Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Δράσεις για την προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας της Λίμνης Παμβώτιδας
Άξονας: 2.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €91,295.12
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €91,295.12
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας που έχουν ως στόχο την ανάσχεση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης της λίμνης και τη σταδιακή αποκατάσταση του διαταραγμένου οικοσυστήματος της, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τα σοβαρά περιβαλλοντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η λίμνη.
Κρισιμότητα
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, το λιμναίο οικοσύστημα της λίμνης Παμβώτιδας έχει δεχθεί μεγάλες παρεμβάσεις με αποτέλεσμα σήμερα να παρουσιάζει μικρή ποικιλότητα και μεγάλες αφθονίες συγκεκριμένων υδρόβιων οργανισμών (κυανοβακτήρια, μικρό ζωοπλαγκτό, ξενικά είδη ψαριών). Η έντονη διαταραχή της τροφικής αλυσίδας του οικοσυστήματος της λίμνης Παμβώτιδας, έχει προκαλέσει έντονα περιβαλλοντικά προβλήματα , όπως είναι η αύξηση των πληθυσμών των κυανοβακτηρίων η οποία προκαλεί υποβάθμιση του οικοσυστήματος καθώς και έντονη δυσοσμία σε παραλίμνιες περιοχές και οπτική ρύπανση, όπως επίσης και η εξαφάνιση του είδους της ηπειρώτικης τσίμας (Pelasgus epiroticus) από τη λίμνη. Η προτεινόμενη πράξη αντιμετωπίζει αυτά τα έντονα περιβαλλοντικά προβλήματα με άμεσο στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την ανάσχεση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης της λίμνης, και με απώτερο σκοπό τη σταδιακή αποκατάσταση του διαταραγμένου οικοσυστήματος της. Επίσης θα συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τη βιοποικιλότητα και την Προστατευόμενη Περιοχή της Λίμνης Παμβώτιδας, μέσω της αναβάθμισης των υφιστάμενων μέσων ερμηνείας περιβάλλοντος και των υποδομών προσέλκυσης επισκεπτών του Φ.Δ.Λ.Π. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της προτεινόμενης πράξης είναι: I. Η ανάσχεση της υποβάθμισης του διαταραγμένου οικοσυστήματος της λίμνης Παμβώτιδας και βελτίωση της βιοποικιλότητας του. II. Η βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του είδους Pelasgus epiroticus (Τσίμα) το οποίο έχει περιορισμένο βαθμό διατήρησης και απειλείται με εξαφάνιση. III. Η αναβάθμιση της λειτουργίας των υφιστάμενων συστημάτων ερμηνείας περιβάλλοντος και των υποδομών προσέλκυσης επισκεπτών του ΦΔΛΠ IV. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τη βιοποικιλότητα και την προστατευόμενη περιοχή της λίμνης Παμβώτιδας.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Στα παραδοτέα του υποέργου 1 περιλαμβάνονται τα εξής: ΤΜΗΜΑ 1: I.    Αναφορά σχετικά με την κατάσταση των ιχθυοαποθεμάτων της λίμνης Παμβώτιδας II.    Αναφορά σχετικά με τη φέρουσα ικανότητα των ιχθυοαποθεμάτων του οικοσυστήματος. III.    Αναφορά σχετικά με την αφθονία του ζωοπλαγκτού. IV.    Αναφορά σχετικά με τη μελέτη των συγκεντρώσεων των κυανοτοξινών στη λίμνη. V.    Προτάσεις διαχειριστικών δράσεων και μέτρων για την ανάσχεση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης της λίμνης και τη σταδιακή αποκατάσταση του διαταραγμένου οικοσυστήματος. VI.    Εφαρμογή πιλοτικής επιλεκτικής αλιείας των ζωοπλαγκτονοφάγων ειδών ψαριών με σκοπό τη μείωση των φυτοπλαγκτονικών οργανισμών και καυανοβακτηρίων. ΤΜΗΜΑ 2: I.    Αναφορά σχετικά με την εκτίμηση της κατανομής και κατάστασης των πληθυσμών του είδους Pelasgus epiroticus, καθώς και των κινδύνων που απειλούν το είδος και τα ενδιαιτήματά του. II.    Προτάσεις διαχειριστικών δράσεων και μέτρων για την προστασία σημαντικών ενδιαιτημάτων του είδους και ενίσχυσης των πληθυσμών του είδους στα υφιστάμενα ενδιαιτήματά του. III.    Εφαρμογή πιλοτικής δράσης ενίσχυσης των πληθυσμών του είδους σε ασφαλείς ελεγχόμενες κατάλληλες περιοχές της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας διαμέσου σύλληψης, πάχυνσης και μεταφοράς νεαρών και γεννητικά ώριμων ατόμων. IV.    Υλοποίηση μιας δράσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και του ευρύτερου κοινού.   Στα παραδοτέα του υποέργου 2 περιλαμβάνονται τα εξής: I. Δημιουργία ιστοσελίδας για το Κέντρο Πληροφόρησης και το Πάρκο Ερμηνείας Περιβάλλοντος του ΦΔΛΠ στα Ελληνικά και Αγγλικά II. Προμήθεια συστήματος αυτοματοποιημένης ακουστικής ξενάγησης των επισκεπτών του Κέντρου Πληροφόρησης στα Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά. III. Ανάπτυξη και εφαρμογή ηλεκτρονικού παιχνιδιού IV. Αναβάθμιση των δύο ακουστικών συστημάτων που είναι ήδη σε λειτουργία V. Δημιουργία εφαρμογής DVD
Δείκτες Εκροών
  • CO23.Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης
Δείκτες Αποτελέσματος
  • T1663.Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχών NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.