένη  εταιρεία πρόκειται, στο τέλος του έτους, να καταργηθεί και στη θέση της να δημιουργηθεί ΕΠΕ η οποία θα έχει το σύνολο των κτήσεων / δραστηριοτήτων της εταιρείας. Η νέα εταιρεία θα περιγράφει στο καταστατικό της ότι θα αναλάβει το σύνολο των δραστηριοτήτων / υποχρεώσεων της ατομικής εταιρείας. Σε συμμετοχή της εταιρείας στο πρόγραμμα, είναι δυνατή στη συνέχεια η μεταφορά των αρμοδιοτήτων / υποχρεώσεων σχετικά με το πρόγραμμα στη νέα ΕΠΕ, πριν την πάροδο τριετίας και χωρίς τη δημιουργία οποιουδήποτε κωλύματος;

Απάντηση:

Αρχικά, με βάση τα δεδομένα που περιγράφετε, είναι δυνατή η υποβολή της πρότασης με τη συμμετοχή της ατομικής επιχείρησης. Ωστόσο, πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε μεταβολή στο είδος της επιχείρησης, απαιτείται να ενημερωθεί εγκαίρως και να ζητηθεί η σύμφωνη γνώμη του ΕΦΔ. 

 

Ερώτηση:

Στα παραδοτέα υπάρχουν οι επιλογές ιστότοπος και δημοσίευση, αυτά δεν αφορούν τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου; Η διοργάνωση ημερίδας δε θα πρέπει να πάει παραδοτέο;

Απάντηση:

Οι δαπάνες που αφορούν τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου περιγράφονται στη σχετική ενότητα (Γενικά έξοδα) του Οδηγού της πρόσκλησης και οι σχετικές επιλογές είναι διαθέσιμες στην αντίστοιχη καρτέλα της ηλεκτρονική υποβολής.

 

Ερώτηση:

Το έντυπο υποβολής που παράγεται από το ΠΣΚΕ αυτόματα διαφέρει από το υπόδειγμα στο παράρτημα της προκήρυξης.

Ποιο θα πρέπει να υποβληθεί σε έντυπη μορφή; Το ηλεκτρονικό από το ΠΣΚΕ ή το υπόδειγμα από την προκήρυξη;

Και ποιος ο λόγος να είναι υπογεγραμμένο από τη στιγμή που υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από κάθε φορέα η οποία αναφέρει ότι δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο όπως έχει κατατεθεί;

Απάντηση:

Σε έντυπη μορφή υποβάλλεται το έντυπο όπως αυτό εκτυπώνεται από το σύστημα. Το έντυπο θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από τους νόμιμους εκπροσώπους των εταίρων της πρότασης.

 

 

Ερώτηση:

Στην καρτέλα 2,1 προσπαθώ να δηλώσω δαπάνη κατηγορίας 6,1 Δημοσιότητα, Ορκωτοί, μετακινήσεις και μου ζητάει άσχετα στοιχεία

Απάντηση:

Σύμφωνα με το διαχειριστή του συστήματος στις κατηγορίες δαπανών 6.1 και 8 δεν ήταν δυνατή η διαγραφή των πεδίων που δεν είναι σχετικά με το αντικείμενο της δαπάνης, προκειμένου να μην προκληθεί εκ νέου πρόβλημα με τις υπάρχουσες στην παραγωγική προτάσεις που είχαν ήδη περάσει ποσά στις εν λόγω κατηγορίες. Επομένως, προτείνεται να συμπληρώσετε τα πεδία της δαπάνης που είναι δυνατό να συμπληρωθούν και να ελέγξετε αν εμφανίζεται πρόβλημα κατά τον έλεγχο ορθότητας. Προτείνεται η μη συμπλήρωση των πεδίων «κατηγορία προσωπικού» και «κόστος αγοράς/διάρκεια απόσβεσης». Για τον υπολογισμό της δαπάνης προτείνεται η συμπλήρωση του πεδίου «τιμή ανθ/μήνα» με το ποσό που επιθυμείτε και η συμπλήρωση με μονάδα (1) του πεδίου «ανθ/μήνες».  

 

Ερώτηση:

Έκανα εγγραφή στο σύστημα όμως δεν μου έχει έρθει ακόμη mail με τον κωδικό.

Επίσης, όσον αφορά τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 23-11-2017 όταν λήγει και η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ή μπορούν να κατατεθούν και αργότερα;

Απάντηση:

Για προβλήματα που αφορούν την εγγραφή στο πληροφοριακό σύστημα (π.χ. καθυστέρηση αποστολής κωδικού πρόσβασης) παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 210 77.87.940. Επιπλέον, έχει δημοσιευτεί η 3η τροποποίηση της σχετικής πρόσκλησης, στην οποία ορίζεται ως νέα ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή η Πέμπτη 30/11/2017.

 

Ερώτηση:

Θα ήθελα να ρωτήσω για την Πρόσκληση 44 αν στον πίνακα 2.1 Αναλυτικά κόστη ανά φορέα θέλετε το κάθε μέλος της ερευνητικής ομάδας ξεχωριστά με κόστος ανθρωπομήνα ή αν μπορούμε να παρουσιάζουμε άτομα που ανήκουν στην ίδια κατηγορία π.χ. όλοι υπάρχον προσωπικό σε ένα entry με μ.ο ανθρωπομήνα;

Απάντηση:

Σύμφωνα με τον πίνακα δηλώνετε τον Π/Υ ανά φορέα και ανά κατηγορία δαπάνης. Περιπτώσεις στις οποίες φυσικά πρόσωπα ανήκουν στον ίδιο φορέα, στην ίδια κατηγορία δαπάνης και προσωπικού δύναται να δηλωθούν σε μία καρτέλα, ώστε να προκύπτει ο συνολικός Π/Υ.

 

Ερώτηση:

Σχετικά με την υποβολή πρότασης για την πρόσκληση 44. Αναφορικά με την καρτέλα Ι 4.5 (Συγκεντρωτικά στοιχεία μεγέθους επιχείρησης) θέλετε τα στοιχεία της αιτούσας επιχείρησης μόνο ή το άθροισμα συνδεδεμένων-συνεργαζόμενων;

Απάντηση:

Στην καρτέλα 2.5 "Συγκεντρωτικά στοιχεία μεγέθους επιχείρησης" συμπεριλαμβάνονται και τα στοιχεία των συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων

 

Ερώτηση:

Για τις μισθολογικές καταστάσεις αρκούν οι μισθολογικές καταστάσεις ανά μήνα για όλη την χρήση του 2016 ή πρέπει να προσκομίσουμε και τα ΑΠΔ κάθε μηνός (ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ  2016) με την αναλυτική περιοδική δήλωση;

Απάντηση:

Απαιτούνται οι αναλυτικές μισθολογικές καταστάσεις του τελευταίου έτους.

 

Ερώτηση:

Όπως φαίνεται στο συνημμένο αρχείο, το ΠΣΚΕ μειώνει (αυθαίρετα;) τον επιλέξιμο Π/Υ και τον ονομάζει επιχορηγούμενο. Έπειτα πάνω στον επιχορηγούμενο Π/Υ εφαρμόζει την ποσόστωση του 80% ή 60% ανάλογα με το είδος της έρευνας (βιομηχανική, κ.λπ.).

Θα ήθελα να ρωτήσω πώς υπολογίζεται ο επιχορηγούμενος Π/Υ από τον επιλέξιμο. Επίσης, γιατί ο επιχορηγούμενος είναι μικρότερος από τον επιλέξιμο; Στον οδηγό της προκήρυξης δεν έχω διαβάσει κάτι σχετικό.

Απάντηση:

Η στήλη «Επιλέξιμος Π/Υ» αναφέρεται στο Π/Υ της πρότασης όπως υποβάλλεται από τον αιτούμενο, ενώ η στήλη «Επιχορηγούμενος Π/Υ» αναφέρεται στον Π/Υ που προκύπτει αν ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί ανά κατηγορία δαπάνης, όπως περιγράφονται στην ενότητα 7.2.2 του Οδηγού (καρτέλα 2.4). Στη συνέχεια στον «Επιχορηγούμενο Π/Υ» εφαρμόζονται τα ποσοστά που προβλέπονται λόγω της έντασης της ενίσχυσης και των τυχόν προσαυξήσεων (καρτέλα 2.2.).

 

Ερώτηση:

Το έντυπο  αναλυτικής περιγραφής πράξης, θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του συντονιστή εταίρου ή και από τους  νόμιμους εκπροσώπους όλων των εταίρων μιας πρότασης  (επιχειρήσεις και ερευνητικός φορέας);

Απάντηση:

Το έντυπο πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο κάθε εταίρου/δικαιούχου που συμμετέχει στην πρόταση.

 

Ερώτηση:

Δεν είναι ξεκάθαρο αν όλα τα δικαιολογητικά τα οποία δεν προέρχονται από δημόσια υπηρεσία , όπως για παράδειγμα εκτυπώσεις ισολογισμών ή μισθοδοτικών καταστάσεων ή καταστατικών ίδρυσης από το λογιστήριο της εταιρείας, πρέπει να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής επικυρωμένη από αρμόδια δημόσια υπηρεσία (πχ ΚΕΠ); Στο πληροφοριακό σύστημα τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να αναρτηθούν επικυρωμένα για το γνήσιο της υπογραφής;

Απάντηση:

Έγγραφα που δε μπορεί να αποδειχθεί αυτονόητα ότι είναι γνήσια συνιστάται να είναι επικυρωμένα από σχετικό φορέα.

 

Ερώτηση:

Όπως αναφέρεται στα δικαιολογητικά συμμετοχής, η φορολογική ενημερότητα που απαιτείται μπορεί να αντικατασταθεί από βεβαίωση οφειλών στην οποία να προκύπτει ότι "δεν είναι υπόχρεοι σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής". Είναι επαρκείς οι εκτυπώσεις από το TaxisNET οι οποίες αποτυπώνουν μεν τις οφειλές της επιχείρησης αλλά δεν αναγράφουν ρητώς ότι "δεν είναι υπόχρεοι σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής" ;

Απάντηση:

Σύμφωνα με την πρόσκληση απαιτείται «φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλών για καθένα από τους εταίρους του έργου από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεοι σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής». Η βεβαίωση οφειλών λογικά αναφέρει την αιτία της συγκεκριμένης οφειλής. Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης θα κρίνει αν απαιτείται η υποβολή πρόσθετων στοιχείων. 

 

 

Ερώτηση:

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, στην Αναλυτική Πρόσκληση, αναγράφεται ως απαιτούμενο δικαιολογητικό: μισθολογικές καταστάσεις του υφιστάμενου προσωπικού που θα συμμετέχει σε αυτό σε pdf αρχείο.

Τι ακριβώς εννοείτε ως μισθολογικές καταστάσεις; Τις Μηνιαίες Μισθοδοτικές Καταστάσεις Εργαζομένου; Και αν ναι, για ποιο ημερολογιακό διάστημα απαιτούνται;

 

Απάντηση:

Απαιτούνται οι αναλυτικές μισθολογικές καταστάσεις του τελευταίου έτους.

Ερώτηση:

Παρακαλώ ενημερώστε μας αν είναι απαιτητή υποχρέωση τα έντυπα του Παραρτήματος VII που δεν αποτελούν δημόσια έγγραφα να επικυρωθούν. Ήδη έχουν ανέβει στο σύστημα και μία τέτοια ενημέρωση τελευταίας στιγμής, αποτελεί πραγματική καθυστέρηση δημιουργώντας πρόσθετα προβλήματα και πιθανότητα μη  εμπρόθεσμης υποβολής. Αυτά, καλό θα ήταν να έχουν διευκρινιστεί αρχικά. Ενδεχομένως αν μία πρόταση περάσει την αξιολόγηση με θετική εισήγηση, να ζητηθούν στη συνέχεια όλα τα σχετικά επικυρωμένα έγγραφα.

Απάντηση:

Δεν απαιτείται επικύρωση στα έγγραφα που προέρχονται από δημόσιες αρχές (ΔΟΥ, Πρωτοδικείο, κλπ.). Στα λοιπά έγγραφα η επικύρωση είναι υποχρεωτική, καθώς επίσης υποχρεωτική είναι η υποβολή τους σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων.

 

Ερώτηση:

Απαιτούνται οι μισθολογικές καταστάσεις του τελευταίου έτους όλων των μηνών ή του τελευταίου μήνα;

Απάντηση:

Απαιτούνται οι αναλυτικές μισθολογικές καταστάσεις του τελευταίου έτους.

 

Ερώτηση:

Πείτε μας αν πρέπει να στείλουμε φυσικό φάκελο, αν ναι μέχρι πότε και σε ποια διεύθυνση.

Απάντηση:

Καταρχήν, έχει αποσταλεί αίτημα τροποποίησης της σχετικής πρόσκλησης στον αρμόδιο Υπουργό με σκοπό την παράταση της υποβολής των προτάσεων μέχρι την Πέμπτη 30/11/2017. Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, σύμφωνα με την πρόσκληση, θα πρέπει να αποσταλεί ο φυσικός φάκελος με τα συνημμένα δικαιολογητικά του Παραρτήματος VII στη διεύθυνση: Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ) Περιφέρειας Ηπείρου ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, Πλ. Πύρρου 1, ΤΚ 45221, ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Για τη δράση «Δράση ΕΤΑΚ Περιφέρειας Ηπείρου: Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας».

Επωνυμία Επιχείρησης «……………………………………………………………»

ΑΦΜ «......................................................................................................»

Κωδικός Επενδυτικού Σχεδίου   : «………………….»

Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής «……………………………………..»

 

Ερώτηση:

Στο σύστημα εάν δεν συμπληρώσουμε κατηγορία, προσωπικού, έτος κτήσης, μοντέλο κ.λπ. ακόμα και για δαπάνες της κατηγορίας μετακινήσεων ή για δαπάνες διπλώματος ευρεσιτεχνίας βγάζει σφάλμα. Πότε θα διορθωθεί; Δε θα προλάβουμε να υπογραφούν οι προτάσεις.

Απάντηση:

Έχει αποσταλεί αίτημα τροποποίησης της σχετικής πρόσκλησης στον αρμόδιο Υπουργό με σκοπό την παράταση της υποβολής των προτάσεων μέχρι την Πέμπτη 30/11/2017.  Ο αρμόδιος διαχειριστής του συστήματος μας ενημέρωσε ότι έχουν ενσωματωθεί οι αλλαγές και το σύστημα λειτουργεί ορθά.

 

Ερώτηση:

Στα δικαιολογητικά συμμετοχής στο τρίτο δικαιολογητικό, αναφέρεται για το υποκατάστημα «Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι η επιχείρηση λειτουργεί υποκατάστημα στην περιφέρεια για την οποία υποβάλλει». Εκτός από την βεβαίωση έναρξη υποκαταστήματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ που επιβεβαιώνει την λειτουργία του υποκαταστήματος , απαιτείται και κάποιο δικαιολογητικό; Όπως, από το αρμόδιο επιμελητήριο ή ΓΕΜΗ; 

Απάντηση:

Οποιοδήποτε έγγραφο αρμόδιας αρχής βεβαιώνει ότι η επιχείρηση λειτουργεί υποκατάστημα στην περιφέρεια είναι επαρκές.

 

Ερώτηση:

Θα ήθελα να μας διευκρινίσετε εάν ο υπεργολάβος που θα χρησιμοποιήσουμε στην πρόταση μας δύναται να είναι σε περιοχή εκτός της Περιφ. Ηπείρου και συγκεκριμένα στην Αττική.

Απάντηση:

Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει μπορούν να προέρχονται από νομικά/φυσικά πρόσωπα εκτός περιφέρειας Ηπείρου.

 

Ερώτηση:

Στο παράρτημα VI της 2ης τροποποίησης της πρόσκλησης, αναφέρεται για την περίπτωση 5, ότι χρειάζεται να προσκομιστούν κάποια πιστοποιητικά από δικαστική αρχή.

Τα εν λόγω πιστοποιητικά χρειάζεται να είναι πρωτότυπα ή δύναται να προσκομιστούν αντίγραφα αυτών;

Απάντηση:

Είναι δυνατή η υποβολή αντιγράφων των εγγράφων που εκδίδονται από δημόσιες αρχές. 

 

Ερώτηση:

Κατά την καταχώρηση των δαπανών στον πίνακα 2.1  και στην κατηγορία 6.1 που αφορά και μετακινήσεις, μας βγάζει να συμπληρωθούν και ανθρωπομήνες. Τι βάζουμε εδώ; Τα έξοδα μετακίνησης δεν υπολογίζονται με ανθρωπομήνες

Απάντηση:

Σύμφωνα με το διαχειριστή του συστήματος στις κατηγορίες δαπανών 6.1 και 8 δεν ήταν δυνατή η διαγραφή των πεδίων που δεν είναι σχετικά με το αντικείμενο της δαπάνης, προκειμένου να μην προκληθεί εκ νέου πρόβλημα με τις υπάρχουσες στην παραγωγική προτάσεις που είχαν ήδη περάσει ποσά στις εν λόγω κατηγορίες. Επομένως, προτείνεται να συμπληρώσετε τα πεδία της δαπάνης που είναι δυνατό να συμπληρωθούν και να ελέγξετε αν εμφανίζεται πρόβλημα κατά τον έλεγχο ορθότητας.

 

Ερώτηση:

Στην περίπτωση που έχει γίνει αίτηση στο πρωτοδικείο για τα πιστοποιητικά που ζητάτε αλλά η έκδοση και λήψη αυτών είναι μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή στην ΕΥΔΕΠ, μπορούμε να σας υποβάλουμε σε πρώτη φάση την αίτηση που έχει γίνει καθώς και την ημερομηνία παραλαβής (το χαρτί δηλαδή που μας δίνουν από το πρωτοδικείο) και να δεσμευτούμε με ΥΔ για την άμεση προσκόμιση αυτών μόλις εκδοθούν;

Επιπλέον, θα ήθελα να μάθω αν δέχεστε ακριβές αντίγραφο (φωτοτυπία) των Πιστοποιητικών (σύμφωνα με τον νόμο περί κατάργησης πρωτοτύπων)  ή θέλετε μόνο τα πρωτότυπα;

Απάντηση:

Έχει αποσταλεί αίτημα τροποποίησης της σχετικής πρόσκλησης στον αρμόδιο Υπουργό με σκοπό την παράταση της υποβολής των προτάσεων μέχρι την Πέμπτη 30/11/2017, οπότε πιθανότατα να είναι δυνατή η εμπρόθεσμη υποβολή των σχετικών εγγράφων. Είναι δυνατή η υποβολή αντιγράφων των εγγράφων που εκδίδονται από δημόσιες αρχές. 

 

Ερώτηση:

Μας ενημερώσατε πως τα δικαιολογητικά που δεν είναι δημόσια έγγραφα θα πρέπει να επικυρωθούν χωρίς βέβαια να γίνεται καμία αναφορά στον οδηγό εφαρμογής. Αν και αυτό είναι μία παλιά πρακτική που δεν συνηθίζετε πλέον στις πράξεις του ΕΣΠΑ, μπορείτε να μας πείτε τι εννοείτε επικύρωση; Πως δηλ. θα επικυρωθεί ένας ισολογισμός ή ένα Ε3 και μπορείτε παρακαλώ να μας πείτε γιατί μία τόσο σοβαρή απαίτηση αποφασίσατε να τη γνωστοποιήσετε τελευταία στιγμή και δεν είχε προβλεφθεί στον οδηγό εφαρμογής; Παρακαλώ να απαντηθεί το ερώτημα συντομότερο δυνατόν  για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε.

Απάντηση:

Δεν απαιτείται επικύρωση στα έγγραφα που προέρχονται από δημόσιες αρχές (ΔΟΥ, Πρωτοδικείο, κλπ.). Στα λοιπά έγγραφα η επικύρωση είναι υποχρεωτική

 

Ερώτηση:

Αναφορικά με τη συμπλήρωση των σελίδων 63-67 της απόφασης με αριθμό πρωτοκόλλου 114374/ΕΥΚΕ6636 θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν θα πρέπει να συμπεριλάβουμε το έτος 2016 ή μόνο τα έτη που προαπαιτούνται από τη φόρμα;

Απάντηση:

Με την πρόσφατη αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος, έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα και συμπληρώνετε τα πεδία για τα τρία τελευταία έτη, ήτοι 2014, 2015 και 2016.

 

Ερώτηση:

 Για τους Ερευνητικούς Φορείς  θα πρέπει να υπογράψει:

ο Διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης  Συντονιστής, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου που ανήκει τα ερευνητικά εργαστήρια αλλά επίσης και ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, οι υπεύθυνοι καθηγητές των ερευνητικών εργαστηρίων; Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία διευκρίνιση σχετικά με το προσύμφωνο.

Απάντηση:

Το προσύμφωνο συνεργασίας υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους των φορέων μεταξύ των οποίων συντάσσεται.

 

Ερώτηση:

Το προσύμφωνο υποβάλλεται ως σκαναρισμένο επισυναπτόμενο έγγραφο?

Απάντηση:

Απαιτείται η υποβολή του αφενός ηλεκτρονικά ως επισυναπτόμενο έγγραφο αφετέρου σε έντυπη μορφή μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά όπως ορίζεται στη σχετική πρόσκληση.

 

Ερώτηση:

Εάν για λόγους καθυστέρησης λήψης υπογραφών συμμετεχόντων (κυρίως δυσκολία υπογραφής του Πρύτανη) δύναται το Προσύμφωνο Συνεργασίας να κατατεθεί λίγες ημέρες μετά τη  λήξης της προθεσμίας υποβολής της πρότασης?

Απάντηση:

Ενημερωτικά έχει αποσταλεί αίτημα τροποποίησης της σχετικής πρόσκλησης στον αρμόδιο Υπουργό με σκοπό την παράταση της υποβολής των προτάσεων μέχρι την Πέμπτη 30/11/2017. Δεν είναι δυνατή η υποβολή δικαιολογητικών μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας.

 

Ερώτηση:

Απαιτείται και γνήσιο υπογραφής στην Υπεύθυνη Δήλωση από τους ερευνητικούς οργανισμούς (Πανεπιστήμια –ΤΕΙ) λόγω του ότι είναι δημόσιο;

Οι ΕΛΚΕ θεωρούν ότι δεν απαιτείται γιατί είναι δημόσιο και έχουν στρογγυλή σφραγίδα

Απάντηση:

Φορείς οι οποίοι διαθέτουν σχετική σφραγίδα δεν απαιτείται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής.

 

 

Ερώτηση:

Οι δαπάνες για αγορά τεχνογνωσίας είναι επιλέξιμες για μεγάλες επιχειρήσεις?

Απάντηση:

Όλες οι κατηγορίες δαπανών είναι επιλέξιμες για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους. Ωστόσο η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας αποτελεί στοιχείο αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή.

 

Ερώτηση:

Όσον αφορά, τα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση και έντυπο υποβολής για ένταξη στη Δράση με τη συμπλήρωση του εντύπου αναλυτικής περιγραφής της πράξης, το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου (Παράρτημα Ι)
 • Δήλωση του φορέα σύμφωνα με το υπόδειγμα (Παράρτημα ΙΧ).
 • Υπόδειγμα δήλωσης, σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ μιας επιχείρησης (Παράρτημα V).

 

Θα πρέπει να υπογραφούν και να σφραγιστούν από όλα τα συμβαλλόμενα μέλη (στην περίπτωσή μας δύο επιχειρήσεις και έναν ερευνητικό φορέα);

Απάντηση:

 • Το έντυπο της αίτησης υπογράφεται καταλλήλως από όλους τους εταίρους.
 • Η υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος X συμπληρώνεται και υπογράφεται από κάθε εταίρο ξεχωριστά. Εάν απαιτείται βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής.
 • Το υπόδειγμα δήλωσης για την ιδιότητα συμπληρώνεται και υποβάλλεται από κάθε επιχείρηση ξεχωριστά. Εάν απαιτείται βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής.

Ερώτηση:

Για τις μισθολογικές καταστάσεις αρκούν τα ΑΠΔ ή χρειάζονται όλες οι μισθολογικές καταστάσεις ανά μήνα;

Απάντηση:

Απαιτούνται οι αναλυτικές μισθολογικές καταστάσεις του τελευταίου έτους.

 

Ερώτηση:

Σε περίπτωση που γίνει πρόσληψη ενός ατόμου το οποίο είναι και μέτοχος της εταιρίας, νοείται ως νέο προσωπικό?

Απάντηση:

Σύμφωνα με τον οδηγό της πρόσκλησης (σελ. 93) στον αριθμό απασχολουμένων μίας εταιρείας περιλαμβάνονται «οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες και οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται οικονομικά οφέλη από την επιχείρηση».

 

Ερώτηση:

Στην τεκμηρίωση προσαύξησης ενίσχυσης αναφέρετε τα εξής:

Το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία:

μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ και καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει άνω του 70 % των επιλέξιμων δαπανών, ή μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός ή περισσοτέρων οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, οι οποίοι φέρουν τουλάχιστον το 10 % των επιλέξιμων δαπανών και έχουν δικαίωμα να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους;

Τι εννοείτε όταν αναφέρεστε στο 10% των επιλέξιμων δαπανών των οργανισμών έρευνας? Δηλ σε μια πρόταση που μετέχουν 2 επιχειρήσεις και 3 οργανισμοί έρευνας και έχει προϋπολογισμό 500.000 ευρώ, οι επιχειρήσεις παίρνουν το 60% ήτοι 300.000 ενώ οι οργανισμοί έρευνας το 40%,  ήτοι 200.000. Ο προϋπολογισμός των ερευνητικών οργανισμών είναι ανάλογος με τη συμμετοχή του καθενός επί του έργου. Θα πρέπει ο καθένας να έχει τουλάχιστον το 10% των 200.000 ή των 500.000? Ακόμη κι αν η συνεισφορά του στο έργο δεν είναι ανάλογη των 20.000 ή 50.000 ευρώ? 

