Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Πρόσκληση Πρόσκληση 80/2019 - Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e- business) II- 18/10/2019
12.07.2019

Γενικές

 1. Επιχείρηση κατασκευής **** με κεντρικό κατάστημα σε άλλη Περιφέρεια και υποκατάστημα - έκθεση ******* στην Περιφέρεια Ηπείρου  μπορεί να υποβάλει πρόταση στο πρόγραμμα;

Απάντηση: Στο Κεφάλαιο 4 της πρόσκλησης βασική προϋπόθεση των επιχειρήσεων :

Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Ως εκ τούτου είναι δυνατή η υποβολή επενδυτικού σχεδίου αρκεί να αφορά το υποκατάστημα που βρίσκεται στην Περιφέρεια Ηπείρου.

 1. Επιχείρηση έχει υποβάλει πρόταση ένταξης στο πρόγραμμα **** που δεν έχει αξιολογηθεί ακόμη. Μπορεί να υποβάλει πρόταση και στο πρόγραμμα "Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e- business) II", με τον όρο ότι τελικά θα επιλέξει να υλοποιήσει ένα από τα δύο προγράμματα αν ενταχθεί και στα δύο;

Απάντηση: Στο κεφ 4 της πρόσκλησης αναφέρεται:

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Επίσης στην υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος Χ που θα υποβληθεί συνημμένη στην αίτηση ο αιτών βεβαιώνει ότι:

«Το συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο ή μέρος αυτού καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.»

 1. Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία είναι επιλέξιμη στο πρόγραμμα;

Απάντηση: Στο Κεφάλαιο 4 της πρόσκλησης βασική προϋπόθεση συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση είναι:

Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμοί) και ατομικές επιχειρήσεις.

 1. Ποιό είναι το ελάχιστο ποσοστό υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου προκειμένου να υποβληθεί το πρώτο αίτημα ελέγχου; Πόσοι τμηματικοί έλεγχοι μπορούν να γίνουν; Σε περίπτωση που υπάρχει διακανονισμός της επιχείρησης στην εφορία τι γίνεται με την επιδότηση;

Απάντηση: Στο Κεφάλαιο 11.2.1 της πρόσκλησης αναφέρεται «Προβλέπεται ένα μόνο αίτημα επαλήθευσης, το Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης – Πιστοποίησης, το οποίο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών μετά την τυπική ημερομηνία λήξης της σχετικής πράξης».

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 242 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86Α) οι τελικές πληρωμές επιχορηγήσεων δικαιούχων των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ  «….μετά την ολοκλήρωση του έργου, δύνανται να κατάσχονται, συμψηφίζονται, παρακρατούνται ή να αποδίδονται για λογαριασμό του δικαιούχου και καταβάλλονται με την υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας».

 1. Ο περιορισμός για την Ε(1) και Ε(2) δραστηριότητα 40% ισχύει αθροιστικά για τις δύο κατηγορίες;

Απάντηση: Στο Κεφάλαιο 7.3 της Πρόσκλησης ορίζεται ότι  η Ε(1) ή Ε(2) δραστηριότητα με ελάχιστο   40% στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του έργου.

6.Τι τιμή θα λάβουν οι δείκτες CO01  και CO02;

Απάντηση: Οι δείκτες CO01:αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη   και CO02:αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις  θα λάβουν την τιμή 1.

 1. Στον θεματικό τομέα στο έντυπο Ι2, τι επιλέγουμε, από τις 3 επιλογές; Υπάρχουν ΚΑΔ δραστηριοτήτων που δεν ανήκουν στις 3 αυτές κατηγορίες.

Απάντηση: Θεματικό τομέα θα επιλέξουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας (όπως περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIII:ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗ RIS ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ).

 1. Στην Δράση ποιά θεωρούμε ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών:
 • Την Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Υποβολής στο ΠΣΚΕ ή
 • Την Ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης στην ΔΙΣΑ;

Απάντηση: Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.

