Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΜΕΤΡΑ 16.1 – 16.2 ΚΑΙ 16.1 – 16.5 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 16 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014 – 2020 - Επανάληψη στο ορθό
05.06.2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΜΕΤΡΑ 16.1 – 16.2 ΚΑΙ 16.1 – 16.5 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 16 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014 - 2020 Το Μέτρο 16 «Συνεργασία» του Π.Α.Α. προβλέπει την ενίσχυση για την ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για τη Γεωργία. Οι Επιχειρησιακές Ομάδες αποτελούν σχήματα συνεργασίας φορέων που διαθέτουν συμφωνητικό συνεργασίας και αποσκοπούν στην εφαρμογή νέων καινοτόμων διεργασιών, βάσει ερευνητικών δεδομένων, στην αγροτική παραγωγή και στην παραγωγή τροφίμων (όταν αυτά αποτελούν προϊόν του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης). Το Υπομέτρο 16.1 – 16.2 ενισχύει την ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας όσον αφορά στην υλοποίηση πιλοτικών έργων και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στην πρωτογενή παραγωγή και στην παραγωγή τροφίμων. Η υλοποίηση των δράσεων γίνεται σε εθνικό επίπεδο και σε περιφερειακό επίπεδο όταν αφορά πιλοτικά έργα προϊόντα περιφερειακής εμβέλειας  που χαρακτηρίζονται ως Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε. ή συνεργασίες με φορείς εντός της Περιφέρειας Ηπείρου, εφόσον το σύνολο των μελών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας ή κτηνοτροφίας έχουν έδρα στην Περιφέρεια. Το Υπομέτρο 16.1 – 16.5 ενισχύει την ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων για την αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Η υλοποίηση των δράσεων γίνεται αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο. Η υλοποίηση των Υπομέτρων γίνεται σε δυο δράσεις :
  1. Υποβολή και αξιολόγηση αιτήσεων στήριξης για την ίδρυση Επιχειρησιακών Ομάδων – Δράση 1.
  2. Υποβολή και αξιολόγηση αιτήσεων στήριξης για τη λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων (αφορά μόνο τις ενισχυόμενες για ίδρυση Ε.Ο.) – Δράση 2.
Για την υλοποίηση των δράσεων έχει εκδοθεί η Υ.Α. 3886/11.05.2018 «Λεπτομέρειες εφαρμογής των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 ΚΑΙ 16.1 – 16.5 του Π.Α.Α. 2014 – 2020» και η με αρ. πρωτ. 4267/24.05.2018 πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής (Ε.Υ.Ε.) του Π.Α.Α. 2014 – 2020. Η υποβολή των προτάσεων για τις δράσεις 1 των Υπομέτρων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.)  από 6/6/2018 – 3/9/2018, με την υποχρέωση υποβολής υπογεγραμμένου αποδεικτικού κατάθεσης αίτησης στήριξης εντός 10 εργάσιμων ημερών από την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής. Η υποβολή του αποδεικτικού γίνεται στην Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. – Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας για προτάσεις εθνικού επιπέδου και στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου για προτάσεις περιφερειακού επιπέδου. Η διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) για το Υπομέτρο 16.1. – 16.2 / Δράση 1 (ίδρυση Ε.Ο.) ανέρχεται σε 188.333 € για το εθνικό σκέλος και 73.333 € για την Περιφέρεια Ηπείρου. Η διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) για το Υπομέτρο 16.1. – 16.2 / Δράση 2 (λειτουργία Ε.Ο.) ανέρχεται σε 11.111.667 € για το εθνικό σκέλος και 2.126.667 € για την Περιφέρεια Ηπείρου. Η διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) για το Υπομέτρο 16.1. – 16.5 / Δράση 1 (ίδρυση Ε.Ο.) ανέρχεται για τη Δράση 1 (ίδρυση Ε.Ο.) σε 291.667 € και για Δράση 2 (λειτουργία Ε.Ο.) σε 17.208.333 €. Ο συνολικός προϋπολογισμός (αιτούμενος και επιλέξιμος) των υποβαλλόμενων προτάσεων πρέπει να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο ανά δράση, όπως  αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα.
Η υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου μιας συνεργασίας αφορά Δράση 1 Δράση 2 Σύνολο
Μια διοικητική Περιφέρεια ή έχει τοπικό χαρακτήρα 5.000 145.000 150.000
Το σύνολο της χώρας 5.000 295.000 300.000
Διακρατική συνεργασία 5.000 445.000 450.000
Τα ποσοστά ενίσχυσης ανέρχονται στο 100%, εκτός από την περίπτωση δαπανών που σχετίζονται με παραγωγική επένδυση του Μέτρου 4, όπου η ενίσχυση υπολογίζεται σύμφωνα με αναφερόμενα στα  Υπομέτρα 4.1 και 4.2.1, προσαυξημένα κατά 20%. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  1. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Α.Α. 2014 – 2020  
  • Μαρία Τσιάρα – τηλ : 2105275084
  • Βαγγέλης Δελλής – τηλ : 2105275226
  • Ελένη Γογελού – τηλ : 2105275209
Ιστοσελίδα :  http://www.agrotikianaptixi.gr
  1. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
  • Μανώλης Ματσάγκας – τηλ : 2651360522
Ιστοσελίδα : http://www.espa-epirus.gr 1η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης Μέτρου 16 Υ.Α. Λεπτομέρειες εφαρμογής Μέτρου 16 (16.1 - 16.2 - 16.5).pdf Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις.pdf

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.