Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αρταίων
Άξονας: 5.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €839,427.00
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €839,427.00
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Περιγραφή Έργου

Ο Δήμος Αρταίων θα προβεί στη συνέχιση λειτουργίας των δύο δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: α) Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου β) Κοινωνικό Φαρμακείο. Οι εν λόγω Δομές θα λειτουργούν προς όφελος των ευπαθών ομάδων πληθυσμού του Δήμου και κυρίως αυτών που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, δημιουργώντας ένα συνεκτικό δίκτυο παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. Οι ανωτέρω Δομές θα πληρούν όλους τους όρους της πρόσκλησης, του οδηγού εφαρμογής και λειτουργίας δομών παροχής βασικών αγαθών με την κατάλληλη στελέχωση. Για την πρώτη 1 Διοικητικό Προσωπικό, 1 Κοινωνικό λειτουργό (συντονιστής), 1 Μάγειρα, 1 Βοηθό μάγειρα, 1 Βοηθητικό προσωπικό και για τη δεύτερη 1 φαρμακοποιό και 1 Κοινωνικό λειτουργό (συντονιστή)

Κρισιμότητα

Οι δομές παροχής βασικών αγαθών θα υποστηρίξουν άμεσα άτομα και νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο Αρταίων και βρίσκονται σε πραγματική ανάγκη. Όπως παρουσιάζεται στο Σχέδιο Δράσης του Δήμου για τις Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της φτώχειας, ο Δήμος αποτελεί θύλακα ανεργίας και φτώχειας ενώ το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού καθιστά ακόμα δυσκολότερη την αξιοπρεπή επανένταξη των ατόμων που πλήττονται στον κοινωνικό ιστό. Τα επιτακτικά αυτά προβλήματα προσπαθεί να αμβλύνει ο Δήμος, με την παρούσα Πράξη, η οποία περιλαμβάνεται ως προτεραιότητα και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αρταίων. Συγκεκριμένα κατά το προηγούμενο έτος οι ωφελούμενοι των δομών κατά ποσοστό 50% περίπου ήταν ήταν άνεργοι με εισόδημα από 0-1.000,00€ ενώ περίπου το 17% συνοικεί με τουλάχιστον ένα άτομo με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι το 40% περίπου έχουν προστατευόμενα μέλη ενώ περίπου το 30% είναι μονογονεϊκές οικογένειες. Τέλος σύμφωνα με την τελευταία διανομή τροφίμων οι ωφελούμενοι στο Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD) είναι 1.057 οικογένειες . Σκοπός της ίδρυσης και της λειτουργίας των δομών αυτών είναι η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου ευάλωτων ομάδων τοπικού πληθυσμού και ο περιορισμός του φαινομένου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, με τελικό στόχο την ομαλή επανένταξη των ωφελούμενων στην κοινωνία. Οι δομές οργανώνονται στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης που προωθεί ο Δήμος, η σκοπιμότητα των οποίων επιβεβαιώνεται από την αυξημένη ζήτηση από δημότες, μη ικανούς να καλύψουν πλέον πρωτογενείς ανάγκες διαβίωσης.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Κατά τη συνέχιση λειτουργίας των Δομών κατά 28 μήνες περίπου, θα υπάρξουν μια σειρά από παραδοτέα, με τα σημαντικότερα να συνοψίζονται ακολούθως: - Ημερήσια υπογεγραμμένα παρουσιολόγια στελεχών των δομών - Ημερήσιες καρτέλες καταγραφής εισερχομένων στις δομές (σύνολο εισερχόμενων ανεξάρτητα αν είναι ωφελούμενοι ή όχι) - Ατομικές εκθέσεις στελεχών για την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων σε ωφελούμενους, με ξεχωριστή αναφορά στις παραπομπές σε Κέντρο Κοινότητας ή άλλες δομές - Έντυπο και ψηφιακό υλικό συναντήσεων – συνεργασιών δικτύωσης με αναφορά των στοιχείων των συμμετεχόντων, ημερομηνία, ημερήσια διάταξη, έγγραφα συμφωνιών, site, κλπ ανάλογα με το είδος της δράσης - Κατάλογος εισερχομένων προϊόντων ανά πηγή (αγορά, χορηγία, δωρεά καθώς και στοιχεία προμηθευτή/χορηγού) και ανά κατηγορία ειδών - Έντυπο και ψηφιακό υλικό από δράσεις δημοσιότητας (φωτογραφίες, προσκλήσεις, φυλλάδια, λίστες αποδεκτών, λίστες συμμετεχόντων, διανεμηθέν υλικό, κλπ ανάλογα με το είδος της δράσης) - Υλικό που παράχθηκε από τα στελέχη των δομών - Παραδοτέα όπως αυτά προκύπτουν σύμφωνα με το ρόλο των επτά (7) ατόμων που θα στελεχώνουν τις δομές - Καταγραφή και παρακολούθηση των ωφελούμενων στο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα (ΕΠΣ) - Καταγραφή και παρακολούθηση των εισερχόμενων – διατιθέμενων προϊόντων

Δείκτες Εκροών
  • 05502.Αριθμός υποστηριζόμενων δομών
  • 05503. Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών
Δείκτες Αποτελέσματος
  • 05504. Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες / διευρυμένες υπηρεσίες
Βίντεο σχετικά με το έργο

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.