ΚΑΔ

 1. Στις βασικές προϋποθέσεις της πρόσκλησης είναι «Να δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ που δεν αναφέρονται στο Παράρτημα ΧΙV της παρούσας προκήρυξης», αν η επιχείρηση διαθέτει εκτός από τους επιλέξιμους και μη επιλέξιμους ΚΑΔ, αυτομάτως απορρίπτεται η αίτηση; Εάν το παραπάνω ισχύει, τότε για είναι επιλέξιμη η επιχείρηση θα πρέπει να διακόψει στην Δ.Ο.Υ. τους μη επιλέξιμους ΚΑΔ (πριν την υποβολή της αίτησης) και υποβάλλει αίτηση διαθέτοντας πλέον ενεργούς μόνο τους επιλέξιμους ΚΑΔ;

Απάντηση: Στο Κεφάλαιο 5 της πρόσκλησης  :

Με τον κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 και κατά συνέπεια στην παρούσα πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμες:

1.α) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου ,

β) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,

γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,
 2. ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς·,

δ ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα·

ε) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων. L 352/4 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2013

 1. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οι οποίοι αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ) της παραγράφου 1 και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους τομείς ή δραστηριότητες, ο κανονισμός ΕΕ 1407/2013 εφαρμόζεται σε ενισχύσεις χορηγούμενες στους επιλέξιμους τομείς ή δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή διάκριση του κόστους, έτσι ώστε οι εξαιρούμενες δραστηριότητες να μην λαμβάνουν ενίσχυση ήσσονος σημασίας.”

Ως εκ τούτου επιλέξιμες είναι υφιστάμενες  μικρομεσαίες επιχειρήσεις το επενδυτικό σχέδιο των οποίων δεν βασίζεται σε ΚΑΔ του Παραρτήματος ΧΙV και ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο 5.

 1. Στην πρόσκληση υπάρχουν δύο διαφορετικοί πίνακες με επιλέξιμους και μη επιλέξιμους ΚΑΔ. Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που έχουν έναν τουλάχιστον ΚΑΔ στον πίνακα που βρίσκεται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ: ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗ RIS ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» ή οι συγκεκριμένοι ΚΑΔ είναι μόνο για την αύξηση της βαθμολογίας των υποβαλλόμενων επιχειρηματικών σχεδίων και δεν είναι απαραίτητο μία επιχείρηση να έχει έναν από αυτούς τους ΚΑΔ για να θεωρηθεί επιλέξιμη; Επίσης εάν μία επιχείρηση διαθέτει έναν ΚΑΔ που βρίσκεται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧIV: ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ» θεωρείται μη επιλέξιμη ως επιχείρηση;

Απάντηση: Στο Κεφάλαιο 4 της πρόσκλησης βασική προϋπόθεση συμμετοχής των επιχειρήσεων  :

Να δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ  που δεν αναφέρονται στο Παράρτημα ΧΙV της παρούσας προκήρυξης.          

Στο Κεφάλαιο 5 της πρόσκλησης  :

Με τον κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 και κατά συνέπεια στην παρούσα πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμες:

1.α) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου ,

β) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,

γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,
 2. ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς·,

δ ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα·

ε) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων. L 352/4 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2013

 1. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οι οποίοι αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ) της παραγράφου 1 και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους τομείς ή δραστηριότητες, ο κανονισμός ΕΕ 1407/2013 εφαρμόζεται σε ενισχύσεις χορηγούμενες στους επιλέξιμους τομείς ή δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή διάκριση του κόστους, έτσι ώστε οι εξαιρούμενες δραστηριότητες να μην λαμβάνουν ενίσχυση ήσσονος σημασίας.”

Ως εκ τούτου επιλέξιμες είναι υφιστάμενες  μικρομεσαίες επιχειρήσεις το επενδυτικό σχέδιο των οποίων δεν βασίζεται σε ΚΑΔ του Παραρτήματος ΧΙV και ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο 5.

Εάν το Επενδυτικό Σχέδιο βασίζεται σε ΚΑΔ του Παραρτήματος VΙII το σχέδιο θα λάβει βαθμό 10 στο κριτήριο Γ1.

3.Μπορεί να γίνει προσθήκη επιλέξιμου ΚΑΔ από την επιχείρηση ως την ημέρα υποβολής της πρότασης;

Απάντηση: Στο Κεφάλαιο 4 Δικαιούχοι – Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής βασική προϋπόθεση συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση :

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Να δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ που δεν αναφέρονται στο Παράρτημα ΧΙV της παρούσας προκήρυξης,
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης.

