Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Κατάλογος Συμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας έτους 2016
22.06.2017
Κατάλογος Συμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας έτους 2016 Σύμφωνα με το άρθρο 24 της ΥΑ 18709/ΕΥΣΣΑ413/19-2-2016 (ΦΕΚ Β449/24-2-2016) «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» καταρτίσαμε καταλόγους με τις υπογραφείσες συμβάσεις του παρελθόντος έτους του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 , με προσδιορισμό του αντικειμένου , του ύψους της αμοιβής και των στοιχείων των αναδόχων των συμβάσεων. Δημοσιότητα εκ των υστέρων έτους 2016  (Τεχνική Βοήθεια)

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.