Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017
Άξονας: 5.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €4,853,306.00
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €4,747,096.53
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Περιγραφή Έργου
Το έργο «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017», συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των ωφελούμενων γυναικών από οικογένειες με εισοδήματα κάτω του ορίου της φτώχειας, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, με τη διάθεση θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών, για το έτος 2016-2017, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) στην Περιφέρεια Ηπείρου. Οι ωφελούμενοι είναι μητέρες, καθώς και άνδρες που έχουν την επιμέλεια τέκνων και η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς το κάθε ωφελούμενο άτομο μέσω «αξίας τοποθέτησης» (voucher), που λαμβάνει από την Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Ετιαρεία (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.)., σύμφωνα με τα οριζόμενα σε σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Κρισιμότητα
Σημαντικές ανισότητες εξακολουθούν να υφίστανται αναφορικά με τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας. Τα συνεχιζόμενα στερεότυπα του φύλου ως προς διάφορα επαγγέλματα αποτελούν τροχοπέδη για την ισότιμη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας και την πλήρη κοινωνική και εργασιακή τους ένταξη. Η δυσκολία πρόσβασης στην απασχόληση επιτείνεται από τις οικογενειακές υποχρεώσεις που δεσμεύουν τη γυναίκα ως προς το ωράριο εργασίας και τη συμμετοχή της στη δια βίου μάθηση. Οι ανισότητες ως προς τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας αποτυπώνονται και στα στατιστικά στοιχεία, αφού οι άνεργες γυναίκες αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% του συνόλου των ανέργων και αποτελούν μόνο το 40% του εργατικού δυναμικού (ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 2006). Παρά την ευνοϊκή μεταβολή στα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών από το 2001 και μετά (κατά περίπου 1% ετησίως), το ποσοστό της ανεργίας τους παραμένει σχεδόν διπλάσιο των ανδρών και σταθερά περίπου 1½ φορά μεγαλύτερο του συνολικού ποσοστού ανεργίας.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Μέσω της πράξης αναμένεται να χρηματοδοτηθούν συνολικά 1.783 ωφελούμενοι
Δείκτες Εκροών
  • 10501.Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων
Δείκτες Αποτελέσματος
  • 10502. Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.