Η επιχείρηση μπορεί να προσθέσει ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης  και οι δαπάνες του επενδυτικού της σχεδίου θα αφορούν τον επιλέξιμο ΚΑΔ των ανωτέρω προσκλήσεων.

4.Επιλέξιμοι είναι όλοι οι ΚΑΔ, εκτός από τους μη επιλέξιμους όπως αναφέρει η πρόσκληση, στο σύστημα καταχωρούνται όλοι οι ΚΑΔ της επιχείρησης η μόνο οι επιλέξιμοι ΚΑΔ;

Απάντηση: Θα πρέπει να δηλώσετε όλους τους ΚΑΔ της επιχείρησής σας και να προσδιορίσετε τον / τους  ΚΑΔ της επένδυσής σας .

5.Πως μπορώ να κάνω την εγγραφή μου στο ΠΣΚΕ για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα;

Απάντηση: Για χρήστη που επιθυμεί για πρώτη φορά την εγγραφή του στο ΠΣΚΕ :

Επιλογή : εγγραφή νέου χρήστη.

Στην συνέχεια, από τον κατάλογο επιλογών - Επιλέξτε Δράση – επιλογή του : «Ενίσχυση Δράσεων Επιχειρηματικότητας».

Για την υποβολή της πρότασής σας συμβουλευτείτε το Εγχειρίδιο Υποβολής Πρότασης ΠΕΠ RIS – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.pdf  που είναι αναρτημένο στη σελίδα της Υπηρεσίας  http://espa-epirus.gr/10-el/op2020/calls/770-inv-80  .

Δαπάνες

 1. Επενδυτής θέλει να προμηθευτεί ****. Η δαπάνη αυτή ανέρχεται σε 11.000+ΦΠΑ .

Είναι επιλέξιμος ως δαπάνη η αγορά ****  για μέχρι 6.000 λόγω της ποσόστωσης;

Απάντηση: Είναι δυνατή η προμήθεια εξοπλισμού με κόστος μεγαλύτερο από τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό καθώς σύμφωνα με την παράγραφο 6.4.1 της πρόσκλησης «Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του μέγιστου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, δηλαδή των 15.000,00€. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους, καλύπτεται αποκλειστικά με ιδιωτική συμμετοχή.»

2.Η δημιουργία εφαρμογής/application η οποία συνδυάζεται με την δημιουργία e-shop επιχείρησης είναι επιλέξιμο σαν δαπάνη;

Απάντηση: Είναι επιλέξιμη δαπάνη στην κατηγορία Ε(1) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού εμπορίου (e- commerce) και συγκεκριμένα ως εφαρμογή mobile για ηλεκτρονικό εμπόριο ή / και ενημέρωση – εξυπηρέτηση πελατών (native mobile app). 

 1. Σχετικά με την υποκατηγορία δαπάνης 1.4. «Λοιπός Εξοπλισμός Επιχείρησης», δύναται να περιλαμβάνει εξειδικευμένο εξοπλισμό της επιχείρησης, εφόσον είναι σχετικός με τους στόχους του προγράμματος; Για παράδειγμα ένα **** μπορεί να προμηθευτεί επαγγελματικό εκτυπωτικό/φωτοτυπικό μηχάνημα ή **** μπορεί να προμηθευτεί εκτυπωτή plotter;

Απάντηση: Ο εξοπλισμός που μπορεί να προμηθευτεί η επιχείρηση ανά κατηγορία ενέργειας περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι εκτυπωτές/ πολυμηχανήματα είναι επιλέξιμα στις κατηγορίες Ε1, Ε2, Ε3, Ε4 ανάλογα με την φύση του επενδυτικού σχεδίου.

 1. Για ξενοδοχείο είναι επιλέξιμες οι δαπάνες πλατφόρμας e- mail marketing, η αγορά λογισμικού με την ονομασία «ΟΤΑ SCANNER»;

Απάντηση: Η δαπάνη πλατφόρμας e-mail marketing είναι επιλέξιμη εφόσον εμπίπτει στις Υπηρεσίες ψηφιακής προβολής που θα αξιολογηθεί κατά τη φάση αξιολόγησης της πρότασης. Η επιλεξιμότητα δαπάνης κάθε πλατφόρμας λογισμικού ελέγχεται και αξιολογείται σχετικά με την επιλέξιμη ενέργεια που αναφέρεται.

