Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ
Άξονας: 5.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
 • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
  €232,353.68
 • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
  €232,353.68
Περιοχή Εφαρμογής
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Περιγραφή Έργου

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Πάργας. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πάργας το οποίο εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 1. Υποδοχή-Ενημέρωση-Υποστήριξη των πολιτών (π.χ. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, προγράμματα του «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους», κοινωνικές δομές και υπηρεσίες που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς), 2. Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές (π.χ. Κοινωνικοί Ξενώνες Αστέγων, Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών και θυμάτων διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές για ΑμεΑ, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Προγράμματα για Ηλικιωμένους, Προγράμματα για Ρομά, Προγράμματα για Μετανάστες, ΟΑΕΔ, προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας προς ένταξη των ανέργων), 3. Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων (παροχή συμβουλευτικής στήριξης, προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού, διοργάνωση εκδηλώσεων, μικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη) Ωφελούμενοι/ες έργου είναι οι πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης του ΚΚ και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», καθώς και μετανάστες, ΑμεΑ, Ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Κρισιμότητα

Η δημιουργία Κέντρου Κοινότητας στον Δήμο Πάργας καλείται να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση των φαινομένων του κοινωνικού αποκλεισμού, της δυσκολίας πρόσβασης σε κοινωνικά αγαθά, της έλλειψης ενημέρωσης για παρεχόμενες υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα και των διαδικασιών πρόσβασης σε αυτές. Επομένως να ενισχύσει τις υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης που παρέχονται σε επίπεδο Δήμου. Επιπλέον Το Κέντρο Κοινότητας θα συνεισφέρει στην ενεργό στήριξη των υπηρεσιών που αποσκοπούν στην προώθηση της απασχόλησης, στη στήριξη Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, στη δημιουργία συνεταιρισμών και επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, μέσω διασύνδεσης των ωφελουμένων με τις υπηρεσίες, παροχής πληροφόρησης και υποστήριξης στην προετοιμασία τυχόν απαραίτητων εγγράφων για τη συμμετοχή στις δράσεις απασχόλησης. (πληροφόρηση για προγράμματα πρωτοβουλίες προώθησης στην απασχόληση, προγράμματα κατάρτισης, απαιτούμενα δικαιολογητικά, στήριξη στη συμπλήρωση αιτήσεων κλπ.). Ταυτόχρονα το στελεχιακό δυναμικό θα καταρτίσει πλάνο ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας που θα συμβάλει στην αντιμετώπιση προκαταλήψεων, στερεοτύπων, ελλιπούς ενημέρωσης σε ζητήματα ζωτικής σημασίας για την ευημερία των τοπικών κοινωνιών, όπως θέματα δημόσιας υγείας, πρόληψης, πρόσβασης σε κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες κλπ.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Σαν παραδοτέο της πράξης θεωρείται όλος ο ωφελούμενος πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης ο οποίος θα καταγραφεί στο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα (ΕΠΣ).Πέρα από τους ωφελούμενους, παραδοτέο μπορεί να θεωρηθεί και η καταγραφή και παρακολούθηση αυτής της πληροφορίας στο ΕΠΣ, με τη μορφή δεικτών.Ενημερωτικό υλικό για όλες τις δράσεις του δήμου και της περιφέρειας για δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα.Κατά την παρακολούθηση θα τηρείται ατομικός/οικογενειακός φάκελος του ωφελούμενου. Ενημερωτικό υλικό για όλες τις δράσεις του Δήμου Ιωαννιτών και της Περιφέρειας Ηπείρου για δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Ενημερωτικό υλικό για το έργο. Εκδηλώσεις και δράσεις. Δράσεις στήριξης ειδικών ομάδων (μαθησιακή στήριξη μαθητών, νομική στήριξη, εμβολιασμοί παιδιών ειδικών ομάδων, προληπτικές εξετάσεις, κλπ).Ειδικότερα τα παραδοτέα όπως ορίζονται και στο σχέδιο εκτέλεσης με ίδια μέσα της δομής είναι: 

 • Π1.1. Παρουσιολόγια Προσωπικού 
 • Π1.2. Φάκελος καταγραφής αιτήματος - πορεία 
 • Π1.3. Ατομικοί φάκελοι ωφελούμενων/οικογένειας με σχετικό αρχείο 
 • Π1.4. Φάκελος ενημερωτικού υλικού 
 • Π1.5. Φάκελος αρχείων Ατομικών και ομαδικών συνεδριών 
 • Π1.6. Φάκελος με Ενημερωτικό υλικό - Πληροφόρησης - Δράσεων Ευαισθητοποίησης 
 • Π1.7. Αρχείο επικοινωνίας με φορείς 
 • Π1.8. Αρχείο Περιστατικών Μαθησιακής Στήριξης 
 • Π1.9. Αρχείο Εκδηλώσεων και δράσεων στην κοινότητα 
 • Π1.10. Πρακτικά συναντήσεων Ομάδας Έργου 
 • Π1.11. Τριμηνιαίες και Ετήσιες εκθέσεις στελεχών για την πορεία του έργου 
 • Π1.12. Φάκελος αλληλογραφίας και συνεργασίας με φορείς, υπηρεσίες για δικτύωση, διασύνδεση, παραπομπές 
 • Π1.13. Αρχείο πληροφοριακού ενημερωτικού Υλικού (δελτία τύπου, συνεντεύξεις, ιστοσελίδες κλπ) 
 • Π1.14. Φάκελος παρακολούθησης παραπομπών
Δείκτες Εκροών
 • 05502.Αριθμός υποστηριζόμενων δομών
 • 05503. Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών
 • T1634.Συμμετέχοντες σε μειονεκτική θέση (ΡΟΜΑ Ή αιτούντες άσυλο Ή ασυνόδευτοι ανήλικοι)
Δείκτες Αποτελέσματος
 • 05504. Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες / διευρυμένες υπηρεσίες

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.