Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Πρόσκληση 105 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου»
06.06.2021
Γενικές Ερωτήσεις 1. Η επιχορήγηση που θα λάβει εταιρεία ενταχθεί στο Πρόγραμμα θα πρέπει να επιστραφεί, είναι δάνειο? Η ενίσχυση της επιχείρησης μέσω του προγράμματος αφορά στην κάλυψη μέρους του κεφαλαίου κίνησης του 2021 και θα πρέπει να αναλωθεί από την επιχείρηση για την κάλυψη των δαπανών αυτών. Η επιχορήγηση δεν επιστρέφεται εκτός και εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην πρόσκληση. 2. Εντάσσονται στο Πρόγραμμα επιχειρήσεις, οι οποίες δεν απασχολούν προσωπικό? Στο πλαίσιο της πρόσκλησης ενισχύονται επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό. Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των απασχολούμενων σε μια επιχείρηση αποτελεί βαθμολογούμενο κριτήριο (Α1) σύμφωνα με το οποίο επιχείρηση που κατά το έτος 2019  δεν είχε απασχολήσει  προσωπικό θα λάβει στο κριτήριο αυτό βαθμό 0. 3. Εντάσσονται στο Πρόγραμμα ατομικές επιχειρήσεις? Στο πλαίσιο της πρόσκλησης ενισχύονται ατομικές επιχειρήσεις. Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των απασχολούμενων σε μια επιχείρηση αποτελεί βαθμολογούμενο κριτήριο (Α1) σύμφωνα με το οποίο η ατομική επιχείρηση που κατά το έτος 2019  δεν είχε απασχολήσει  προσωπικό θα λάβει στο κριτήριο αυτό βαθμό 0. 4. Επιχείρηση που άνοιξε τον Σεπτέμβριο του 2019 δικαιούται να υποβάλει αίτηση? Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2019. 5. Στα έξοδα ποιές δαπάνες περιλαμβάνονται? Το ύψος της ενίσχυσης - αιτήματος θα πρέπει απαραιτήτως να είναι στο 50% των εξόδων της επιχείρησης για το 2019? Τα έξοδα προκύπτουν από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481,185, 285, 485. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 3.000,00 € και μέγιστο τα 15.000,00€. 6. Ποιες είναι οι δεσμεύσεις από την μεριά των δικαιούχων εφόσον επιδεχθεί για την οικονομική ενίσχυση της επιχείρησης του. Οι Υποχρεώσεις των Δικαιούχων ορίζονται στα Κεφάλαια 11, 12 της πρόσκλησης και στο Παράρτημα Α’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ. 7. Αν ο ΚΑΔ κυρίας δραστηριότητας είναι επιλέξιμος ενώ ο δευτερεύων ΚΑΔ είναι στους αποκλεισμένους μπορώ να υποβάλω πρόταση στο Πρόγραμμα?  Βασική προϋπόθεση συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης. Δεν αποκλείεται η υποβολή πρότασης εάν δευτερεύον ΚΑΔ είναι στους αποκλεισμένους εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των Κεφαλαίων 5 και 6 της πρόσκλησης. 8. Επιχείρηση με έδρα εκτός Περιφέρειας Ηπείρου και παράρτημα στην Ήπειρο έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα? Τα πιστοποιητικά από ποιο πρωτοδικείο θα εκδοθούν? Η επιχείρηση δικαιούται να υποβάλλεται αίτηση στην Περιφέρεια Ηπείρου. Για τον προσδιορισμό των εξόδων ισχύουν τα εξής: Διευκρινίζεται ότι, σε περιπτώσεις που επιχείρηση δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός της Περιφέρειας Ηπείρου, θα πρέπει η δικαιούχος να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την λειτουργία της εγκατάστασης/υποκαταστήματος στην Περιφέρεια Ηπείρου προκειμένου να υπολογιστεί το ύψος του κεφαλαίου κίνησης επί αυτού του ποσού. Σε κάθε περίπτωση η αναλογία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αναλογία του πλήθους των εργαζομένων που απασχολούνται εντός Περιφέρειας Ηπείρου σε σχέση με το σύνολο της επιχείρησης αθροιστικά εντός και εκτός Περιφέρειας Ηπείρου, το οποίο θα επιβεβαιώνεται κατά την αξιολόγηση. Αναφορικά με τα πιστοποιητικά η χορήγηση των ανωτέρω εγγράφων μπορεί να γίνεται, κατά περίπτωση, είτε από το Γ.