Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση 79/2019 (Α/Α 3868): Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα
08.05.2021

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 11η τροποποίηση της Πρόσκλησης με τίτλο “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα”

Προσοχή σημαντικά σημεία 11ης τροποποίησης:

  • Αντικατάσταση της παραγράφου 12.4 σε «Δεν επιτρέπονται οι παρακάτω τροποποιήσεις: - Τροποποίηση της ημερομηνίας έναρξης του έργου και της ημερομηνίας επιλεξιμότητας δαπανών, τροποποίηση στοιχείων του φυσικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου, η οποία επηρεάζει τη φύση και τους στόχους του επενδυτικού στοιχείου και τους όρους και προϋποθέσεις της πρόσκλησης. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή της ειδικότητας καθώς και της θέσης εργασίας που εγκρίθηκε. Δεν αποτελεί αλλαγή ειδικότητας η πρόσληψη ωφελούμενου του ίδιου κλάδου σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄/5-3-2001) (π.χ Πολιτικός Μηχανικός με Μηχανολόγο Μηχανικό καθώς ανήκουν στον κάδο ΠΕ Μηχανικών)» ή σύμφωνα με επίσημα αποδεικτικά στοιχεία (επίσημος καθορισμός προσόντων με ΦΕΚ, μεταπτυχιακό, διδακτορικό κ.λ.π). Δεν αποτελεί αλλαγή θέσης εργασίας η αλλαγή του εκπαιδευτικού επιπέδου του ωφελούμενου. - Τροποποίηση του π/υ της πράξης λόγω αλλαγής τυπικών προσόντων του ωφελούμενου ή αντικατάστασης ωφελούμενου με άλλον διαφορετικού εκπαιδευτικού επιπέδου κατά την διάρκεια υλοποίησης της πράξης. Η αντικατάσταση ωφελούμενου κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης γίνεται με άλλον ωφελούμενο ίδιας ειδικότητας και εκπαιδευτικού επιπέδου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 4. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, η αντικατάσταση ωφελούμενου μπορεί να γίνει με άλλον υψηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου, στην περίπτωση όμως αυτή το υπερβάλλον κόστος, εάν υπάρχει, επιβαρύνει τη δικαιούχο επιχείρηση. Επίσης θα πρέπει να ελέγχεται ότι έχει συμπληρωθεί το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου/Εξόδου του εργαζόμενου που αντικαταστάθηκε. - Αύξηση του π/υ της πράξης.»

Η πρόσκληση αφορά:

Την ενίσχυση των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τέσσερις τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης :

  • αγροδιατροφής (για προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο Παράρτημα I της ΣΛΕΕ)
  • βιομηχανίας της εμπειρίας (τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία
  • παροχής υπηρεσιών ΤΠΕ
  • υγείας/ευεξίας

Σε ποιους απευθύνεται: Αφορά υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις.

Περίοδος υποβολής: από 7/01/2020 ( ώρα 13:00) έως 15/10/2020 (ώρα 15:00)

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα».

Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου

Όροι και προϋποθέσεις:
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

  • Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα VII της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου. Επισημαίνεται ότι επιλέξιμοι θεωρούνται οι ΚΑΔ 4ψηφιοι NACE (πχ 10.11) συμπεριλαμβάνοντας όλες τις περαιτέρω αναλύσεις (π.χ. 10.11.11, 10.11.20.01). Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης πριν την 1.7.2019. Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμοι οι ΚΑΔ 25.99.26, 25.99.29, 25.99.99, 32.12.11.
  • Στο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν σε κάθε επιχείρηση και τα απαραίτητα τυπικά προσόντα (πτυχίο, ειδικότητα) των ωφελουμένων και θα προκύπτει ότι το επενδυτικό σχέδιο βασίζεται και αφορά μόνο στον επιλέξιμο τομέα δραστηριότητας (ΚΑΔ).
  • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμοί) και ατομικές επιχειρήσεις.
  • Να διαθέτουν έδρα ή υποκατάστημα εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Ηπείρου πριν την 1.1.2018.
  • Να έχουν κλείσει μία (1) τουλάχιστον ετήσια οικονομική χρήση (2018) κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους, έναρξη δραστηριότητας πριν τις 1.1.2018.

Τι χρηματοδοτείται: Το μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου για 18 μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβάνοντας τις μηνιαίες μικτές αποδοχές, τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα Αδείας.

Προϋπολογισμός: Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 8.800.000,00€.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση αποστέλλοντας το ερώτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση infoipiros@mou.gr  ή στο HelpDesk  της Υπηρεσίας.

Συνημμένα Αρχεία

07/12/2021 Πρόσκληση(11η Τροποποίηση)
25/11/2021Πρόσκληση(10η Τροποποίηση)
08/09/2021 Ενέργειες μετά από διακοπή απασχόλησης μη εμβολιασμένων ωφελούμενων στο πλαίσιο της πρόσκλησης 79/2019 “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα”
11/05/2021 Πρόσκληση(9η Τροποποίηση)
02/04/2021 Πρόσκληση(8η Τροποποίηση)
10/11/2020 Πρόσκληση(7η Τροποποίηση)
30/09/2020 Πρόσκληση(6η Τροποποίηση)
28/08/2020 Πρόσκληση(5η Τροποποίηση)
09/06/2020 Πρόσκληση(4η Τροποποίηση)
30/03/2020 Πρόσκληση(3η Τροποποίηση)
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 79/2019 "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ"
07/02/2020 Πρόσκληση(2η Τροποποίηση)
30/12/2019 Πρόσκληση(1η Τροποποίηση)
03/12/2019 Πρόσκληση Συνημμένα

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.