 1. Eπιχείρηση **** μπορεί να προβεί σε αγορά *****;

Απάντηση: Η αναγκαιότητα αγοράς κάθε κομματιού εξοπλισμού θα πρέπει να αιτιολογηθεί και θα εξεταστεί κατά την αξιολόγηση της πρότασης.

 1. Επιχείρηση μπορεί να εντάξει στην κατηγορία Ε1 – Server με τα παρελκόμενα του, εκτυπωτές Smartphone και Tablet και στην κατηγορία Ε5 διαφήμιση, site και αγορά  λογισμικού ; Υπάρχει κάποια δαπάνη που είναι απαραίτητη για την κατηγορία Ε1;

Απάντηση: Στο Παράρτημα ΙΙΙ: Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας δαπανών – απαραίτητα παραστατικά για την υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου  της πρόσκλησης προκύπτει ότι η δαπάνη για αγορά λογισμικού είναι υποχρεωτική για την ενέργεια Ε(1) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου .

 1. Στις επιλέξιμες δαπάνες εντάσσονται τα μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, λογισμικά προγράμματα, δαπάνες προβολής κ.α. Ως λοιπός εξοπλισμός επιχείρησης θα μπορούσε να ενταχθεί γραφείο - έπιπλο; Είναι επιλέξιμη οποιαδήποτε άλλη δαπάνη πέρα από ψηφιακές – τεχνολογικές;

Απάντηση: Στο Κεφάλαιο 2 της πρόσκλησης αναφέρεται ότι στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη λειτουργία των επιχειρήσεων μέσω της ανάπτυξης ηλεκτρονικού επιχειρείν για την ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Ο Μηχανολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρέπει να συνδέεται με το επενδυτικό σχέδιο και ο ενδεχόμενος λοιπός εξοπλισμός να είναι απαιτούμενος για τη λειτουργία του επενδυτικού σχεδίου και όχι με τη γενική λειτουργία της επιχείρησης. Η απαιτούμενη τεκμηρίωση θα εξεταστεί κατά το στάδιο της αξιολόγησης.

 1. H αγορά barcode είναι επιλέξιμη δαπάνη; Πόσες συσκευές table ή κινητών τηλεφώνων μπορώ να αιτηθώ σε κάθε ενέργεια αλλά και συγκεντρωτικά αν αιτηθώ για παράδειγμα την Ε1 - Ε3;

Απάντηση: Η επιχείρηση θα πρέπει να τεκμηριώσει στο επενδυτικό της σχέδιο τη λειτουργία της επιχείρησης που θα βοηθηθεί με το barcode και αφορά την επιλέξιμη δραστηριότητα Ε(3) Εσωτερική Οργάνωση (ERP,CRM,ανθρωπίνων πόρων κ.λ.π.) . Η επιλεξιμότητα της δαπάνης θα εξεταστεί κατά το στάδιο της Αξιολόγησης της πρότασης.

Θα πρέπει να υπάρχει σχετική τεκμηρίωση για τον αριθμό των συσκευών tablet, κινητών τηλεφώνων  που είναι απαραίτητα για την λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχομένων υπηρεσιών και να συνάδει με τη δυναμικότητα της επιχείρησης (π.χ. δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη για προμήθεια τριών (3) κινητών τηλεφώνων ενώ η επιχείρηση δεν διαθέτει προσωπικό).  Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να πληρείται το ανώτατο ποσοστό της κατηγορίας  δαπάνης μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του πίνακα 7.3 της πρόσκλησης. Η επιλεξιμότητα των  δαπανών  θα εξεταστεί κατά το στάδιο της Αξιολόγησης της πρότασης.

 1. Eπιχείρηση που λειτουργεί ήδη eshop μπορεί να επιδοτηθεί για αναβάθμιση αυτού;

Απάντηση: Η πρόσκληση δεν αποκλείει την αναβάθμιση υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου αλλά θα πρέπει να περιγραφεί τι συνιστά η αναβάθμιση του e-shop και από κει θα κριθεί κατά την αξιολόγηση της πράξης αν δύναται να επιδοτηθεί ή όχι.

Υπογραμμίζεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 6.1:

o Δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη η ίδιο -παραγωγή λογισμικού (παραγωγή προς ιδία χρήση).

o Δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη η ανανέωση αγοράς άδειας χρήστη για το υπάρχον λογισμικό της επιχείρησης .

o Επιλέξιμες είναι μόνο οι δαπάνες αγοράς λογισμικού που σχετίζονται με τις διεργασίες που αναπτύσσονται ως απόρροια υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου.

Τα όσα απαιτούνται για την τεκμηρίωση των δαπανών περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

 1. Στη κατηγορία Ε5 για τη δαπάνη υπηρεσίες ψηφιακής προβολής χρειάζεται προσφορά για κάποιο χρονικό διάστημα συγκεκριμένο πχ 12 μήνες ή μπορώ να βάλω ένα ποσό 2.000,00€ για προβολή 2 μηνών.

Απάντηση: Σύμφωνα με το Κ.Δ.3  Προβολή –Προώθηση – Δικτύωση της πρόσκλησης ορίζεται :

 • Θα πρέπει να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της χρήσης των υπηρεσιών και το κόστος τους με υποβαλλόμενες δύο (2) προσφορές από ανεξάρτητους παρόχους.

   Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις σχετικά με την επιλεξιμότητα δαπανών  της πρόσκλησης ορίζεται:

Για προβολή σε πλατφόρμες για τις οποίες δεν είναι εφικτή η υποβολή σχετικής προσφοράς απαιτείται κατά την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου να γίνει αναφορά στα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, ενδεικτικό διάστημα προβολής και το ακριβές ποσό που ο επενδυτής προτίθεται να διαθέσει στα μέσα αυτά. Και κατά την υποβολή του τελικού αιτήματος επαλήθευσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου θα υποβληθεί εξοφλημένο τιμολόγιο για να μπορεί να ολοκληρωθεί ο διοικητικός έλεγχος του έργου.

 1. Όσον αφορά τις δαπάνες εξοπλισμού θα μπορούσαμε να εντάξουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα UPS στην κατηγορία Ε(3): εσωτερική οργάνωση – ως πολυμηχάνημα; Ή υπάρχει η δυνατότητα να ενταχθεί σε κάποια άλλη κατηγορία; Είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων της επιχείρησης.

Απάντηση: Θα πρέπει να τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα της δαπάνης για την επιχείρηση και η συνάφεια της δαπάνης με το αντικείμενο του υποβληθέντος επενδυτικού  σχεδίου. Θα μπορούσε το UPS να θεωρηθεί συνοδευτικό στοιχείο του εξυπηρετητή ή/και των σταθμών εργασίας εφόσον αποτελούν εξοπλισμό του επενδυτικού σχεδίου και εφόσον είναι αντίστοιχου μεγέθους.

Επισημαίνεται ότι η επιλεξιμότητα του επενδυτικού σχεδίου και των δαπανών θα ελεγχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση κατά το στάδιο Αξιολόγησης της πρότασης.

Βαθμολογία

 1. Υπάρχει κατώτερη βαθμολογία υποβολής επενδυτικού σχεδίου;

Απάντηση: Δεν υπάρχει όριο ελάχιστης βαθμολογίας του επενδυτικού σχεδίου.

 1. ΚΑΔ οι οποίοι έχουν προστεθεί μετά την 1-1-2018 (σε επιχείρηση με παλαιότερη ημερομηνία έναρξης) είναι επιλέξιμοι προς κατάθεση επενδυτικού σχεδίου; Εάν ναι, πως υπολογίζονται τα έτη λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας;

Απάντηση: Στο κριτήριο 5 του σταδίου Γ της αξιολόγησης (Παράρτημα VIII : Κριτήρια Αξιολόγησης) στην πρόσκληση προβλέπεται :

Έτη λειτουργίας επιλέξιμης δραστηριότητας (ΕΔ) επιχείρησης. Υπολογίζονται τα έτη σε ακέραιες μονάδες αφαιρώντας το έτος απόκτησης του ΚΑΔ της κύριας δραστηριότητας, εφόσον είναι αυτή επιλέξιμη για χρηματοδότηση ή σε αντίθετη περίπτωση αξιολογείται το έτος απόκτησης του ΚΑΔ της παλαιότερης χρονικά επιλέξιμης δραστηριότητας από το 2019.)

