Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Τροποποίηση Πρόσκλησης 44 "Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας" (11η Τροπ.)
26.01.2023

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 11η τροποποίηση της Πρόσκλησης 44 με Α/Α 2267 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας», ως προς τα ακόλουθα σημεία:

  • Αντικατάσταση του σημείου iv της ενότητας 6.2 «ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» από «Οι δαπάνες που αφορούν σε παραστατικά, που δεν έχουν εξοφληθεί τουλάχιστον 30 ημέρες μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του κάθε έργου.» σε «Οι δαπάνες που αφορούν σε παραστατικά που δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι τη σύνταξη της τελικής έκθεσης επαλήθευσης-πιστοποίησης από το αρμόδιο όργανο ελέγχου.».
  • Προσθήκη στην ενότητα 10.1.1 «Τρόπος Εξόφλησης Παραστατικών» της δυνατότητας εξόφλησης δαπανών με την έκδοση ταχυδρομικής επιταγής – ταχυπληρωμής.
  • Απαλοιφή στην ενότητα 11.1.2 «Τροποποιήσεις μείζονος σημασίας» του κάτωθι κειμένου: «Τα αιτήματα τροποποιήσεων, εκτός αυτών που υποβάλλονται για λόγους ανωτέρας βίας και παράτασης ολοκλήρωσης του έργου, μπορούν να κατατίθενται μετά τον πρώτο χρόνο από την ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του έργου, όπως αυτή ορίζεται στην Απόφαση χρηματοδότησης και τουλάχιστον 30 (τριάντα) ημερολογιακές μέρες πριν την ημερομηνία λήξης του έργου (η ημερομηνία υποβολής καθορίζεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα αποδοθεί στο σχετικό εισερχόμενο έγγραφο). Αιτήματα που υποβάλλονται μετά από αυτήν την προθεσμία δε θα εξετάζονται.».
Σύνδεσμοι

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.