Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση Μεγάλου Θεάτρου Νικόπολης (Β΄ Φάση)
Άξονας: 2.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €3,405,179.60
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €3,405,179.60
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου

Τo Μεγάλο Θέατρο στην Νικόπολη της Πρέβεζας έχει αποκαλυφθεί σε σημαντικό τμήμα του και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα γνωστά αρχαία θέατρα του ελλαδικού χώρου και από τα λίγα αμιγώς ρωμαϊκά. Στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα πραγματοποιηθούν έργα αντιστήριξης και αποκατάστασης ετοιμόρροπων τμημάτων του (Σκηνή, αναλήμματα, περιμετρικός τοίχος και στοά, είσοδοι, κοίλο) καθώς και διαμορφώσεις (διάδρομοι του κοίλου) και εργασίες ανάδειξης, προκειμένου το μνημείο να καταστεί αναγνώσιμο και επισκέψιμο για το κοινό. Το έργο εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Πολιτιστική διαδρομή των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου».

Κρισιμότητα

Η αποκατάσταση φθορών, που έχει υποστεί το μνημείο, και η λήψη μέτρων για την αποτροπή της επιπλέον επιβάρυνσής του, εξασφαλίζει διαχρονικά τη προστασία του. Ακόμη, η αναγνωσιμότητα που θα επιτευχθεί θα αναδείξει την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και του. Επιπλέον, το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο ενός πρότυπου προγράμματος, της «Πολιτιστικής διαδρομής στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου» και μέσα από την υλοποίησή του θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του Π.Ε.Π. Ηπείρου, καθώς όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι της γύρω περιοχής θα αναβαθμιστούν από πλευράς επισκεψιμότητας, προσφέροντας έτσι γενικότερα στην πόλη περισσότερες ευκαιρίες βιώσιμης ανάπτυξης. Οι εργασίες ανάδειξης θα συμβάλουν στην τουριστική προβολή ενός μνημείου με ιδιαίτερη σημασία για την αρχαιολογική, ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της πόλης της Πρέβεζας και της αρχαίας Ηπείρου

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Στο πλαίσιο του ΥΕ1 θα παραδοθούν συνοπτικά τα εξής: 1.Αναγνώσιμα σημαντικά τμήματα του Θεάτρου (κάτω κοίλο, ορχήστρα, τμήματα εντός και νότια του σκηνικού οικοδομήματος, αναλήμματα). Επιπλέον τμήματα: προσκήνιο, άνω κοίλο, κτήριο Β, δυτικός aditus maximus,εξωτερικά δυτικού vomitorium, αναλημματικοί τοίχοι νότια του θεάτρου, καθώς θα καταστούν ορατά μετά από τις αποχωματώσεις και την απομάκρυνση των ανασκαφικών προϊόντων και των άμορφων όγκων καταπεσμένων τοιχοποιιών. 2. Συντηρημένες-στερεωμένες και μερικώς αποκατεστημένες τοιχοποιίες στο κεντρικό και δυτικό τμήμα της περιμετρικής τοιχοποιίας της στοάς, στις υποδομές του κάτω κοίλου σημειακά στο άνω, στον περιμετρικό αναλημματικό τοίχο, στις αντηρίδες, σημειακά στις τρεις εισόδους vomitoria, στη νότια τοιχοποιία της σκηνής. Επιπλέον στους αναλημματικούς τοίχους νότια και εξωτερικά του μνημείου. Αναταγμένος στην κατακόρυφο και αποκατεστημένος ο βόρειος τοίχος του ανατολικού παρασκηνίου. Συντηρημένα επιχρίσματα στο κεντρικό και δυτικό τμήμα της περιμετρικής στοάς, συγκολλημένα αρχιτεκτονικά μέλη και συντηρημένα ανασκαφικά ευρήματα. 3.Δύο διάδρομοι εντός του μνημείου - ο διάδρομος στη στέψη του κοίλου και ο μέσος διάδρομος που ενώνει τις αρχαίες εισόδους (vomitoria) - θα είναι προσπελάσιμοι μετά από εργασίες απομάκρυνσης καταπεσμένων όγκων και τις απαραίτητες διαμορφώσεις και επιχώσεις. Εξωτερικά του μνημείου θα διαμορφωθούν τρεις διαδρομές κίνησης επισκεπτών, δυο εκ των οποίων για ΑΜΕΑ, από την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου έως το εσωτερικό του. 4. Υποστηρικτικές Μελέτες: α) Μελέτη εφαρμογής αντιστήριξης σκηνικού οικοδομήματος, β) Τεύχη δημοπράτησης αντιστήριξης σκηνικού οικοδομήματος γ) Μελέτη εφαρμογής αποκατάστασης αναλημματικών τοίχων δ)Τεύχη δημοπράτησης αποκατάστασης αναλημματικών τοίχων ε) Συμπληρωματική γεωτεχνική μελέτη στο κοίλο 6. Ειδικό έντυπο που θα ενημερώνει για το έργο που πραγματοποιήθηκε. 7.Ημερίδα και επιστημονικό συνέδριο. 8.Δημιουργία ιστοσελίδας. 9.Δύο ενημερωτικές πινακίδες (μια ειδικών προδιαγραφών - χαμηλού ύψους για άτομα με αμαξίδιο), 10. Αντικατάσταση μεταξοτυπιών δύο υφιστάμενων πινακίδων. 11. φυλακίο –εκδοτήριο εισιτηρίων. Στο πλαίσιο του ΥΕ2 θα παραδοθεί ειδική μεταλλική αντιστήριξη που θα διασφαλίζει το σκηνικό οικοδόμημα του μεγάλου Θεάτρου . Στο πλαίσιο του ΥΕ3 θα εφαρμοστούν ειδικές τεχνικές και εξοπλισμός που θα χρησιμεύσουν στην ανάταξη του δυτικού αναλημματικού τοίχου, της δυτικής εισόδου καθώς και στη διασφάλιση των αναλημμάτων, και καθώς θα συγχωνευθούν σε αυτό οι εργασίες του ΥΕ4, θα παραδοθούν αποκατεστημένα τα αναλήμματα του μνημείου και οι είσοδοι (δυτικό vomitorium και aditus maximus) μετά τις απαραίτητες στερεώσεις, συντηρήσεις του αρχαίου οικοδομικού υλικού και τη προσθήκη τεχνητού λίθου όπου απαιτηθεί.

Δείκτες Εκροών
  • CO09.Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.