Εφόσον η επιχείρηση έχει αποκτήσει τον ΚΑΔ της επιλέξιμης δραστηριότητας μέσα στο 2018 π.χ. 2.1.2018 τα έτη λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας (ΕΔ) της επιχείρησης είναι 1 έτος.

 1. Επιχείρηση με πρώτη έναρξη 08/01/2009 (επιλέξιμος ΚΑΔ, Κύρια δραστηριότητα), σκοπεύει να καταθέσει το επενδυτικό της σχέδιο σε ΚΑΔ ο οποίος έχει προστεθεί στις 05/02/2013 (Επιλέξιμος ΚΑΔ, δευτερεύουσα δραστηριότητα). Ποια από τις δύο ημερομηνίες λαμβάνεται υπόψη ως βάση για τον υπολογισμό των ετών λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας;

Απάντηση: Tα έτη λειτουργίας της επιλέξιμης δραστηριότητας θα υπολογιστούν λαμβάνοντας υπόψη ως ημερομηνία την 5.2.2013 .

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 1. Σύμφωνα με την πρόσκληση οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν συσταθεί πριν τις 01/01/2018. Ωστόσο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ αναφέρει: Α/Α 6: Ε3 για διαχειριστικές χρήσεις των 2 τελευταίων ετών , Α/Α 7: Ε4 για 3 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις. Επιχείρηση που έχει μόνο 1 κλεισμένη χρήση αρκούν τα παραπάνω έντυπα για τη χρήση μόνο του 2018;

Απάντηση: Επιχείρηση η οποία έχει κλείσει μια διαχειριστική χρήση (2018) υποβάλλει τα οικονομικά στοιχεία – έντυπα που αφορούν τη χρήση αυτή . Επιχειρήσεις με δύο ή τρείς κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις υποβάλλουν αντίστοιχα για τις χρήσεις που έχουν κλείσει.

2.Για ποια έτη θα προσκομιστούν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις συνδεδεμένες / συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με την επιχείρηση που υπέβαλε το επιχειρηματικό σχέδιο – πρόταση για χρηματοδότηση στην παρούσα προκήρυξη;

Απάντηση: Τα φορολογικά στοιχεία (Ε1, Ε3, Ε5,ισολογισμοί) , τα στοιχεία για το σύνολο των εργαζομένων για το σύνολο των επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με την επιχείρηση που θα υποβάλλει το επιχειρηματικό σχέδιο – πρόταση για χρηματοδότηση στην παρούσα προκήρυξη θα αφορούν τα έτη 2017 και 2018. Αναφορικά με την εταιρική / μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση των συνεργαζομένων / συνδεδεμένων επιχειρήσεων απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών όπως   ισχύουν σήμερα.   

 1. Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΠΣΚΕ;

Απάντηση: Η επιχείρηση θα πρέπει να επισυνάψει στο ΠΣΚΕ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος ΙΧ :Δικαιολογητικά Συμμετοχής και στην Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού να υποβάλλει σε έντυπη μορφή το έντυπο υποβολής Ι1 με υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής.

4.Στα δικαιολογητικά συμμετοχής απαιτούνται οι ΑΠΔ (αποδεικτικό κατάθεσης ) για τις τρείς (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Το αποδεικτικό κατάθεσης αναφέρεται στο αποδεικτικό υποβολής ΑΠΔ ανά μήνα;

Απάντηση: Θα πρέπει να υποβληθούν  στο ΠΣΚΕ τα αποδεικτικά κατάθεσης που αποδεικνύουν ότι υποβλήθηκαν οι ΑΠΔ για κάθε μήνα και για τις τρείς  (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 1. α. Για τις Ατομικές επιχειρήσεις απαιτείται πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση σε ισχύ;

      β. Η βεβαίωση ΓΕΜΗ είναι απαραίτητη ή επαρκούν τα πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση και περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση σε ισχύ που έχουν εκδοθεί από το Πρωτοδικείο;

Απάντηση: α. Τα πιστοποιητικά που αναφέρεται απαιτούνται και για ατομική επιχείρηση και θα αναφέρεται το αντικείμενο της ατομικής επιχείρησης και το ΑΦΜ.