Απάντηση:

Το ποσοστό 10% υπολογίζεται στον επιχορηγούμενο Π/Υ της πρότασης και αφορά αθροιστικά το συνολικό Π/Υ των οργανισμών έρευνας. 

 

Ερώτηση:

Όσον αφορά τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της πρότασης, τα οποία θα πρέπει να αναρτηθούν στο ΠΣΚΕ σε pdf αρχεία, η ερώτηση μου αφορά το πρώτο δικαιολογητικό και είναι η εξής: 

Γίνεται αναφορά: "Αίτηση και έντυπο υποβολής για ένταξη στη Δράση με τη συμπλήρωση του εντύπου αναλυτικής περιγραφής της πράξης, το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου (Παράρτημα Ι)".

Ποια ακριβώς είναι τα δικαιολογητικά αυτά; Είναι δυο δικαιολογητικά αίτηση και έντυπο, ή πρόκειται για το ίδιο, δηλαδή το έντυπο υποβολής όπως παράγεται από το πληροφοριακό σύστημα; Και το έντυπο υποβολής, θα το τυπώσουμε, πριν υποβάλλουμε την αίτηση, θα το υπογράψουν οι αρμόδιοι, και μετά θα το ανεβάσουμε στo ΠΣΚΕ σε pdf αρχείο;

Επιπλέον, τα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση και έντυπο υποβολής για ένταξη στη Δράση με τη συμπλήρωση του εντύπου αναλυτικής περιγραφής της πράξης, το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου (Παράρτημα Ι)
 • Δήλωση του φορέα σύμφωνα με το υπόδειγμα (Παράρτημα ΙΧ).
 • Υπόδειγμα δήλωσης, σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ μιας επιχείρησης

(Παράρτημα V).

Θα πρέπει να υπογραφούν και να σφραγιστούν από όλα τα συμβαλλόμενα μέλη (στην περίπτωσή μας δύο επιχειρήσεις και έναν ερευνητικό φορέα);

Απάντηση:

 • Πρόκειται για το έντυπο υποβολής που παράγεται από το σύστημα.
 • Το έντυπο υποβολής απαιτείται να είναι καταλλήλως υπογεγραμμένο και να υποβληθεί σε έντυπη μορφή μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά, όπως ορίζεται στον επικαιροποιημένο οδηγό της πρόσκλησης. Δεν απαιτείται η σύναψη του εντύπου στο πληροφοριακό σύστημα.
 • Όλα τα έντυπα του Παραρτήματος  VII που δεν είναι δημόσια έγγραφα απαιτείται να επικυρωθούν, αφού υπογραφούν, και να υποβληθούν ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή.

 

Ερώτηση:

Μία εταιρία έχει επιλέξιμο ΚΑΔ στην έδρα της (εκτός Ηπείρου) στο οποίο επιθυμεί να υποβάλει πρόταση. Το ΚΑΔ αυτό δεν το έχει στο υποκατάστημα της (εντός Ηπείρου). Μπορεί η εταιρία να δηλώσει αυτό το ΚΑΔ και κατόπιν έγκρισης να το ενεργοποιήσει και στο υποκατάστημα?

Πολλές εταιρίες έχουν πρόβλημα με τα ΚΑΔ καθώς παρόλο που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμα ΚΑΔ έχοντας τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας και προβλέποντας στο καταστατικό τους τη σχετική δραστηριότητα, έχουν τη λογιστική αυτή εκκρεμότητα και δεν έχουν ανοίξει επιπλέον ΚΑΔ. Προτείνουμε να επιτραπεί στις εταιρίες που έχουν επιλέξιμο ΚΑΔ να μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε άλλο επιλέξιμο ΚΑΔ του ίδιου τομέα δηλαδή που ξεκινούν με τα ίδια δύο ψηφία.

Απάντηση:

Στην περίπτωση που η έδρα της επιχείρησης δραστηριοποιείται σε επιλέξιμο από την πρόσκληση ΚΑΔ και λειτουργεί υποκατάστημά της στην περιφέρεια που δεν έχει τον αντίστοιχο ΚΑΔ, είναι δυνατή η προσθήκη του επιλέξιμου ΚΑΔ στη δραστηριότητα του υποκαταστήματος με την έγκριση της πρότασης και πριν την καταβολή της ενίσχυσης.

 

Ερώτηση:

Θα θέλαμε να μας επιβεβαιώσετε ότι μπορούμε να δηλώσουμε ποσοστό 15% των άμεσων επιλέξιμων δαπανών (εξαιρούμενων των υπεργολάβων) ως έμμεσες δαπάνες εντός των κατηγοριών «Γενικά έξοδα και λοιπές δαπάνες» και «Δαπάνες Αναλωσίμων Υλικών» επιπρόσθετα των προβλεπόμενων ποσοστών «έως 5%» και «έως 15%» αντίστοιχα που αναφέρονται στον πίνακα της Διάρθρωσης Προϋπολογισμού στη σελ. 31 της 2ης τροποποίησης της πρόσκλησης.

Απάντηση:

Όπως έχει ήδη επισημανθεί, δεν απαιτείται η δήλωση των έμμεσων δαπανών στην αίτηση. Οι έμμεσες δαπάνες αφορούν ποσοστό ίσο ή μικρότερο του 15% επί των άμεσων επιλέξιμων δαπανών της πράξης, εξαιρουμένων των άμεσων επιλέξιμων δαπανών για υπεργολαβική ανάθεση. Επομένως, δηλώνονται αναλυτικά στην αίτηση οι άμεσες δαπάνες και στη φάση της υλοποίησης του έργου (πληρωμή) δαπάνες που αφορούν τις κατηγορίες «6. Γενικά έξοδα και λοιπές δαπάνες» και «7. Δαπάνες αναλωσίμων υλικών» του πίνακα της παραγράφου 7.2.2 και δε ξεπερνούν το 15% των άμεσων δαπανών δύναται να δηλωθούν ως έμμεσες στον ΕΦΔ. Για τις δαπάνες αυτές δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση  των σχετικών παραστατικών.

 

 

Ερώτηση:

Στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής δεν περιλαμβάνονται ΚΑΔ τα οποία αναφέρονται στην 2η τροποποίηση της δράσης 44/2017. Θα μπορούσε να καταθέσει την πρόταση με άλλο ΚΑΔ και να προσκομίσει ως επισυναπτόμενα σε ηλεκτρονική μορφή τα ΚΑΔ χωρίς αυτό να αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού;

Απάντηση:

Η αναβάθμιση του συστήματος, που περιλαμβάνει και την προσθήκη των νέων ΚΑΔ, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας

 

Ερώτηση:

Στο Παράρτημα VI- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ζητάτε  Τα Ιδρυτικά καταστατικά (και τυχόν τροποποιήσεις) Η εταιρεία μας εχει ιδρυθεί το 1984 και έχει μέχρι σήμερα 24 τροποποιήσεις.

α) Πρέπει να σας προσκομίσουμε όλες (και τις 24) τροποποιήσεις φωτοτυπία η μόνο το ιδρυτικό καταστατικό μαζί με το  τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό στο οποίο αναφέρονται και όλες οι τροποποιήσεις περιληπτικά

 β) τα καταστατικά που θα σας προσκομίσουμε πρέπει να είναι επικυρωμένα από ΚΕΠ η απλές φωτοτυπίες

Απάντηση:

Σε πρώτη φάση η υποβολή του ιδρυτικού καταστατικού μαζί με το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό στο οποίο αναφέρονται όλες οι τροποποιήσεις περιληπτικά είναι επαρκής. Εναπόκειται στην επιτροπή αξιολόγησης να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων.

 

Ερώτηση:

Οι φορολογικές δηλώσεις Ε3 που θα σας προσκομίσουμε πρέπει να είναι επικυρωμένες από ΚΕΠ η απλές φωτοτυπίες;

Απάντηση:

Δεν απαιτείται επικύρωση στα έγγραφα που προέρχονται από δημόσιες αρχές. Στα λοιπά έγγραφα η επικύρωση είναι υποχρεωτική.

 

Ερώτηση:

Η εταιρεία μας διαθέτει φορολογική ενημερότητα  στην οποία όμως δεν αναφέρεται ότι δεν είμαστε υπόχρεοι σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής. Χρειάζεται να προσκομίσουμε (πέρα από την φορολογική ενημερότητα) και κάποιο άλλο έγγραφο για να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε υπόχρεοι σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής;

Απάντηση:

Η υποβολή της φορολογικής ενημερότητας είναι επαρκής.

 

 

Ερώτηση:

Απαιτείται διατήρηση των ΕΜΕ του 2016 κατά τη διάρκεια του Προγράμματος ή κατά τη διάρκεια των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, για τις δικαιούχους επιχειρήσεις της Πρόσκλησης 44.

Απάντηση:

Οι ΕΜΕ των επιχειρήσεων που δηλώνονται για το τελευταίο έτος αναφοράς θα πρέπει να διατηρηθούν τουλάχιστον για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.

 

 

Ερώτηση:

Ενώ έχουμε ορίσει 2 δικαιούχους ως επιχειρήσεις, στο doc τους εμφανίζει ως ερευνητικούς φορείς. Επίσης, αλλάζει τους ΚΑΔ

Απάντηση:

Πρόκειται για προβλήματα που έχουν ήδη εντοπιστεί και λογικά θα επιλυθούν με την αναβάθμιση του συστήματος που προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

 

Ερώτηση:

Στη σελίδα 17 της 2ης τροποποίησης της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων αναφέρει ότι δικαιούχος φορέας  δύναται να είναι πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα. Περαιτέρω, θα θέλαμε να ρωτήσουμε τα εξής:

Μπορούν να συμμετέχουν διαφορετικά εργαστήρια του Ίδιου Ινστιτούτου που ανήκουν στον ίδιο Ερευνητικό Φορέα σε διαφορετικές προτάσεις;

Επιπλέον, μπορεί να συμμετέχει το ίδιο Ινστιτούτο ενός Ερευνητικού Φορέα σε περισσότερες από μία (1)  προτάσεις;

Απάντηση:

Διαφορετικά εργαστήρια του ίδιου ερευνητικού φορέα μπορούν να συμμετέχουν σε διαφορετικές προτάσεις.

Το ίδιο ινστιτούτο μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες της μίας προτάσεις. Ωστόσο, αποτελεί στοιχείο αξιολόγησης η δυνατότητά του να ανταποκριθεί από πλευράς πόρων στην υλοποίηση του συνόλου των προτάσεων.

 

Ερώτηση:

Στη καρτέλα "Συγκεντρωτικά Στοιχεία Μεγέθους Επιχείρησης", σε περίπτωση ατομικής μορφής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής επιχείρηση που δεν είναι υποχρεωμένη να προβεί σε κατάρτιση ισολογισμού, τα πεδία "Συνολικός Κύκλος Εργασιών", "Σύνολο Ενεργητικού", "Αξία Εξαγωγών", "Κέρδη προ φόρων τόκων & αποσβέσεων", "Κέρδη μετά φόρων", "Αριθμός Απασχολούμενων (σε ΕΜΕ)", "Ιδιωτική Συμμετοχή για την χρηματοδότηση Επενδύσεων" συμπληρώνονται με μηδέν; Ή με τι άλλα ισοδύναμα μεγέθη μπορούμε να τα αντικαταστήσουμε;

Απάντηση:

Στην περίπτωση ατομικής επιχείρησης μπορούν να συμπληρωθούν στην καρτέλα τα φορολογικά στοιχεία (π.χ. Ε1, Ε9) όπου είναι αυτό δυνατό. Στα λοιπά πεδία συμπληρώνετε την τιμή 0 προκειμένου να μην υπάρχει πρόβλημα με τον έλεγχο ορθότητας.  

 

Ερώτηση:

Πότε θα προστεθούν οι νέοι ΚΑΔ στην ηλεκτρονική υποβολή;

Απάντηση:

Η αναβάθμιση του συστήματος, που περιλαμβάνει και την προσθήκη των ΚΑΔ, αναμένεται ως το τέλος της εβδομάδας.

 

Ερώτηση:

Κατά την Ολοκλήρωση της Δράσης, θα αποτελέσει αντικείμενου ελέγχου η κάλυψη της Ιδίας Συμμετοχής και αν ναι τί Δικαιολογητικά θα απαιτηθούν για την τεκμηρίωση;

Απάντηση:

Κατά την ολοκλήρωση της δράσης ή και κατά τυχόν ενδιάμεση εκταμίευση θα απαιτηθούν όλα τα έγγραφα τεκμηρίωσης της κεφαλαιοποίησης του ποσού της ίδιας συμμετοχής που αφορά την συγκεκριμένη επένδυση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Αύξηση μετοχικού -εταιρικού κεφαλαίου, βεβαίωση ΓΕΜΗ, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, κίνηση λογαριασμού κ.λ.π)

 

 

Ερώτηση:

Ποια είναι τα Δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την τεκμηρίωση των πηγών κάλυψης της Ιδίας Συμμετοχής, κατά το στάδιο της Αξιολόγησης;

Απάντηση:

Κατά το στάδιο της αξιολόγησης για την τεκμηρίωση της κάλυψης της ίδιας συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο φυσικό φάκελο ανά περίπτωση τα εξής:

- Ισολογισμοί προηγούμενου έτους.

- Φορολογηθέντα αποθεματικά και ταμειακά διαθέσιμα εταιρείας- μετόχων και εταίρων.

- Βεβαίωση πρόθεσης χορήγησης δανείου από Τράπεζα για τη συγκεκριμένη επένδυση.

 

Ερώτηση:

Ποιες πηγές κάλυψης της Ίδιας Συμμετοχής της προτεινόμενης επένδυσης γίνονται δεκτές για μία επιχείρηση;

Απάντηση:

Στην αίτηση δηλώνονται αναλυτικά οι πηγές άντλησης της ίδιας συμμετοχής. Οι πηγές αυτές είναι:

- Μετοχικό-Εταιρικό κεφάλαιο

- Φορολογηθέντα αποθεματικά δεσμευμένα για τη συγκεκριμένη επένδυση.

- Τραπεζικός δανεισμός για τη συγκεκριμένη επένδυση.

- Καταθέσεις (για ατομικές επιχειρήσεις) 

 

Ερώτηση:

Αντιμετωπίζω πρόβλημα κατά την εξαγωγή του αρχείου της πρότασης από τη σελίδα ependiseis.gr . Ενώ έχω περάσει τους ΚΑΔ της εταιρείας σωστά κατά την εξαγωγή στο αρχείο doc που παράγετε, οι ΚΑΔ είναι διαφορετικοί.

Πως μπορεί να διορθωθεί αυτό?

Απάντηση:

Το πρόβλημα θα επιλυθεί με την αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος που αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα ενημερωθείτε άμεσα.

 

Ερώτηση:

Έχουμε ολοκληρώσει τη πρόταση, δεν εμφανίστηκαν λάθη κατά τον έλεγχο ορθότητας και προσπαθήσαμε να κάνουμε οριστική υποβολή. Η απάντηση που λάβαμε μετά τον έλεγχο ορθότητας ήταν: "Η οριστικοποίηση/υποβολής της ηλεκτρονικής φόρμας δεν είναι ενεργή".

Παρακαλούμε ενημερώστε μας για το πως θα προχωρήσουμε στην οριστική υποβολή.

 

Απάντηση:

Η δυνατότητα οριστικοποίησης της αίτησης είναι ανενεργή λόγω της αναβάθμισης του συστήματος που είναι σε εξέλιξη. Αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας άμεσα, ώστε να επιλυθούν όλα τα προβλήματα που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα ενημερωθείτε άμεσα.

 

Ερώτηση:

Οι έμμεσες δαπάνες (στην περίπτωση των πανεπιστημίων είναι οι παρακρατήσεις των ΕΛΚΕ) προτείνεται να δηλωθούν ως "Γενικά έξοδα και λοιπές δαπάνες" και "Δαπάνες αναλωσίμων υλικών". Το μέγιστο ποσοστό των δύο αυτών κατηγοριών στο σύνολο του προϋπολογισμού ανέρχεται αθροιστικά στο 20%. Αν λοιπόν οι έμμεσες δαπάνες υπολογιστούν εκεί (ο δικός μας ΕΛΚΕ ζητεί το 15%) τότε πολύ απλά ο προϋπολογισμός των αναλωσίμων πλέον αναλώνεται στις παρακρατήσεις. Μήπως το ποσοστό των αναλωσίμων θα πρέπει να αυξηθεί σε 25% για να μπορούμε να πραγματοποιήσουμε απρόσκοπτα την έρευνα που προτείνουμε?

Απάντηση:

Δεν είναι δυνατή η αύξηση του ποσοστού της εν λόγω κατηγορίας δαπάνης. Απαιτούνται διοικητικές ενέργειες που δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποβολή των προτάσεων λήγει την επόμενη εβδομάδα 23/11.

 

Ερώτηση:

Μία εταιρία δραστηριοποιείται σε επιλέξιμο ΚΑΔ 6 ψηφιας ανάλυσης μπορεί να κάνει έργο με αντικείμενο την παραγωγή νέων προϊόντων σε άλλον κωδικό 6ψηφιας ανάλυσης αλλά της ίδιας 4ψήφιας;

Απάντηση:

Δεδομένου ότι η εταιρεία διαθέτει τον 4ψήφιο ΚΑΔ που είναι επιλέξιμος σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ, η επιχείρηση δύναται να υποβάλει πρόταση.

 

Ερώτηση:

Αναφέρεται στην πρόσκληση ότι στα δικαιολογητικά απαιτείται να επισυναφτούν οι μισθολογικές καταστάσεις σε pdf αρχείο.

Το ερώτημα είναι αν μπορεί ένας φορέας να αποστείλει απευθείας στην ΕΥΔ σε έντυπη  μορφή τις μισθολογικές καταστάσεις χωρίς να τις επισυνάψει σε αρχείο pdf

Επίσης, ο ίδιος ο φορέας είναι εισηγμένη εταιρία ΑΕ και δεν έχει εταίρους. Στην υπεύθυνη δήλωση αρκεί η υπογραφή από έναν νόμιμο εκπρόσωπο;

Απάντηση:

Όλα τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος VII υποβάλλονται ηλεκτρονικά αρχικά και στη συνέχεια αποστέλλονται σε φυσικό φάκελο προς τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, Πλ. Πύρρου 1, ΤΚ 45221, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, που αποτελεί τον ΕΦΔ της δράσης.  

Η Υπεύθυνη δήλωση απαιτείται να υπογραφεί από το φυσικό πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να εκπροσωπεί την επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση, η νομιμότητα ή μη της σχετικής υπογραφής αποτελεί στοιχείο αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή.  

 

Ερώτηση:

Με την τελευταία τροποποίηση υποχρεούμαστε στην υποβολή φυσικού φακέλου στις 23/11/2017, μαζί με την λήξη της περιόδου ηλεκτρονικών υποβολών.

Σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικού θα ακολουθήσει επιστολή ελλείψεων ή θα απορριφθεί ο φάκελος;

Το ΠΣΚΕ δεν λειτουργεί σωστά όσον αφορά τον υπολογισμό της δημόσιας δαπάνης. Υπάρχει περίπτωση να παραταθεί το πρόγραμμα για να μπορέσουν να υποβληθούν ορθά όλοι οι φάκελοι? Στην παρούσα φάση δεν μπορούμε ακόμα να υποβάλουμε τα έργα.

Απάντηση:

Η αναβάθμιση του συστήματος αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ενώ το πρόβλημα με τον υπολογισμό της ΔΔ έχει επιλυθεί. Προς το παρόν, παραμένει η απαίτηση για την ορθή υποβολή όλων των δικαιολογητικών του Παραρτήματος VII και δεν προβλέπεται η χορήγηση παράτασης της ημερομηνίας υποβολής των προτάσεων. Σε κάθε περίπτωση, παρακολουθούμε την πορεία υλοποίησης των αλλαγών στο σύστημα σε συνεργασία με τον αρμόδιο διαχειριστή και θα ενημερωθείτε άμεσα για οποιαδήποτε αλλαγή.

 

Ερώτηση:

Επισυνάπτω την καρτέλα 2.2 στην οποία φαίνεται ο προϋπολογισμός να γίνεται περικοπή στο ποσό που αντιστοιχεί σε δημόσια δαπάνη 200.000 €. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο άλλο θέμα με ποσοστά δαπανών.

Απάντηση:

Το πρόβλημα με τον υπολογισμό του επιχορηγούμενου Π/Υ και της ΔΔ στο σύστημα, σύμφωνα με τον αρμόδιο διαχειριστή του, έχει επιλυθεί.

 

Ερώτηση:

Δεδομένου ότι το MIS παρουσιάζει προβλήματα όπως το παρακάτω (για το οποίο ήδη έχουμε στείλει ερώτημα μέσω του Helpdesk του Πληροφοριακού Συστήματος) και δεν μπορούμε να κάνουμε έλεγχο ορθότητας και ηλεκτρονική υποβολή, θα κάνετε αποδεκτή την έγγραφη υποβολή της αίτησης συνοδευόμενης από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και συνημμένα?

Έχουμε περάσει ήδη σχεδόν όλα τα στοιχεία, αλλά αντιμετωπίζουμε προβλήματα με το πληροφοριακό σύστημα, όπως μπορείτε να δείτε από το screenshot.

Άλλο ένα πρόβλημα υπάρχει και με τον ΚΑΔ που στο Σχέδιο Εκτύπωσης Φόρμας Ηλεκτρονικής Υποβολής (.doc) είναι διαφορετικός από αυτόν που περνάμε στο MIS.

Απάντηση:

Τα ζητήματα που αναφέρετε αναμένεται να επιλυθούν άμεσα, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα με το διαχειριστή του συστήματος. 

 

Ερώτηση:

Στο κεφ 4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ αναφέρεται ότι οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες: να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, μέχρι την χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου.....

Παρακαλώ ενημερώστε με πως πιστοποιείται ότι μία εταιρία που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη , δραστηριοποιείται στη Περιφέρεια Ηπείρου ?

Απ’ ότι καταλαβαίνω η εταιρεία η οποία δεν έχει έδρα στην Περιφέρεια Ηπείρου ,θα πρέπει να έχει ιδρύσει υποκατάστημα ΠΡΙΝ την καταβολή της ενίσχυσης και ΟΧΙ τώρα στην υποβολή της πρότασης

Ισχύει αυτό; Και εάν ναι πείτε μου στο πεδίο 2.3 Τόπος Υλοποίηση τι διεύθυνση Βάζουμε; Την έδρα της εταιρείας που έχε διεύθυνση εκτός Περιφέρειας;

Απάντηση:

Η επιχείρηση που δε δραστηριοποιείται στην περιφέρεια Ηπείρου δεσμεύεται να λειτουργήσει υποκατάστημα πριν την καταβολή της ενίσχυσης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη φόρμα 2.3 «Τόπος υλοποίησης» συμπληρώνει τα στοιχεία της έδρας της επιχείρησης, που προφανώς είναι εκτός περιφέρειας Ηπείρου.

 

Ερώτηση:

Στην περίπτωσή μας, με επιλέξιμο Π/Υ 281.620, ο επιχορηγούμενος γίνεται μόλις 235.328, χωρίς -με βάση τους δικούς μας υπολογισμούς- να υπάρχει θέμα περιορισμών με βάση την ενότητα 7,2,2 και να αιτιολογείται τέτοια μείωση -50.000 ευρώ.

Υπάρχει λάθος στο ΠΣΚΕ? Επίσης παρατηρώ ότι ακόμη δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες αλλαγές στο ΠΣΚΕ ώστε να μπορούν να είναι επιλέξιμοι οι συνεταιρισμοί (μορφή εταιρείας). Πότε θα ολοκληρωθεί και αυτό το βήμα?

Απάντηση:

Το πρόβλημα με τον υπολογισμό του επιχορηγούμενου Π/Υ και της ΔΔ στο σύστημα, σύμφωνα με τον αρμόδιο διαχειριστή του, έχει επιλυθεί. Επιπλέον, η αναβάθμιση του συστήματος, και επομένως η προσθήκη των συνεταιρισμών, θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.

 

Ερώτηση:

α) στην καταχώρηση δαπανών κατηγορίας 6.1. Δημοσιότητα, Ορκωτοί λογιστές, μετακινήσεις απαιτείται η συμπλήρωση πεδίων που είναι άσχετα με τη συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης (έτος κτήσης, ειδικότητα, κατηγορία προσωπικού, διάρκεια απόσβεσης κ.α.) με αποτέλεσμα να υπάρχει θέμα με τον έλεγχο ορθότητας. Το ίδιο συμβαίνει και με την κατηγορία δαπάνης 8. Δαπάνες για δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας για ΜΜΕ. Θα πρέπει οι δαπάνες αυτές να συμπληρωθούν με μηδενικά στοιχεία ή πρόκειται για σφάλμα συστήματος που θα διορθωθεί;

β) σε προηγούμενη απάντηση αναφέρετε πως δεν απαιτείται σε αυτό το στάδιο της υποβολής η δήλωση των έμμεσων δαπανών για ΦΤΕ. Ωστόσο, τα ποσά που αντιστοιχούν στις έμμεσες δαπάνες (εφόσον υπολογίζονται εντός της συνολικής επιχορήγησης) πρέπει κάπως να δηλωθούν, ώστε να μην επηρεάζονται οι ποσοστώσεις των υπόλοιπων δαπανών και του έργου γενικότερα. Πως θα γίνει αυτό?

