Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Διαχειριστικές Δράσεις στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου
Άξονας: 2.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €114,770.68
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €114,770.68
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση των εξής δράσεων: α) την αξιοποίηση υφιστάμενου πέτρινου κτιρίου που βρίσκεται στην Κλειδωνιά του Δ. Κόνιτσας στην όχθη του ποταμού Βοϊδομάτη, με σκοπό την λειτουργία του ως Κέντρου Πληροφόρησης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου ώστε να λειτουργήσει ως πόλος έλξης επισκεπτών στην περιοχή και να αναδείξει το ιδιαίτερο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής ειδικότερα και του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου γενικότερα, β) την επιστημονική παρακολούθηση της σύνθεσης και της εκτίμησης των πληθυσμών της ιχθυοπανίδας στη Τεχνητή Λίμνη των Πηγών Αώου, με απώτερο σκοπό τον σχεδιασμό κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων, έτσι ώστε να μη διαταραχθούν οι πληθυσμοί της ιχθυοπανίδας τόσο στην λίμνη πηγών Αώου όσο και στα παρακείμενα υδάτινα οικοσυστήματα από τα ξενικά είδη.
Κρισιμότητα
• Η υλοποίηση της πράξης θα αντιμετωπίσει την ανάγκη περιβαλλοντικής προστασίας των ενδημικών ειδών ιχθυοπανίδας καθώς και θα συμβάλλει στην βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της ανάδειξης και προβολής της προστατευόμενης περιοχής, μέσω της: • Αντιμετώπισης απειλών από ξενικά είδη – προστασία της βιοποικιλότητας • Σύνταξης σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση απειλών από ξενικά είδη • Ενίσχυσης της υπόστασης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου • Ανάδειξης της Προστατευόμενης Περιοχής – προσέλκυση επισκεπτών – ενδυνάμωση τοπικής τουριστικής ανάπτυξης • Ενδυνάμωσης της παρουσίας του Φορέα Διαχείρισης στην ευρύτερη περιοχή της Κόνιτσας μέσω της λειτουργίας του Κέντρου Πληροφόρησης και την ικανοποίηση του αιτήματος για αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών περιβαλλοντικής ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης προς τον τοπικό πληθυσμό. • Αναβάθμισης των υποδομών για την υλοποίηση δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και αναβάθμισης του υλικοτεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για αυτές τις δράσεις • Ενίσχυσης της υπόστασης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου • Ενδυνάμωσης της συνεργασίας με τοπικούς φορείς (Δήμος Κόνιτσας) • Αξιοποίησης κτηριακών εγκαταστάσεων που έχουν παραχωρηθεί στον Φορέα Διαχείρισης και παραμένουν ανεκμετάλλευτα
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
 Παραδοτέα του Υποέργου 1: Ο εκθεσιακός χώρος του Κέντρου Πληροφόρησης Κλειδωνιάς θα αποτελείται από δέκα (10) σύνθετα εκθέματα με εύληπτα και ελκυστικά κείμενα, εντυπωσιακό εποπτικό υλικό (χάρτες, φωτογραφίες, σχέδια κ.α.), δυναμικά και διαδραστικά μέσα και πραγματικά υλικά. Παραδοτέα Ά Φάσης : •    Κείμενα των εκθεματικών επιφανειών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα •    Πολυμεσικές εφαρμογές των Εκθεμάτων 3 και 7 •    Υλικό προβολής Εκθεμάτων 3.2 •    Κατάλογος των πραγματικών υλικών (αντικειμένων) προς έκθεση. •    Γραφιστικός σχεδιασμός των εκθεματικών επιφανειών Παραδοτέα Β' Φάσης: •    Μακέτα για το Έκθεμα 7. •    Δέκα (10) εκθέματα τοποθετημένα στον εκθεσιακό χώρο του Κέντρου Πληροφόρησης •    Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και φωτιστικών, συνοδών υλικών και εξαρτημάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Έκθεσης Διευθέτησης του χώρου. Παραδοτέα του Υποέργου 2: Έρευνες πεδίου κατά την περίοδο Μαΐου-Σεπτεμβρίου για τον προσδιορισμό των ειδών ιχθυοπανίδας στον ταμιευτήρα. Δειγματοληψίες νερού για την ποιότητα των υδάτων. Σύνταξη αναλυτικής αναφοράς σχετικά με τα ευρήματα – ερμηνεία οικοσυστήματος, συμπληρωμένα πρωτόκολλα εργασιών πεδίου, τεκμηριωμένες προτάσεις διαχειριστικών μέτρων και συνέχισης της επιστημονικής παρακολούθησης.
Δείκτες Εκροών
  • CO23.Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης
Δείκτες Αποτελέσματος
  • T1663.Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχών NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.