                      β. Η πρόσκληση αναφέρει τα Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου  ή βεβαίωση ΓΕΜΗ.

 1. Η προκήρυξη αναφέρει : Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Τι σημαίνει να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην περιφέρεια Ηπείρου;

Π.χ. Επιχείρηση θέλει να αναθέσει την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού της καταστήματος σε εταιρεία που δεν έχει έδρα στην Περιφέρεια Ηπείρου από την οποία έχει λάβει προσφορά συμφερότερη από κάποιες άλλες εταιρείες της Περιφέρειας Ηπείρου ή να αναθέσει την διαδικασία υποβολής σε συμβουλευτική εταιρεία εκτός της Περιφέρειας Ηπείρου.

Απάντηση: Οι δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης που θα υποβάλλει πρόταση θα πρέπει να αφορούν την έδρα της επιχείρησης ή το Υποκατάστημα της που θα είναι στην Περιφέρεια Ηπείρου. Οι προσφορές και οι αγορές (π.χ. για αγορά tablet)  μπορούν να γίνουν από επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες και εκτός Περιφέρειας Ηπείρου.

 1. α. Υπάρχει περιορισμός κόστους στις δαπάνες που αφορούν την προμήθεια εξοπλισμών (π.χ. σταθμοί εργασίας, server, πολυμηχάνημα, tablet, κινητό);

β. Οι προσφορές που προσκομίζονται θα πρέπει να έχουν κάποια συγκεκριμένη χρονική διάρκεια (πρόκειται για εξοπλισμό πληροφορικής όπου η τιμολόγησης τους αλλάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα);

γ. Οι προσφορές που θα προσκομισθούν θα πρέπει να είναι πανομοιότυπες σε σχέση με τους εξοπλισμούς (εταιρία, μοντέλο, τεχνικά χαρακτηριστικά) και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνουν; Δεδομένου ότι κάθε τεχνικός υπολογιστών μπορεί να χρησιμοποιεί άλλες πλατφόρμες και κατά συνέπεια να υπάρχουν διαφορετικές προδιαγραφές, δημιουργείται κάποιο θέμα σε σχέση με την προσκόμιση των 2 προσφορών που απαιτείται από το πρόγραμμα;

δ. Απαιτείται διπλή προσφορά για την Διασύνδεση Ιντερνετ (πάροχο) όπως αντίστοιχα και για την τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων;

Απάντηση: α. Οι περιορισμοί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου αναφέρονται στην παράγραφο 7.3 (πχ μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός ≤ 40% του επιχορηγούμενου π/υ) και στο Παράρτημα ΙΙΙ (πχ ενέργεια Ε1 «Έως δύο (2) σταθμοί εργασίας, με τα συνοδευτικά στοιχεία τους (πληκτρολόγιο, οθόνη, mouse, κλπ.)»).

β. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι πρόσφατες.

γ. Οι προσφορές μπορεί να αναφέρονται στο ίδιο ή σε αντίστοιχο εξοπλισμό ή λογισμικό.

Δ. Απαιτείται προσφορά από δύο ανεξάρτητους παρόχους για την διασύνδεση Ίντερνετ.

 1. Επιχείρηση η οποία δεν απασχολούσε προσωπικό κατά τα έτη : 2016, 2017 και 2018 , και επομένως δεν υπάρχουν δικαιολογητικά, στο έντυπο υποβολής Ι2 (excel) στον πίνακα "ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ" και συγκεκριμένα στο πεδίο "ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ", τι από τις δύο επιλογές ΝΑΙ ή ΟΧΙ θα συμπληρωθεί;

Απάντηση: Στο πεδίο «Προσωπικό Εταιρείας» του Ι2 θα πρέπει να συμπληρωθεί η τιμή «ΟΧΙ» αλλά στην αίτηση πρέπει να εξηγείται γιατί δεν υποβάλλονται τα σχετικά δικαιολογητικά, ώστε να μην θεωρηθεί έλλειψη του φακέλου.