Ε.ΜΗ. είτε από τα κατά τόπον αρμόδια πρωτοδικεία της έδρας της επιχείρησης. 9. Επιχείρηση με δύο υποκαταστήματα στην ίδια περιφέρεια θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός των δαπανών μεταξύ των υποκαταστημάτων; Η αίτηση που θα υποβληθεί θα αφορά το σύνολο της επιχείρησης εφόσον έδρα και υποκαταστήματα βρίσκονται εντός της Περιφέρειας Ηπείρου. 10. Σε περίπτωση ύπαρξης συνδεδεμένων επιχειρήσεων μπορούν να υποβάλλουν πρόταση και οι δύο ή μία από αυτές; Σε περίπτωση ύπαρξης συνδεδεμένων επιχειρήσεων μπορούν να υποβάλλουν πρόταση και οι δύο από αυτές. Επισημαίνεται ότι κάθε επιχείρηση θα πρέπει να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης. 11. Επιχείρηση η οποία έχει Κύριο ΚΑΔ & ΚΑΔ με μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα επιλέξιμο με βάσει τον οδηγό του προγράμματος, διαθέτει όμως ΚΑΔ μη επιλέξιμο είναι Επιλέξιμη στην Πρόσκληση 105/2020 ? Όταν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε επιλέξιμες και μη δραστηριότητες πρέπει να διασφαλίζει, με κατάλληλα μέσα όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο των σημείων 22 στοιχείο α) και 23 στοιχείο α), του C(2020) 1863 final / 19-3-2020 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION «Temporary Framework for state aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak» και δεν σημειώνεται υπέρβαση του μέγιστου συνολικού ποσού ύψους 800 000 EUR ανά “δεδομένη επιχείρηση”. 12. Όποιος ενταχθεί στη Δράση ΕΣΠΑ "Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19" και κατά την εκταμίευση εχει οφειλές σε ΔΟΥ ή ΙΚΑ θα πάρει την επιχορήγηση ή θα πάνε σε ΔΟΥ και ΙΚΑ ? Ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 63 παρ. 2 Ν. 4712/2020 (ΦΕΚ 146/Α/29.7.2020). 13. Οι επιχειρήσεις με ΚΑΔ 92.00 (πρακτορεία ΟΠΑΠ) μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα? Τα πρακτορεία ΟΠΑΠ πιθανόν να μην είναι επιλέξιμα καθώς φαίνεται να ανήκουν σε οργανωμένο δίκτυο πρακτόρευσης (franchising). Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Κεφ. 5 «Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)». Η Υπηρεσία δεν γνωρίζει τις συμβάσεις των πρακτορείων με τον ΟΠΑΠ οπότε δεν μπορεί να το κρίνει. Για να γίνουν όμως επιλέξιμα τα πρακτορεία θα πρέπει να αποδείξουν ότι δεν ανήκουν σε οργανωμένο δίκτυο πρακτόρευσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι  πρέπει να αποδειχτεί ότι εάν λυθεί η σύμβαση με τον ΟΠΑΠ το πρακτορείο μπορεί να παράσχει τις υπηρεσίες που παρείχε χωρίς να συμβληθεί με άλλη αντίστοιχη εταιρεία. 14. Αν υποβάλλει αίτηση το ένα μέλος της κοινωνίας αστικού δικαίου, για την ατομική του επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει αίτηση και η κοινωνία αστικού δικαίου άλλη ξεχωριστή αίτηση? Κάθε επιχείρηση (ΑΦΜ) έχει δικαίωμα υποβολής μιας και μόνο πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα. Διαδικασία Υποβολής 15. Ποια η διαδικασία υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου»? Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Ηπείρου».