Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ως τροποποιήθηκε και ισχύει)
16.01.2019

Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) - που ορίζεται ως το σύνολο διοικητικών αρχών που βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση,

είναι διαρθρωμένες με συγκεκριμένη οργανωτική δομή και αναπτύσσουν επί μέρους δραστηριότητες με αντικειμενικό σκοπό τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων (οικονομία αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα), - περιλαμβάνει:

  • το σύνολο των Αρχών/ Φορέων που αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες διαχείρισης, πιστοποίησης ελέγχου και συντονισμού, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013, την οργανωτική δομή και τις επιμέρους αρμοδιότητές τους,
  • τη λειτουργική συσχέτιση των Αρχών/ φορέων και τη συμμόρφωση προς την αρχή διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων,
  • τις γραπτές διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται,
  • όλες τις σχετικές κανονιστικές πράξεις που απαιτούνται για τον ορισμό των Αρχών/ Φορέων και την εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τη νέα αρχιτεκτονική των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ενσωματώνοντας τις νέες απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Το ΣΔΕ 2014-2020 είναι κοινό για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής, στο πλαίσιο του Στόχου «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση».

Η Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ, ως αρμόδια υπηρεσία για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής του ΣΔΕ λειτουργεί Ηλεκτρονικό Γραφείο Υποστήριξης (Helpdesk) για τα στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών και των Φορέων Διαχείρισης. Στο Ηelpdesk υποβάλλονται ερωτήματα και παρέχονται οι αναγκαίες διευκρινίσεις και επεξηγήσεις για την ορθή λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. Συγκεκριμένα, οι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα που αφορούν: στην εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, και σε θέματα νομικής φύσης που ανακύπτουν κατά τη διαχείριση και την υλοποίηση των προγραμμάτων και των έργων σε σχέση με την τήρηση των εφαρμοστέων εθνικών και κοινοτικών κανόνων.

Ενημερωμένο Σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου

Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.