Απάντηση:

Η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από το Νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα που συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα (επιχείρηση ή ερευνητικός φορέας).

 

Ερώτηση:

Στον οδηγό του προγράμματος αναφέρεται πως «Ο προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης κάθε έργου εξαρτάται από το επιδιωκόμενο ερευνητικό αντικείμενο. Θα χρηματοδοτηθούν έργα με δημόσια δαπάνη έως 300.000€»

Αυτό προφανώς σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης μπορεί να είναι μικρότερος από 300.000,00€ για σχήμα συνεργασίας μιας εταιρείας με ένα ερευνητικό φορέα. Αν ισχύει αυτό υπάρχει κάποιος τρόπος προσδιορισμού της Δημοσίας Δαπάνης;

Το ερώτημα προκύπτει γιατί κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας, ο προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης φτάνει σε μέγιστό ποσό στις 200.000,00€ με αποτέλεσμα να γίνεται περικοπή στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό παρόλο που τηρούνται οι ποσοστώσεις ανά κατηγορία δαπάνης.

Συγκεκριμένα στη περίπτωση για την οποία επισυνάπτονται σχετικά screenshots, όπου η ένταση ενίσχυσης για την εταιρεία είναι  80% και για τον ερευνητικό φορέα 100%, όταν ο επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι μέχρι και τις 230.000,00€ όλοι οι υπολογισμοί γίνονται σωστά και ο επιλέξιμός προϋπολογισμός συμπίπτει με τον επιχορηγούμενο και η Δημόσια Δαπάνη υπολογίζεται με την ανάλογη ένταση ενίσχυσης.

Όταν ο επιλέξιμος προϋπολογισμός υπερβεί τις 230.000,00€ τότε ο επιχορηγούμενος μειώνεται αυτόματα και γίνονται τυχαίες περικοπές (παρόλο που ισχύουν οι ποσοστώσεις) ώστε να διατηρείται η Δημόσια Δαπάνη στις 200.000,00€

Στις ερωτοπαντήσεις που έχουν δημοσιευτεί υπάρχει αντίστοιχο ερώτημα για το οποίο ζητάτε screenshot από τις καρτέλες 2.1-2.4. Ομοίως σας αποστέλλω σχετικά screen shots από την δική μου περίπτωση.

Θα ήθελα να τονίσω ότι σε δοκιμές που έγιναν και σε άλλη πρόταση το συγκεκριμένο ζήτημα επαναλαμβάνεται.

Απάντηση:

Το πρόβλημα με τον υπολογισμό του επιχορηγούμενου Π/Υ και της ΔΔ στο σύστημα, σύμφωνα με τον αρμόδιο διαχειριστή του, έχει επιλυθεί.

 

Ερώτηση:

Μπορείτε να με ενημερώσετε αν χρειάζεται μια μεγάλη επιχείρηση που προτίθεται να κατεβάσει πρόταση στην Πρόσκληση ΠΕΠ Ηπείρου: Αγροδιατροφή, υγεία, βιοτεχνολογία, να υποβάλλει το έντυπο του Παραρτήματος V: «Υπόδειγμα δήλωσης σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ μιας Επιχείρησης» ή αφορά μόνο μικρομεσαίες επιχειρήσεις;

Απάντηση:

Ύστερα από επικοινωνία με τον αρμόδιο διαχειριστή του συστήματος, προκύπτει ότι όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες, ανεξαρτήτως μεγέθους, να συμπληρώσουν όλα τα υποδείγματα των δηλώσεων κατά την υποβολή των προτάσεων, προκειμένου τα συγκεντρωθέντα στοιχεία να ενημερώσουν το αντίστοιχο πληροφοριακό σύστημα σώρευσης. 

 

Ερώτηση:

Υπάρχει η δυνατότητα στην πρόταση μας, μέρος του ποσού να διατεθεί για την κάλυψη θέσης πανεπιστημιακού υποτρόφου στο Πανεπιστήμιο, ώστε να απασχοληθεί στον ερευνητικό φορέα που συμμετέχει στην πρότασή μας?

Αν ναι, εφόσον η θέση προκηρυχθεί, μπορεί να καταθέσει τα χαρτιά του κάποιος/α που θα είναι στην ομάδα εργασία ενός από τους εταίρους της πρότασης, δεδομένου ότι από το νόμο οι υπότροφοι δύνανται να έχουν και άλλες οικονομικές δραστηριότητες;

Απάντηση:

Τα ζητήματα που σχετίζονται με τις δαπάνες προσωπικού και αφορούν, μεταξύ άλλων, τη χορήγηση υποτροφίας περιγράφονται στις παραγράφους 4 και 7 του Άρθρου 12 της ΥΑ 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016.

 

Ερώτηση:

Μετά τη 2η τροποποίηση του προγράμματος επιβεβαιώστε μας αν η διαδικασία υποβολής (ηλεκτρονικής και φυσικής μορφής) έχει ως εξής:

Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής υποβολής επισυνάπτονται:

α. 1 Υ.Δ. από Ερευνητικό Φορέα (παράρτημα Χ)

β. 1 Υ.Δ. από επιχείρηση (παράρτημα Χ)

γ. Υπόδειγμα δήλωσης από επιχείρηση (παράρτημα V)

δ. Πρόσφατη εικόνα ΚΑΔ επιχείρησης

ε. Συμφωνητικό ή Προσύμφωνο Σύμπραξης

ενώ σε φυσική μορφή επισυνάπτονται όλα όσα αναφέρονται στο Παράρτημα VII

Απάντηση:

Όλα τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος VII υποβάλλονται ηλεκτρονικά αρχικά και στη συνέχεια αποστέλλονται σε φυσικό φάκελο. Τα έγγραφα που αναφέρετε είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα προκειμένου να μη μπλοκαριστεί η ηλεκτρονική αίτηση κατά τον έλεγχο ορθότητας. Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή του συνόλου των επιπλέον εγγράφων στην επιλογή «Λοιπά έγγραφα».

 

Ερώτηση:

Ως προς το κείμενο του Παραρτήματος Χ που αφορά στον Ερευνητικό Φορέα πρόκειται να αναρτηθεί κάποιο υπόδειγμα καινούριο ή τροποποιούμε εμείς το κείμενο καταλλήλως;

Απάντηση:

Το υπόδειγμα προσαρμόζεται αναλόγως και υπογράφεται από τον αντίστοιχο φορέα.

 

Ερώτηση:

Ως προς τις απαιτούμενες μισθολογικές καταστάσεις του υφιστάμενου προσωπικού (pdf αρχείο) τις προσκομίζουμε μόνο σε CD ή χρειάζονται και σε έντυπη μορφή;

Απάντηση:

Είναι δυνατή η προσκόμιση των καταστάσεων σε cd, με την επιφύλαξη η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης να ζητήσει την αποστολή των στοιχείων και σε έντυπη μορφή.

 

Ερώτηση:

Θα ήθελα να μάθω αν θα γίνει άμεσα αναβάθμιση του συστήματος, διότι αφενός δεν έχει επικαιροποιηθεί η λίστα των ΚΑΔ στην αντίστοιχη κατηγορία, ώστε να συμβαδίζει με τη δεύτερη τροποποίηση του οδηγού και αφετέρου το σύστημα κρασάρει όταν προχωράω σε έλεγχο ορθότητας. Επιπλέον, παρατηρώ πως ενώ βάζω τα ποσά του προϋπολογισμού βάσει των ποσοστώσεων που τίθενται από τον οδηγό, στην καρτέλα Ι.2.2. γίνεται μείωση του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Ταυτόχρονα η δημόσια δαπάνη θα έπρεπε να φτάνει μέχρι 300.000 Ευρώ, την στιγμή που στο σύστημα μεγιστοποιείται στις 200.000 Ευρώ. Περιμένω άμεσα απάντησή σας, δεδομένου πως το πρόγραμμα κλείνει στις 23/11/2017.

Απάντηση:

Σύμφωνα με τον αρμόδιο διαχειριστή του Πληροφοριακού Συστήματος οι διορθώσεις θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας. Το πρόβλημα με τον υπολογισμό του επιχορηγούμενου Π/Υ και της δημόσιας δαπάνης έχει επιλυθεί, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση.

 

Ερώτηση:

Το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Χ αναφέρεται σε θέματα που απευθύνονται σε επιχειρήσεις και δεν έχουν σχέση με Ερευνητικούς Φορείς.  Υπάρχει τροποποιημένο υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης που να αφορά Ακαδημαϊκούς και Ερευνητικούς Φορείς;

 

Απάντηση:

Όπως έχουμε ενημερώσει, το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης του παραρτήματος Χ είναι γενικό και αφορά όλους τους φορείς με τις κατάλληλες προσαρμογές. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση του ερευνητικού φορέα, δύναται να διαγραφούν και να μην συμπεριληφθούν στην υπεύθυνη δήλωση  τα σημεία με κόκκινα γράμματα. Οι λοιπές αναφορές έχουν άμεση σχέση με το φορέα που αναφέρετε.

 • Όλα τα αναγραφόμενα τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στη φυσική μορφή του εντύπου υποβολής πρότασης καθώς και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο φυσικό φάκελο της πρότασης είναι ακριβή και αληθή.
 • Ο επιχειρηματίας/οι εταίροι του Δικαιούχου έχουν λάβει σαφή γνώση του περιεχομένου του Οδηγού του Προγράμματος.
 • Το συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο ή μέρος αυτού καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες που αφορούν στο έργο πριν από το χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών, όπως ορίζεται στον Οδηγό Εφαρμογής.
 • Η επιχείρηση δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013).
 • Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 σημείο 18 του Κανονισμού ΕΕ 651/2014,
 • Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν απόφασης της Ε.Ε..
 • Ο Δικαιούχος αποδέχεται οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο για την εξακρίβωση των δηλωθέντων από τις αρμόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές.
 • Ο Δικαιούχος αποδέχεται τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στην πρόταση του επενδυτικού σχεδίου με τα στοιχεία που παρέχονται από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS και τα συστήματα των ασφαλιστικών οργανισμών.
 • Ο Δικαιούχος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικότερα της διεύθυνσης email που έχει δηλωθεί στο έντυπο υποβολής προς την ΕΥΔ ΗΠ/ΕΦΔ και όσα λαμβάνονται από αυτούς επέχουν θέση επίσημων εγγράφων.
 • Ο Δικαιούχος αποδέχεται ότι κατά την υλοποίηση του έργου, η επικοινωνία με την ΕΥΔ ΗΠ/ΕΦΔ αναφορικά με την εξέλιξη και ολοκλήρωση της πράξης (αιτήματα τροποποίησης, εκθέσεις προόδου και ολοκλήρωσης κλπ) δύναται να γίνεται ηλεκτρονικά (on screen) μέσω ηλεκτρονικών εντύπων, όπως αυτά θα καθοριστούν από την ΕΥΔ ΗΠ/ΕΦΔ.
 • Ο Δικαιούχος αποδέχεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη δήλωσή του, μετά την ένταξη του έργου, το έργο θα απενταχθεί και θα κληθεί να επιστρέψει έντοκα τη ληφθείσα δημόσια χρηματοδότηση.

 

Ερώτηση:

Στα δικαιολογητικά συμμετοχής, αναφέρεται βεβαίωση έναρξης εργασιών από την Δ.Ο.Υ. .Το συγκεκριμένο  δικαιολογητικό είναι απαραίτητο ή μπορεί να αντικατασταθεί από κάποιο άλλο, το οποίο θα αποδεικνύει την έναρξη της εταιρείας? Όπως ΦΕΚ σύστασης ή κάποια άλλη μεταβολή της Δ.Ο.Υ.?

Απάντηση:

Σύμφωνα με τον οδηγό απαιτείται η υποβολή  ιδρυτικών καταστατικών (και τυχόν τροποποιήσεων) για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν, ΦΕΚ σύστασης, βεβαίωση έναρξης εργασιών από Δ.Ο.Υ.. Η υποβολή ή μη των σχετικών εγγράφων αποτελεί στοιχείο αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή.

 

Ερώτηση:

Από το παράρτημα VIIII της αναλυτικής πρόσκλησης προκύπτει πως η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να έχει το γνήσιο υπογραφής. Η χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής καλύπτει τη συγκεκριμένη απαίτηση;

Απάντηση:

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία η ηλεκτρονική υπογραφή μπορεί να επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής όταν πρόκειται για υπογραφή κατηγορίας. Κατά συνέπεια, τόσο για τον Δημόσιο όσο και για τον Ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να είναι δυνατό, οι ηλεκτρονικές υπογραφές να έχουν νομική βάση θα πρέπει:

Οι χρήστες να κατέχουν Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά από ένα Πάροχο Πιστοποίησης διαπιστευμένο για την έκδοσή τους

    α) Το ζεύγος κλειδιών και το Πιστοποιητικό να είναι αποθηκευμένα σε μια ΑΔΔΥ (εφοδιασμένη με κατάλληλο κρυπτοεπεξεργαστή)

    β) Η δημιουργία υπογραφής να γίνεται μόνο με χρήση της ΑΔΔΥ.

 

http://www.yap.gov.gr/index.php/aped/ypiresies-ypodomis-dimosiou-kleidiou/15-apedlawframework-article.html

Ερώτηση:

Η υπεύθυνη δήλωση του φορέα από ποιον πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί?

Απάντηση:

Η υπεύθυνη δήλωση του φορέα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα και θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής.

 

Ερώτηση:

Στην περίπτωση συμμετοχής ως φορές ΑΕΙ τότε το ΦΕΚ ίδρυσης θα  αφορά το εργαστήριο που μετέχει στην πρόταση, το τμήμα που ανήκει το εργαστήριο ή το πανεπιστήμιο?

Απάντηση:

Σύμφωνα με την πρόσκληση απαιτείται η υποβολή «ΦΕΚ ίδρυσης ή/ και απόφαση των αρμοδίων οργάνων του ερευνητικού οργανισμού ή/ και σχετικό απόσπασμα από τον Κανονισμό Λειτουργίας του οργανισμού περί της ίδρυσης και λειτουργίας του τμήματος/ ινστιτούτου /εργαστηρίου που συμμετέχει στην πρόταση».

 

Ερώτηση:

Το προσύμφωνο συνεργασίας γίνεται μεταξύ της εταιρείας-συντονιστή, της 2ης εταιρείας που μετέχει στο έργο  και όλων των ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων που εμπλέκονται? Ή της εταιρείας συντονιστή με κάθε φορέα ξεχωριστά? Για καλύτερη κατανόηση αναφέρετε παράδειγμα φόρμας

Απάντηση:

Δεν υπάρχει κάποιο υπόδειγμα για το προσύμφωνο συνεργασίας. Στο έγγραφο θα πρέπει να περιγράφονται κατ’ ελάχιστο αναλυτικά το αντικείμενο, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις όλων των εταίρων.

 

 

Ερώτηση:

Στις δαπάνες για πάγιο εξοπλισμό ζητείται να συμπληρωθεί ο τύπος/μοντέλο , κάτι που δεν είναι εφικτό καθώς δε γνωρίζουμε εκ των προτέρων την εταιρεία που θα αγορασθεί ο συγκεκριμένος εξοπλισμός. 

Απάντηση:

Στο συγκεκριμένο πεδίο συμπληρώνετε τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού.

 

Ερώτηση:

Αναφέρεται στην πρόσκληση ότι «στην πρόταση (σε περιπτώσεις συνεργασίας) δύναται να συμμετέχουν ως Δικαιούχοι και Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων άλλων Περιφερειών της χώρας, εφόσον η συμβολή τους είναι απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, προς όφελος της Περιφέρειας Ηπείρου». Αναφορικά με το  χώρο υλοποίησης τι δηλώνουμε, την πόλη/ περιφέρεια που βρίσκεται το εν λόγω πανεπιστήμιο;

Απάντηση:

Απαιτείται η συμπλήρωση της πόλης/Περιφέρειας στην οποία θα υλοποιηθεί η έρευνα και είναι εγκατεστημένο το εργαστήριο του ερευνητικού φορέα.

 

Ερώτηση:

Στα πλαίσια υποβολής επενδυτικής πρότασης που αφορά στη δράση "ΕΤΑΚ Περιφέρειας Ηπείρου: Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας" θα θέλαμε να ρωτήσουμε τα παρακάτω:

Στον οδηγό της σχετικής πρόσκλησης στη σελίδα 14 αναφέρεται:  "Σε περίπτωση συνεργασίας επιχείρησης με Οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων, ο κύριος εταίρος του έργου θα πρέπει να είναι η επιχείρηση (Δικαιούχος), έχοντας την ευθύνη για την άρτια υλοποίηση του έργου"

Παρακάτω στη σελ. 15 αναφέρεται: "Ως «Δικαιούχος Φορέας» χαρακτηρίζεται το νομικό πρόσωπο (Επιχείρηση, Ερευνητικός φορέας) που φέρει την ευθύνη έναντι της ΕΥΔ Ηπείρου για την καλή εκτέλεση του τμήματος του έργου (σε περίπτωση συνεργατικού σχήματος), που έχει αναλάβει."

Επομένως:

1) Η σύμπραξη ή η εταιρεία είναι ο Δικαιούχος Φορέας που φέρει την ευθύνη έναντι της ΕΥΔ Ηπείρου για την καλή εκτέλεση του τμήματος του έργου που έχει αναλάβει;

2) Ποιος θα κάνει τις δαπάνες και θα λαμβάνει χρηματοδότηση;

Απάντηση:

 1. Σύμφωνα με την πρόσκληση ως «Δικαιούχος Φορέας χαρακτηρίζεται το νομικό πρόσωπο (Επιχείρηση, Ερευνητικός φορέας) που φέρει την ευθύνη έναντι της ΕΥΔ Ηπείρου για την καλή εκτέλεση του τμήματος του έργου (σε περίπτωση συνεργατικού σχήματος), που έχει αναλάβει». Επομένως, κάθε φορέας φέρει ευθύνη για την καλή εκτέλεση του τμήματος του έργου που έχει αναλάβει. Στο εταιρικό σχήμα ρόλο συντονιστή έχει η επιχείρηση που είναι υπεύθυνη για την εκπροσώπηση της κοινοπραξίας για την επικοινωνία με τη ΔΙΑΠ καθώς και για την αρτιότητα των παραδοτέων του έργου συνολικά. 
 2. Κάθε εταίρος ξεχωριστά θα πραγματοποιεί τις δαπάνες του μέρους του επενδυτικού σχεδίου που του αναλογούν και αντίστοιχα θα λαμβάνει χρηματοδότηση.

 

Ερώτηση:

Στον τομέα της αγροδιατροφής, σε ερευνητική διαδικασία που αφορά τη διερεύνηση των κατάλληλων ιχνοστοιχείων για την παραγωγή ζωοτροφών, τα ζώντα ζώα που θα αξιοποιηθούν για δοκιμές των τροφών καθώς και το επαγγελματικό αυτοκίνητο, θεωρούνται επιλέξιμος εξοπλισμός;

Απάντηση:

Οι συγκεκριμένες δαπάνες δε μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες στo πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

 

Ερώτηση:

Είναι ένα σχήμα με δυο εταιρίες και δυο πανεπιστήμια. Όπως έχετε πει για φορείς έρευνας και διάδοσης γνώσεων το ανώτατο ποσοστό είναι το 40% του συνολικού Π/Υ. Αν ένας από τους οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων θέλει να αγοράσει εξοπλισμό για τις ανάγκες του έργου, το ποσό αυτό πρέπει να υπολογιστεί μέσα από το 40% του συνολικού Π/Υ; Οι δύο εταιρείες είναι πολύ μικρές και σύμφωνα με τον οδηγό καλύπτουν την κατηγορία φορέα/κατηγορία ενέργειας: βιομηχανική έρευνα. Άρα για όλο το φάσμα του Π/Υ των εταιρειών το ποσό της ενίσχυσης είναι 80%;

Απάντηση:

Στον προϋπολογισμό του φορέα έρευνας συνυπολογίζονται όλες οι κατηγορίες δαπανών και δεν πρέπει να ξεπερνάνε αθροιστικά το 40% του συνολικού Π/Υ της πρότασης.

Οι μικρές εταιρείες δύναται να ενισχυθούν σε ανώτατο ποσοστό 80% σε περίπτωση που τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στον πίνακα της σελ. 30 του σχετικού Οδηγού.  

 

Ερώτηση:

Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στην δράση, στο Παράρτημα VII, στην κατηγορία Β: "ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΑΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ " το δικαιολογητικό με α/α 1 αναφέρει: Υπεύθυνες Δηλώσεις του κάθε φορέα σύμφωνα με τα υποδείγματα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Χ.

Αρχικά η συγκεκριμένη δήλωση απαιτεί θεώρηση του γνησίου της υπογραφής;

Επιπλέον το περιεχόμενό της, όπως αναφέρεται, δεν αφορά σε όλες τις επιμέρους δηλώσεις ερευνητικούς οργανισμούς, για παράδειγμα:

Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 σημείο 18 του Κανονισμού ΕΕ 651/2014. Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν απόφασης της Ε.Ε..

Τα παραπάνω πρέπει να διαγραφούν και να παραμείνει μόνο το περιεχόμενο που αφορά τον ερευνητικό οργανισμό ή η δήλωση πρέπει να επισυναφθεί αυτούσια ως έχει;

 

Απάντηση:

Αναφορικά με τα υποδείγματα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Χ:

 1. Η υπεύθυνη δήλωση του φορέα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα και θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής.
 2. Το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης είναι γενικό και το περιεχόμενό του θα πρέπει να προσαρμόζεται στο φορέα που το υποβάλει.

 

Ερώτηση:

Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσει η επιχείρηση τα εξής:

 1. Εμείς που είμαστε ΟΕ δεν έχουμε ισολογισμό, οπότε το αντίστοιχο πεδίο το δίνουμε κενό ή 0;
 2. Επίσης, είμαστε 3 ομόρρυθμοι εταίροι και δεν έχουμε προσωπικό αλλά απασχολούμαστε και οι 3 στην εταιρεία. Σύμφωνα με το λογιστή μας η ΕΜΕ είναι 0 για την εταιρεία μας. Οπότε θέλετε τη λογιστική αποτίμηση στο αντίστοιχο πεδίο όπου συνεπώς πρέπει να το βάλουμε 0 ή θέλετε να έχετε εικόνα των απασχολουμένων και να το βάλουμε 3;

Απάντηση:

 1. Είναι δυνατή η υποβολή του Ε1 και του Ε3 των εταίρων της επιχείρησης.
 2. Στη σελ. 92 του επικαιροποιημένου οδηγού αναφέρεται στο Άρθρο 5:

«Ο αριθμός απασχολούμενων ατόμων αντιστοιχεί στον αριθμό ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή στον αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόμενη επιχείρηση ή για λογαριασμό αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ. Στον αριθμό απασχολουμένων περιλαμβάνονται:

α) οι μισθωτοί

β) τα άτομα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και εξομοιώνονται με μισθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο,

γ) οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες,

δ) οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται οικονομικά οφέλη από την επιχείρηση».

 

Ερώτηση:

Στο 2.5 Οικονομική κατάσταση φορέα , τελευταίο πεδίο έχει το εξής :

Ιδιωτική Συμμετοχή για την χρηματοδότηση Επενδύσεων.

Τι πρέπει να βάλουμε εδώ? Δεν καταλαβαίνω τι στοιχείο ζητάει.

Απάντηση:

Στα συγκεκριμένα πεδία συμπληρώνετε την ίδια συμμετοχή που έχει καταβάλει η επιχείρηση ανά έτος αναφοράς προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις της. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμπληρώνετε 0.

Ερώτηση:

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία βάσει του Καταστατικού της ασκεί δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης της εξειδίκευσης και της καινοτομίας με άμεσους αποδέκτες τις επιχειρήσεις και τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο του Πολιτισμού, του Τουρισμού και των Δημιουργικών Βιομηχανιών, περιλαμβάνεται στους επιλέξιμους προς χρηματοδότηση δικαιούχους της πρόσκλησης και ως εκ τούτου μπορεί να υποβάλει αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα;

Το ερώτημα είναι διαφορετικό σε σχέση με αυτό που αναγράφεται στην κατάσταση των Ερωτήσεων-Απαντήσεων του Προγράμματος, καθώς η εν λόγω Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ασκεί δραστηριότητες έρευνας. Σε περίπτωση που η εν λόγω Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία περιλαμβάνεται στους επιλέξιμους προς χρηματοδότηση δικαιούχους της πρόσκλησης, θα θεωρείται ως επιχείρηση ή θα θεωρείται Φορέας Έρευνας και Τεχνολογίας;

Απάντηση:      

Η συγκεκριμένη κατηγορία εταιρείας, ήτοι Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, ανεξαρτήτως αν ασκεί δραστηριότητα έρευνας, δε συμπεριλαμβάνεται στους δικαιούχους της εν λόγω πρόσκλησης.

 

Ερώτηση:

Μια δεύτερη επιχείρηση Φορέας Συμμετοχής (όχι ο Συντονιστής) δεν χρειάζεται να πάρει δικό της κωδικό  από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων?

Απάντηση:

Προτείνεται η χρήση των κωδικών του συντονιστή από όλους τους εταίρους για τη συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων.