 1. Σχετικά με την «Δήλωση Στοιχείων Επιχείρησης σχετικά με την ιδιότητα της ως ΜΜΕ σύμφωνα με το υπόδειγμα της Επιτροπής που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της Αναλυτικής Πρόσκλησης» ζητούνται στοιχεία Ισολογισμού. Οι Ισολογισμοί των επιχειρήσεων για το έτος 2018 δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί – αναρτηθεί. Ως έτος βάσης λοιπόν χρησιμοποιούμε το 2017 που διαθέτουμε το σύνολο των στοιχείων ή το 2018 χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί ο Ισολογισμός της επιχείρησης;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα V: Υπόδειγμα Δήλωσης σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ μιας επιχείρησης της Πρόσκλησης :

Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να υπολογίζονται σε ετήσια βάση.

Προσοχή: Σε σχέση με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση, υπάρχει μεταβολή των στοιχείων η οποία ενδέχεται να επιφέρει αλλαγή της κατηγορίας της αιτούσας επιχείρησης (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση);

Όχι

Ναι [σ’ αυτή την περίπτωση, να συμπληρωθεί και να επισυναφθεί δήλωση σχετικά με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση (Άρθρο 4, παράγραφος 2 του Παραρτήματος Ι του ΕΚ 800/2008.)]

Σε περίπτωση μη οριστικοποίησης – ανάρτησης του ισολογισμού της επιχείρησης  για το έτος 2018 για τη συμπλήρωση της  Δήλωσης ΜΜΕ έχετε  τα στοιχεία από το Ισοζύγιο Τριτοβάθμιου Γενικού Καθολικού του Δεκέμβριου 2018.

10.Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται σε σύνταξη πρακτικού αρμοδίου οργάνου;

Απάντηση: Για την ατομική επιχείρηση , τις  ομόρρυθμες  , ετερόρρυθμες εταιρείες  δεν απαιτείται η υποβολή πρακτικού αρμόδιου οργάνου δικαιούχου για την υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα.

 1. Στην Υπεύθυνη Δήλωση στην περίπτωση που δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας για την επιχείρηση θα πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις ή θα πρέπει να αναφέρουμε τις συγκεκριμένες διατάξεις;

Απάντηση: Η Υπεύθυνη Δήλωση του Νομίμου Εκπροσώπου της επιχείρησης για τη μη απαίτηση άδειας λειτουργίας για τη συγκεκριμένη επιχείρηση θα πρέπει να αναφέρει τις σχετικές διατάξεις (π.χ. άρθρο **** Ν**** κ.λ.π.) βάση των οποίων δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας.

12.Για μια επιχείρηση που δεν απασχολεί προσωπικό, σε ποιο σημείο της αίτησης εξηγούμε γιατί δεν υποβάλλονται τα σχετικά δικαιολογητικά, ώστε να μην θεωρηθεί έλλειψη του φακέλου;

Απάντηση: Στο πεδίο «Προσωπικό Εταιρείας» του Ι2 θα πρέπει να συμπληρωθεί η τιμή «ΟΧΙ». Στο κατάλογο των συνημμένων εγγράφων της αίτησης υποβολής θα πρέπει να υπάρχει κάποιο δικαιολογητικό που να αποδεικνύει τη μη ύπαρξη προσωπικού στην επιχείρηση για τις τρείς (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης .

13.Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και σφραγισμένες από το νόμιμο εκπρόσωπο;

Απάντηση: Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που θα υποβληθούν ως δικαιολογητικά συμμετοχής θα είναι υπογεγραμμένες και σφραγισμένες από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας και θα έχουν θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής ή θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες.

 1. Ποια να είναι η ημερομηνία του Πιστοποιητικού από το Πρωτοδικείο σε σχέση με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης;

Απάντηση: Εάν η επιχείρηση υποβάλλει το επενδυτικό της σχέδιο στις 4.10.2019 πρέπει να καταθέσει τα Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου  με ημερομηνία το νωρίτερο την 4.9.2019.

15.Οι ετήσιες συγκεντρωτικές καταστάσεις για την τριετία θα πρέπει να φέρουν υπογραφή και σφραγίδα από την επιχείρηση;

Απάντηση: Οι ετήσιες συγκεντρωτικές καταστάσεις για τους εργαζομένους για την τριετία  θα πρέπει να είναι σφραγισμένες και υπογεγραμμένες από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή το λογιστή .

 

 

 

 

 

 

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.