​ Θα πρέπει να αναζητήσετε το Εγχειρίδιο Υποβολής στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) πρότασης στη δράση "Ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid - 19"  που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου: http://espa-epirus.gr/moc-dimosiotita/60-news/876-105-2020-4613-covid-19-man 16. Μπαίνοντας στο ΠΣΚΕ με τους κωδικούς μου δεν είναι ανοιχτή καμία πλατφόρμα για να υποβάλω την πρόταση μου για το πρόγραμμα της περιφέρεια Ηπείρου  «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου». Επίσης στην θέση Βοηθητικά / Προσθήκη Υπηρεσιών είναι ανενεργά όλα τα πεδία με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εύρεση και προσθήκη του συγκεκριμένου προγράμματος. Για Επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς ΠΣΚΕ για Δράσεις Επιχειρηματικότητας Στην αρχική οθόνη (www.ependyseis.gr/mis), καταχωρείτε τα στοιχεία σας και επιλέγετε Είσοδος. Σε περίπτωση που εισάγετε λανθασμένα στοιχεία περισσότερες από 3 φορές ο λογαριασμός σας κλειδώνει και πρέπει να επικοινωνήσετε με το γραφείο υποστήριξης (2107787940 support@mou.gr ώρες γραφείου 09:00 – 17:00) για να ξεκλειδώσει. Εφόσον γίνει επιτυχής σύνδεση στο ΠΣΚΕ εμφανίζονται οι επιλογές: Ενίσχυση Δράσεων Επιχειρηματικότητας Νέα Υποβολή: Με την επιλογή αυτή το ΠΣΚΕ μας ζητάει να επιλέξουμε συγκεκριμένη δράση. Για Επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς ΠΣΚΕ για τις υπόλοιπες λοιπές δράσεις (πλην Δράσεις Επιχειρηματικότητας) Επισημαίνεται ότι, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς για την/τις κάτωθι δράσεις -  Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων πληγέντων από COVID 19 ΜΜΕ -   Δράσεις μέσω Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας δεν δύναται να προχωρήσουν σε προσθήκη υπηρεσίας «Δράσεις Γενικής Επιχειρηματικότητας», ως εκ τούτου θα πρέπει να κάνουν εγγραφή νέου χρήστη ​Για τεχνικά θέματα της εφαρμογής οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο HELPDESK (γραφείο υποστήριξης) που λειτουργεί η ΜΟΔ, τηλ: 210-7787940, support@mou.gr (ώρες γραφείου 09:00-17:00).​ 17. Πρέπει να υποβληθεί έντυπος φάκελος με τα δικαιολογητικά της επιχείρησης  μετά την ηλεκτρονική υποβολή? Δεν απαιτείται η υποβολή έντυπου φακέλου. Ο δικαιούχος υποβάλλει την αίτηση χρηματοδότησης, κατά την υποβολή της οποίας υποχρεούται σωρευτικά:
  • να συμπληρώσει στο ΠΣΚΕ τα σχετικά πεδία του εντύπου υποβολής όπως αυτό εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ.
  • να επισυνάψει στο ΠΣΚΕ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
  • να οριστικοποιήσει την αίτηση ώστε αυτή να καταστεί διαθέσιμη προς επεξεργασία σε επόμενο στάδιο.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες. Δικαιολογητικά συμμετοχής 18. Τι πρέπει να υποβληθεί στον «Συγκεντρωτικό ετήσιο πίνακα ημερών ασφάλισης όλων των εργαζομένων»? Την ΥΔ την θέλετε με γνήσιο από το λογιστή της επιχείρησης και όχι από τον επιχειρηματία? Ο συγκεντρωτικός πίνακας θέλετε να αναγράφει ημέρες εργασίας η μπορεί να γράφει και ΕΜΕ ή ώρες απασχόλησης? Στη συγκεντρωτική κατάσταση μισθοδοσίας της επιχείρησης που θα αφορά το έτος 2018 και έτος 2019 θα προκύπτουν οι συνολικές ημέρες ασφάλισης των εργαζομένων της επιχείρησης τα αντίστοιχα έτη. Η κατάσταση θα συνοδεύεται από την Υπεύθυνη Δήλωση του υπευθύνου του Λογιστηρίου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι τα στοιχεία είναι αληθή. 