Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Εγκύκλιος για την εξειδίκευση των Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027
11.10.2022

 

Οδηγίες για τη διαδικασία εξειδίκευσης, οι οποίες αφορούν όλα τα Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΚΤ+, το ΤΔΜ και το ΕΤΘΑΥ περιλαμβάνονται Εγκύκλιο για την εξειδίκευση των Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

Η εξειδίκευση αποτελεί υποστηρικτικό εργαλείο για τον προγραμματισμό και την έκδοση προσκλήσεων, την ένταξη των πράξεων και τη συνολική παρακολούθηση της εφαρμογής του Προγράμματος, και συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή των Προγραμμάτων 2021-2027 για την επίτευξη των στόχων πολιτικής και των ειδικών στόχων που τέθηκαν στο πλαίσιο του σχεδιασμού. Η εξειδίκευση των Προγραμμάτων θα γίνει με ευθύνη των αρμοδίων Διαχειριστικών Αρχών (Δ.Α.) με βάση το τυποποιημένο έγγραφο Εξειδίκευσης Προγραμμάτων 2021-2027, το οποίο παρατίθεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Προκειμένου η εξειδίκευση να αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο διοίκησης και προγραμματισμού στο πλαίσιο της συνεργασίας Δ.Α. και αρμόδιων φορέων πολιτικής τόσο οι διαδικασίες όσο και τα τυποποιημένα έγγραφα εξειδίκευσης απλουστεύτηκαν στον αναγκαίο βαθμό ακολουθώντας τη λογική της απλοποίησης των διαδικασιών που διέπει το πλαίσιο των Κανονισμών 2021-2027 και του νέου Νόμου για το ΕΣΠΑ 2021-2027 (Ν.4914/2022). 

Την Εγκύκλιο για την εξειδίκευση των Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 μπορείτε να τη βρείτε Εδώ

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.