 

Ερώτηση:

Η πρόταση υποβάλλεται στο site www.ependyseis.gr/mis (όπως αναφέρεται στη σελ. 4)ΜΟΝΟ από τον Συντονιστή Φορέα και μέσω του κωδικού που έχει λάβει από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων?

Απάντηση:

Με την αναβάθμιση που πραγματοποιήθηκε στο σύστημα απαιτείται το ΑΦΜ του χρήστη να συμπίπτει με το ΑΦΜ του συντονιστή φορέα. Ενδείκνυται η συμπλήρωση των στοιχείων φυσικού προσώπου που ανήκει στο Συντονιστή Φορέα και σχετίζεται με την υποβαλλόμενη πρόταση. 

 

Ερώτηση:

Στην πρόταση που πρόκειται να υποβάλλουμε μετέχουν τρία διαφορετικά τμήματα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Μπορούν να θεωρηθούν διαφορετικοί εταίροι ή όχι? Σημειωτέον ότι παρότι έχουν κοινό ΑΦΜ (όλα τα Ινστιτούτα του ΕΛΓΟ) έχουν ξεχωριστούς προϋπολογισμούς.

Απάντηση:

Ισχύει η απάντηση που επισυνάπτετε, δηλαδή τα τμήματα που έχουν κοινό ΑΦΜ θεωρούνται ένας φορέας.

 

Ερώτηση:

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ του Παραστήματος ΙΧΙ είναι αυτοί με τον  χαρακτηρισμό 4ψήφιος  NACE  ή ισχύει και ο χαρακτηρισμός  3ψήφιος;

Π.χ. α)  ΙΣΤ. 85.     ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  -    85.5   Άλλη     Εκπαίδευση ( 3Ψήφιος ) 

β)  ΙΣΤ. 85.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 85.5  Άλλη  Εκπαίδευση (3Ψήφιος)-   85.51       Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση  ( 4Ψήφιος ) 

Απάντηση:

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ αναφέρονται σε επίπεδο τετραψήφιου κωδικού.  

 

Ερώτηση:

Στην πρόσκληση αναφέρεται: Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλουν  πρόταση είναι:

«Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, μέχρι την χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου και οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας τους (ΚΑΔ) να περιλαμβάνονται στους οριζόμενους στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧΙ της παρούσας πρόσκλησης», ……….

Οι  ΚΑΔ της επιχείρησης πρέπει να υπήρχαν σε κάποια προγενέστερη χρονική στιγμή ή να τους διαθέτει η Επιχείρηση κατά υποβολή ;

Απάντηση:

Η επιχείρηση απαιτείται να δραστηριοποιείται σε επιλέξιμο από την πρόσκληση ΚΑΔ πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης και προφανώς το ερευνητικό σχέδιο θα αφορά τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

 

Ερώτηση:

Σε προηγούμενη απάντηση αναφέρετε πως δεν απαιτείται σε αυτό το στάδιο της υποβολής η δήλωση των έμμεσων δαπανών για ΦΤΕ. Ωστόσο, τα ποσά που αντιστοιχούν στις έμμεσες δαπάνες (εφόσον υπολογίζονται εντός της συνολικής επιχορήγησης) πρέπει κάπως να δηλωθούν, ώστε να μην επηρεάζονται οι ποσοστώσεις των υπόλοιπων δαπανών και του έργου γενικότερα. Πως θα γίνει αυτό;

Απάντηση:

Όπως έχει ήδη επισημανθεί, δεν απαιτείται η δήλωση των έμμεσων δαπανών στην αίτηση. Οι έμμεσες δαπάνες αφορούν ποσοστό ίσο ή μικρότερο του 15% επί των άμεσων επιλέξιμων δαπανών της πράξης, εξαιρουμένων των άμεσων επιλέξιμων δαπανών για υπεργολαβική ανάθεση. Επομένως, δηλώνονται αναλυτικά στην αίτηση οι άμεσες δαπάνες και στη φάση της υλοποίησης του έργου (πληρωμή) δαπάνες που αφορούν τις κατηγορίες «6. Γενικά έξοδα και λοιπές δαπάνες» και «7. Δαπάνες αναλωσίμων υλικών» του πίνακα της παραγράφου 7.2.2 και δε ξεπερνούν το 15% των άμεσων δαπανών δύναται να δηλωθούν ως έμμεσες στον ΕΦΔ. Για τις δαπάνες αυτές δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση  των σχετικών παραστατικών.

 

Ερώτηση:

Στην καταχώρηση δαπανών κατηγορίας 6.1. Δημοσιότητα, Ορκωτοί λογιστές, μετακινήσεις απαιτείται η συμπλήρωση πεδίων που είναι άσχετα με τη συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης (έτος κτήσης, ειδικότητα, κατηγορία προσωπικού, διάρκεια απόσβεσης κ.α.) με αποτέλεσμα να υπάρχει θέμα με τον έλεγχο ορθότητας. Το ίδιο συμβαίνει και με την κατηγορία δαπάνης 8. Δαπάνες για δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας για ΜΜΕ. Θα πρέπει οι δαπάνες αυτές να συμπληρωθούν με μηδενικά στοιχεία ή πρόκειται για σφάλμα συστήματος που θα διορθωθεί;

Απάντηση:

Έχει ζητηθεί από τον αρμόδιο διαχειριστή του συστήματος να επιλυθεί το σχετικό πρόβλημα στις συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, ώστε να είναι δυνατή η συμπλήρωση μόνο των σχετικών με την κατηγορία πεδίων.

 

Ερώτηση:

Οι δαπάνες για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες θα πρέπει υποχρεωτικά να ενταχθούν στην κατηγορία "Μελέτη Σκοπιμότητας" ή πρόκειται για λάθος του συστήματος που δεν επιτρέπεται η καταχώρηση της δαπάνης σε άλλη κατηγορία;

Απάντηση:

Οι εν λόγω δαπάνες δηλώνονται στην κατηγορία δαπάνης: «4. Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες».

 

Ερώτηση:

Η εταιρεία έχει ιδρυθεί στις 01/03/2016, έχει συμπληρώσει ετήσια χρήση και έχει δημοσιεύσει και τον αντίστοιχο ισολογισμό. Το πρόβλημα είναι στο πληροφοριακό σύστημα που θεωρεί ότι η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης είναι 31/12/2015, και στον έλεγχο ορθότητας βγάζει το μήνυμα λάθους που ανέφερα.

Απάντηση:

Έχει ζητηθεί από τον αρμόδιο διαχειριστή του συστήματος η συγκεκριμένη αλλαγή, δηλαδή η ίδρυση της εταιρείας να μην είναι μεταγενέστερη της 1/7/2016. Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που τα στοιχεία του ισολογισμού μίας εταιρείας δεν καλύπτουν χρονικά ολόκληρο το έτος, απαιτείται η αναγωγή τους σε ετήσια βάση για τη συμπλήρωση των σχετικών πεδίων.  

 

Ερώτηση:

Σε παλαιότερα προγράμματα όπως το Ερευνώ Καινοτομώ υπήρχε η δυνατότητα από το Συντονιστή να παρέχει δικαιώματα πρόσβασης και στους άλλους φορείς της σύμπραξης ώστε να μπορούν να μπαίνουν στο σύστημα μέσω των δικών τους κωδικών και να συμπληρώνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα στοιχεία τους. Θα υπάρξει και εδώ η δυνατότητα της παραχώρησης δικαιωμάτων πρόσβασης;

Απάντηση:

Ύστερα από επικοινωνία με τον αρμόδιο διαχειριστή του συστήματος σας ενημερώνουμε ότι δεν είναι δυνατή η παραχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης. Προτείνεται η χρήση των κωδικών του συντονιστή από όλους τους εταίρους για τη συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων.

 

Ερώτηση:

Στη 2η τροποποίηση της πρόσκλησης έχει προστεθεί η υποχρέωση των συμμετεχόντων να υποβάλουν έντυπα δικαιολογητικά μεταξύ των οποίων και "μισθολογικές καταστάσεις του υφιστάμενου προσωπικού που θα συμμετέχει σε αυτό σε pdf αρχείο". Στην εταιρία μας απασχολούμε προσωπικό με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προφανώς δεν υφίστανται μισθολογικές καταστάσεις για το προσωπικό αυτό. Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τι δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσουμε για το προσωπικό αυτό, προκειμένου να τεκμηριώνεται το γεγονός ότι πρόκειται για υφιστάμενο προσωπικό.   

Απάντηση:

Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η προσκόμιση των συμβάσεων του προσωπικού που προβλέπεται να απασχοληθούν στο υποβαλλόμενο ερευνητικό έργο.

 

Ερώτηση:

Στον τελικό έλεγχο ορθότητας υποβολής του πληροφορικού συστήματος http://www.ependyseis.gr/mis, και σε σχέση με την εταιρεία μου βγαίνει το παρακάτω μήνυμα λάθους:

“Η επιχείρηση με επωνυμία "…….." έχει ημερομηνία ίδρυσης 01/03/2016. Η ημερομηνία ίδρυσης δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της πρόσκλησης (31/12/2015)”.

Η πρόσκληση 44 όμως απ’ όσο γνωρίζω δημοσιεύτηκε στις 20/07/2017. Τι ακριβώς ισχύει;

Απάντηση:

Σύμφωνα με την πρόσκληση, η επιχείρηση απαιτείται να έχει κλείσει μία τουλάχιστον ετήσια οικονομική χρήση κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης. Προκειμένου να συμπληρώνεται η ετήσια χρήση, θεωρούμε ότι η ίδρυση της εταιρείας δε μπορεί να είναι μεταγενέστερη της 1/7/2016 και στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει ιδρυθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2016 και δεν έχει δημοσιευτεί ετήσιος ισολογισμός, δύναται να γίνεται αναγωγή σε ετήσια βάση για τη συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης.

 

Ερώτηση:

Στα δικαιολογητικά συμμετοχής για τις επιχειρήσεις αναφέρονται οι μισθολογικές καταστάσεις υφιστάμενου προσωπικού. Χρειάζεστε το Ε4 του προηγούμενου έτους (2016) ή του τρέχοντος?

Απάντηση:

Το τελευταίο υποβληθέν έντυπο Ε4 στο σύστημα.

 

Ερώτηση:

Υπάρχουν και άλλα λάθη του συστήματος όπως ο παρακάτω περιορισμός που θέτει: "Η δαπάνη με την περιγραφή "Αμοιβές νέου προσωπικού" δεν επιτρέπεται να έχει Τιμή Α/μήνα μεγαλύτερη από 1500€."

Επίσης, η ένταση της ενίσχυσης υπολογίζεται λαναθασμένα στον προϋπολογισμό.

Απάντηση:

Καταβάλλουμε προσπάθειες για την επιδιόρθωση των δυσλειτουργιών του συστήματος σε συνεργασία με τον αρμόδιο διαχειριστή του. Οι παρατηρήσεις σας έχουν διαβιβαστεί στο διαχειριστή για έλεγχο και πιθανή διόρθωση.  

 

Ερώτηση:

Στο σημείο 7 του Παραρτήματος VI σελ. 110 δηλώνεται πως οι επιχειρήσεις θα δηλώνουν υπευθύνως πως «Η επιχείρηση δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί». Αυτό σημαίνει πως θα προσκομιστεί κατά το στάδιο υποβολής της πρότασης και νέα υπεύθυνη δήλωση πλην αυτής του παραρτήματος Χ?

Στο Παράρτημα VΙΙ ζητούνται ιδρυτικά καταστατικά και τροποποιήσεις και στο Παράρτημα VI, κωδικοποιημένα καταστατικά. Τι από τα δύο ισχύει? Στο παράρτημα VI ζητούνται "Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Ε3". Επειδή αυτά τα δύο είναι διαφορετικά είδη εγγράφων, τι από τα δύο πρέπει να αποστείλουμε?

Απάντηση:

Δεν απαιτείται η υποβολή άλλης δήλωσης πλην αυτής του Παραρτήματος Χ. Το Παράρτημα VI περιγράφει λεπτομερώς την έννοια της προβληματικής επιχείρησης. 

 

Ερώτηση:

Με βάση τον οδηγό, ποιο είναι το ανώτατο όριο για έμπειρο ερευνητή με σύμβαση μίσθωσης έργου;  Το ΠΣΚΕ επιτρέπει μέχρι 1500 Ευρώ/ΑΑ για συμβάσεις μίσθωσης έργου, ανεξάρτητα της κατηγορίας του προσωπικού.

Απάντηση:

Το ανώτατο όριο για έμπειρο ερευνητή, όπως προβλέπεται από τον Οδηγό, είναι 4.000€ ανά ανθρωπομήνα. Πρόκειται για λάθος του συστήματος και θα ζητηθεί να διορθωθεί από τον αρμόδιο διαχειριστή του.

 

Ερώτηση:

Οι έμμεσες δαπάνες για τους ΦΤΕ (έως 15% των επιλέξιμων δαπανών) που δηλώνονται στο ΠΣΚΕ?

Απάντηση:

Δεν απαιτείται σε αυτή το στάδιο της υποβολής της αίτησης η δήλωση των έμμεσων δαπανών για ΦΤΕ.

 

Ερώτηση:

Σε πρόταση συνεργασίας μίας επιχείρησης με ερευνητικό οργανισμό, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι 250.000 € για την επιχείρηση (πολύ μικρή) με ποσοστό επιχορήγησης 79,64% (με βάση την κατηγορία και τις επιλέξιμες δαπάνες - υπολογίζεται από το σύστημα). και για τον ερευνητικό φορέα 150.000 € με ποσοστό 100%. Η δημόσια δαπάνη, με βάση την προκήρυξη θα έπρεπε να οριστεί στις 300.000 €.

Το ΠΣΚΕ όμως στην καρτέλα 2.2 υπολογίζει την ενίσχυση στις 200.000 € και μειώνει τον συνολικά επιλέξιμο προϋπολογισμό στις 229.160,70 €. Αν δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός που μου διαφεύγει τότε το πληροφοριακό σύστημα υπολογίζει λάθος τα ποσά και περιορίζει την δημόσια δαπάνη σε χαμηλότερο ποσό από το απαιτούμενο.

Απάντηση:

Η στήλη «Επιλέξιμος Π/Υ» αναφέρεται στο Π/Υ της πρότασης όπως υποβάλλεται από τον αιτούμενο, ενώ η στήλη «Επιχορηγούμενος Π/Υ» αναφέρεται στον Π/Υ που προκύπτει αν ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί ανά κατηγορία δαπάνης, όπως περιγράφονται στην ενότητα 7.2.2 του Οδηγού (καρτέλα 2.4). Στη συνέχεια στον «Επιχορηγούμενο Π/Υ» εφαρμόζονται τα ποσοστά που προβλέπονται λόγω της έντασης της ενίσχυσης και των τυχόν προσαυξήσεων (καρτέλα 2.2.). Σε κάθε περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι παραμένουν τα προβλήματα στον υπολογισμό της δημόσια δαπάνης, παρακαλούμε  να μας αποστείλετε στιγμιότυπα οθόνης με Print Screen των καρτελών 2.1, 2.2., 2.3 και 2.4 της ηλεκτρονικής αίτησης προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος των υπολογισμών και των παραμέτρων του συστήματος από τον αρμόδιο φορέα λειτουργίας του.

 

Ερώτηση:

Στη σελίδα 25 του οδηγού αναφέρεται το παρακάτω:

"Έως 1.500 ευρώ/ανθρωπομήνα χωρίς ΦΠΑ (για τεχνικό προσωπικό)."

Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αναφορά σε "σύμβαση μίσθωσης έργου". Για παράδειγμα, ένας έμπειρος ερευνητής με μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό τα 4000 Ευρώ (σύμφωνα με τον οδηγό), είναι πολύ πιθανό να αμείβεται με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Απάντηση:

Τα όρια μικτού κόστους που αναφέρονται στο συγκεκριμένο τμήμα του Οδηγού αφορούν όλα τα είδη δαπανών που περιλαμβάνονται στην κατηγορία «Δαπάνες προσωπικού».

 

 

Ερώτηση:

Στην περίπτωση που κάποιος φορέας, επιχείρηση ή ΦΤΕ, προτίθεται να προσλάβει έκτακτο προσωπικό για τις ανάγκες του έργου, θα πρέπει να προβλέπεται στην κύρια ερευνητική ομάδα ως ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ή θα πρέπει να δηλωθεί σε κάποιο άλλο σημείο της υποβαλλόμενης αίτησης?

Εάν το έκτακτο προσωπικό δεν δηλώνεται κάπου, το ποσό της αμοιβής του προβλέπεται στο πεδίο των αμοιβών προσωπικού και ακολουθεί προκήρυξη πρόσληψης?

Απάντηση:

Στην καρτέλα «ΚΥΡΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ» δηλώνονται τα βασικά ονόματα (υπεύθυνοι) της ομάδας που θα διεξάγει την έρευνα. Τυχόν έκτακτο προσωπικό, προφανώς, προσφέρει συμπληρωματική εργασία στην κύρια ερευνητική ομάδα και μπορεί να περιγραφεί στα αντίστοιχα πεδία στην καρτέλα 1.1 «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ». Η δαπάνη για το εν λόγω προσωπικό μπορεί να δηλωθεί ως «αμοιβή προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου» και ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 12 της ΥΑ 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016.

Ερώτηση:

Επιτρέπεται για μία ενότητα εργασίας να είναι υπεύθυνος φορέας π.χ. η "εταιρία" και παραδοτέα στην ενότητα αυτή να έχουν τόσο η "εταιρία" όσο και ο "ερευνητικός φορέας"? Ή πρέπει ο υπεύθυνος φορέας ανά ενότητα εργασίας να συμπίπτει με τον φορέα του παραδοτέου?

Απάντηση:

Η ενότητα εργασίας δύναται να περιλαμβάνει περισσότερα του ενός παραδοτέα με δυνατότητα να αντιστοιχούν σε διαφορετικούς φορείς. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι αναλυτική η περιγραφή ώστε να μην αλληλεπικαλύπτεται το αντικείμενο εργασίας, σημείο που αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή.

 

Ερώτηση:

Οι αμοιβές εταίρων μιας επιχείρησης, οι οποίοι δεν ήταν στις μισθολογικές καταστάσεις, θα υπολογιστούν ως νέο προσωπικό (νέες θέσεις εργασίας) ή υφιστάμενο στον Π/Υ του προγράμματος;

Απάντηση:

Στη σελ. 92 του επικαιροποιημένου οδηγού αναφέρεται στο Άρθρο 5:

«Ο αριθμός απασχολούμενων ατόμων αντιστοιχεί στον αριθμό ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή στον αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόμενη επιχείρηση ή για λογαριασμό αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ. Στον αριθμό απασχολουμένων περιλαμβάνονται:

α) οι μισθωτοί

β) τα άτομα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και εξομοιώνονται με μισθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο,

γ) οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες,

δ) οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται οικονομικά οφέλη από την επιχείρηση».

 

Ερώτηση:

Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε στο αν είναι εφικτή η πρόσληψη μέλους ΔΕΠ από πανεπιστήμιο που δεν ανήκει στον επιστημονικό φορέα που υλοποιεί το έργο και αν ναι σε ποια κατηγορία δαπανών εντάσσεται.

Απάντηση:

Το εν λόγω φυσικό πρόσωπο δύναται να δηλωθεί ως προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου και ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 12 της ΥΑ 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016.

 

Ερώτηση:

Ελεύθερος επαγγελματία που εκδίδει ΑΠΥ ή ΤΠΥ, μπορεί να θεωρηθεί ως νέο προσωπικό της επιχείρησης με την έκδοσης παραστατικού κάθε μήνα ή θεωρείται υπερεγολάβος;

Απάντηση:

Το προσωπικό μίας επιχείρησης διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο. Τα στοιχεία που απαιτούνται για την τεκμηρίωση των άμεσων δαπανών προσωπικού που βαρύνουν την πράξη και οι οποίες καταβάλλονται στο προσωπικό περιγράφονται στο Άρθρο 12 της ΥΑ 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016

 

Ερώτηση:

Προσωπικό που αμείβεται με εργόσημο λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των υφιστάμενων ΕΜΕ της επιχείρησης; Μπορεί να επιχορηγηθεί από το πρόγραμμα η απασχόληση προσωπικού με εργόσημο;

Απάντηση:

Στη σελ. 92 του επικαιροποιημένου οδηγού αναφέρεται στο Άρθρο 5:

«Ο αριθμός απασχολούμενων ατόμων αντιστοιχεί στον αριθμό ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή στον αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόμενη επιχείρηση ή για λογαριασμό αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ. Στον αριθμό απασχολουμένων περιλαμβάνονται:

α) οι μισθωτοί

β) τα άτομα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και εξομοιώνονται με μισθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο,

γ) οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες,

δ) οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται οικονομικά οφέλη από την επιχείρηση».

Το θέμα της επιχορήγησης της απασχόλησης προσωπικού με εργόσημο δε μπορεί να απαντηθεί, διότι δε γνωρίζουμε τη συμβολή του προσωπικού στα παραδοτέα του έργου.

 

Ερώτηση:

Για παράδειγμα ο ΚΑΔ 12.31 φαίνεται ότι θα είναι επιλέξιμος; Σωστά; Αν μια επιχείρηση τον διαθέτει πριν την προκήρυξη μπορεί να προσθέσει μετά από αυτήν και άλλον επιλέξιμο ΚΑΔ;

Απάντηση:

Η επιχείρηση απαιτείται να δραστηριοποιείται σε επιλέξιμο από την πρόσκληση ΚΑΔ πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης και προφανώς το ερευνητικό σχέδιο θα αφορά τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

 

 

Ερώτηση:

 Εμείς που είμαστε ΟΕ δεν έχουμε ισολογισμό, οπότε το αντίστοιχο πεδίο το δίνουμε κενό ή 0; Επίσης, είμαστε 3 ομόρρυθμοι εταίροι και δεν έχουμε προσωπικό αλλά απασχολούμαστε και οι 3 στην εταιρεία. Σύμφωνα με το λογιστή μας η ΕΜΕ είναι 0 για την εταιρεία μας. Οπότε θέλετε τη λογιστική αποτίμηση στο αντίστοιχο πεδίο όπου συνεπώς πρέπει να το βάλουμε 0 ή θέλετε να έχετε εικόνα των απασχολουμένων και να το βάλουμε 3;

Απάντηση:

Είναι δυνατή η υποβολή του Ε1 και του Ε3 των εταίρων της επιχείρησης.

Επίσης, Στη σελ. 92 του επικαιροποιημένου οδηγού αναφέρεται στο Άρθρο 5:

«Ο αριθμός απασχολούμενων ατόμων αντιστοιχεί στον αριθμό ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή στον αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόμενη επιχείρηση ή για λογαριασμό αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ. Στον αριθμό απασχολουμένων περιλαμβάνονται:

α) οι μισθωτοί

β) τα άτομα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και εξομοιώνονται με μισθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο,

γ) οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες,

δ) οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται οικονομικά οφέλη από την επιχείρηση».

 

Ερώτηση:

Θα ήθελα να μάθω αν το απαιτούμενο επισυναπτόμενο Προσύμφωνο συνεργασίας ή υπεργολαβίας με Ερευνητικό Ίδρυμα ή άλλη εταιρεία πρέπει να είναι επίσημο, εννοώντας στην περίπτωση του Ερευνητικού Ιδρύματος αν θα πρέπει να έχει υπογραφές από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου;

Απάντηση:

Όλα τα υποβαλλόμενα έγγραφα απαιτείται να είναι υπογεγραμμένα από τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς.

 

Ερώτηση:

Η […] προετοιμάζει μία πρόταση στο πλαίσιο του άνω επιχειρησιακού προγράμματος σε συνεργασία με τα τμήματα Ιατρικής των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων και Θεσσαλίας. Και τα δύο Πανεπιστήμια πρόκειται να συμμετάσχουν ως ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ στη σύμπραξη, με την ιδιότητα του Φορέα Έρευνας - Τεχνολογίας (ΦΕΤ).

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν οι ως άνω πανεπιστημιακοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν την υπεύθυνη δήλωση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Χ, σύμφωνα με την 2η Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής και ειδικότερα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ - Β. ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΑΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ. Επισημαίνουμε ότι το κείμενο της Υ.Δ. του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Χ αναφέρεται σε δηλώσεις για θέματα που ξεκάθαρα απευθύνονται σε επιχειρήσεις και δεν συνδέονται με τις δραστηριότητες Τμημάτων Πανεπιστημιακών Σχολών, δεν κατέστη δε δυνατόν να εντοπίσουμε τροποποιημένο υπόδειγμα Υ.Δ. του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Χ που να αφορά ειδικά τους δικαιούχους ΦΤΕ. 

Απάντηση:

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη έκδοση του Οδηγού της Πρόσκλησης απαιτείται η υποβολή της εν λόγω Υπεύθυνης Δήλωσης από όλους τους φορείς/Δικαιούχους της πρότασης. Το κείμενο της δήλωσης προσαρμόζεται ανάλογα με το φορέα που την υποβάλει. Είμαστε σε επικοινωνία με τον αρμόδιο διαχειριστή του ΠΣΚΕ για την άμεση επισύναψη του νέου υποδείγματος, διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα. 

