Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων της Περιφέρειας Ηπείρου
Άξονας: 4.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €2,919,591.48
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €2,919,591.48
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Σκοπός του έργο αποτελεί η αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού 26 μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων των Νομών Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου και θα υλοποιηθεί μέσω προμήθειας ειδών εξοπλισμού τα οποία ομαδοποιούνται στα ακόλουθα τμήματα: 1. Πληροφορικής, 2. Ηλεκτρονικής, 3. Ηλεκτρολογίας, 4. Εργαλειομηχανών CNC, 5. Μηχανολογίας, 6. Οχημάτων, 7. Ψύξης – Θέρμανσης, 8. Εφαρμοσμένων Τεχνών, 9. Γεωπονίας, 10. Υγείας και Πρόνοιας, 11. Δομικών Έργων. Τα προς προμήθεια είδη αναγράφονται αναλυτικά στα συνημμένα έγγραφα της πρότασης, σε συνέχεια εγγράφων αποτύπωσης αναγκών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α΄& Β΄Δ/νσης Εκπ/σης Ηπείρου και της Δ/νσης δια Βίου Μάθησης, Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ.) Η εν λόγω προμήθεια θα βελτιώσει και θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης και ως εκ τούτου τα προσόντα των ωφελούμενων μαθητών και σπουδαστών κατά τη μετέπειτα προσπάθεια εύρεσης εργασίας.
Κρισιμότητα
Η αναβάθμιση του εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την πρακτική εξάσκηση των μαθητών/σπουδαστών, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των ειδικοτήτων, για την προσέλκυση του μαθητικού/σπουδαστικού δυναμικού, τη σύνδεση της παρεχόμενης θεωρητικής γνώσης με τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές και τις τεχνικές εκπαιδευτικές πρακτικές, και την ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας παρέχοντας στους σπουδαστές εξειδικευμένη τεχνική και επαγγελματική γνώση. Με δεδομένο ότι α) από την προγραμματική περίοδο 2000-2006 και μέχρι σήμερα, καμία νέα προμήθεια ή αναβάθμιση του υπάρχοντος εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού δεν έχει πραγματοποιηθεί σε μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων και β) κανένα πρόγραμμα εξοπλισμού δεν υλοποιήθηκε από κοινοτικούς πόρους σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, πρωταρχικό στόχο της ανωτέρω πράξης αποτελεί η επαρκής και αναβαθμισμένη ποιοτικά εκπαίδευση μέσω της προμήθειας αναγκαίου εξοπλισμού εργαστηρίων τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Σημειώνεται, επίσης, ότι ανάλογα έργα υλοποιούνται ήδη και θα υλοποιηθούν στα ΠΕΠ όλης της Ελλάδας.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Σε επίπεδο μονάδων εκπαίδευσης, τα παραδοτέα είναι τα είδη εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων της Περιφέρειας Ηπείρου που θα αποτυπώνονται αναλυτικά στα πρωτόκολλα παραλαβής τα οποία θα παραληφθούν από τις αντίστοιχες Ε.Π.Μ.Ε. και ταξινομούνται σε 12 τμήματα: 1.Πληροφορικής, 2.Ηλεκτρονικής, 3.Ηλεκτρολογίας, 4.Εργαλειομηχανών CNC, 5.Μηχανολογίας, 6.Οχημάτων, 7.Ψύξης – Θέρμανσης, 8.Εφαρμοσμένων Τεχνών, 9.Γεωπονίας, 10.Υγείας και Πρόνοιας, 11.Δομικών Έργων, 12.Εκπαιδευτικών Διατάξεων Γεωπονίας. Σε επίπεδο ΥΠΑΙΘ., για την οριστική παραλαβή της πράξης, τα παραδοτέα είναι τα πρωτόκολλα παραλαβής και τα συνημμένα σε αυτά παραστατικά τα οποία θα έχουν συνταχθεί και υπογραφεί από τις Ε.Π.Μ.Ε..
Δείκτες Εκροών
  • CO35.Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.