Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Κατάλογος Συμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας έτους 2020
15.02.2021

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (ΦΕΚ Β 677/3-3-2017) «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» καταρτίσαμε καταλόγο με τις υπογραφείσες συμβάσεις του παρελθόντος έτους (2020) του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας του  ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου  2014-2020 , με  προσδιορισμό του αντικειμένου , του ύψους της αμοιβής και των στοιχείων των αναδόχων  των συμβάσεων, προκειμένου  να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ.

 

Δημοσιότητα εκ των υστέρων έτους 2020

 

 

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.