 

 

Ερώτηση:

Στην παράγραφο 6.4.1 Προϋπολογισμός έργων αναφέρει ότι θα χρηματοδοτηθούν έργα με δημόσια δαπάνη έως 300.000€ και εφόσον συμμετέχουν 2 επιχειρήσεις και παραπάνω θα χρηματοδοτηθούν με δημόσια δαπάνη έως 500.000€. Αυτό σημαίνει ότι ένα σχήμα μπορεί να υποβάλλει πρόταση με συνολικό προϋπολογισμό π.χ. 700.000€ εκ των οποίων τα 500.000€ να χρηματοδοτηθούν από τη δημόσια δαπάνη και τα υπόλοιπα 200.000 από τις επιχειρήσεις;

Απάντηση:

Το παράδειγμα που αναφέρετε είναι θεωρητικό. Σε κάθε περίπτωση, εάν η κατανομή των δαπανών στις επιλέξιμες κατηγορίες βάσει της εγκεκριμένης ποσόστωσης και τα ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία φορέα είναι τέτοια που επιτρέπουν τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα μέχρι το ποσό των 500.000€, το υπόλοιπο ποσό (200.000€) που απομένει θα καλυφθεί με ίδια συμμετοχή των εταίρων του σχήματος.

 

Ερώτηση:

Στις επιλέξιμες δαπάνες για μια επιχείρηση υπάγεται  η

α) Η δαπάνη για χημικές αναλύσεις των καινοτόμων προϊόντων σε εξωτερικά

εργαστήρια εκτός φορέων συνεργασίας?

β) Η οργάνωση εργαστηριακού χώρου για χημικές αναλύσεις?

γ) δημιουργία  αποθηκευτικού χώρου για κάποια προϊόντα ?

Απάντηση:

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιγράφονται στην ενότητα 6 του Οδηγού. Οι δαπάνες που αναφέρετε θα πρέπει να εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες δαπανών και αποτελεί στοιχείο αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή.  

 

Ερώτηση;

Τι σημαίνει ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σε Εu και ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΣΕ ΕΜΕ)? (αναφορά στη σελ. 65 της προκήρυξης - παράγραφος 3Ε:ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ).

Απάντηση:

Σύμφωνα με τον Οδηγό στη σελ. 92 "ο αριθμός ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ) είναι ο αριθμός των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόμενη επιχείρηση ή για λογαριασμό αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ". Ο συνολικός κύκλος εργασιών αναφέρεται στον ετήσιο τζίρο της επιχείρησης.

 

 

Ερώτηση:

Υπάρχει δέσμευση για παραγωγή των προτεινόμενων καινοτόμων προϊόντων από τις επιχειρήσεις μονάδες που συμμετέχουν στην πρόταση?

Απάντηση:

Υπάρχει δέσμευση για την ολοκλήρωση όλων των σταδίων που προβλέπονται στο προτεινόμενο ερευνητικό έργο και αφορούν τους τομείς της βιομηχανικής έρευνας, της πειραματικής ανάπτυξης και των μελετών σκοπιμότητας και θα υπάρξει σχετικός έλεγχος των παραδοτέων. Τα επόμενα στάδια αξιοποίησης αφορούν τους εταίρους του σχήματος και μπορούν να περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό συμφωνητικό συνεργασίας.  

 

Ερώτηση:

Επιχείρηση με 1 ΑΦΜ δηλώνεται ως Ανεξάρτητη Επιχείρηση?

Απάντηση:

"Ανεξάρτητη επιχείρηση" είναι κάθε επιχείρηση που δεν χαρακτηρίζεται ως συνεργαζόμενη επιχείρηση ή ως συνδεδεμένη επιχείρηση, όπως ορίζονται στη σελ. 90 του Οδηγού.

 

 

Ερώτηση:

Ο Φορέας Συντονιστής έχει οικονομικές υποχρεώσεις σε σχέση με την πρόταση και ποιες ακριβώς είναι αυτές?

Απάντηση:

Ο Συντονιστής Φορέας του έργου σε όλες τις περιπτώσεις είναι η επιχείρηση και είναι υπεύθυνος για την εκπροσώπηση της κοινοπραξίας για την επικοινωνία με τη ΔΙΑΠ καθώς και για την αρτιότητα των παραδοτέων του έργου. Προφανώς θα έχει και οικονομικές υποχρεώσεις καταβολής ίδιας συμμετοχής, ως επιχείρηση-εταίρος του έργου. 

 

 

Ερώτηση:

Ποιές είναι από οικονομικής πλευράς (π.χ. πληρωμές προσωπικού, εξοπλισμού

ερευνητικών αναγκών, εξοπλισμού των επιχειρήσεων), οι ακριβείς υποχρεώσεις και ευθύνες του Επιστημονικού Υπεύθυνου Φορέα κατά την επίβλεψη του έργου? Εάν λαμβάνει τα χρήματα αμοιβών/πληρωμών, από ποιό Δημόσιο Οργανισμό ( π.χ. Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας) και με ποιο τρόπο υλοποιούνται οι πληρωμές  και τα παραστατικά εξόδων?

Απάντηση:

Σύμφωνα με τον Οδηγό της πρόσκλησης στη σελ. 16 "Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου προέρχεται από τον Δικαιούχο Φορέα και έχει την γενική εποπτεία του τμήματος του έργου, που έχει αναλάβει να εκτελέσει ο Φορέας του. Στις αρμοδιότητές του συμπεριλαμβάνονται η ευθύνη της οικονομικής και διοικητικής υποστήριξής του έργου, ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του Φορέα του με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου κάθε Φορέα αναλαμβάνει την υποχρέωση να συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά υλοποίησης του προγράμματος, καθώς και την τήρηση όλων των παραστατικών, που αφορούν το έργο". Αναλυτικά η διαδικασία υλοποίησης και παρακολούθησης της πράξης περιγράφεται στην ενότητα 11 του Οδηγού και τυχόν διαδικαστικά ζητήματα θα καθοριστούν σε συνεργασία με τον αρμόδιο φορέα που είναι η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας (ΔΙΑΠ). 

 

Ερώτηση:

Χρειάζεται  να κατατεθεί Συμφωνητικό Συνεργασίας όλων των Φορέων στην

πρόταση? Ποια η ακριβής διαδικασία κατάθεσής του Συμφωνητικού αυτού (π.χ. ποιο έντυπο συμπληρώνεται, από ποιο φορέα και σε ποια διεύθυνση κατατίθεται)?

Απάντηση:

Προκειμένου να είναι δυνατή η οριστικοποίηση της πρότασης και η υποβολή της απαιτείται προσύμφωνο ή συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των εταίρων του σχήματος. Δεν υπάρχει κάποιο υπόδειγμα, αλλά θα πρέπει να περιγράφονται κατ’ ελάχιστο αναλυτικά το αντικείμενο, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εταίρων.

 

Ερώτηση:

Μια επιχείρηση με ένα άτομο (ατομική επιχείρηση), η οποία στην κατηγορία των ΜΜΕ θεωρείται ως πολύ μικρή επιχείρηση, μπορεί να είναι ο Συντονιστής Φορέας στην πρόταση? Εάν όχι, υπάρχει:

α) κατώτατο όριο στον αριθμό των εργαζομένων στην επιχείρηση με ρόλο Συντονιστής Φορέας?

β) Μπορεί να ορίσει μέσω πρότασης νέες θέσεις εργασίας (νέο προσωπικό) για τη διεκπεραίωση του προτεινόμενο έργου της πρότασης?

γ) υπάρχει κατώτατο όριο στο σύνολο  του ετήσιου ισολογισμού μιας επιχείρησης για να λάβει το ρόλο του  Συντονιστή Φορέα στην πρόταση?

Απάντηση:

Οποιαδήποτε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, μπορεί να είναι Συντονιστής.

 

Ερώτηση:

Είχατε εξαγγείλει πως θα γίνει τροποποίηση της πρόσκλησης την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχει κάτι νεώτερο? Πότε θα ενημερωθούμε για τις αλλαγές?

Απάντηση:

Έχει σταλεί στον αρμόδιο Υπουργό εισήγηση για υπογραφή της 2η τροποποίηση της πρόσκλησης, η οποία αφενός περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές και αφετέρου παρατείνει τη χρονική διάρκεια υποβολής προτάσεων μέχρι την Πέμπτη 23-11-2017. Για οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων της πρόσκλησης θα ενημερωθείτε μέσω του Γραφείου Πληροφόρησης Κοινού & Ωφελούμενων – Δικαιούχων και μέσω της ιστοσελίδας της ΕΥΔ www.espa-epirus.gr και του Γραφείου, όταν αυτές εγκριθούν.

 

Ερώτηση:

Στο ΠΣΚΕ στο πεδίο "Ιδιωτική Συμμετοχή για την χρηματοδότηση Επενδύσεων" στο βήμα Ι.2.5, τι είναι αυτό που πρέπει να συμπληρωθεί; Από ποιο φορολογικό έντυπο και συγκεκριμένο πεδίο του εντύπου, το αντλούμε ως οικονομικό στοιχείο;

Απάντηση:

Στα συγκεκριμένα πεδία συμπληρώνετε την ίδια συμμετοχή που έχει καταβάλει η επιχείρηση ανά έτος αναφοράς προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις της. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμπληρώνετε 0.

 

Ερώτηση:

Κατά τον έλεγχο ορθότητας της πρότασης μας παρουσιάζεται το εξής σφάλμα

 • [II-2] Ο προϋπολογισμός των ΦΤΕ + τις υπεργολαβίες των εταιριών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 40% του συνολικού.

Αυτό σημαίνει ότι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να λάβει περισσότερο από το 40% του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης ? εάν ναι σε ποιο σημείο της Πρόσκλησης αναφέρεται αυτός ο περιορισμός ?

Απάντηση:

Στον πίνακα της ενότητας 7.2.2. «Διάρθρωση Προϋπολογισμού» αναφέρεται σε υποσημείωση στο πεδίο «Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει» ότι «συμπεριλαμβάνονται και οι προϋπολογισμοί των Οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων σε περίπτωση που είναι ανεξάρτητοι εταίροι του έργου».

 

 

Ερώτηση:

Ποιά η εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος?

Απάντηση:

Αναφορικά με την ημερομηνία έναρξης, στον οδηγό αναφέρεται ότι «δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση ερευνητικού σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης υποβολής από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του ερευνητικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση».

 

Ερώτηση:

Για να κάνω εγγραφή χρήστη στο πληροφοριακό σύστημα, χρειάζεται να δηλώσω το ΑΦΜ της επιχείρησης-συντονιστή. Στο πεδίο για το όνομα και στη συνέχεια, επώνυμο, τι πρέπει να συμπληρώσω;

Απάντηση:

Με την αναβάθμιση που προέκυψε στο σύστημα απαιτείται το ΑΦΜ του χρήστη να συμπίπτει με το ΑΦΜ του συντονιστή φορέα. Ενδείκνυται η συμπλήρωση των στοιχείων φυσικού προσώπου που ανήκει στο Συντονιστή Φορέα και σχετίζεται με την υποβαλλόμενη πρόταση. 

 

Ερώτηση:

Εντός της πρόσκλησης δεν αναγράφεται πουθενά ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αντιθέτως αναγράφονται τα ποσοστά ενίσχυσης για μεγάλες επιχειρήσεις. Ποιο είναι το λάθος?

Απάντηση:

Η εν λόγω πρόσκληση απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους. Στο συγκεκριμένο τίτλο, εκ παραδρομής, διατηρήθηκε ο όρος «μικρομεσαίων». Θα προταθεί στον αρμόδιο διαχειριστή του συστήματος να διορθωθεί ο τίτλος της δράσης.

 

Ερώτηση:

Στο κριτήριο "Επάρκεια οικονομικών πόρων" αναφέρεται ότι "εξετάζεται η δυνατότητα οικονομικής συμμετοχής στο έργο σε σύγκριση με την έκταση των δραστηριοτήτων των φορέων (λαμβάνονται υπόψη ισολογισμοί, κύκλος εργασιών, κλπ)”. 

Εταιρεία υπό την μορφή ΙΚΕ, πολύ μικρή ΜΜΕ η οποία έχει πολύ μικρούς ισολογισμούς (περίπου 6 με 7 χιλιάδες ευρώ) τα τελευταία 3 χρόνια και θέλει να κατέβει ως συντονιστής του έργου υπάρχει κάποιο κριτήριο αποκλεισμού για να μην μπορεί να κατέβει; Αν ναι, μπορεί ο ιδρυτής της ΙΚΕ να δηλώσει σε κάποιο σημείο μέσα στην πρόταση ότι θα καλύψει με τα έσοδα της ατομικής του εταιρείας (Ε3 και Ε1) τα τελευταία 3 χρόνια προκειμένου να ανταποκριθεί η ΙΚΕ στις απαιτήσεις χρηματοδότησης του έργου;

 

Απάντηση:

Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στη συμμετοχή της επιχείρησης ως συντονιστής του έργου. Όσον αφορά την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής, η ίδια η επιχείρηση οφείλει να αποδείξει τη δυνατότητα κάλυψης της συμμετοχής της επισυνάπτοντας στην αίτηση τα σχετικά έγγραφα που κρίνει απαραίτητα. Σε κάθε περίπτωση, η δυνατότητα αυτή της επιχείρησης αποτελεί στοιχείο αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή. 

Ερώτηση:

Αναφέρετε ότι «Η εκταμίευση των προκαταβολών των συγχρηματοδοτούμενων έργων μπορεί να γίνεται και χωρίς την κατάθεση εγγύησης προκαταβολής, μέσω τραπεζικών λογαριασμών με τη μορφή ‘Ανοιχτών Καταπιστευτικών Λογαριασμών Escrow Accounts’. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, σχετικά με τη λειτουργία των ως άνω λογαριασμών και τη μέσω αυτών εκταμίευση των προκαταβολών, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας». Πως μπορεί να γίνει αυτό και πώς να το ξέρουμε από πριν;

Απάντηση:

Σε περίπτωση που η επιχείρηση ζητήσει προκαταβολή απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής προκαταβολής ίσης με το ποσό της προκαταβολής που αντιστοιχεί στο δικαιούχο. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα απελευθερώνεται μετά από την πιστοποίηση δαπανών ύψους ίσου ή μεγαλύτερου του 40% του συνολικού προϋπολογισμού του δικαιούχου (σύμφωνα με τη διαδικασία ελέγχων, που προβλέπεται στην Ενότητα 11.2). Σε άλλη περίπτωση, η α’ δόση ενίσχυσης δεν θα καταβάλλεται μέχρι την πιστοποίηση δαπανών ίσων με το 40% του συνολικού προϋπολογισμού του δικαιούχου. Προς το παρόν, δεν υπάρχει η δυνατότητα εκταμίευσης προκαταβολών χωρίς την κατάθεση εγγυητικής καθώς δεν έχει εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση και δεν είναι βέβαιο εάν θα υπάρξει η δυνατότητα αυτή στο μέλλον.

 

Ερώτηση:

Αναφέρετε ύψος εξοπλισμού στο 20% του προϋπολογισμού. Άρα, αν θέλει κάποιος να βάλει εξοπλισμό αξίας 100.000 ευρώ σε πρόγραμμα π.χ. 300.000 ευρώ, δεν μπορεί. Πρέπει να είναι 500.000 ευρώ το έργο ή θα επιδοτηθεί το ποσό στις 300.000 ευρώ;

Απάντηση:

Η ποσόστωση αφορά το συνολικό προϋπολογισμό της πρότασης και διαμορφώνεται αναλογικά με το ύψος της πρότασης.

 

Ερώτηση:

Αναφέρετε ότι «Οι δαπάνες του προσωπικού υπολογίζονται βάσει των συνολικών αποδοχών του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των επιδομάτων, που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο του δικαιούχου, όταν αυτός είναι δημόσιος φορέας». Τι σημαίνει αυτός στις εταιρίες; Δεν υπολογίζονται όπως και στο δημόσιο;

Απάντηση:

Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 της ΥΑ 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016, οι δαπάνες για αμοιβές προσωπικού υπολογίζονται κατά κανόνα με το συνολικό πραγματικό χρόνο απασχόλησης του προσωπικού στην πράξη και το μικτό ωριαίο κόστος απασχόλησης του προσωπικού αυτού για το δικαιούχο. Στο μικτό κόστος προστίθεται και το ανάλογο ποσό από τυχόν επιδόματα/επιμίσθια που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο του δικαιούχου τα οποία χορηγούνται σε τακτική βάση και δε συνδέονται με την απόδοση του απασχολούμενου. Έκτακτες αποδοχές που δεν προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο του δικαιούχου ή στη σύμβαση εργασίας ή/και καταβάλλονται κατά περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες. 

 

 

Ερώτηση:

Στην απάντησή σας αναγράφετε: «Το υποκατάστημα της επιχείρησης συνιστάται να διαθέτει την υποδομή να υποστηρίξει εφαρμοσμένη έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στην περιοχή που είναι εγκατεστημένο». Ποια είναι αυτή η υποδομή και πως αποδεικνύεται ότι με αυτήν υποστηρίζεται εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη;

Απάντηση:

Η έννοια του υποκαταστήματος βασίζεται προφανώς στις φορολογικές διατάξεις. Ωστόσο, όπως προαναφέραμε, επισημαίνεται ότι το εν λόγω υποκατάστημα συνιστάται να διαθέτει τους πόρους για την υποστήριξη ή/και διεξαγωγή ερευνητικής δραστηριότητας. Οι πόροι αναφέρονται μεταξύ άλλων σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό. Ο ίδιος ο δυνητικός δικαιούχος οφείλει να αποδείξει ότι έχει την ικανότητα να διεξάγει ερευνητική δραστηριότητα στο υποκατάστημά του. Το συγκεκριμένο σημείο αποτελεί τόσο στοιχείο αξιολόγησης της αίτησης από την επιτροπή όσο και στοιχείο ελέγχου κατά την υλοποίηση του έργου από τον ΕΦΔ.

 

Ερώτηση:

Αν εταιρεία προσθέσει ΚΑΔ μεταγενέστερα της πρόσκλησης έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στο έργο;

Απάντηση:

Δεν έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στο έργο εταιρεία η οποία πρόσθεσε ΚΑΔ μεταγενέστερα της πρόσκλησης.

 

Ερώτηση:

Θα θέλαμε να μάθουμε εάν μπορούν δύο συνδεδεμένες επιχειρήσεις να υποβάλλουν ξεχωριστές αιτήσεις ή κάτι τέτοιο θα οδηγούσε στον αποκλεισμό των προτάσεων;

Απάντηση:

Είναι δυνατή η υποβολή δύο προτάσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις έχουν διαφορετικό ΑΦΜ. Η σχέση των δύο επιχειρήσεων αποτελεί στοιχείο προσδιορισμού του μεγέθους αυτών.

 

Ερώτηση:

Έχουν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενες αλλαγές στο ΠΣΚΕ ώστε να υποβάλλουν πρόταση οι Συνεταιρισμοί? Σε περίπτωση περαιτέρω καθυστέρησης της δεύτερης τροποποίησης της Πρόσκλησης, υπάρχει η πιθανότητα εξέτασης σχετικού αιτήματος χορήγησης παράτασης, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν την πρότασή τους;

Απάντηση:

Η ολοκλήρωση της τροποποίησης της σχετικής πρόσκλησης αναμένεται αυτή την εβδομάδα. Όπως έχει ήδη επισημανθεί, η απουσία της συγκεκριμένης επιλογής δεν προκαλεί δυσλειτουργίες στη συμπλήρωση της αίτησης στο σύνολό της στο ΠΣΚΕ, με μοναδική εκκρεμότητα το νομικό καθεστώς της επιχείρησης. Ως εκ τούτου, δεν προκύπτει κάποιος ιδιαίτερος λόγος για παράταση της υποβολής προτάσεων στη συγκεκριμένη πρόσκληση.    

 

Ερώτηση:

Πότε ακριβώς λαμβάνει χώρα το "στάδιο ελέγχου ορθότητας" ? Εννοείτε μετά την πιθανή έγκριση της πρότασης? Επειδή έλεγχος ορθότητας υπάρχει και εντός της ηλεκτρονικής υποβολής (Βήμα VI. Οριστικοποίηση και υποβολή).

Απάντηση:

Μνημονεύουμε τη σχετική αναφορά στον οδηγό της πρόσκλησης: «Πριν την τελική επιλογή προς χρηματοδότηση των αξιολογημένων προτάσεων, ακολουθεί στάδιο ελέγχου ορθότητας από τη ΔΙΑΠ των υποβαλλομένων στοιχείων και δεδομένων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά ή περιέχονται στο φυσικό φάκελο και για τα οποία υπήρξε δέσμευση υποβολής από τον δυνητικό δικαιούχο».

 

Ερώτηση:

Η δεύτερη τροποποίηση της πρόσκλησης πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί; Θα υπάρξει και παράταση της ημερομηνίας υποβολής;

Απάντηση:

Η ολοκλήρωση της 2ης τροποποίησης της σχετικής πρόσκλησης αναμένεται αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν δεν προκύπτει κάποιος ιδιαίτερος λόγος για παράταση της υποβολής προτάσεων στη συγκεκριμένη πρόσκληση.

 

Ερώτηση:

Απασχολούμε προσωπικό της εταιρείας που αμείβεται πχ με 1000 €. Θα επιδοτηθεί για το ποσό αυτό ή θα είναι παραπάνω από το ποσό που ήδη αμείβεται;

Απάντηση:

Το ποσό της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις τεκμηριωμένες δαπάνες προσωπικού που δηλώνονται από την επιχείρηση και αφορούν τη συγκεκριμένη πράξη. Τα στοιχεία που απαιτούνται αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 18  του Άρθρου 12 της ΥΑΕΚΕΔ (ΥΑ 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016).

 

Ερώτηση:

Μπορεί να υποβάλει πρόταση μια εταιρεία βιοτεχνολογίας από το εξωτερικό η οποία θα ιδρύσει θυγατρική εταιρεία στα Ιωάννινα?

Απάντηση:

Δυστυχώς, δεν είναι δυνατή η υποβολή της εν λόγω πρότασης καθώς οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στο σχήμα και θα υλοποιήσουν το έργο δηλώνονται στην αρχική αίτηση και πρέπει να καλύπτουν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σχετικό πεδίο του οδηγού. Επίσης δεν είναι δυνατή η υποκατάσταση ενός δικαιούχου. 

 

Ερώτηση:

Στα στοιχεία τα συνδεδεμένων/συνεργαζόμενων (καρτέλες 3.6 και 3.7) λείπουν αυτά του 2016. Θα διορθωθεί?

Απάντηση:

Ύστερα από επικοινωνία με τον αρμόδιο διαχειριστή του ΠΣΚΕ, τα στοιχεία της συγκεκριμένης καρτέλας θα τροποποιηθούν άμεσα.

 

Ερώτηση:

Στο κριτήριο "Επάρκεια οικονομικών πόρων" αναφέρεται ότι "εξετάζεται η δυνατότητα οικονομικής συμμετοχής στο έργο σε σύγκριση με την έκταση των δραστηριοτήτων των φορέων (λαμβάνονται υπόψη ισολογισμοί, κύκλος εργασιών, κλπ)". Αν υποθέσουμε ότι οι μέτοχοι της επιχείρησης προτίθενται να προβούν σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της εταιρίας προκειμένου να ανταποκριθεί η επιχείρηση στις απαιτήσεις χρηματοδότησης του έργου, με ποια παραστατικά αποδεικνύεται η πρόθεση και η οικονομική δυνατότητα των μετόχων να προβούν στην ΑΜΚ και πότε πρέπει να κατατεθούν αυτά τα παραστατικά ? (κατά την υποβολή της πρότασης ή αργότερα και εφόσον η επιχείρηση συμπεριληφθεί στον κατάλογο των προσωρινών δικαιούχων)

Απάντηση:

Στην καρτέλα 4.2 ζητείται να συμπληρώσετε την πηγή κάλυψης της ίδιας συμμετοχής του φορέα. Στο συγκεκριμένο πεδίο είναι δυνατό να συμπληρωθεί ότι επίκειται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Στη συνέχεια στα επισυναπτόμενα έγγραφα μπορείτε να προσθέσετε όποιο έγγραφο (π.χ. υπεύθυνη δήλωση, κλπ.) θεωρείτε ότι τεκμηριώνει τα αναγραφόμενα στην αίτηση. Σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη αναφορά αποτελεί στοιχείο αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή.

 

Ερώτηση:

Η […..] προετοιμάζει μία πρόταση στο πλαίσιο του άνω επιχειρησιακού προγράμματος σε συνεργασία με δύο πανεπιστημιακές πνευμονολογικές κλινικές. Και οι δύο κλινικές πρόκειται να συμμετάσχουν ως ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ στη σύμπραξη, με την ιδιότητα του Φορέα Έρευνας - Τεχνολογίας (ΦΕΤ). Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν οι δύο κλινικές μπορούν να συμμετέχουν ως Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, με την ιδιότητα του Φορέα Έρευνας και Τεχνολογίας.

Απάντηση:

Σύμφωνα με την πρόσκληση Οργανισμός έρευνας και διάδοσης γνώσεων ορίζεται κάθε «οντότητα (όπως πανεπιστήμια ή ερευνητικά ινστιτούτα, οργανισμοί μεταφοράς τεχνολογίας, ενδιάμεσοι φορείς καινοτομίας, ερευνητικοί συνεργαζόμενοι φορείς με φυσική ή εικονική παρουσία), ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησής του, πρωταρχικός σκοπός της οποίας είναι η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων. Στην περίπτωση που η οντότητα αυτή ασκεί επίσης οικονομικές δραστηριότητες, η χρηματοδότηση, οι δαπάνες και τα έσοδα από τις οικονομικές αυτές δραστηριότητες πρέπει να δηλώνονται χωριστά. Οι επιχειρήσεις που μπορούν να επηρεάσουν αποφασιστικά μια οντότητα του είδους αυτού, π.χ. με την ιδιότητα του μετόχου ή του μέλους, δεν επιτρέπεται να έχουν προνομιακή πρόσβαση στα ερευνητικά της αποτελέσματα».

