Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Πρόσκληση 82/2019 - (Α/Α 3811) : Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών II (19/11/2019)
22.10.2019

ΓΕΝΙΚΕΣ

1.Η ΝΕΠΑ αποτελεί επιλέξιμη νομική μορφή για υποβολή στην πρόσκληση 82/2019;

Απάντηση: Η ΝΕΠΑ δεν ανήκει στις μορφές επιχειρήσεων που μπορούν να υποβάλλουν πρόταση και ορίζονται στο Κεφάλαιο 4 :Δικαιούχοι – Όροι & Προϋποθέσεις συμμετοχής της Πρόσκλησης.

  1. θα μπορούσε να είναι επιλέξιμη ως επένδυση η δημιουργία τουριστικών επαύλεων-τουριστικών κατοικιών. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις;

Απάντηση: Η πρόσκληση στο Κεφάλαιο 4 προβλέπει : ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII της παρούσας πρόσκλησης π.χ. 55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα. Και στο Κεφάλαιο 5 τις δραστηριότητες που θα αφορούν οι προτάσεις που θα υποβληθούν.

Επισημαίνεται ότι η επιλεξιμότητα του επενδυτικού σχεδίου και των δαπανών θα ελεγχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση κατά το στάδιο Αξιολόγησης της πρότασης.

  1. Στο Παράρτημα Ι_2 στον πίνακα «έλεγχο πληρότητας πρότασης» θα πρέπει να απαντήσουμε με ΝΑΙ/ΟΧΙ στη στήλη ερώτημα όπου απεικονίζονται τα δικαιολογητικά. Έχουμε απαντήσει ΝΑΙ στα δικαιολογητικά που έχουμε επισυνάψει στο ΠΣΚΕ όπως μας υποδεικνύει ο οδηγός. Στα υπόλοιπα που έχουμε στείλει σε φυσικό φάκελο τι θα πρέπει να απαντηθεί;

Απάντηση: Θα συμπληρώσετε ΝΑΙ τόσο για τα δικαιολογητικά που επισυνάπτετε στο ΠΣΚΕ και για αυτά που υποβάλλεται σε φυσικό φάκελο. Με τον τρόπο αυτό επαληθεύεται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Υπάρχει υποχρέωση ύπαρξης προσωπικού τα προηγούμενα έτη ή το κριτήριο είναι βαθμολογούμενο ;

Απάντηση: Δεν υπάρχει υποχρέωση ύπαρξης προσωπικού στην επιχείρηση τα προηγούμενα έτη, η εξέλιξη της απασχόλησης τη τελευταία διετία είναι βαθμολογούμενο κριτήριο .

ΔΑΠΑΝΕΣ

1.Σχετικά με την Υποκατηγορία 6.2 στις λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες που αφορούν το επενδυτικό σχέδιο ποιες δαπάνες μπορούν να ενταχθούν; 

Απάντηση: Στις λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες θα συμπεριληφθούν οι κοινόχρηστες δαπάνες της επαγγελματικής σας εγκατάστασης.

  1. H δαπάνη προμήθειας τουριστικού σκάφους για επενδυτικό σχέδιο, εκτός των άλλων, στον επιλέξιμο ΚΑΔ "77.34.10.02 - Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους χωρίς πλήρωμα", σε ποιά κατηγορία δαπάνης εντάσσεται;

Απάντηση: Για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού (πχ ιστιοπλοϊκού, ποδηλατικού), όταν ο επιχορηγούμενος εξοπλισμός (πχ σκάφος, βάρκα, ποδήλατα) είναι βασικός εξοπλισμός της δραστηριότητας (όπως το σκάφος στην δραστηριότητα "77.34.10.02 - Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους χωρίς πλήρωμα") η δαπάνη πρέπει να καταχωρείται στην κατηγορία «2.1 Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού - Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την ανάπτυξη υπηρεσιών».

  1. Υπό ανέγερση τουριστική μονάδα εναλλακτικού τουρισμού επιθυμεί να εντάξει στον προϋπολογισμό της προηγμένα συστήματα αυτοματοποίησης και εξοικονόμησης ενέργειας όπως πχ. φωτισμού, θέρμανσης - εξαερισμού, ασφάλειας. Η δαπάνη θα πρέπει να μοιραστεί στον προϋπολογισμό μεταξύ εργασίας εγκατάστασης (κατηγορία 1 - κτιριακά) και κόστος εξοπλισμού (κατηγορία 2 - συστήματα αυτοματισμού);

Απάντηση: Εργασίες  που συνδέονται πάγια με τις κτιριακές υποδομές με τρόπο μόνιμο και σταθερό ώστε ο διαχωρισμός τους να μην είναι εφικτός για χρήση σε άλλο χώρο θα ενταχθούν στην αντίστοιχη υποκατηγορία της κατηγορίας Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος. 

Επισημαίνεται ότι η επιλεξιμότητα του επενδυτικού σχεδίου και των δαπανών θα ελεγχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση κατά το στάδιο Αξιολόγησης της πρότασης.

4.Στην κατηγορία 2: Μηχανήματα - Εξοπλισμός, είναι επιλέξιμη η προμήθεια λευκών συσκευών που είναι δυνατός ο αποχωρισμός τους από το κτήριο στην κατηγορία 2.1. πχ. ψυγεία;

Απάντηση: Ο εξοπλισμός π.χ. ψυγείο επαγγελματικής χρήσης θα ενταχθεί στην κατηγορία 2.1 Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Ενώ ψυγείο (οικιακή συσκευή) που θα τοποθετηθεί στα δωμάτια του τουριστικού καταλύματος θα ενταχθεί στην υποκατηγορία 2.5 Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης.

