Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Κατάλογος Συμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας έτους 2017
14.02.2018
Κατάλογος Συμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας έτους 2017 Σύμφωνα με το άρθρο 14 της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (ΦΕΚ Β 677/3-3-2017) «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» καταρτίσαμε καταλόγους με τις υπογραφείσες συμβάσεις του παρελθόντος έτους (2017) του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 , με προσδιορισμό του αντικειμένου , του ύψους της αμοιβής και των στοιχείων των αναδόχων των συμβάσεων. Δημοσιότητα εκ των υστέρων έτους 2017  (Τεχνική Βοήθεια)

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.