Σε περίπτωση που καλύπτονται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, είναι δυνατή η συμμετοχή των φορέων που αναφέρετε στη συγκεκριμένη πρόσκληση. Επισημαίνεται ότι αποτελεί στοιχείο αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή, εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην πρόσκληση.

 

Ερώτηση:

Στον οδηγό της προκήρυξης αναφέρεται ότι εταιρεία με υποκατάστημα στην περιφέρεια Ηπείρου θα πρέπει να είναι ο συντονιστής του έργου. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα εάν η υποβολή της πρότασης στο σύστημα (ependyseis.gr/mis) γίνει από λογαριασμό ατόμου που ανήκει σε ερευνητικό φορέα της σύμπραξης του έργου;

Απάντηση:

Συνιστάται η υποβολή της πρότασης να γίνεται από φυσικό πρόσωπο που έχει λάβει κωδικό στο ΠΣΚΕ εκπροσωπώντας την συντονίστρια επιχείρηση. Το σύστημα, σε κάθε περίπτωση, θα ελέγξει εάν η συντονίστρια επιχείρηση έχει υποβάλει περισσότερες της μίας προτάσεις στο πλαίσιο της πρόσκλησης μέσω του ΑΦΜ της. 

 

Ερώτηση:

Σύμφωνα με τις οδηγίες της πρόσκλησης Συντονιστής φορέας θα είναι η μία επιχείρηση. Ωστόσο μπορεί η πρόταση να κατατεθεί από τον λογαριασμό της πλατφόρμας (www.ependyseis.gr) που έχει δημιουργηθεί από ερευνητή ΦΤΕ που συμμετέχει στην κοινοπραξία του έργου? 

Απάντηση:

Συνιστάται η υποβολή της πρότασης να γίνεται από φυσικό πρόσωπο που έχει λάβει κωδικό στο ΠΣΚΕ εκπροσωπώντας την συντονίστρια επιχείρηση. Το σύστημα, σε κάθε περίπτωση, θα ελέγξει εάν η συντονίστρια επιχείρηση έχει υποβάλει περισσότερες της μίας προτάσεις στο πλαίσιο της πρόσκλησης μέσω του ΑΦΜ της. 

 

Ερώτηση:

Το αντικείμενο που μας ενδιαφέρει και δραστηριοποιούμαστε είναι η “Ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας για τις επιχειρήσεις μεταποίησης στον τομέα της αξιοποίησης υποπροϊόντων και παραπροϊόντων” και συγκεκριμένα η αξιοποίηση αγροτικής απορριμματικής βιομάζας προς παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ωστόσο στην αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου αναφέρεται ο όρος βιο-επεξεργασία. Αυτός αναφέρεται σε οποιαδήποτε διεργασία αναβάθμισης βιομάζας (π.χ. μέσω και θερμοχημικών/καταλυτικών διεργασιών) ή αφορά μόνο εφαρμογή π.χ. ενζυμικών τεχνολογιών?

Απάντηση:

Η αναλυτική περιγραφή των αντικειμένων στην πρόσκληση είναι ενδεικτική

 

Ερώτηση:

Για φαρμακευτική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα, που ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη διεθνώς ανταγωνιστικών φαρμακευτικών προϊόντων, λειτουργικών τροφίμων και καλλυντικών σε χλωρίδα της περιφέρειας Ηπείρου, μπορεί να υπαχθεί στο έργο  «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας» αν:

 1. Ενοικιάζει «γραφείο» στην Περιφέρεια Ηπείρου ή απαιτείται να ενοικιάζεται κάποια άλλη εγκατάσταση?
 2. Το «γραφείο» αυτό πρέπει να ενοικιάζεται με την αίτηση υπαγωγής ή και μετά την αίτηση, κατά τη διάρκεια του έργου?

Απάντηση:

 1. Μία επιχείρηση δύναται να υποβάλει πρόταση, μεταξύ άλλων, εφόσον αφενός δραστηριοποιείται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθεί, μέχρι την χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης, στην περιφέρεια, και αφετέρου δραστηριοποιείται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνονται στους οριζόμενους στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η έδρα είναι εκτός της περιφέρειας απαιτείται η λειτουργία υποκαταστήματος εντός της περιφέρειας, το οποίο θα δραστηριοποιείται στους ανωτέρω ΚΑΔ. Το υποκατάστημα της επιχείρησης συνιστάται να διαθέτει την υποδομή να υποστηρίξει εφαρμοσμένη έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στην περιοχή που είναι εγκατεστημένο. Σε κάθε περίπτωση, το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί στοιχείο αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή.
 2. Το υποκατάστημα απαιτείται να είναι σε λειτουργία μέχρι την χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης.

 

Ερώτηση:

Μπορείτε να μου πείτε τι εννοείται με τον όρο παράρτημα σχετικά με τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα τους την Αθήνα; Μπορεί να είναι οποιοδήποτε παράρτημα ή πχ πρέπει να έχει μια φαρμακευτική εταιρεία μια ερευνητική ή παραγωγική μονάδα;Αρκεί να έχει ένα παράρτημα πωλήσεων ή μάρκετινγκ;

Απάντηση:

Μία επιχείρηση δύναται να υποβάλει πρόταση, μεταξύ άλλων, εφόσον αφενός δραστηριοποιείται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθεί, μέχρι την χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης, στην περιφέρεια, και αφετέρου δραστηριοποιείται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνονται στους οριζόμενους στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η έδρα είναι εκτός της περιφέρειας απαιτείται η λειτουργία υποκαταστήματος εντός της περιφέρειας, το οποίο θα δραστηριοποιείται στους ανωτέρω ΚΑΔ. Υποκατάστημα επιχείρησης που δραστηριοποιείται αποκλειστικά με πώληση ή προώθηση προϊόντων, δε δύναται να υποστηρίξει εφαρμοσμένη έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στην περιοχή που είναι εγκατεστημένο. Σε κάθε περίπτωση, το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί στοιχείο αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή.      

 

Ερώτηση:

Ισχύει ο κανόνας de minimis για το ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020;

Απάντηση:

Δεν εφαρμόζεται ο κανόνας de minimis στη συγκεκριμένη πρόσκληση.

 

Ερώτηση:

Η καρτέλα 3.5 και οι υπόλοιπες (3.6, 3.7 κ.λπ.) προφανώς προστέθηκαν πρόσφατα. Έγιναν και αλλού αλλαγές?

Απάντηση:

Ορισμένες αλλαγές θα πραγματοποιηθούν με την ολοκλήρωση της δεύτερης  τροποποίησης της πρόσκλησης. Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος ορθότητας της αίτησης θα επισημάνει πιθανές ελλείψεις.

 

Ερώτηση:

Στη σελίδα 33 του οδηγού στην ενότητα 9. "Δικαιολογητικά και στοιχεία για την παραλαβή της αίτησης χρηματοδότησης" αναφέρεται μεταξύ άλλων και "Αίτηση και έντυπο υποβολής για ένταξη στη Δράση με τη συμπλήρωση του εντύπου αναλυτικής περιγραφής της πράξης, το οποίο να είναι υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου (Παράρτημα Ι)". Επομένως θα πρέπει συμπληρωματικά εφόσον ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική συμπλήρωση να εκτυπώσουμε το doc. και να το επισυνάψουμε υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο πριν την οριστική υποβολή?

Απάντηση:

Για την ολοκλήρωση της υποβολής της πρότασης δεν απαιτείται η επισύναψη του εντύπου της αίτησης συμπληρωμένου και υπογεγραμμένου. Η σχετική απαίτηση προκύπτει στο στάδιο ελέγχου ορθότητας, όπως περιγράφεται στη σελ. 36 του οδηγού. 

 

 

Ερώτηση:

Που ακριβώς (σε ποιά καρτέλα) στην ηλεκτρονική φόρμα επιλέγουμε ή δηλώνουμε το αντικείμενο της πρότασης όπως αυτά αναφέρονται στον οδηγό του προγράμματος  (π.χ. Παραγωγή, τυποποίηση και πιστοποίηση νέων τυροκομικών προϊόντων και αντίστοιχων διαδικασιών που παράγονται μέσω παραδοσιακών μεθόδων τυροκομίας.) ?

Απάντηση:

Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πεδίο στην ηλεκτρονική αίτηση για τη συμπλήρωση του αντικειμένου σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που περιγράφεται στην πρόσκληση. Προτείνεται η σχετική αναφορά στο πεδίο «Περίληψη πρότασης» στην καρτέλα 1.1.

 

Ερώτηση:

Στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής δε ζητούνται πληροφορίες σχετικά με τους μετόχους των επιχειρήσεων, σε αντίθεση με το αντίστοιχο παράρτημα της αναλυτικής πρόσκλησης. Τι από τα δύο θα ισχύσει;

Απάντηση:

Στην καρτέλα 3.5 της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτείται η συμπλήρωση των στοιχείων μετόχων/εταίρων της επιχείρησης.

 

 

Ερώτηση:

Στην αναλυτική πρόσκληση στις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων (σελ 16) αναφέρεται πως οι αντίστοιχες δαπάνες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν στην Περιφέρεια Ηπείρου. Αυτό σημαίνει πως η επιχείρηση δε μπορεί να συμμετέχει σε εμπορικές εκθέσεις εκτός Περιφέρειας ή να αναθέσει μία μελέτη (π.χ. τεχνικής σκοπιμότητας) σε υπεργολάβο εκτός Περιφέρειας;

Απάντηση:

Η βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να δραστηριοποιείται ή να δραστηριοποιηθεί στην περιφέρεια μέχρι την καταβολή της ενίσχυσης. Οι κατηγορίες ενεργειών που αναφέρετε, σε περίπτωση που είναι επιλέξιμες από την πρόσκληση, μπορούν να χρηματοδοτηθούν και να προέρχονται από φορείς εκτός της περιφέρειας. 

 

 

Ερώτηση:

Οι δαπάνες του ερευνητικού προσωπικού το οποίο θα εργαστεί στον ερευνητικό φορέα (Πανεπιστήμιο) θα πρέπει να θεωρούνται και "δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει", δεδομένου ότι το προσωπικό αυτό θα προσληφθεί με σύμβαση έργου; Πού θα πρέπει να δηλωθούν; στο πεδίο δαπάνες προσωπικού ή δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει;

Απάντηση:

Στην περίπτωση που ο ερευνητικός φορέας συμμετέχει στο προτεινόμενο ερευνητικό έργο, οι σχετικές δαπάνες δηλώνονται ως δαπάνες προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου. 

 

 

Ερώτηση:

Σχετικά με τα ποσοστά του πίνακα «Διάρθρωση Προϋπολογισμού», τα ποσοστά ανά κατηγορία δαπάνης αναφέρεται στο συνολικό π/υ του έργου ή στον π/υ ανά εταίρο; Για παράδειγμα εάν έχουμε συνολικό προϋπολογισμό 500.000€ τότε όλοι οι εταίροι μαζί μπορούν να διαθέσουν συνολικά 100.000€ για εξοπλισμό;

Απάντηση:

Τα ποσοστά του σχετικού πίνακα αναφέρονται στο συνολικό προϋπολογισμό του έργου. Στο παράδειγμα που αναφέρετε, το ανώτατο ποσοστό ανέρχεται σε 20%x500.000=100.000€

 

 

Ερώτηση:

Εάν μια επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει ως Δικαιούχος Φορέας σε δύο υποβαλλόμενες προτάσεις  στον ίδιο ή και σε διαφορετικό επιλέξιμο τομέα δραστηριότητας (αντικείμενο που αφορά η πρόταση). Εάν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση είναι θετική, μπορεί να συμμετέχει η ίδια επιχείρηση και σε δύο προτάσεις  ως ο Συντονιστής   Φορέας

Απάντηση:

Μία επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες της μίας προτάσεις. Η ικανότητά της να ανταποκριθεί στην υλοποίηση των έργων αποτελεί στοιχείο αξιολόγησης. Ως προς τη δεύτερη ερώτηση, μία επιχείρηση μπορεί να υποβάλει μία μόνο πρόταση ως συντονιστής φορέας.

 

 

Ερώτηση:

Στο αντικείμενο: «Ανάπτυξη διεθνώς ανταγωνιστικών φαρμακευτικών προϊόντων, λειτουργικών τροφίμων και καλλυντικών βασισμένων στην χλωρίδα της Περιφέρειας « (Σελ 20), στα λειτουργικά τρόφιμα συμπεριλαμβάνονται και τα γαλακτοκομικά προϊόντα?

Απάντηση:

Το συγκεκριμένο στοιχείο αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση η επεξήγηση του σχετικού αντικειμένου είναι ικανοποιητική. 

 

Ερώτηση:

Η επιχείρηση που είναι ο Συντονιστής Φορέας της πρότασης, μπορεί να ανήκει στο μέγεθος: μικρή ή και μεσαία?

Απάντηση:

Μπορεί να είναι μικρή ή μεσαία ή μεγάλη. 

 

Ερώτηση:

Σε όλα τα κείμενα που πρέπει να καταχωρηθούν στις ηλεκτρονικές φόρμες του ΠΣΚΕ έχει τεθεί περιορισμός μεγέθους που αποδίδεται σε χαρακτήρες ανά κατηγορία κειμένου. Παρακαλώ διευκρινίστε μας αν στον υπολογισμό των χαρακτήρων συμμετέχουν και τα κενά (στη περίπτωση αυτή το πραγματικό μέγεθος κάθε κειμένου είναι εκ των πραγμάτων σαφώς μικρότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο).

Απάντηση:

Οι περιορισμοί που τέθηκαν στο έντυπο της πρότασης είναι ενδεικτικοί. Προτείνεται να δοκιμάσετε να εισάγετε το κείμενό σας στο σχετικό πεδίο της ηλεκτρονική αίτησης ώστε να διαπιστώσετε εάν απαιτούνται προσαρμογές.  

 

Ερώτηση:

Στον οδηγό της πρόσκλησης αναφέρεται το παρακάτω: "Για την παρακολούθηση του έργου, που υλοποιούν διαφορετικοί ανάδοχοι στο πλαίσιο της ίδιας κοινοπραξίας θα πρέπει να είναι καθορισμένη η ομάδα έργου και να διασφαλίζεται η μη παράλληλη απασχόληση / χρέωση των μελών της".

Αυτό σημαίνει ότι αποκλείονται άτομα τα οποία αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και που είναι πιθανό να απασχολούνται σε άλλα έργα ή με άλλες ιδιωτικές τους υποθέσεις;

Απάντηση:

Αναφέρεται στην παράλληλη απασχόληση/χρέωση εντός του προτεινόμενου ερευνητικού έργου.

 

Ερώτηση:

Η συντονίστρια εταιρεία έχει ΚΑΔ 1471103 ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Μπορεί να συμμετέχει στην πρόταση ? Παρατήρησα ότι ο συγκεκριμένος ΚΑΔ δεν ανήκει στους επιλέξιμους ΚΑΔ – αλλά στην πλατφόρμα υποβολής στο σημείο υποβολής του ΚΑΔ εμφανίζεται η επεξήγηση: Να επιλεγεί ο σχετικότερος με το έργο ΚΑΔ τον οποίο ήδη διαθέτει η επιχείρηση κατά την υποβολή. Δεν απαιτείται έκδοση νέου ΚΑΔ ειδικά για τη Δράση. Συνεπώς είναι σωστό να επιλέξουμε από την πλατφόρμα τον σχετικότερο ΚΑΔ (10.13 - Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών ), αν και αυτός δεν είναι ο καταχωρημένος της εταιρείας ?

Απάντηση:

Εκ παραδρομής δεν έχουν συμπεριληφθεί ορισμένες δραστηριότητες στο συνημμένο σχετικό πίνακα της πρόσκλησης.  Η τροποποίηση της πρόσκλησης θα προωθηθεί άμεσα στο αρμόδιο Υπουργείο προς υπογραφή και θα περιλαμβάνει τους ΚΑΔ που περιγράφονται στον κατωτέρω πίνακα. Σημειώνεται ότι είναι δυνατή η διαμόρφωση ενός προσωρινού σχεδίου πρότασης (με εξαίρεση τη συμπλήρωση του πεδίου ΚΑΔ) στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας τροποποίησης της πρόσκλησης. Στο επόμενο διάστημα θα είναι δυνατή και η οριστικοποίηση της πρότασης και η υποβολής της ηλεκτρονικά.

 

Τομέας

2ψήφιος NACE

3ψήφιος NACE

4ψήφιος NACE

Κωδικός Δραστηριότητας

Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δρα-
στηριότητες

 

 

01

2

 

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δρα-
στηριότητες

01.1

 

 

3

Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δρα-
στηριότητες

01.1

01.11

 

4

Καλλιέργεια δημητριακών (εκτός ρυζιού), οσπρίων και ελαι-
ούχων σπόρων

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δρα-
στηριότητες

01.1

01.12

 

4

Καλλιέργεια ρυζιού

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δρα-
στηριότητες

01.1

01.13

 

4

Καλλιέργεια λαχανικών και πεπονοειδών, ριζών και κονδύλων

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δρα-
στηριότητες

01.1

01.15

 

4

Καλλιέργεια καπνού

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δρα-
στηριότητες

01.1

01.16

 

4

Καλλιέργεια ινωδών φυτών

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δρα-
στηριότητες

01.1

01.19

 

4

Καλλιέργεια άλλων μη πολυετών φυτών

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δρα-
στηριότητες

01.2

 

 

3

Πολυετείς καλλιέργειες

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δρα-
στηριότητες

01.2

01.21

 

4

Καλλιέργεια σταφυλιών

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δρα-
στηριότητες

01.2

01.23

 

4

Καλλιέργεια εσπεριδοειδών

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δρα-
στηριότητες

01.2

01.24

 

4

Καλλιέργεια μηλοειδών και πυρηνόκαρπων

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δρα-
στηριότητες

01.2

01.25

 

4

Καλλιέργεια άλλων δενδρωδών και θαμνωδών καλλιεργειών φρούτων και καρπών με κέλυφος

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δρα-
στηριότητες

01.2

01.26

 

4

Καλλιέργεια ελαιωδών καρπών

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δρα-
στηριότητες

01.2

01.27

 

4

Καλλιέργεια φυτών για αφεψήματα

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δρα-
στηριότητες

01.2

01.28

 

4

Καλλιέργεια καρυκευτικών, αρωματικών, θεραπευτικών και φαρμακευτικών φυτών

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δρα-
στηριότητες

01.3

 

 

3

Πολλαπλασιασμός των φυτών

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δρα-
στηριότητες

01.3

01.30

 

4

Πολλαπλασιασμός των φυτών

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δρα-
στηριότητες

01.4

 

 

3

Ζωική παραγωγή

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δρα-
στηριότητες

01.4

01.41

 

4

Εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δρα-
στηριότητες

01.4

01.42

 

4

Εκτροφή άλλων βοοειδών και βουβαλιών

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δρα-
στηριότητες

01.4

01.45

 

4

Εκτροφή αιγοπροβάτων

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δρα-
στηριότητες

01.4

01.46

 

4

Εκτροφή χοίρων

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δρα-
στηριότητες

01.4

01.47

 

4

Εκτροφή πουλερικών

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δρα-
στηριότητες

01.4

01.49

 

4

Εκτροφή άλλων ζώων

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δρα-
στηριότητες

01.5

 

 

3

Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δρα-
στηριότητες

01.5

01.50

 

4

Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δρα-
στηριότητες

01.6

 

 

3

Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δρα-
στηριότητες

01.6

01.61

 

4

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη φυτική παραγωγή

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δρα-
στηριότητες

01.6

01.62

 

4

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη ζωική παραγωγή

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δρα-
στηριότητες

01.6

01.63

 

4

Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δρα-
στηριότητες

01.6

01.64

 

4

Επεξεργασία σπόρων πολλαπλασιασμού

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

02. Δασοκομία και υλοτομία

 

 

02

2

 

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

02. Δασοκομία και υλοτομία

02.1

 

 

3

Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

02. Δασοκομία και υλοτομία

02.1

02.10

 

4

Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

02. Δασοκομία και υλοτομία

02.2

 

 

3

Υλοτομία

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

02. Δασοκομία και υλοτομία

02.2

02.20

 

4

Υλοτομία

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

02. Δασοκομία και υλοτομία

02.3

 

 

3

Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

02. Δασοκομία και υλοτομία

02.3

02.30

 

4

Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

 

 

03

2

 

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

03.1

 

 

 

Αλιεία

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

 

03.11

 

 

Θαλάσσια αλιεία

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

 

03.12

 

 

Αλιεία γλυκών υδάτων

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

03.2

 

 

 

Υδατοκαλλιέργεια

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

 

03.21

 

 

Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια

A. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

 

03.22

 

 

Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων

 

 

Ερώτηση:

Με βάση τη πρόσκληση στο Αντικείμενο και Στόχοι του Έργου,  θα πρέπει το κείμενο να μην ξεπερνά τους 1000 χαρακτήρες. Θα ήθελα να ρωτήσω, εάν αυτό ισχύει μιας και το σύστημα, επιτρέπει την εισαγωγή περισσοτέρων.

Επιπρόσθετα σε περίπτωση που τα όρια χαρακτήρων στην ενότητα 4 είναι αυτά που αναφέρονται στη πρόταση, θα ήθελα να ρωτήσω εάν μπορούμε να εισάγουμε πρόσθετα στοιχεία σε pdf, που θα γίνει μετέπειτα upload και αν ναι, ποιο είναι το όριο και πως αυτό θα βαθμολογηθεί.

Απάντηση:

Οι περιορισμοί που τέθηκαν στο έντυπο της πρότασης είναι ενδεικτικοί, αλλά φανερώνουν την πρόθεσή μας να επικεντρωθούμε στα ουσιώδη στοιχεία της πρότασης και να μην αναλωθούμε σε μεγάλα κείμενα. Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχει κάποιος ποσοτικός περιορισμός στην επισύναψη αρχείων, παρά μόνο αυτός που μπορεί να προκύψει από τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο ποιοτικός περιορισμός που σχετίζεται με τη διευκόλυνση της επιτροπής κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του έργου. 

 

Ερώτηση:

Σε μια σύμπραξη όπου συμμετέχουν 2 επιχειρήσεις και ένας ερευνητικός φορέας, στην προκειμένη περίπτωση, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν μπορεί να υπερβεί το 40% του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης (είτε είναι υπεργολάβος το ΠΙ είτε όχι στη γενική περίπτωση);

Απάντηση:

Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού έρευνας και διάδοσης γνώσεων δε μπορεί να υπερβαίνει το 40% του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης και η χρηματοδότηση επιπλέον δαπάνης για έρευνα δεν είναι δυνατή, σε περίπτωση που έχει καλυφθεί το εν λόγω ποσοστό.

 

Ερώτηση:

Θα πρέπει να αποφεύγεται αναφορά στην εταιρεία στα πεδία 4α. Αντικείμενο και Στόχοι του έργου έως 4ζ. Περιγραφή δραστηριοτήτων και ερευνητικών ενδιαφερόντων συμμετεχόντων επιχειρήσεων;

Απάντηση:

Συνιστάται να αποφεύγονται αναφορές στην επωνυμία της εταιρείας σε όλα τα σημεία της αίτησης που απαιτείται συμπλήρωση κειμένου.

 

Ερώτηση:

Η πρόταση περιλαμβάνει 1 ερευνητικό φορέα και 2 επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται για την επένδυση σε περισσότερα του ενός αντικειμένου, όπως αυτά αναφέρονται στις σελίδες 18-22 της αναλυτικής πρόσκλησης. Για παράδειγμα:

 • "Παραγωγή, τυποποίηση και πιστοποίηση νέων τυροκομικών προϊόντων και αντίστοιχων διαδικασιών που παράγονται μέσω παραδοσιακών μεθόδων τυροκομίας." ή και
 • "Ανάπτυξη νέων προϊόντων στον χώρο των εξειδικευμένων τροφίμων από προϊόντα του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου της Περιφέρειας πλην της τυροκομίας" ή και
 • Βελτίωση των συνθηκών υγείας του ζωικού κεφαλαίου (πτηνοτροφεία, βουστάσια, φάρμες, στάνες)

Α) Στην περίπτωση που είτε υποβληθεί μία πρόταση για κάθε επιχείρηση είτε μία κοινή πρόταση που να αφορά και στις 2 επιχειρήσεις, είναι εφικτό στην ίδια πρόταση να συμπεριλάβουμε δράσεις για παραπάνω από ένα αντικείμενο/τομείς δραστηριότητας?

Β) Με αφορμή το γεγονός ότι η μία επιχείρηση ενδιαφέρεται για τεμαχισμό, συσκευασία και πιστοποίηση κρέατος αρνιού/κατσικιού υπάρχει περίπτωση να μην μπορεί να χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του ΕΤΠΑ, στα πλαίσια του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση?

Γ) Σε περίπτωση που το ερευνητικό ίδρυμα είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών πρέπει να ακολουθήσουμε κάποια ιδιαίτερη διαδικασία?Ποιος θα είναι ο υπεύθυνος φορέας ως προς την συγκέντρωση των δικαιολογητικών, κατάθεση των αιτημάτων πληρωμής κτλ. ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πάτρας ή ο ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης του προγράμματος?

