Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
9η τροποποίηση της Πρόσκλησης 44 με Α/Α 2267 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας»
25.09.2020
Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 9η τροποποίηση της Πρόσκλησης 44 με Α/Α 2267 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας», ως προς τα ακόλουθα σημεία:
  1. Στην παράγραφο Ι. Καταβολή Α΄ δόσης ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις αντικαθίσταται η αναφορά «Εάν ο Δικαιούχος δεν υποβάλλει αίτημα για την καταβολή της α’ δόσης της ενίσχυσης εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της απόφασης χρηματοδότησης, το έργο απεντάσσεται. Το χρονικό διάστημα των 24 μηνών μπορεί να παραταθεί στις περιπτώσεις τροποποίησης μείζονος σημασίας. Στις περιπτώσεις αυτές, η προθεσμία των 24 μηνών παρατείνεται χρονικά κατά διάστημα ίσο με την εγκεκριμένη παράταση του επενδυτικού σχεδίου» με «Εάν ο Δικαιούχος δεν υποβάλλει αίτημα για την καταβολή της α’ δόσης της ενίσχυσης εντός τριάντα (30) μηνών από την υπογραφή της απόφασης χρηματοδότησης, το έργο απεντάσσεται. Το χρονικό διάστημα των 30 μηνών μπορεί να παραταθεί στις περιπτώσεις τροποποίησης μείζονος σημασίας. Στις περιπτώσεις αυτές, η προθεσμία των 30 μηνών παρατείνεται χρονικά κατά διάστημα ίσο με την εγκεκριμένη παράταση του επενδυτικού σχεδίου».
Η ανωτέρω παράταση της προθεσμίας υποβολής του αιτήματος καταβολής της α’ δόσης της ενίσχυσης οφείλεται στις έκτακτες συνθήκες που έχει επιβάλει η πανδημία του κορωνοϊού. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Πρόσκληση 44/2017 (Α/Α 2267) - 9η Τροποποίηση

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.