Επισημαίνεται ότι η επιλεξιμότητα του επενδυτικού σχεδίου και των δαπανών θα ελεγχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση κατά το στάδιο Αξιολόγησης της πρότασης.

Δικαιολογητικά

1.Αν δεν έχει συνταχθεί ο Ισολογισμός μπορούμε να προσκομίσουμε ισοζύγια τριτοβάθμιου γενικού καθολικού. Τα Ισοζύγια θα είναι σφραγισμένα από τον Λογιστή;

Απάντηση: Το Ισοζύγιο Τριτοβάθμιου Γενικού Καθολικού πρέπει να είναι σφραγισμένο – υπογεγραμμένο  από το Νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

2.Τα δικαιολογητικά συνδεδεμένων ή συνεργαζομένων επιχειρήσεων θα πρέπει να προσκομιστούν για την τελευταία διαχειριστική χρήση ή για τις τρεις τελευταίες;

Απάντηση: Τα φορολογικά στοιχεία (Ε1, Ε3, Ε5,N, ισολογισμοί)  τα στοιχεία για το σύνολο των εργαζομένων για το σύνολο των επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με την επιχείρηση που θα υποβάλλει το επιχειρηματικό σχέδιο – πρόταση για χρηματοδότηση στην παρούσα προκήρυξη θα αφορούν τα έτη 2017 και 2018. Αναφορικά με την εταιρική / μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση των συνεργαζομένων / συνδεδεμένων επιχειρήσεων απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών όπως   ισχύουν σήμερα.   

  1. Όσον αφορά τα μηχανήματα – εξοπλισμός, που υποβάλλονται 2 διαφορετικές προσφορές, είναι δυνατή η εκτύπωση 2 προσφορών από ιστοσελίδες, που αναφέρουν τιμή και αναλυτικά χαρακτηριστικά;

Απάντηση: Είναι δυνατή, όσο αφορά τα μηχανήματα – εξοπλισμός, η υποβολή διαφορετικών προσφορών από ηλεκτρονικά καταστήματα.

4.Επιχείρηση αφού εγκριθεί στην δράση θα προχωρήσει σε αγορά κτιρίου και μετεγκατάσταση από τον μισθωμένο χώρο που βρίσκεται . Μπορεί να υποβάλλει δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου που πρόκειται να αγοράσει; Αν ναι τι πρέπει να προσκομίσει για το νέο χώρο, κατόψεις;

Απάντηση: Εφόσον το επενδυτικό σας σχέδιο αφορά την αγορά κτιρίου και έχετε κατηγορία δαπάνης 1.4 Αγορά μη οικοδομημένης ή / και οικοδομημένης γης μπορείτε να κάνετε σχετικές εργασίες που να μπορούν  να ενταχθούν στην υποκατηγορία 1.1 Εργασίες μετά ή άνευ υλικών επί κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων . Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα προσκομίσετε περιγράφονται στα Α/Α 9 και Α/Α 10 του Παραρτήματος ΙΧ της Πρόσκλησης.

ΚΑΔ

1.Η επιχείρηση μπορεί να προσθέσει ΚΑΔ επιλέξιμο με τον οποίο θα δραστηριοποιηθεί. Υπάρχει κάποιος περιορισμός στο πότε θα μπορούσε να προστεθεί αυτός ο ΚΑΔ;

Απάντηση: Η επιχείρηση θα πρέπει να δραστηριοποιείται στον επιλέξιμο  ΚΑΔ επένδυσης που αναφέρεται στο Παράρτημα VIII της πρόσκλησης ή θα πρέπει να δηλωθεί είτε στο Ι1 είτε στην υπεύθυνη δήλωση του επενδυτικού σχεδίου ο ΚΑΔ που θα δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση και να τον  έχει αποκτήσει πριν την τελευταία πληρωμή του επενδυτικού σχεδίου.  Η επιλεξιμότητα της πρότασης (πχ ΚΑΔ επένδυσης) θα εξεταστεί κατά το στάδιο της αξιολόγησης.

  1. Επιχείρηση με 3 ΚΑΔ, έχει επιλέξιμο τον ένα, είναι δυνατή η υποβολή πρότασης στη δράση και οι δαπάνες να αφορούνε μόνο τον επιλέξιμο ΚΑΔ, χωρίς να χρειαστεί να διαγράψει τους μη επιλέξιμους ΚΑΔ;

Απάντηση: Είναι δυνατή η υποβολή επενδυτικού σχεδίου χωρίς να απαιτείται η διαγραφή των μη επιλέξιμων ΚΑΔ. Το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης θα βασίζεται σε επιλέξιμο τομέα δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρεται στο Παράρτημα VIII της πρόσκλησης.

Όταν η επιχείρηση δραστηριοποιείται και σε μη επιλέξιμους ΚΑΔ σύμφωνα με την πρόσκληση οι ενισχύσεις χορηγούνται μόνο στις επιλέξιμες δραστηριότητες θα πρέπει να υπάρχει λογιστικά, σαφής διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ΕΕ 651/2014 και της παρούσας πρόσκλησης δεν τυγχάνουν ενίσχυσης.

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.