Απάντηση:

Α) Είναι δυνατό να συμπεριληφθούν στην ίδια πρόταση περισσότερα του ενός αντικείμενα/τομείς δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι είναι συναφή και τεκμηριώνεται επαρκώς στην υποβληθείσα πρόταση. Σε κάθε περίπτωση αποτελεί στοιχείο αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή.

Β) Το περιεχόμενο μίας πρότασης αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή. Ωστόσο, σημειώνεται ότι για την περίπτωση των προϊόντων του Παραρτήματος Ι, είναι δυνατή η χρηματοδότηση της πειραματικής ανάπτυξης μέχρι το στάδιο της κατασκευής πρωτοτύπων. Η δοκιμή νέων προϊόντων ή διεργασιών σε αντιπροσωπευτικά περιβάλλοντα πραγματικών συνθηκών λειτουργίας και η προσαρμογή τεχνολογικών και ερευνητικών λύσεων στην παραγωγή δε μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠΑ και επομένως και στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

Γ) Δεν απαιτείται να ακολουθηθεί κάποια ιδιαίτερη διαδικασία. Κάθε Φορέας που συμμετέχει στο συνεργατικό σχήμα συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά του σε συνεργασία με το Συντονιστή Φορέα (επιχείρηση) και ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 11.2 της πρόσκλησης. 

 

 

Ερώτηση:

Στην προκήρυξη, κεφάλαιο 10 στα κριτήρια & διαδικασία αξιολόγησης  στη σελίδα 36 αναφέρεται ότι οι αξιολογητές και η γνωμοδοτική επιτροπή δεν έχουν πρόσβαση στα στοιχεία της επιχείρησης. Αυτό σημαίνει πως στα κείμενα του συστήματος και στα επισυναπτόμενα δεν θα πρέπει να γίνεται αναφορά στην ταυτότητα της επιχείρησης ή δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός;

Απάντηση:

Τα στοιχεία της επιχείρησης που συμπληρώνονται στα αντίστοιχα πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας δε θα είναι διαθέσιμα στους αξιολογητές. Είναι λογικό να αποφεύγονται αναφορές στην εταιρεία και στα λοιπά σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης. Όσον αφορά τα επισυναπτόμενα έγγραφα (εκτύπωση ΚΑΔ, βιογραφικά, υπεύθυνες δηλώσεις, κλπ.), δε μπορεί να αποφευχθεί η ονομαστική αναφορά στην εταιρεία.

 

Ερώτηση:

Η διάχυση και η διοίκηση του έργου μπορούν να αποτελέσουν ξεχωριστές ενότητες εργασίας ή θα πρέπει να επιμερίζονται στις λοιπές ενότητες;

Απάντηση:

Δεν προβλέπεται στον οδηγό της πρόσκλησης ενότητα εργασίας/παραδοτέο που να σχετίζεται με τη διάχυση και τη διοίκηση του προτεινόμενου έργου.

 

Ερώτηση:

Στη σελ. 16 της σχετικής πρόσκλησης περιγράφεται ότι:

Β. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου προέρχεται από τον Δικαιούχο Φορέα και έχει την γενική εποπτεία του τμήματος του έργου, που έχει αναλάβει να εκτελέσει ο Φορέας του.

Επίσης, αμέσως παραπάνω στην πρόσκληση σημειώνεται ότι:

Ως «Δικαιούχος Φορέας» χαρακτηρίζεται το νομικό πρόσωπο (Επιχείρηση, Ερευνητικός φορέας) που φέρει την ευθύνη έναντι της ΕΥΔ Ηπείρου για την καλή εκτέλεση του τμήματος του έργου (σε περίπτωση συνεργατικού σχήματος), που έχει αναλάβει.

Αυτό σημαίνει ότι ως Δικαιούχος Φορέας και ως Επιστημονικός Υπεύθυνος ορίζεται αριθμός νομικών προσώπων (Επιχείρηση, Ερευνητικός φορέας) περισσότερων του ενός?

Απάντηση:

Στη σχετική καρτέλα της αίτησης υποβολής ορίζεται Επιστημονικός Υπεύθυνος (φυσικό πρόσωπο) για κάθε Φορέα που συμμετέχει στην πρόταση.

 

Ερώτηση:

Η πρόταση μας θα απαρτίζεται από ένα Πανεπιστημιακό φορέα μια ατομική επιχείρηση και μια εταιρεία. Αν συμμετέχω ως ατομική επιχείρηση στην πρόταση, μπορώ να συμμετέχω παράλληλα, με σύμβαση έργου ή ορισμένου χρόνου και στο Πανεπιστήμιο ως ερευνητής;

Απάντηση:

Ο γενικός κανόνας για την κάλυψη δαπανών προσωπικού, όπως προκύπτει από την  ΥΑ 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016, επιβάλλει την τεκμηριωμένη διασφάλιση της μη διπλής χρηματοδότησης των εν λόγω δαπανών από κάθε πηγή χρηματοδότησης. Σε περιπτώσεις υλοποίησης ερευνητικών έργων που οι φάσεις υλοποίησης είναι διακριτές και ταυτόχρονα τεκμηριώνεται επαρκώς η σκοπιμότητα συμμετοχής, είναι καταρχήν δυνατή η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου σε περισσότερους του ενός φορείς που συμμετέχουν στο συνεργατικό σχήμα. Ωστόσο, αποτελούν στοιχεία που θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή.

 

Ερώτηση:

Στο Παράρτημα ΙΧ του οδηγού, τα πεδία της υπεύθυνης δήλωσης αναφέρονται σε "επιχείρηση". Σε περίπτωση που ο εταίρος είναι ερευνητικός φορέας, συμπληρώνεται η ίδια δήλωση;

Απάντηση:

Η Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος ΙΧ συμπληρώνεται από το Συντονιστή φορέα (επιχείρηση) σε περιπτώσεις συνεργατικού σχήματος και δεσμεύει όλους τους εταίρους του σχήματος. 

 

Ερώτηση:

Στο MIS αναφέρεται ότι: Στην επιλογή «Άλλα έγγραφα» και για την καλύτερη τεκμηρίωση του περιεχομένου της πρότασης, ο Δικαιούχος, κατά την κρίση του, μπορεί να υποβάλει πρόσθετα στοιχεία που τεκμηριώνουν τα αναγραφόμενα στο επενδυτικό σχέδιο, σημειώνοντας σε ποιο κριτήριο αξιολόγησης αναφέρεται το καθένα. Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται κατά κύριο λόγο στην κάλυψη της 2ης ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ σχετικά με την «Οργανωτική δομή, διοικητική και οικονομική υποστήριξη του έργου» και την «Εμπειρία και αξιοπιστία συμμετεχόντων φορέων και ατόμων».

Υπάρχει κάποιο όριο σελίδων για αυτά τα άλλα έγγραφα?

Δεν θα υπάρχει πρόβλημα στην αξιολόγηση αν κάποιος υποβάλει 100 συμπληρωματικές σελίδες για την 1η και την 3η ομάδα κριτηρίων και κάποιος άλλος τίποτα?

Απάντηση:

Για την ορθή αξιολόγηση της υποβαλλόμενης πρότασης απαιτείται, μεταξύ άλλων, η τεκμηρίωση της εμπειρίας των συμμετεχόντων και της επάρκειας πόρων, στοιχεία που αφορούν κατά βάση τη 2η ομάδα κριτηρίων. Τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση των υπολοίπων κριτηρίων περιλαμβάνονται, σε μεγάλο ποσοστό, στην υποβαλλόμενη αίτηση, οπότε δεν είναι αναγκαία η επισύναψη περαιτέρω εγγράφων.  Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχει κάποιος ποσοτικός περιορισμός στην επισύναψη αρχείων, παρά μόνο αυτός που μπορεί να προκύψει από τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο ποιοτικός περιορισμός που σχετίζεται με τη διευκόλυνση της επιτροπής κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του έργου.  

 

Ερώτηση:

Υπάρχει ανώτατο όριο στον συνολικό Π/Υ ενός Έργου ή αυτό είναι αδιάφορο εφόσον η μέγιστη δημόσια δαπάνη ανά έργο με μία μόνο επιχείρηση δικαιούχο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 300.000 ΕΥΡΩ ?

Απάντηση:

Δεν υπάρχει ανώτατο όριο στο συνολικό προϋπολογισμό μίας πρότασης. Ωστόσο, σημειώνεται ότι:

- το ποσό που ξεπερνά το όριο των 300.000€ απαιτείται να καλυφθεί από ίδιους πόρους του συνεργατικού σχήματος. 

- τα ποσοστά του πίνακα της παραγράφου 7.2.2 αναφέρονται στο συνολικό προϋπολογισμό της πρότασης.

 

Ερώτηση:

Το ΠΣΚΕ για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα "Ήπειρος 2014-2020, αναφέρεται σε (1) συμφωνητικό συνεργασίας... και  (2) προσύμφωνο συνεργασίας...

Είναι απαραίτητο να κατατεθούν και τα δύο έγγραφα κατά την υποβολή της πρότασης; Πού μπορώ να βρω σχετικά υποδείγματα ώστε να τα ελέγξει/εγκρίνει το νομικό μας τμήμα;

Απάντηση:

Κατά την υποβολή της πρότασης είναι απαραίτητη η επισύναψη ενός από τα δύο έγγραφα, είτε συμφωνητικό συνεργασίας είτε προσύμφωνο συνεργασίας. Δεν υπάρχει κάποιο υπόδειγμα διαθέσιμο προς χρήση, ωστόσο στο έγγραφο θα πρέπει να περιγράφονται κατ’ ελάχιστο αναλυτικά το αντικείμενο, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εταίρων.

 

Ερώτηση:

 1. Για πιστοποίηση ποιότητας, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, και κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων, στην περίπτωση όπου υπάρχουν 2 επιχειρήσεις και 1 ερευνητικός οργανισμός στο σχήμα, ποιός θα είναι αυτός που θα έχει τα δικαιώματα; Μπορεί να τα έχει ένας από τους φορείς, δύο ή όλοι; Μπορεί να οριστεί εξ' αρχής ποιός φορέας θα είναι αυτός που θα έχει τα δικαιώματα;

Απάντηση:

Το ζήτημα της διαχείρισης της πνευματικής ιδιοκτησίας αφορά αποκλειστικά το εταιρικό σχήμα που υποβάλλει την πρόταση και η καταλληλότητά του αποτελεί στοιχείο αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή.

 

Ερώτηση:

Μπορούμε να εντάξουμε σε μια πρόταση δυο (2) διαφορετικές επιχειρήσεις.

Απάντηση:

Σύμφωνα με την πρόσκληση, είναι δυνατή η συμμετοχή περισσοτέρων της μίας επιχειρήσεων σε ένα προτεινόμενο ερευνητικό έργο. Στην περίπτωση αυτή η δημόσια δαπάνη δε μπορεί να ξεπερνά τις 500.000,00€.

 

Ερώτηση:

Μπορεί ο επιτηδευματίας να παίρνει αμοιβή από το πρόγραμμα σαν επιστημονικό προσωπικό?

Απάντηση:

Είναι δυνατή η συμμετοχή του επιτηδευματία ως επιστημονικό προσωπικό, με την προϋπόθεση ότι διαθέτει τη σχετική ικανότητα (εμπειρία, υποδομή) και διαθεσιμότητα. Σημειώνεται ότι για τις δαπάνες προσωπικού ισχύουν οι κανόνες επιλεξιμότητας που αναφέρονται στο Άρθρο 12 της ΥΑΕΚΕΔ (ΥΑ 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016).

 

Ερώτηση:

Μπορούμε να εντάξουμε σε μια πρόταση δυο (2) διαφορετικές ενέργειες;

Απάντηση:

Είναι δυνατή η επιλογή περισσοτέρων της μίας ενεργειών (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας) στην υποβαλλόμενη πρόταση. Σημειώνεται ότι η τεκμηρίωση και η ορθότητα της επιλογής των προτεινόμενων ειδών έρευνας αποτελεί στοιχείο αξιολόγησης.

 

Ερώτηση:

Στο κεφάλαιο 7.2.2. "Διάρθρωση Προϋπολογισμού" αναφέρεται ως ανώτατο ποσοστό για "Δαπάνες Έρευνας επί Συμβάσει από Νομικά Πρόσωπα" το 40% του συνολικού Π/Υ του Έργου. Στο ίδιο κεφάλαιο στην υποσημείωση (1) αναφέρεται ότι στη κατηγορία "3. Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει (Αμοιβές τρίτων – Υπεργολαβίες)" συμπεριλαμβάνονται και οι προϋπολογισμοί των Οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων σε περίπτωση που είναι ανεξάρτητοι εταίροι του έργου

ΕΡΩΤΗΣΗ #1 : Τι σημαίνει " ανεξάρτητοι εταίροι του έργου"

ΕΡΩΤΗΣΗ #2 :  Αν υποθέσουμε ότι στο έργο συμμετέχουν ως φορείς υλοποίησης μία επιχείρηση και δύο Πανεπιστήμια, το σύνολο του Π/Υ και των δύο Πανεπιστημίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% του συνολικού Π/Υ του Έργου ?

Απάντηση:

 1. Αναφέρεται σε Οργανισμούς έρευνας που συμμετέχουν ως Δικαιούχοι στην πρόταση.
 2. Η απάντηση είναι θετική στο παράδειγμα που αναφέρετε. Ο συνολικός προϋπολογισμός των δύο φορέων έρευνας δε μπορεί να ξεπερνά το 40% του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης.

 

Ερώτηση:

Δεδομένου ότι δεν αναγράφεται κάτι τέτοιο στην επίσημη πρόσκληση, θα ήθελα να ρωτήσω εάν μια επιχείρηση απαιτείται να συμμετέχει αποκλειστικά σε ένα και μόνο έργο ως συντονιστής, ακόμα και αν έχει τους πόρους και τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει και σε περισσότερα από ένα ερευνητικά έργα.

Απάντηση:

Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει το μέγιστο μία πρόταση ως Συντονιστής. Ο συγκεκριμένος περιορισμός προκύπτει από τη δομή και λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος. Ωστόσο, δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός στη συμμετοχή μίας επιχείρησης ως εταίρος σε προτάσεις που υποβάλλονται στη συγκεκριμένη πρόσκληση, με την επισήμανση ότι η δυνατότητα του φορέα να ανταποκριθεί επιτυχώς στην υλοποίηση παράλληλων ερευνητικών σχεδίων αποτελεί στοιχείο αξιολόγησης. 

 

Ερώτηση:

Στον πίνακα της παραγράφου 7.2.2 αναφέρονται τα μέγιστα ποσοστά ανά κατηγορία δαπάνης. Στις δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει (α/α 3) γίνεται διάκριση για σύμβαση με φυσικό πρόσωπο έως το 40% του έργου και για νομικό πρόσωπο έως το 40% του έργου επίσης. Επιπλέον υπάρχει η υποσημείωση 1 που αναφέρει ότι σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνεται και ο προϋπολογισμός των φορέων έρευνας εφόσον αυτοί είναι ανεξάρτητοι εταίροι του έργου. Σε αυτό το τμήμα επιθυμώ τις παρακάτω διευκρινήσεις:

1.1 Με βάση τα ανωτέρω ο προϋπολογισμός που έχει ένα ερευνητικό ίδρυμα - εταίρος στην  πρόταση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% του συνολικού προϋπολογισμού. Σωστά; Οπότε δεν μπορεί να υπάρξει υπεργολάβος πέσαν του οργανισμού έρευνας εφόσον καλυφθεί το εν λόγω ποσοστό;

1.2 Το όριο του 40% ισχύει αθροιστικά για συμβάσεις με νομικά και φυσικά πρόσωπα ή υπάρχει διάκριση σε αυτές τις δαπάνες;   Δηλαδή μπορεί να γίνει σύμβαση με νομικό πρόσωπο στο 40% του έργου και άλλη μία με φυσικό πρόσωπο (π.χ. ερευνητή που διαθέτει Τ.Π.Υ) για άλλο ένα 20% του έργου;

1.3 Οι δαπάνες του ερευνητικού φορέα - εταίρου πρέπει να ικανοποιούν τους περιορισμούς του πίνακα της παραγράφου 7.2.2 (π.χ. αμοιβές ήδη απασχολούμενου ερευνητικού προσωπικού έως 35% του προϋπολογισμού του φορέα) και να μην υπερβαίνουν το 40% του έργου;

Απάντηση:

1.1       Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού έρευνας και διάδοσης γνώσεων δε μπορεί να υπερβαίνει το 40% του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης και η χρηματοδότηση επιπλέον δαπάνης για έρευνα δεν είναι δυνατή, σε περίπτωση που έχει καλυφθεί το εν λόγω ποσοστό.

1.2       Το συγκεκριμένο όριο ισχύει αθροιστικά.

1.3       Οι αμοιβές του ήδη απασχολούμενου ερευνητικού προσωπικού δε μπορούν να ξεπερνούν το 35% του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης και ταυτόχρονα οι συνολικές δαπάνες του ερευνητικού φορέα - εταίρου δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 40% του ίδιου προϋπολογισμού.

 

 

Ερώτηση:

Όσον αφορά τις δαπάνες προσωπικού και πιο συγκεκριμένα το 1.3 Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου. Μπορεί να περιλαμβάνει σύμβαση με ερευνητή - ακαδημαϊκό για το συγκεκριμένο έργο;

Απάντηση:

Για τις δαπάνες προσωπικού ισχύουν οι κανόνες επιλεξιμότητας που αναφέρονται στο Άρθρο 12 της ΥΑΕΚΕΔ (ΥΑ 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016). Τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται στη βάση συμβάσεων μίσθωσης έργου αποτελούν έκτακτο προσωπικό και ειδική αναφορά γίνεται στις παραγράφους 3 και 18Β της ανωτέρω Υ.Α..

 

Ερώτηση:

Υπάρχει ορισμός για τον "έμπειρο ερευνητή" ή το κρίνει η επιχείρηση;

Απάντηση:

Η κατηγοριοποίηση του ερευνητικού προσωπικού προκύπτει από τον ίδιο τον δικαιούχο, τεκμηριώνεται με την υποβολή του αντίστοιχου βιογραφικού και αξιολογείται από την επιτροπή. 

 

Ερώτηση:

Το επιλέξιμο κόστος ανά ανθρωπομήνα αφορά ανθρωπομήνα πλήρους απασχόλησης. Σωστά;

Απάντηση:

Στη πρόσκληση ορίζεται για κάθε κατηγορία ερευνητικού προσωπικού μέγιστο όριο αμοιβής ανά ανθρωπομήνα πλήρους απασχόλησης. Σε κάθε περίπτωση, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 12 της ΥΑΕΚΕΔ (ΥΑ 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016), το κόστος για την αμοιβή του φυσικού προσώπου καθορίζεται με βάση τις προσφερόμενες ώρες εργασίας και δεν είναι σημαντικά διαφορετικό από αυτό που έχει ο δικαιούχος για προσωπικό του το οποίο εκτελεί παρόμοια καθήκοντα ή αν δεν έχει τέτοιο προσωπικό, από αυτό που απαντάται στην αγορά για παρόμοια θέση και εμπειρία.

 

Ερώτηση:

Στον πίνακα στην παράγραφο 7.2.2 αναφέρονται τα ανώτερα επιτρεπτά όρια στον προϋπολογισμό. Αναφερόμαστε στον επιλέξιμο ή στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου; Π.χ. μία μικρή επιχείρηση υλοποιεί έργο 400.000 € με εταίρο φορέα έρευνας, ο οποίος συμμετέχει με προϋπολογισμό 100.000 €. Το έργο αφορά βιομηχανική έρευνα και πληροί τις προϋποθέσεις επαύξησης του προϋπολογισμού.

Η δημόσια δαπάνη υπολογίζεται σε 300.000*80% = 240.000 € για την επιχείρηση και 100.000 € για τον φορέα έρευνας. Επειδή όμως υπερβαίνει τις 300.000 € δεν θα ληφθεί στο σύνολό της. Το ποσοστά του πίνακα 7.2.2 αφορούν όλο των προϋπολογισμό των 400.000 € ή αυτόν που τελικά θα ενισχυθεί;

 

Απάντηση:

Τα όρια του πίνακα της παραγράφου 7.2.2 αναφέρονται στο συνολικό προϋπολογισμό της πρότασης (στο παράδειγμα που αναφέρετε 400.000€).

Ερώτηση:

Σύμφωνα με την 1η Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων "Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας", παρόλο που στην παράγραφο 6.1.3 (σελ 26) προβλέπονται οι "Έμμεσες - Λειτουργικές Δαπάνες" έως 15% των άμεσων επιλέξιμων δαπανών της πράξης εξαιρουμένων των άμεσων επιλέξιμων δαπανών για υπεργολαβική ανάθεση, στον Πίνακα 7.2.2 Διάρθωση Προυπολογισμού ( σελ31)στην Κατηγορία 6. Γενικά έξοδα και λειτουργικές δαπάνες υπάρχει η υποκατηγορία 6.1 – Δημοσιότητα, ορκωτοί λογιστές, μετακινήσεις έως 5% και δεν υπάρχει η αντίστοιχη πρόβλεψη για  Έμμεσες - Λειτουργικές Δαπάνες".

Είναι επιλέξιμη δαπάνη η κατηγορία δαπάνης "Έμμεσες - Λειτουργικές Δαπάνες" έως 15% των άμεσων επιλέξιμων δαπανών της πράξης εξαιρουμένων των άμεσων επιλέξιμων δαπανών για υπεργολαβική ανάθεση?

Απάντηση:

Οι έμμεσες δαπάνες είναι επιλέξιμες όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 6.1.3. της πρόσκλησης. Πρόκειται για δαπάνες που συσχετίζονται με τις άμεσες δαπάνες και αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες τους, για το λόγο αυτό δεν αναγράφονται διακριτά στον πίνακα 7.2.2..

 

 

Ερώτηση:

Είναι επιλέξιμη δαπάνη η αμοιβή των μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ (ήδη απασχολούμενο ερευνητικό προσωπικό του ΑΕΙ) για πρόσθετη απασχόληση για πρόσθετο ερευνητικό έργο?

Απάντηση:

Για τις δαπάνες προσωπικού ισχύουν οι κανόνες επιλεξιμότητας που αναφέρονται στο Άρθρο 12 της ΥΑΕΚΕΔ (ΥΑ 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016). Στο συγκεκριμένο άρθρο ορίζεται ότι η δαπάνη για πρόσθετη αμοιβή του προσωπικού είναι επιλέξιμη.

 

 

Ερώτηση:

Σχετικά με την διατύπωση της παραγράφου 4.Δ.2, (σελ. 17) όπου αναφέρεται στον ορισμό των Φορέων Έρευνας και Τεχνολογίας: κάθε οντότητα με ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα όπως πανεπιστήμια ή ερυνητικά κέντρα ή ινστιτούτα, ερευνητικοί συνεργαζόμενοι φορείς με φυσική (?) ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς ........

Μπορούν να θεωρηθούν διαφορετικοί φορείς, τα διαφορετικά εργαστήρια του ίδιου Τμήματος του ίδιου ΑΕΙ?

Απάντηση:

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης πρόσκλησης δε μπορούν να θεωρηθούν ξεχωριστοί φορείς διαφορετικά εργαστήρια του ίδιου ερευνητικού φορέα.

 

Ερώτηση:

Υποχρεούνται οι μεγάλες επιχειρήσεις να δηλώσουν αναλυτικά στοιχεία για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις καθώς το μέγεθος δεν αλλάζει; Επίσης, στις Ανώνυμες μεγάλες επιχειρήσεις είναι δύσκολο να βρεθούν τόσο το σύνολο των μετόχων (πάρα πολλοί) αλλά και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις τους. Πρέπει να δηλωθεί το σύνολο των μετόχων;

Απάντηση:

Ύστερα από επικοινωνία με τον αρμόδιο διαχειριστή του συστήματος, προκύπτει ότι όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες, ανεξαρτήτως μεγέθους, να συμπληρώσουν όλα τα υποδείγματα των δηλώσεων κατά την υποβολή των προτάσεων, προκειμένου τα συγκεντρωθέντα στοιχεία να ενημερώσουν το αντίστοιχο πληροφοριακό σύστημα σώρευσης.  

Σε περίπτωση πολυμετοχικών σχημάτων, κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ ενδείκνυται να καταχωρούνται όσοι εκ των μετόχων κατέχουν ποσοστό μετοχών μεγαλύτερο (ή ίσο) του 25% ή οι πέντε με το μεγαλύτερο ποσοστό αν υπάρχουν εκατοντάδες μικρομέτοχοι.

 

Ερώτηση:

Αν  το σχήμα περιέχει 1 επιχείρηση και έναν ερευνητικό οργανισμό, ποιός θα είναι στην περίπτωση αυτή ο μέγιστος προϋπολογισμός στον οποίο μπορεί να ανέλθει η πρόταση; 300.000 ή 500.000;

Απάντηση:

Στο σχήμα που περιγράφετε, ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης δε μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 300.000€.