19. Εφόσον η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό τι υποβάλλεται ως «Συγκεντρωτικό ετήσιο πίνακα ημερών ασφάλισης όλων των εργαζομένων»? Εφόσον η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό θα υποβάλλει μια υπεύθυνη δήλωση για τα έτη 2018 και 2019 που δεν απασχόλησε προσωπικό. 20. Πίνακες προσωπικού δεν αναφέρονται στον οδηγό παρά μόνο τις ΑΠΔ του 2019, δεν είναι απαραίτητοι? Σύμφωνα με το Α/Α :6 του Παραρτήματος II της πρόσκλησης απαιτείται το Αποδεικτικά Κατάθεσης ΑΠΔ όχι οι αναλυτικές για το έτος 2019. 21. Επιχείρηση που δεν απασχολούσε προσωπικό, αντί για τα δικαιολογητικά του πεδίου 6 του παραρτήματος δικαιολογητικών, σας αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη που θα αναφέρει πως δεν απασχολούσε προσωπικό? Αν η επιχείρηση δεν απασχόλησε προσωπικό θα πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν απασχόλησε προσωπικό για τα έτη 2018 και 2019. 22. Η φορολογική ενημερότητα (Νο 9 – Παράρτημα ΙΙ Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Συμμετοχής), με ποια αιτιολογία θα θέλατε να εκδοθεί; Θα πρέπει να προσκομιστεί Φορολογική Ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου, η οποία μπορεί να εκδοθεί και μέσω διαδικτύου (taxisnet.gr). 23. Η Υ/Δ σώρευσης συμπληρώνεται με τις επιδοτήσεις κανονισμού de minimis ή κάποιου άλλου; Το Υπόδειγμα Β του Παραρτήματος V της πρόσκλησης είναι Υπόδειγμα δήλωσης σώρευσης  στο πλαίσιο της 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης Ε.Ε. Συμβουλευτείτε τον πίνακα  με τα ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID-19 που είναι αναρτημένος σε σχετικό σύνδεσμο στο Εγχειρίδιο υποβολής πρότασης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) "Ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid - 19". http://espa-epirus.gr/moc-dimosiotita/60-news/876-105-2020-4613-covid-19-man 24. Σχετικά με τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάψουμε στην αίτηση αρκεί μόνο το γενικό πιστοποιητικό πού εκδίδεται ηλεκτρονικά από την σελίδα του ΓΕΜΗ? ή χρειάζεται και από το πρωτοδικείο? Αποδεκτό για τον έλεγχο είναι το Γενικό Πιστοποιητικό (Μεταβολών) για τις εταιρίες και το Γενικό Πιστοποιητικό για τις ατομικές επιχειρήσεις τα οποία εκδίδονται από το ΓΕΜΗ, χωρίς να απαιτείται προσκόμιση πρόσθετων πιστοποιητικών από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. 25. Τα πιστοποιητικά πρωτοδικείου τα διαχωρίζετε σε 2 περιπτώσεις α) πιστοποιητικά καθεστώτος κήρυξης και β) πιστοποιητικά κατάθεσης αίτησης. Μπορούμε να βγάλουμε όποιο θέλουμε από την κάθε περίπτωση; Δηλαδή από την περίπτωση (1) μπορούμε να εκδώσουμε πχ πιστοποιητικό κήρυξης πτώχευσης και από την περίπτωση (2) πιστοποιητικό αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση; Αποδεκτό για τον έλεγχο είναι το Γενικό Πιστοποιητικό (Μεταβολών) για τις εταιρίες και το Γενικό Πιστοποιητικό για τις ατομικές επιχειρήσεις τα οποία εκδίδονται από το ΓΕΜΗ, χωρίς να απαιτείται προσκόμιση πρόσθετων πιστοποιητικών από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. Σε περίπτωση που προσκομισθούν δικαιολογητικά τα οποία εκδίδονται από το Πρωτοδικείο τότε απαιτείται να προσκομιστούν και το (1) και το (2). 1) Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση ή περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εξυγίανση ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών 2) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, ή θέση σε αναγκαστική διαχείριση, ή θέση σε εξυγίανση ή σε παύση πληρωμών ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών. 26. Επισυνάπτουμε μόνο το Β’τρίμηνο για το ΦΠΑ ή όλα τα τρίμηνα κάθε έτους? Απαιτούνται να προσκομιστούν τα έντυπα (Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ) που αφορούν την περίοδο Απρίλιο – Μαϊο – Ιούνιο με αριθμό δήλωσης έτους 2019, έτους 2020 ανάλογα με την αντίστοιχη τήρηση των βιβλίων της επιχείρησης 27. Στα Νομικά πρόσωπα δεν υποβάλλονται νομιμοποιητικά έγγραφα  όπως (καταστατικό, ΦΕΚ, συγκρότηση σε ΔΣ)? Δεν απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών που αναφέρετε. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία επισυνάπτονται ηλεκτρονικά ορίζονται ρητά στο Παράρτημα II της πρόσκλησης. 28. Η Υπεύθυνη Δήλωση (υπόδειγμα Γ) συμπληρώνεται από όλες τις επιχειρήσεις? Η Υπεύθυνη Δήλωση Γ συμπληρώνεται μόνο από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός Περιφέρειας. Δηλαδή από επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή υποκατάστημα εκτός της Περιφέρειας Ηπείρου. 29. Επιχείρηση η οποία επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα και έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές στην Εφορία και δεν έχει την δυνατότητα να πάρει φορολογική ενημερότητα, μπορεί να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής; Σε περίπτωση που είναι εφικτή η υποβολή αίτησης συμμετοχής, αρκεί η προσκόμιση της εκτύπωσης των οφειλών της επιχείρησης όπως αυτή εμφανίζεται στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του taxisnet; Απαιτείται : Φορολογική Ενημερότητα ή Βεβαίωση Οφειλών της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η υποβολή βεβαίωσης οφειλής, αποδεκτή μπορεί να γίνει και μια εκτύπωση οφειλών της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης, η οποία κρίθηκε παράνομη κατόπιν αποφάσεως της Επιτροπής. Αναφορικά με τις εκτυπώσεις του taxisnet απαιτείται η υποβολή της καρτέλας «Στοιχεία Ρυθμίσεων και Πληρωμή» & της καρτέλας «Στοιχεία οφειλών εκτός ρύθμισης» 30. Επιχείρηση που διαθέτει διπλή δραστηριότητα και μία εκ των δύο είναι απαλλασσόμενη ΦΠΑ ενώ η άλλη όχι, απαιτείται να συμπεριλάβει την αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα Δ’ κειμένου Υπεύθυνης Δήλωσης για μη υπόχρεους σε υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ)? Επίσης η αξιολόγηση του κύκλου εργασιών για τη συγκεκριμένη επιχείρηση πραγματοποιείται με βάση τον τζίρο που προκύπτει από το έντυπο Φ2 ή με κάποιον άλλο τρόπο? Για επιχειρήσεις οι οποίες δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ (απαλλάσσονται), ο κύκλος εργασιών του τριμήνου Απρίλιου-Μαΐου-Ιουνίου (τόσο του 2019, όσο και του 2020) θα δηλώνεται σε Υπ. Δήλωση. Στο Κεφάλαιο 10.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ​ της πρόσκλησης αναλύονται τα κριτήρια αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου. Απαιτείται να υποβληθούν το/τα έντυπο/α περιοδική δήλωση ΦΠΑ και η Υπεύθυνη Δήλωση Δ του Παραρτήματος V. Αξιολόγηση – κριτήρια – Αίτηση ΠΣΚΕ 31. Στα κριτήρια αξιολόγησης και συγκεκριμένα στο κριτήριο Α2 (Δείκτης κέρδους), μια επιχείρηση που είναι ζημιογόνα για το έτος 2019 τι βαθμολογία παίρνει? Επιχείρηση που είναι ζημιογόνα για το έτος 2019 παίρνει βαθμολογία 0 καθώς για τιμές κριτηρίου ίσες ή μικρότερες του 0 ο βαθμός στο κριτήριο αυτό είναι 0. 