Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Τ.Κ. Παρακάλαμου
Άξονας: 2.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €3,831,819.27
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €2,891,800.35
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Το Έργο αφορά την συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων του Τ.Δ. Παρακαλάμου, μέσω της κατασκευής δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων (Υποέργο 1 ) και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ) (Υποέργο 2).
Κρισιμότητα
Τα λύματα από τις δραστηριότητες των κατοίκων οδηγούνται είτε σε ιδιωτικούς απορροφητικούς βόθρους, είτε ανεξέλεγκτα στον ποταμό Καλαμά. Αυτό έχει προκαλέσει τον προοδευτικό κορεσμό του υπεδάφους, προβλήματα μόλυνσης στον υδροφόρο ορίζοντα και στον ποταμό Καλαμά. Η απουσία στοιχειώδους υποδομής για την συλλογή και την επεξεργασία των λυμάτων σε συνδυασμό με την ανεξέλεγκτη διάθεσή τους εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο για την δημόσια υγεία, ενώ βαρύνουσας σημασίας είναι και η περιβαλλοντική και αισθητική υποβάθμιση που προκαλείται στην περιοχή (δυσοσμίες, κουνούπια, στάσιμα λύματα, μείωση βιοποικιλότητας, διατάραξη της οικοσυστήματος). Από τα παραπάνω, εξάγεται το συμπέρασμα ότι και τα δυο υποέργα είναι απαραίτητα για την αποφυγή ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της περιοχής και την προστασία της υγείας των κατοίκων. Με την κατασκευή του εν λόγω έργου θα βελτιωθεί η ποιότητα του νερού του Καλαμά.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Το Υποέργο 1 περιλαμβάνει: - Δίκτυο αποχέτευσης από αγωγούς πολυπροπυλενίου συνολικού μήκους 18.597,00 m με τα απαιτούμενα φρεάτια επίσκεψης (496) και ελέγχου (402). - Καταθλιπτικό αγωγό (Φ90 ΡΕ 3ης γενιάς 10 atm και Φ140 ΡΕ 3ης γενιάς) μήκους 3.366 m. - Δύο δεξαμενές με αντλιοστάσια Δίκτυο διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων με το αντλιοστάσιο του. - Δύο κλίνες ξήρανσης της παραγόμενης λάσπης. - Λοιπά έργα υποδομής (διαμόρφωση χώρων, περιφράξεις, ύδρευση, ηλεκτροφωτισμός). Τα 402 φρεάτια σύνδεσης (ταμπουρέτα), αποτελούν μη επιλέξιμη εργασία. Το Υποέργο 2 περιλαμβάνει την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και συγκεκριμένα: 1. Δεξαμενή απονιτροποίησης. 2. Σύστημα βιολογικής επεξεργασίας. 3. Σύστημα απολύμανσης με χλωρίωση. 4. Μονάδα εξουδετέρωσης οσμαερίων. 5. Οικίσκος ελέγχου (χώροι ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, ηλεκτρικού πίνακα και WC). Με το πέρας του προτεινόμενου Έργου, θα παραδοθεί ολοκληρωμένο το δίκτυο αποχέτευσης καθώς και η εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων σε κανονική λειτουργία, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου. Το Υποέργο 3 περιλαμβάνει την επίβλεψη όλων των εκσκαφικών και χωματουργικών εργασιών από αρχαιολόγο. Τα παραδοτέα του Υποέργου 3 περιλαμβάνουν τις εκθέσεις απολογισμού του αρχαιολόγου. Το Υποέργο 4 περιλαμβάνει την σύνδεση των αντλιοστασίων και της Ε.Ε.Λ. με το δίκτυο της ΔΕΗ.
Δείκτες Εκροών
  • CO19.Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων
Δείκτες Αποτελέσματος
  • Τ1661.Υδατικά συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.