 

Ερώτηση:

Είναι δυνατόν το σχήμα να περιλαμβάνει 2 επιχειρήσεις εξαρτημένες μεταξύ τους ή θα πρέπει αποκλειστικά οι 2 επιχειρήσεις να είναι ανεξάρτητες; Αν μπορούν να συμμετέχουν εξαρτημένες ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και σε ποιο βαθμό εξάρτησης είναι αυτό δυνατό;

Απάντηση:

Είναι δυνατή η υποβολή πρότασης με τη συμμετοχή δύο επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες. Σε αυτή την περίπτωση ο προϋπολογισμός δημόσια δαπάνης της πρότασης δε μπορεί να ξεπερνά τις 500.000€. Θα εξεταστεί η σχέση των δύο επιχειρήσεων μεταξύ τους ή/και με άλλες προκειμένου να προκύψει ο χαρακτηρισμός της επιχείρησης και το αντίστοιχο ποσοστό ενίσχυσης

 

Ερώτηση:

Στη σελίδα 12 της τροποποιημένης πρόσκλησης αναγράφεται ότι οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν στα κάτωθι αντικείμενα όπως «Ανάπτυξη νέων προϊόντων στον χώρο των εξειδικευμένων τροφίμων από προϊόντα του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου της Περιφέρειας πλην της τυροκομίας». Υπάρχει μια αντίφαση με τη σελίδα 23 παράγραφος 1 (ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ) όπου αναγράφεται ότι «Η δοκιμή νέων προϊόντων ή διεργασιών σε αντιπροσωπευτικά περιβάλλοντα πραγματικών συνθηκών λειτουργίας και η προσαρμογή τεχνολογικών και ερευνητικών λύσεων στην παραγωγή, εφόσον αφορά παραγόμενο προϊόν το οποίο εμπίπτει στο Παρ. Ι της συνθήκης δε μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠΑ και επομένως και στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, ενώ εάν το παραγόμενο προϊόν δεν εμπίπτει στο Παρ. Ι της Συνθήκης τότε είναι δυνατή η χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και επομένως και στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης».

Δηλαδή αυτό που αντιλαμβάνεται κανείς και δεδομένου ότι το κρέας και τα παρασκευάσματα κρέατος εμπίπτουν στο Παρ. Ι της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (σελ 140), είναι ότι δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί πρόταση που αφορά στην ανάπτυξη νέων προϊόντων από το χώρο του ζωικού κεφαλαίου πλην της τυροκομίας. Ισχύει αυτό το συμπέρασμα; Μπορούν να χρηματοδοτηθούν προτάσεις που αφορούν στη βελτίωση και ανάπτυξη προϊόντων κρέατος ή στην ανάπτυξη νέων  προϊόντων κρέατος και σε ποιον βαθμό;

Απάντηση:

Σύμφωνα με την πρόσκληση, για την περίπτωση των προϊόντων του Παραρτήματος Ι, είναι δυνατή η πειραματική ανάπτυξη μέχρι το στάδιο της κατασκευής πρωτοτύπων. Τα στάδια που ακολουθούν, δηλαδή η δοκιμή νέων προϊόντων ή διεργασιών σε αντιπροσωπευτικά περιβάλλοντα πραγματικών συνθηκών λειτουργίας και η προσαρμογή τεχνολογικών και ερευνητικών λύσεων στην παραγωγή, δε μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

 

Ερώτηση:

Αν η επιχείρηση διαθέτει έναν ΚΑΔ ο οποίος είναι επιλέξιμος και αναγράφεται στον πίνακα των επιλέξιμων ΚΑΔ, μπορεί να υποβάλλει πρόταση η οποία θα επεκτείνεται και σε άλλους ΚΑΔ οι οποίοι είναι μεν επιλέξιμοι και συναφείς αλλά δεν είναι ενεργοποιημένοι στο TAXIS από την επιχείρηση; Μπορεί δηλαδή η επιχείρηση να ενεργοποιήσει τους επιπλέον ΚΑΔ μετά την έγκριση της πρότασης;

Απάντηση:

Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει κατά την υποβολή της πρότασης το σχετικό ΚΑΔ στον οποίο αναφέρεται η πρόταση.

 

Ερώτηση:

Αν η επιχείρηση είναι ΙΚΕ μπορεί να υποβάλλει πρόταση για βιομηχανική έρευνα μόνη της ή σε συνεργασία με ερευνητικό φορέα;

Απάντηση:

Σύμφωνα με την πρόσκληση δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να υλοποιήσουν έργα ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών είτε μέσω σύμβασης με οργανισμούς έρευνας είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα.

 

Ερώτηση:

Οι ΚΑΔ 4βάθμιας ανάλυσης είναι συνήθως 8ψήφιοι όχι 6ψήφιοι πχ. 26.30.10.01 οπότε και όλοι οι 4βάθμιοι ή 8ψήφιοι είναι επιλέξιμοι σωστά?

Απάντηση:

Όλοι οι ΚΑΔ που υπάγονται στις γενικές κατηγορίες 4ου επιπέδου, όπως περιγράφονται στο σχετικό παράρτημα της πρόσκλησης, είναι επιλέξιμοι.

 

Ερώτηση:

Όλοι οι 4βάθμιοι ΚΑΔ του 26.30 είναι επιλέξιμοι? Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία μπορεί να μπει στο πρόγραμμα είτε σαν επιχείρηση είτε σαν λοιπός φορέας που όμως δεν ασκεί δραστηριότητες έρευνας?

Απάντηση:

Όλοι οι 6ψήφιοι ΚΑΔ που υπάγονται στην υποκατηγορία 26.30 «Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας» είναι επιλέξιμοι για τη συγκεκριμένη δράση. Η συγκεκριμένη μορφή εταιρείας που αναφέρετε δεν περιλαμβάνεται στους επιλέξιμους προς χρηματοδότηση δικαιούχους της πρόσκλησης.

 

Ερώτηση:

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης είναι επιλέξιμο το σχήμα δύο ερευνητικοί οργανισμοί και μια εταιρεία; Αν ναι ποιος είναι ο μέγιστος προϋπολογισμός;

 Απάντηση:

Το συγκεκριμένο σχήμα που αναφέρετε είναι επιλέξιμο και ο ανώτατος προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης δε μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 300.000,00€.

 

Ερώτηση:

Αναφέρεται στην ανακοίνωση της πρόσκλησης ότι "Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Εμισχύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «Δράση ΕΤΑΚ Περιφέρειας Ηπείρου: Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας»". Ωστόσο, κάνοντας προσθήκη υπηρεσιών στον υπάρχοντα λογαριασμό μου στο ependyseis.gr δεν αναφέρεται πουθενά αυτή η ένδειξη, ούτε όταν κάνω ένα νέο λογαριασμό. Είναι αυτό που λέει "​Φορέας Πρότασης ΠΕΠ Ηπείρου";

Απάντηση:

Για την υποβολή πρότασης στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης επιλέγετε στο μενού του ΠΣΚΕ τη Δράση «Φορέας Πρότασης ΠΕΠ ΗΠ: Ενίσχυση ΜΜΕ Ηπείρου».

 

Ερώτηση:

Θα ήθελα να ρωτήσω για την πρόσκληση 44/2017 που προκυρήχθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου, εάν είναι δυνατό να συμμετέχουν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπως Ιερές Μονές.

Απάντηση:

Σύμφωνα με την πρόσκληση στο κεφάλαιο 4: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ αναφέρεται ότι «Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, ως κύριοι εταίροι». Ο Φορέας που αναφέρετε εμπίπτει στην ανωτέρω κατηγορία.

 

Ερώτηση:

Στο κεφ 4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ αναφέρεται ότι οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες : να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, μέχρι την χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια

Ηπείρου.....

Παρακαλώ ενημερώστε με πως πιστοποιείται ότι μία εταιρία που εδρεύει στην Αθήνα, δραστηριοποιείται στη Περιφέρεια Ηπείρου ?

Απάντηση:

Στην αίτηση υποβολής στο ΠΣΚΕ αναφέρεται στο σχετικό πεδίο ότι σε περίπτωση που «η έδρα της επιχείρησης δεν είναι εντός της περιφέρειας Ηπείρου, θα πρέπει είτε να λειτουργεί παράρτημα στην Περιφέρεια είτε προτίθεται να δραστηριοποιηθεί σε αυτή μέχρι την χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης».

 

Ερώτηση:

Παρακαλώ θα ήθελα να ρωτήσω εάν στην Δράση "Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογία" είναι επιλέξιμη η επιχείρηση που έχει σαν δευτερεύοντες ΚΑΔ τους:

72191601 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

72193000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

72194000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Απάντηση:

Είναι δυνατή η υποβολή πρότασης  στη συγκεκριμένη δράση, διότι:

1) Η επιχείρηση διαθέτει εξαψήφιο ΚΑΔ (π.χ. 72.19.16) που υπάγεται στη γενική κατηγορία, ήτοι επίπεδο 4 στο σχετικό πίνακα (72.19) και

2) Ο επιλέξιμος ΚΑΔ δύναται να αφορά και δευτερεύουσα δραστηριότητα της επιχείρησης.

 

Ερώτηση:

Στο http://espa-epirus.gr/10-el/op2020/calls/524-404-inv44 βγήκε τροποποίηση του προγράμματος  "Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας". Μπορείτε να μου πείτε τι τροποποιήθηκε σε σχέση με την αρχική προκήρυξη?

Απάντηση:

Οι αλλαγές που έγιναν στην αρχική πρόσκληση είναι περιορισμένες, αφορούν κατά κύριο λόγο ζητήματα επικαιροποίησης των σχετικών κανονισμών (δημοσιότητα, υποχρεώσεις δικαιούχων) και δεν τροποποιούν τα σημεία που σχετίζονται με την υποβολή των ερευνητικών σχεδίων.  

 

Ερώτηση:

1ον) Προκειμένου να μπορεί να υποβάλει πρόταση μια επιχείρηση ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να διαθέτει ήδη ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ της πρότασης έναν τουλάχιστον ενεργό ΚΑΔ από αυτούς που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII ή εναλλακτικά μπορεί να προσθέσει στην ήδη υπάρχουσα δραστηριότητά της έναν ΚΑΔ από την λίστα αυτή ΜΕΤΑ ΤΗΝ υποβολή και σε κάθε περίπτωση ΠΡΙΝ την έναρξη του έργου.

Σε συνάρτηση με το τελευταίο, οι ΚΑΔ που συμπεριλαμβάνονται στην λίστα αυτή απαιτούνται να αφορούν την ΚΥΡΙΑ δραστηριότητα ή μπορούν να αφορούν και ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ Δραστηριότητα της επιχείρησης?

2ον) Ποιός είναι ο μέγιστος αριθμός προτάσεων που μπορεί να υποβάλει μια επιχείρηση στην παρούσα πρόσκληση είτε σαν Συντονιστής είτε σαν Συμμετέχων διακριτός φορέας (partner).

Απάντηση:

Σας ενημερώνουμε ότι:

1)         Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει κατά την υποβολή της πρότασης έναν τουλάχιστον ενεργό ΚΑΔ από αυτούς που αναφέρονται στο σχετικό Παράρτημα. Οι εξαψήφιοι ΚΑΔ (π.χ. 72.19.21) που υπάγονται στη γενική κατηγορία, ήτοι επίπεδο 4 στο σχετικό πίνακα (π.χ. 72.19), είναι επιλέξιμοι και είναι δυνατή η υποβολή πρότασης  στη συγκεκριμένη δράση.

2)         Ο επιλέξιμος ΚΑΔ δύναται να αφορά και δευτερεύουσα δραστηριότητα της επιχείρησης.

3)         Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει το μέγιστο μία πρόταση ως Συντονιστής.

4)         Δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός στη συμμετοχή μίας επιχείρησης ως εταίρος σε προτάσεις που υποβάλλονται στη συγκεκριμένη πρόσκληση. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η δυνατότητα του φορέα να ανταποκριθεί επιτυχώς στην υλοποίηση παράλληλων ερευνητικών σχεδίων αποτελεί στοιχείο αξιολόγησης.  

Ερώτηση :

Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε σχετικά τις επιλέξιμες νομικές μορφές επιχειρήσεων που αναφέρονται αναλυτική πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα  «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικης βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας», με κωδικό πρόσκλησης  2267/1.0. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόσκληση, αρχικά αναφέρονται ως δικαιούχοι : “Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα” (σελ. 16 της Αναλυτικής Πρόσκλησης). Εν συνεχεία στις βασικές προϋποθέσεις αναφέρει: “Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε)  και ατομικές επιχειρήσεις. (σελ. 16 της Αναλυτικής Πρόσκλησης)

Θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση είναι νομικής μορφής Συνεταιρισμός. Έχει δικαιώμα υποβολής πρότασης, δεδομένου ότι πληρεί όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις της αναλυτικής πρόσκλησης ;

Απάντηση:

Εκ παραδρομής δεν έχουν συμπεριληφθεί οι επιχειρήσεις με νομική μορφή «Συνεταιρισμός». Η υπηρεσία θα προχωρήσει άμεσα σε σχετική τροποποίηση της πρόσκλησης ώστε να συμπεριληφθεί η εν λόγω κατηγορία και να είναι δυνατή η υποβολή προτάσεων.

Ερώτηση :

Θα ήθελα να ρωτήσω στις σελίδες της προκήρυξης που αναφέρονται οι επιλέξιμοι ΚΑΔ και πιο συγκεκριμένα στις σελίδες 125-143/147 η στήλη που αφορά το επίπεδο και την αρίθμηση του, τι αφορά και σε τι αναφέρεται ακριβώς αυτή η στήλη?

 Απάντηση:

Ο εν λόγω πίνακας περιλαμβάνει τους επιλέξιμους ΚΑΔ για τη συγκεκριμένη δράση. Η στήλη «επίπεδο» αναφέρεται στο επίπεδο ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων και περιλαμβάνει τρία επίπεδα ανάλυσης. Ο Δικαιούχος θα πρέπει να δραστηριοποιείται σε ΚΑΔ τετάρτου (4) επιπέδου, για παράδειγμα:

 

4ψήφιος NACE

Κωδικός Δραστηριότητας

Επίπεδο

Περιγραφή Δραστηριότητας

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ

26.30

 

4

Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

 

Ερώτηση :

Σχετικά με την υποβολή προτάσεων στη δράση  ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ: Aγροδιατροφή, υγεία, βιοτεχνολογία, έχω τα ακόλουθα 2 ερωτήματα

 1. Οι ερευνητικοί φορείς (Πανεπιστήμια) πρέπει να υποβάλλουν και αυτοί Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ ή μόνο οι επιχειρήσεις ? εάν πρέπει να υποβάλλουν και τα Πανεπιστήμια τότε θα πρέπει να μην συμπεριλάβουν κάποια στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης που αφορούν αποκλειστικά τις εταιρείες
 2. Υπάρχει κάποιο υπόδειγμα για το προσύμφωνο συνεργασίας μεταξύ των φορέων του έργου ? το οποίο όπως κατάλαβα υποβάλλεται αρχικά με την υποβολή της πρότασης

Απάντηση:

Σας ενημερώνουμε ότι:

 1. Η Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος ΙΧ συμπληρώνεται από την επιχείρηση που υποβάλλει την πρόταση και είναι ο «Συντονιστής».
 2. Δεν υπάρχει κάποιο υπόδειγμα για το προσύμφωνο συνεργασίας. Στο έγγραφο θα πρέπει να περιγράφονται κατ’ ελάχιστο αναλυτικά το αντικείμενο, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εταίρων.

 

Ερώτηση :

Θα ήθελα να ρωτήσω για το ερευνητικό πρόγραμμα «Δράση ΕΤΑΚ Περιφέρειας Ηπείρου: Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας» εάν επιτρέπεται η συμμετοχή δύο επιχειρήσεων οι οποίες είναι συνδεδεμένες.

 

Απάντηση:

Είναι δυνατή η υποβολή πρότασης με τη συμμετοχή δύο επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες. Σε αυτή την περίπτωση ο προϋπολογισμός δημόσια δαπάνης της πρότασης δε μπορεί να ξεπερνά τις 500.000€. Θα εξεταστεί η σχέση των δύο επιχειρήσεων μεταξύ τους ή/και με άλλες προκειμένου να προκύψει ο χαρακτηρισμός της επιχείρησης και το αντίστοιχο ποσοστό ενίσχυσης.  

 

Ερώτηση :

Δυο εργαστήρια του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου προτίθενται να υποβάλουν πρόταση στον πλαίσιο της αγροδιατροφής ως ξεχωριστοί φορείς σε συνεργασία με μια εταιρεία από την περιφέρεια Ηπείρου.

Δηλαδή, η πρόταση θα έχει τρεις φορείς, Εργαστήριο 1 ΓΠΑ, Εργαστήριο 2 ΓΠΑ και επιχείρηση. Για το λόγο ότι δεν μου είναι ξεκάθαρο τα επιλέξιμα συνεργαστικά σχήματα δηλαδή πόσοι ερευνητικοί φορείς μπορεί να είναι και πόσες εταιρείες, μπορείτε σας παρακαλώ να μου απαντήσετε ανα το παραπάνω συνεργατικό σχήμα είναι επιλέξιμο;

 

Απάντηση:

Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή πρότασης η συμμετοχή μίας τουλάχιστον επιχείρησης και δεν υπάρχει συγκεκριμένο όριο στις λοιπές συμμετοχές. Το παράδειγμα που αναφέρετε αφορά σε μία εταιρεία και ένα ερευνητικό φορέα, το ΓΠΑ, αφού τα εν λόγω εργαστήρια έχουν κοινή φορολογική υπόσταση (ΑΦΜ), αυτή του Φορέα. Σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατή η υποβολή της εν λόγω πρότασης με μέγιστο προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 300.000,00€.  

 

Ερώτηση :

Θα μπορούσατε να μου στείλετε ή να μου υποδείξετε από που μπορώ να κατεβάσω τα έντυπα (π.χ. Εντυπο αναλυτικής περιγραφής της πράξης) που πρέπει να συμπληρωθούν για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του προγράμματος "ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας στην περιφέρεια Ηπείρου".

Απάντηση:

Στο σύνδεσμο http://espa-epirus.gr/10-el/op2020/calls/524-404-inv44 έχουν αναρτηθεί η πρόσκληση και τα παραρτήματα αυτής, που περιλαμβάνουν το σύνολο των εντύπων (υποδείγματα) που απαιτούνται για την υποβολή της πρότασης. Επισημαίνεται ότι η υποβολή της πρότασης γίνεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis).

 

Ερώτηση :

Θα ήθελα να ρωτήσω για το ερευνητικό πρόγραμμα «Δράση ΕΤΑΚ Περιφέρειας Ηπείρου: Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας» εάν επιτρέπεται η συμμετοχή δύο επιχειρήσεων οι οποίες είναι συνδεδεμένες.

Απάντηση:

Είναι δυνατή η υποβολή πρότασης με τη συμμετοχή δύο επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες. Σε αυτή την περίπτωση ο προϋπολογισμός δημόσια δαπάνης της πρότασης δε μπορεί να ξεπερνά τις 500.000€. Θα εξεταστεί η σχέση των δύο επιχειρήσεων μεταξύ τους ή/και με άλλες προκειμένου να προκύψει ο χαρακτηρισμός της επιχείρησης και το αντίστοιχο ποσοστό ενίσχυσης.  

 

Ερώτηση :

Στους ερευνητικούς οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσης περιλαμβάνονται και τα ΤΕΙ, γιατί στην πρόσκληση γίνεται αναφορά μόνο σε Πανεπιστήμια (λόγω της αλλαγής του νόμου;);

Απάντηση:

Σύμφωνα με την πρόσκληση «Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι παρακάτω φορείς:

Φορείς Έρευνας και Τεχνολογίας: κάθε οντότητα με ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, όπως πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα, ερευνητικοί συνεργαζόμενοι φορείς με φυσική ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησης, πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης».

Επομένως, και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δύναται να είναι δικαιούχοι της πρόσκλησης.

 

Ερώτηση :

Σχετικά με την υποβολή προτάσεων στη δράση  ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ: Aγροδιατροφή, υγεία, βιοτεχνολογία, παρατήρησα ότι στο πεδίο της «περίληψης» δεν υπάρχει από το σύστημα φραγμός όταν συμπληρώνονται περισσότεροι από 1000 χαρακτήρες, που σύμφωνα με την προκήρυξη είναι το όριο - θα υπάρξει πρόβλημα εάν τελικά φορτώσουμε περισσότερους από 1000 χαρακτήρες ? σας θέτω το ερώτημα γιατί 1000 χαρακτήρες (δεν διευκρινίζεται στην προκήρυξη εάν συμπεριλαμβάνονται τα κενά) είναι μικρός αριθμός.

Απάντηση:

Στο πεδίο «Περίληψη» δεν πρέπει να συμπληρώνεται κείμενο με περισσότερους από 1.000 χαρακτήρες. Όπως μας ενημέρωσε η ΜΟΔ ΑΕ, ως τεχνικός υπεύθυνος του ΠΣΚΕ, ακόμη και αν δεν υπάρχει ο περιορισμός στο ΠΣΚΕ μπορεί να επιφέρει δυσλειτουργία κατά την διασύνδεση με άλλα πληροφοριακά συστήματα.

Το πεδίο «Περίληψη» πρέπει να συμπληρωθεί και εάν δεν επαρκούν οι 1.000 χαρακτήρες για την αποτύπωση της περίληψης της πρότασης σας, μπορείτε να συμπεριλάβατε συνημμένο αρχείο με το κείμενο που επιθυμείτε.

Επισημαίνεται ότι η καταμέτρηση των χαρακτήρων διαφοροποιείται ανάλογα με τον browser που χρησιμοποιείτε και ότι στους χαρακτήρες υπολογίζονται ακόμη και τα κενά.

 

Ερώτηση :

Ειδικότερα σε περίπτωση που μια επιχείρηση υποβάλλει σε συνεργασία με έναν ερευνητικό φορέα, ο συνολικός προυπολογισμός μπορεί να φτάσει τις 500.000€ που ειναι ο προυπολογισμός στην περίπτωση συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων ή υπάρχει κάποιο άλλο όριο;

Απάντηση:

Σύμφωνα την πρόσκληση, παράγραφος 6.4.1 «Προϋπολογισμός έργων», «Θα χρηματοδοτηθούν έργα με δημόσια δαπάνη έως 300.000€ και εφόσον συμμετέχουν 2 επιχειρήσεις και παραπάνω θα χρηματοδοτηθούν με δημόσια δαπάνη έως 500.000€.»

Επομένως εάν στην πρόταση συμμετέχει μία επιχείρηση ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης δεν μπορεί να υπερβαίνει της 300.000€.

 

Ερώτηση :

Θα ήθελα να ρωτήσω εάν στο πρόγραμμα "Ήπειρος 2014-2020" μπορούν να συμμετάσχουν και Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ εκτός της Περιφέρειας Ηπείρου (π.χ. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή ΤΕΙ Πειραιά).

Απάντηση:

Σε συγκεκριμένες προσκλήσεις δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτημάτων αξιολόγησης και Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ εκτός της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

Ερώτηση:

Στο κεφάλαιο 6.4.1. "Προϋπολογισμός Έργων" αναφέρεται ότι : "Θα χρηματοδοτηθούν έργα με δημόσια δαπάνη έως 300.000€ και εφόσον συμμετέχουν 2 επιχειρήσεις και παραπάνω θα  χρηματοδοτηθούν με δημόσια δαπάνη έως 500.000€. Σας παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε ποιο το ανώτατο ύψος δημόσιας δαπάνης για τη χρηματοδότηση έργου στο οποίο συμμετέχουν μία επιχείρηση και δύο ΦΕΤ οι οποίοι (ΦΕΤ) πληρούν τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση σε ποσοστό 100%.

Απάντηση:

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα που αναφέρετε ο ανώτατος προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης δε μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 300.000,00€.

 

Ερώτηση:

Η εταιρία είναι παράρτημα αλλοδαπής εταιρίας, μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα?

Να σας ενημερώσω σχετικά ότι η έδρα της εταιρίας είναι στο εξωτερικό, η  εταιρία δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Ηπείρου. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα και η ανάπτυξη των προϊόντων γίνεται στο υποκατάστημά μας στα Ιωάννινα.

Απάντηση:

Είναι δυνατή η υποβολή πρότασης στη σχετική πρόσκληση, καθώς στην αίτηση υποβολής στο ΠΣΚΕ αναφέρεται στο σχετικό πεδίο «Η έδρα της επιχείρησης πρέπει να είναι εντός της περιφέρειας Ηπείρου, διαφορετικά θα πρέπει είτε να λειτουργεί παράρτημα στην Περιφέρεια είτε προτίθεται να δραστηριοποιηθεί σε αυτή μέχρι την χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης». Επιπλέον, δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός επειδή η έδρα της επιχείρησης είναι στο εξωτερικό. 

 

Ερώτηση:

Τα δυο εργαστήρια πράγματι έχουν κοινό ΑΦΜ αλλά το ερώτημα είναι εάν είναι δυνατό να θεωρηθούν ξεχωριστοί φορείς διαφορετικά εργαστήρια ενός Πανεπιστήμιου. Δηλαδή, αν ισχύει στην παρούσα πρόσκληση ότι ίσχυε και στην πρόσκληση του «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» όπου:

«Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης μπορεί να θεωρούνται ως διαφορετικοί ερευνητικοί φορείς:

- διαφορετικά Τμήματα Σχολής του ίδιου ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ)

- διαφορετικά Ινστιτούτα του ίδιου Ερευνητικού Κέντρου

- διαφορετικά Εργαστήρια του ίδιου Τμήματος ΑΕΙ ή Ινστιτούτου, εφόσον έχουν θεσμοθετηθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Τμήματος ή του Ινστιτούτου».

 

Απάντηση:

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης πρόσκλησης δε μπορούν να θεωρηθούν ξεχωριστοί φορείς διαφορετικά εργαστήρια του ίδιου ερευνητικού φορέα.

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.