Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κατάρτισης του Μητρώου Αξιολογητών Εκχωρούμενων Μέτρων ΠΑΑ Περιφέρειας Ηπείρου
05.03.2019

Η Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αφορά στην κατάρτιση του Μητρώου Αξιολογητών Εκχωρούμενων Μέτρων ΠΑΑ Περιφέρειας Ηπείρου

(ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΗ), με σκοπό την τελική συγκρότησή του από την ΕΥΔ ΕΠ της Π.Η., για την άντληση Αξιολογητών από αυτό, με στόχο τη διενέργεια των αξιολογήσεων των αιτήσεων στήριξης που υποβάλλονται στην Περιφέρεια Ηπείρου, στο πλαίσιο των Εκχωρούμενων Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου.

Α. Όροι, προϋποθέσεις, απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής, υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών για την εγγραφή στο ΜΑEM ΠΑΑ ΠΗ.

Προϋποθέσεις – Τυπικά προσόντα

Δικαίωμα υποβολής αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Αξιολογητών Εκχωρούμενων Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Hπείρου έχουν:

 • Οι υπάλληλοι (μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.) των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, των Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας με χωρική αρμοδιότητα των δύο τελευταίων περιπτώσεων τα όρια της Περιφέρειας Ηπείρου, οι οποίοι είναι κάτοχοι Πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) του εσωτερικού ή αναγνωρισμένων ισότιμων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, των κλάδων: ΠΕ Γεωτεχνικών, ΤΕ Γεωπονίας, ΠΕ Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ΠΕ Μηχανικών και ΤΕ Μηχανικών και έχουν ικανότητα χειρισμού Η/Υ (εφαρμογές word-excel, εφαρμογές διαδικτύου κλπ.).
 • Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για οποιοδήποτε από τα αδικήματα της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, ούτε να έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους, όπως για απιστία περί την υπηρεσία και για παράβαση καθήκοντος.

Επιθυμητά επιπλέον προσόντα

Για την αρτιότερη συγκρότηση του μητρώου, συμπληρωματικά με τα ως άνω τυπικά προσόντα θα ληφθούν υπόψη και τα κατωτέρω: 

 1. Εργασιακή εμπειρία/προϋπηρεσία σε διαχείριση ή/και αξιολόγηση ή/και έλεγχο χρηματοδοτούμενων έργων και ειδικότερα στο τομέα της Γεωργίας.
 2. Εγγραφή σε άλλα συναφή Μητρώα (π.χ. Μητρώο αξιολογητών, ελεγκτών κλπ.).
 3. Επιμόρφωση σε θέματα επαληθεύσεων-πιστοποιήσεων-ελέγχων κλπ.

Υποβολή Αίτησης και δικαιολογητικών

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email):

 1. Αίτηση σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος (σε 2 αρχεία: συμπληρωμένη σε μορφή doc και υπογεγραμμένη και σκαναρισμένη σε μορφή αρχείου pdf).
 2. Βιογραφικό Σημείωμα (τύπου ΕU europass που μπορεί να δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα https://europass.cedefop.europa.eu/editors/el/cv/compose ή άλλου τύπου που να αναφέρει όμως τα αντίστοιχα πεδία και τα επιθυμητά προσόντα) σε αρχείο μορφότυπου doc.
 3. Πτυχίο (βασικός τίτλος σπουδών, με την αναγνώριση εάν πρόκειται για ίδρυμα της αλλοδαπής) σε pdf.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση (υπογεγραμμένη, σκαναρισμένη και σε pdf), με την οποία θα βεβαιώνεται ότι (α) όλα τα αναγραφόμενα στο Βιογραφικό Σημείωμα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή, (β) δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για οποιοδήποτε από τα αδικήματα της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, ούτε έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους, (γ) θα τηρούν εχεμύθεια, (δ) θα δηλώνουν οποιαδήποτε περίπτωση ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων και δεν θα αναλαμβάνουν την αξιολόγηση της σχετικής αίτησης στήριξης με ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών και (ε) θα δέχονται η ΕΥΔ ΕΠ ΠΗ να τηρεί και επεξεργάζεται τα στοιχεία των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες σύστασης του Μητρώου Αξιολογητών.
 5. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας σε pdf.
 6. Μεταπτυχιακοί ή/και Διδακτορικοί τίτλοι (εάν υπάρχουν) σε pdf.

Μεταφόρτωση αίτησης και κλπ

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις Αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους ως συνημμένα, με ηλεκτρονική αλληλογραφία, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του Μητρώου, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ΠΡΟΣ: dao@php.gov.gr και ΚΟΙΝ.: info.ipiros@mou.gr και με θέμα "Για τη στελέχωση του ΜΑEM ΠΑΑ της ΠΗ".

Για την αρχική κατάρτιση του Μητρώου, εξετάζονται αιτήματα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υποβάλλονται έως ένα μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι έως 13/03/2019.

Η παρούσα Πρόσκληση έχει αναρτηθεί: (α) στον ιστότοπο της Περιφέρειας Ηπείρου http://www.php.gov.gr/ στις Ανακοινώσεις (Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Μητρώο Αξιολογητών Εκχωρουμένου Μέτρων Π.Α.Α. Π.Η.) και στην Ενημέρωση Αγροτών, από τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την «κατεβάσουν», όπως επίσης την Αίτηση και την Υπεύθυνη Δήλωση που πρέπει να συμπληρώσουν και (β) στον ιστότοπο της ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου www.espa-epirus.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται (εργάσιμες ημέρες από 09:00 μέχρι 12:00) στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου (τηλ.: 2651360505, κ. Γιαννώρος) ή στην Δ.Α.Ο. Περιφέρειας Ηπείρου (τηλ.: 2651364122, κ. Ζαρίδης).

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.