Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Άξονας: 5.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
 • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
  €955,271.78
 • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
  €955,271.78
Περιοχή Εφαρμογής
 • Περιοχή
  Δήμος Ιωαννιτών
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Περιγραφή Έργου

Δημιουργία Δομής- Κέντρο Κοινότητας- στο Δήμο Ιωαννιτών το οποίο εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του Δήμου Ιωαννιτών, με προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες- με στόχο τη διάχυση της πληροφορίας αναφορικά με υπηρεσίες και παροχές κοινωνικού χαρακτήρα προς όλους τους πολίτες. Επίσης, πέρα από τη διάχυση της πληροφορίας, το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών παρέχει και υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης. Είναι δομή που λειτουργεί συμπληρωματικά, και δεν αντικαθιστά ή υποκαθιστά, τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμου Ιωαννιτών και του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών, αλλά διευρύνει το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους δημότες-ωφελούμενους. Στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών γίνεται υποδοχή και καταγραφή των ωφελουμένων, με στόχο τη διάγνωση των αναγκών τους και την προώθηση τους σε Υπηρεσίες, Δομές και Προγράμματα που υφίστανται την τρέχουσα χρονική στιγμή και έχουν ως αντικείμενο την κοινωνική υποστήριξη ενδυνάμωση και ένταξή τους (Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Εθνικό Σύστημα Υγείας(ΕΣΥ), Κέντρο Δημιουργικής Απασχόληση (ΚΔΑΠ), Βοήθεια στο Σπίτι, Κέντρα Ψυχικής Υγείας κλπ). Συγχρόνως στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών γίνεται υποδοχή των αιτήσεων για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ), την ανθρωπιστική βοήθεια.

Κρισιμότητα

Η δημιουργία Κέντρου Κοινότητας στον Δήμο Ιωαννιτών και Παραρτήματος Ρομά καλείται να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση των φαινομένων του κοινωνικού αποκλεισμού, της δυσκολίας πρόσβασης σε κοινωνικά αγαθά, της έλλειψης ενημέρωσης για παρεχόμενες υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα και των διαδικασιών πρόσβασης σε αυτές. Επομένως να ενισχύσει τις υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης που παρέχονται σε επίπεδο Δήμου. Επιπλέον Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών θα συνεισφέρει στην ενεργό στήριξη των υπηρεσιών που αποσκοπούν στην προώθηση της απασχόλησης, στη στήριξη Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, στη δημιουργία συνεταιρισμών και επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, μέσω διασύνδεσης των ωφελουμένων με τις υπηρεσίες, παροχής πληροφόρησης και υποστήριξης στην προετοιμασία τυχόν απαραίτητων εγγράφων για τη συμμετοχή στις δράσεις απασχόλησης. (πληροφόρηση για προγράμματα πρωτοβουλίες προώθησης στην απασχόληση, προγράμματα κατάρτισης, απαιτούμενα δικαιολογητικά, στήριξη στη συμπλήρωση αιτήσεων κλπ.). Οι ενέργειες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας που θα πραγματοποιηθούν, θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση προκαταλήψεων, στερεοτύπων, ελλιπούς ενημέρωσης σε ζητήματα ζωτικής σημασίας για την ευημερία των τοπικών κοινωνιών, όπως θέματα δημόσιας υγείας, πρόληψης, πρόσβασης σε κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες κλπ.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Σαν παραδοτέο της πράξης θεωρείται όλος ο ωφελούμενος πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης ο οποίος θα καταγραφεί στο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα (ΕΠΣ). Πέρα από τους ωφελούμενους, παραδοτέο μπορεί να θεωρηθεί και η καταγραφή και παρακολούθηση αυτής της πληροφορίας στο ΕΠΣ, με τη μορφή δεικτών. Κατά την παρακολούθηση θα τηρείται ατομικός/οικογενειακός φάκελος του ωφελούμενου. Ενημερωτικό υλικό για όλες τις δράσεις του Δήμου Ιωαννιτών και της Περιφέρειας Ηπείρου για δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Ενημερωτικό υλικό για το έργο. Εκδηλώσεις και δράσεις. Δράσεις στήριξης ειδικών ομάδων (μαθησιακή στήριξη μαθητών, νομική στήριξη, εμβολιασμοί παιδιών ειδικών ομάδων, προληπτικές εξετάσεις, κλπ). Ειδικότερα τα παραδοτέα όπως ορίζονται και στο σχέδιο εκτέλεσης με ίδια μέσα της δομής είναι: Π1.1. Παρουσιολόγια Προσωπικού Π1.2. Φάκελος καταγραφής αιτήματος - πορεία Π1.3. Ατομικοί φάκελοι ωφελούμενων/οικογένειας με σχετικό αρχείο Π1.4. Φάκελος ενημερωτικού υλικού Π1.5. Φάκελος αρχείων Ατομικών και ομαδικών συνεδριών Π1.6. Φάκελος με Ενημερωτικό υλικό - Πληροφόρησης - Δράσεων Ευαισθητοποίησης Π1.7. Αρχείο επικοινωνίας με φορείς Π1.8. Αρχείο Περιστατικών Μαθησιακής Στήριξης Π1.9. Αρχείο Εκδηλώσεων και δράσεων στην κοινότητα Π1.10. Πρακτικά συναντήσεων Ομάδας Έργου Π1.11. Τριμηνιαίες και Ετήσιες εκθέσεις στελεχών για την πορεία του έργου Π1.12. Φάκελος αλληλογραφίας και συνεργασίας με φορείς, υπηρεσίες για δικτύωση, διασύνδεση, παραπομπές Π1.13. Αρχείο πληροφοριακού ενημερωτικού Υλικού (δελτία τύπου, συνεντεύξεις, ιστοσελίδες κλπ) Π1.14. Φάκελος παρακολούθησης παραπομπών

Δείκτες Εκροών
 • 05502.Αριθμός υποστηριζόμενων δομών
 • 05503. Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών
 • T1634.Συμμετέχοντες σε μειονεκτική θέση (ΡΟΜΑ Ή αιτούντες άσυλο Ή ασυνόδευτοι ανήλικοι)
Δείκτες Αποτελέσματος
 • 05504. Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες / διευρυμένες υπηρεσίες
Βίντεο σχετικά με το έργο

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.