Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-030 (Α/Α 4491) - Βραχυπρόθεσμες επεμβάσεις μικρής κλίμακας και Μεσοπρόθεσμες επεμβάσεις μεγαλύτερης κλίμακας σε σημεία Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (ΜΟΑ) του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου
29.12.2023

Η ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος 2021-27 προβαίνει στην έκδοση πρόσκλησης με κωδικό ΗΠ-030 (Α/Α 4491) και τίτλο "Βραχυπρόθεσμες επεμβάσεις μικρής κλίμακας και Μεσοπρόθεσμες επεμβάσεις μεγαλύτερης κλίμακας σε σημεία Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (ΜΟΑ) του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου".

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια, σε συμφωνία με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Οδική Ασφάλεια 2021-2030, το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών και την Περιφερειακή Εξειδίκευσή του.

Η υποδράση 3.ii.2β στοχεύει στην υλοποίηση βραχυπρόθεσμων - άμεσων επεμβάσεων μικρής κλίμακας, χαμηλού κόστους και υψηλού οφέλους, οι οποίες είναι υλοποιήσιμες σε σύντομο χρονικό διάστημα καθώς και μεσοπρόθεσμων επεμβάσεων μεσαίας ή μεγάλης κλίμακας, υψηλότερου κόστους και μεγαλύτερου χρόνου υλοποίησης σε τμήματα/θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (ΜΟΑ) του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου.

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

(α) Επεμβάσεις Βραχυπρόθεσμες - Η υλοποίησή τους είναι εφικτή στο διαθέσιμο πλάτος ζώνης απαλλοτρίωσης ενώ περιλαμβάνει εν γένει συγκεκριμένες εργασίες μικρής κλίμακας σε μέγεθος και κόστος και μελέτες, εφόσον απαιτούνται, που θα καλύπτουν τις βασικές απαιτήσεις για την οδική παρέμβαση συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων σήμανσης/ασφάλισης της οδού. Αφορούν εργασίες που είναι υλοποιήσιμες σε σύντομο χρονικό διάστημα, έχουν άμεσα αποτελέσματα στο επίπεδο της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας και εφαρμόζονται σε συγκεκριμένα επιμέρους οδικά τμήματα/θέσεις που παρουσιάζουν μεγάλη συγκέντρωση ατυχημάτων. 

(β) Επεμβάσεις Μεσοπρόθεσμες – Η υλοποίησή τους απαιτεί εκπόνηση μελετών μιας ή περισσότερων κατηγοριών, όπως τοπογραφικών, οδοποιίας, υδραυλικών, γεωλογίας, γεωτεχνικών, στατικών, κλπ. και κυρίως τη συντέλεση απαλλοτριώσεων. Σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται τοπικές επεμβάσεις μεγαλύτερου χρόνου και κόστους υλοποίησης, που αφορούν σε:

  • δημιουργία ισόπεδων ή ανισόπεδων κόμβων
  • αλλαγή χάραξης και γεωμετρικών χαρακτηριστικών του οδικού τμήματος

Οι δράσεις για τις ανωτέρω επεμβάσεις πρέπει να είναι συνεπείς με τους στόχους των ανωτέρω στρατηγικών για την Οδική Ασφάλεια.

Περίοδος Υποβολής: 8/1/2024 - 8/4/2024

 

Σύνδεσμοι

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.