Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση 105/2020 (Α/Α : 4613): «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου» (11η Τροποποίηση).
01.10.2021

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 11η τροποποίηση της
Πρόσκλησης με τίτλο “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που
επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου”

Προσοχή : Σημαντικά σημεία 11ης τροποποίησης:

  • Αντικατάσταση του εδαφίου του κεφαλαίου 7 από «Ωστόσο το συνολικό αίτημα ελέγχου υποβάλλεται το αργότερο μέχρι τις 11/11/2021» σε «Ωστόσο το συνολικό αίτημα ελέγχου υποβάλλεται το αργότερο μέχρι τις 31/12/2021.»
  • Αντικατάσταση του εδαφίου της παραγράφου 11.1.Α από «Το Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης - Πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραδοτέα το αργότερο μέχρι τις 11/11/2021» σε «Το Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης - Πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραδοτέα το αργότερο μέχρι τις 31/12/2021.»

Η πρόσκληση αφορά: Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους το 2021.Σε ποιους απευθύνεται: Αφορά Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.

Περίοδος υποβολής: από 15/10/2020 (15.00) έως 23/12/2020 (15.00)

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19».

Είδος ενίσχυσης: Μη επιστρεπτέα Επιχορήγηση

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου

Όροι και προϋποθέσεις: Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

  • Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου.
  • Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
  • Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
  • Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ηςΙουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.
  • Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.

Τι χρηματοδοτείται: Η δημόσια χρηματοδότηση  καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000,00 € και μέγιστο τα 15.000,00€.

Προϋπολογισμός: Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 46.500.000,00€.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση αποστέλλοντας το ερώτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση infoipiros@mou.gr  ή στο HelpDesk  της Υπηρεσίας.

Συνημμένα Πρόσκλησης

23/12/2021Πρόσκληση (11η Τροποποίηση)
01/10/2021Πρόσκληση (10η Τροποποίηση)
23/07/2021Πρόσκληση (9η Τροποποίηση)
02/07/2021Πρόσκληση (8η Τροποποίηση)
23/04/2021Πρόσκληση (7η Τροποποίηση) Συννημένα Πρόσκλησης
16/12/2020Πρόσκληση (6η  Τροποποίηση)
02/12/2020 Πρόσκληση (5η Τροποποίηση)
13/11/2020Πρόσκληση (4η Τροποποίηση)
11/11/2020Πρόσκληση(3η Τροποποίηση)
30/10/2020Πρόσκληση (2η Τροποποίηση)
23/10/2020Πρόσκληση (1η Τροποποίηση)
22/10/2020Διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Πρόσκληση 105
14/10/2020Εγχειρίδιο Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ για τις Δράσεις των Περιφερειών: «Ενίσχυση Επιχειρήσεων που Επλήγησαν από τον Covid-19»
14/10/2020Ανακοίνωση Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας για την υποβολή πιστοποιητικών Πρωτοδικείου ή Γ.Ε.ΜΗ. στο πλαίσιο της πρόσκλησης 105/2020
8/10/2020 Πρόσκληση 
8/10/2020 Πίνακας υπολογισμού βαθμολογίας πρότασης
8/10/2020Ανακοίνωση Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας για την υποβολή πιστοποιητικών Πρωτοδικείου ή Γ.Ε.ΜΗ. στο πλαίσιο της πρόσκλησης 105/2020
22/10/2020 Εγχειρίδιο Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ για τις Δράσεις των Περιφερειών: «Ενίσχυση Επιχειρήσεων που Επλήγησαν από τον Covid-19»

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.