Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Δράσεις διαχείρισης και ανάδειξης των προστατευόμενων περιοχών Αχέροντα και Καλαμά
Άξονας: 2.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €51,832.00
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €51,832.00
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά δυο υποέργα .Δράσεις για την προστασία - διατήρηση της βιοποικιλότητας και αειφορική διαχείριση των οικοτουριστικών δραστηριοτήτων στην περιοχή των Στενών Αχέροντα, χαρτογραφική αποτύπωση των υφιστάμενων μονοπατιών καθώς και προσδιορισμός νέων περιπατητικών διαδρομών ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος στις προστατευόμενες περιοχές των Στενών Αχέροντα, Στενών Καλαμά και Έλους Καλοδικίου.
Κρισιμότητα
Υποέργο 1: Η παρέμβαση κρίνεται σημαντική καθώς η περιοχή ιδιαίτερα των Στενών του Αχέροντα, που αποτελεί πόλο έλξης μεγάλου αριθμού επισκεπτών κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, δέχεται πιέσεις τόσο από την συγκέντρωση των επισκεπτών όσο και των ασκούμενων δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένα σημεία προκαλώντας υποβάθμιση και στο φυσικό περιβάλλον αλλά και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η εφαρμογή των δεδομένων που θα προκύψουν από την υλοποίηση του υποέργου θα έχει ως αποτέλεσμα την προστασία του περιβάλλοντος με την άσκηση δραστηριοτήτων συμβατών με την περιοχή, την διασπορά των επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή, την καλύτερη ενημέρωση - ευαισθητοποίηση του κοινού και γενικότερα θα αποτελέσουν ένα χρήσιμο πλαίσιο για την διαχείριση των περιοχών μελέτης. Η υλοποίηση της δράσης θα συμβάλλει στον ολοκληρωμένο και αειφορικό σχεδιασμό προγραμμάτων ανάπτυξης οικοτουρισμού στις Προστατευόμενες Περιοχές χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης καθώς και στις ευρύτερες περιοχές που αυτές εντάσσονται. Υποέργο 2:, Πρόκειται για έκδοση ενημερωτικού υλικού του Φορέα Διαχείρισης που διατίθεται σε επισκέπτες των Κέντρων Πληροφόρησης Σαγιάδας και Αμμουδιάς ή μέσω των εκδηλώσεων ενημέρωσης που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Ένα τεμάχιο Μελέτη και ενημερωτικός οδηγός – βιβλία σε ελληνικά και αγγλικά σε 10.000 αντίτυπα, 10.000 αντίτυπα παιδικού περιοδικού και 8.000 φυλλάδια με πληροφορίες για τις προστατευόμενες περιοχές του Καλαμά, του Αχέροντα και του Έλους Καλοδικίου.
Δείκτες Εκροών
  • CO23.Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης
Δείκτες Αποτελέσματος
  • T1663.Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχών NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.