32. Τα πιστωτικά τιμολόγια clawback που εκδίδουν οι γιατροί (επιστροφές χρημάτων για το προηγούμενο έτος) λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των εσόδων στο β' τρίμηνο του 2019? Καθώς μειώνουν εικονικά τα έσοδα του 2019. Ισχύει ότι έχει δηλωθεί στα βιβλία της επιχείρησης. 33. Για επιχείρηση με επιλέξιμο ΚΑΔ (και κύριο και μεγαλύτερα έσοδα) στα κριτήρια αξιολόγησης για κύκλο εργασιών 2019 και 2020 θα εξετασθούν τα έσοδα από τον κωδικό 312, έστω και αν τα έσοδα αυτά αποτελούν ένα ελάχιστο ποσοστό των εσόδων της επιχείρησης στον κωδικό 311, δεδομένου ότι πρόκειται για καθαρά εξαγωγική επιχείρηση που οι εξαγωγές της φθάνουν το 95% των πωλήσεων. Υπάρχει κάποιος περιοριστικός όρος για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις; Σύμφωνα με το Παράρτημα II :Δικαιολογητικά συμμετοχής που επισυνάπτονται ηλεκτρονικά της πρόσκλησης στο Α/Α: 8 αναφέρεται  Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. (έντυπο Φ2 με αριθμό Δήλωσης, τόσο του 2019, όσο και του 2020 και συγκεκριμένα τα αναγραφόμενα στο πεδίο 312). 34. Στο ενδεικτικό έντυπο υποβολής, στον πίνακα 17 στην Ιδιωτική χρηματοδότηση (ίδια κεφάλαια & Δάνεια) τι πρέπει να συμπληρώσω? Στη δήλωση ΜΜΕ, στο πεδίο αριθμός απασχολούμενων (ΕΜΕ), αν ο αριθμός είναι δεκαδικός το αφήνω ως έχει ή το στρογγυλοποιώ; Στο πεδίο Α1. Ιδια Κεφάλαια καταχωρείτε 0,00 & Α2. Δάνεια καταχωρείτε 0,00 Στη δήλωση MME θα δηλώσετε τον αριθμό απασχολουμένων (ΕΜΕ) της επιχείρησή σας για το έτος 2019  (π.χ. 1,25 ΕΜΕ). 35. Στο σύνολο του ενεργητικού στην αίτηση, στην περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων τι συμπληρώνουμε αφού δεν έχουν ισολογισμό? Στην καρτέλα 1.6 [Συγκεντρωτικά Στοιχεία Μεγέθους Επιχείρησης] του ΠΣΚΕ και συγκεκριμένα στο Σύνολο Ενεργητικού (Σε €) για εταιρείες που τηρούν Απλογραφικά Βιβλία συμπληρώνουμε 0​. 36. Σχετικά με τον αριθμό απασχολούμενων. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται και οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων; Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να λάβουμε και τους ίδιους υπόψιν για τον υπολογισμό των ΕΜΕ; Στο Παράρτημα VI : Ορισμός ΜΜΕ και Υπόδειγμα Δήλωσης σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ μιας επιχείρησης της πρόσκλησης αναφέρεται ρητά στο άρθρο 5 ο αριθμός των απασχολουμένων ατόμων που αντιστοιχεί στις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ). Επισημαίνεται το Κριτήριο Α1 αφορά όσους δηλώνονται σε μισθοδοτικές καταστάσεις. 37. Σχετικά με το κριτήριο βαθμολογίας Α1 (Μονάδες Εργασίας), η πρόσκληση αναφέρει στα κριτήρια Αξιολόγησης πως το συγκεκριμένο κριτήριο υπολογίζεται από τον τύπο ‘Συνολικές ημέρες ασφάλισης εργαζομένων έτους 2019/300’. Ο τύπος αυτός θα χρησιμοποιηθεί και στην περίπτωση ωρομίσθιων; Αν ΝΑΙ στην δήλωση ΜΜΕ και στο πεδίο ‘Αριθμός απασχολουμένων (ΕΜΕ)’ θα συμπληρωθεί το αποτέλεσμα του παραπάνω τύπου; Τα δύο πεδία μπορεί να αναφέρονται σε διαφορετικά νούμερα. Η βαθμολογία του κριτηρίου υπολογίζεται από το σύνολο ημερών ασφάλισης των ΑΠΔ του 2019. Για τον υπολογισμό των ΕΜΕ στην δήλωση ΜΜΕ θα ληφθεί υπόψη το άρθρο 5 