Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Κατάλογος Συμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας έτους 2015
26.02.2016
Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΥΑ 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ/3628/12-11-2010 (ΦΕΚ Β 1856/26-11-2010) και το άρθρο 24 της ΥΑ 18709/ΕΥΣΣΑ413/19-2-2016 (ΦΕΚ Β449/24-2-2016) «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» καταρτίσαμε καταλόγους με τις υπογραφείσες συμβάσεις του παρελθόντος έτους του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας α) του ΕΠ «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013» για την Περιφέρεια Ηπείρου και β) του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 , με προσδιορισμό του αντικειμένου , του ύψους της αμοιβής και των στοιχείων των αναδόχων των συμβάσεων. Δημοσιότητα εκ των υστέρων έτους 2015 (Τεχνική Βοήθεια)

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.