Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020
01.04.2016

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου με την Αρ.Πρωτ. 903/31-3-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου αποφασίζει τη δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας όπως αυτές αποτυπώνονται στο άρθρο11 του ΠΔ 4/2002 και εξειδικεύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι , σύμφωνα με τα άρθρα 20,22, 23 της με ΑΠ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413 /19.02.2016 (ΦΕΚ Β΄ 449/24.02.2016) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για τις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας» Με την δημιουργία του καταλόγου, η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου θα μπορεί να ακολουθεί τις προβλεπόμενες από το άρθρο 20 της ΥΑ 18709/ΕΥΣΣΑ 413 (ΦΕΚ Β/449/24-2-2016) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού , διαδικασίες ανάθεσης έργων, μέσω επιλογής από τον κατάλογο Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για εγγραφή στον κατάλογο έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στην απόφαση.

Για νέα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν ήταν εγγεγραμμένα στον προηγούμενο κατάλογο:

Παράρτημα ΙΙ - Αίτηση νέων φυσικών ή νομικών προσώπων Παράρτημα ΙΙΙ  - Υπεύθυνη δήλωση νέων νομικών προσώπων Παράρτημα ΙΙΙ - Υπεύθυνη δήλωση νέων φυσικών προσώπων Για ήδη εγγεγραμμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στον προηγούμενο κατάλογο: Παράρτημα ΙV - Αίτηση εγγεγραμμένων φυσικών ή νομικών προσώπων στον προηγούμενο κατάλογο Παράρτημα V - Υπεύθυνη δήλωση εγγεγραμμένων νομικών προσώπων στον προηγούμενο κατάλογο. Παράρτημα V - Υπεύθυνη δήλωση εγγεγραμμένων φυσικών προσώπων στον προηγούμενο κατάλογο

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.