Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Κατασκευή χωριστικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Μετσόβου
Άξονας: 2.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €5,288,097.47
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €5,173,490.48
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Το έργο αφορά την κατασκευή χωριστικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Μετσόβου του Δήμου Μετσόβου.  Τα δίκτυα οδεύουν κατά μήκος των υφιστάμενων δρόμων. Όσον αφορά το δίκτυο αποχέτευσης, αποτελείται από αγωγούς πολυπροπυλενίου (PP) διπλού δομημένου τοιχώματος τύπου SN8 ελάχιστης διαμέτρου Φ200 έως και Φ500, οι οποίοι καταλήγουν στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων στο νότιο τμήμα του οικισμού. Τελικό αποδέκτη αποτελεί ο Μετσοβίτικος Ποταμός. Το συνολικό μήκος του δικτύου αποχέτευσης ανέρχεται στα 30.440 μ. περιλαμβάνει επίσης 1800 φρεάτια συμβολής, καθώς και ένα φρεάτιο αντλιοστάσιο-αντλιοστάσιο για την υπερνίκηση υψομετρικής διαφοράς 25μ. > Με την παρούσα τροποποίηση προστίθεται και Υποέργο: 2 το οποίο αφορά σε συνολικά 1.170 συνδέσεις παροχών αποχέτευσης ακινήτων με το νέο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.
Κρισιμότητα
Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή χωριστικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και ταυτόχρονα η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης της Δ.Κ. Μετσόβου. Το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης αποτελείται από πλαστικούς σωλήνες (20%.) και τσιμεντοσωλήνες (80%.)(>40ετών), και είναι παντοροϊκό που σημαίνει ότι δέχεται λύματα και όμβρια ταυτόχρονα. Η παντοροϊκότητα του δικτύου προκαλεί υπερχειλίσεις λυμάτων λυμάτων στον αποδέκτη και λειτουργικά προβλήματα στην εγκατάσταση επεξεργασίας. Επίσης το δίκτυο τσιμεντοσωλήνων είναι σαθρό με πολλές διαρροές, επιβαρύνοντας τις κατολισθαίνουσες περιοχές. Το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης είναι επίσης παλαιό (>40ετών). Προβλήματα στο δίκτυο παρουσιάζονται από μεγάλες απώλειες νερού και ανεπαρκή παροχετευτικότητα, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Λόγω της παλαιότητας παρατηρείται μεγάλο ποσοστό διαρροών και συχνές θραύσεις των αγωγών του εσωτερικού δικτύου, με αποτέλεσμα συχνές διακοπές στην υδροδότηση και χαμηλή ποιότητα υδροδότησης των κατοίκων. 
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Σωληνώσεις Ύδρευσης (πολυαιθυλένιο HDPE 3ης γενιάς) Φ250, 10atm, Μήκος: 18,00μ. Φ75, 12,5atm, Μήκος: 22.052,00μ. Φ90, 12,5atm, Μήκος: 1.941,00μ. Φ110, 12,5atm, Μήκος: 1.612,00μ. Φ125, 12,5atm, Μήκος: 1.228,00μ. Φ140, 12,5atm, Μήκος: 707,00μ. Φ160, 12,5atm, Μήκος: 818,00μ. Φ180, 12,5atm, Μήκος: 432,00μ. Φ200, 12,5atm, Μήκος: 917,00μ. Φ225, 12,5atm, Μήκος: 92,00μ. Φ250, 12,5atm, Μήκος: 131,00μ. Φ280, 12,5atm, Μήκος: 74,00μ. Φρεάτια Κώνου (D1000mm), Ποσότητα: 1.005,00τεμ. Φρεάτια Κώνου (D630mm),   Ποσότητα: 795,00τεμ Αντλιοστάσιο Αυτοματοποιημένο,  Ποσότητα: 1,00τεμ.  Σωλήνες Αποχέτευσης (πολυπροπυλένιο PP διπλού δομημένου τοιχώματος SN8) Φ200, Μήκος: 29.509,00μ. Φ250, Μήκος: 721,00μ. Φ315, Μήκος: 148,00μ. Φ500, Μήκος: 63,45μ. > Με την παρούσα τροποποίηση Υποέργο 2: Συνδέσεις αποχέτευσης χωρίς τοποθέτηση φρεατίου για απόσταση <= 1,5m. Τεμάχια: 830 Συνδέσεις αποχέτευσης με τοποθέτηση φρεατίου για απόσταση <= 1,5m. Τεμάχια: 340
Δείκτες Εκροών
  • CO19.Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων
Δείκτες Αποτελέσματος
  • Τ1661.Υδατικά συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.