του της ΥΔ του Παραρτήματος VI. 38. Σχετικά με το κριτήριο Α1. Σύνολο ημερών ασφάλισης από το αποδεικτικό ΑΠΔ έχουμε ιδιαιτερότητες. α) Επιχειρήσεις που έχουν επικουρική ασφάλιση (εμποροϋπάλληλοι, τέως ΤΕΑΥΕΚ) στην ΑΠΔ 2 εμφανίζονται με 2 εγγραφές ανά μήνα για την ασφάλιση ανά εργαζόμενο  οπότε ο αριθμός ασφάλισης είναι διπλασιασμένος . Δηλαδή σε ένα μήνα πλήρους απασχόλησης εμφανίζονται 50 ημερομίσθια ενώ τα πραγματικά είναι 25. β) Ομοίως σε ξενοδοχειακή επιχείρηση  εμφανίζονται με 3 εγγραφές ανά μήνα για την ασφάλιση ανά εργαζόμενο  οπότε ο αριθμός ασφάλισης είναι τριπλασιασμένος. Δηλαδή σε ένα μήνα πλήρους απασχόλησης εμφανίζονται 75 ημερομίσθια ενώ τα πραγματικά είναι 25. Υπολογίζουμε μόνο από ΣΕΑ από τον συγκεντρωτικό ετήσιο πίνακα ? Υπολογίζονται οι Ημέρες Ασφάλισης του κύριου Ασφαλιστικού Φορέα όπως εμφανίζονται στο συγκεντρωτικό ετήσιο πίνακα ημερών  ασφάλισης όλων των εργαζομένων των επιχείρησης. π.χ. Σε ξενοδοχειακή μονάδα ο συγκεντρωτικός πίνακας ημερών ασφάλισης εμφανίζει 250 ημέρες ασφάλισης που είναι και πραγματικές μέρες ασφάλισης ενώ στα ΑΠΔ εμφανίζονται 820 ημέρες ασφάλισης γιατί συμπεριλαμβάνονται και τα επικουρικά ταμεία. 39. Οι απασχολούμενοι με σύμβαση μαθητείας που εμφανίζονται κανονικά στην ΑΠΔ (και το άθροισμα τους στο αποδεικτικό ΑΠΔ)  υπολογίζονται στο βαθμολογούμενο κριτήριο Α1 στις μονάδες εργασίας ? δεδομένου ότι στην πρόσκληση 105/2020 (Α/Α : 4613) αναφέρεται «Οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο σύμβασης μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό απασχολουμένων» ή η αναγραφή αυτή αφορά μόνο τον χαρακτηρισμό των επιχειρήσεων σχετικά με την ιδιότητα ΜΜΕ ? Αν όχι πρέπει να κάνουμε κάποια αναφορά κατά την υποβολή της πρότασης στο ΠΣΚΕ ? Οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο σύμβασης μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό απασχολουμένων 40. Στον πίνακα 1 «Γενικά στοιχεία δικαιούχου» στο πεδίο είδος επιχείρησης – φορέα  συμπληρώνουμε τα στοιχεία του υποκ/τος  (διεύθυνση – έναρξη επιχείρησης) και στο πεδίο Διεύθυνση Έδρας (σύμφωνα με την NUTS Level II Κωδικοποίηση)  την διεύθυνση της Έδρας; Στους πίνακες 13 και 14 συμπληρώνουμε τα συνολικά οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης και στην ΥΔ επιμερίζουμε τα έξοδα του Υποκ/τος; Στο πεδίο 1.1 Γενικά Στοιχεία Δικαιούχου Είδος Επιχείρησης – Φορέα του ΠΣΚΕ επιλέγετε Υφιστάμενη Επιχείρηση και δηλώνετε τα στοιχεία της έδρας. Στο πεδίο 4.2 Τόπος Υλοποίησης του ΠΣΚΕ δηλώνονται η έδρα ή/και όλα τα υποκαταστήματα που βρίσκονται εντός της Περιφέρειας Ηπείρου. Στο πεδίο 6.3 Επιπλέον Στοιχεία καταχωρείται τα στοιχεία της αιτούσας επιχείρησης. Στο πεδίο 6.6 Παράρτημα Ι καταχωρείτε τα δεδομένα της επιχείρηση σας από το Ε3 του έτους 2019. Στο Υπόδειγμα Δήλωσης Υ/Δ θα δηλώσετε τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την λειτουργία του υποκαταστήματος που βρίσκεται στην Περιφέρεια Ηπείρου. 41. Θέλω να ρωτήσω για επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται …………… πως μπορεί να καλύψει το κριτήριο των ΑΜΕΑ; Εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα: Στο πεδίο 3 της καρτέλας 5.1 του ΠΣΚΕ συμπληρώνεται «ΝΑΙ» και στο πεδίο 4 συμπληρώνεται «η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα».

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.