Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Ενίσχυση δράσεων συμμετοχικής διαχείρισης για τη βιοποικιλότητα και το βιώσιμο τουρισμό στο Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων
Άξονας: 2.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €97,200.00
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €97,200.00
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Με το παρόν Έργο ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων στοχεύει στην εφαρμογή ορθολογικών διαχειριστικών πρακτικών σε πέντε περιοχές του δικτύου NATURA 2000, στην Περιφέρεια Ηπείρου. Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις αφορούν στην ενίσχυση των διαδικασιών συμμετοχικής διαχείρισης με την τοπική κοινωνία για τη βελτίωση της προστασίας και διατήρησης των φυσικών πόρων και του βιολογικού πλούτου στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000 που έχει αρμοδιότητα ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων.
Κρισιμότητα
Οι δράσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της συμμετοχικής διαχείρισης και εμπλοκής των χρηστών του Εθνικού Πάρκου στην προστασία και διατήρηση των ειδών και των τύπων οικοτόπων. Η εφαρμογή της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος, των ειδών της χλωρίδας και πανίδας, καθώς επίσης και η υποχρέωση για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας, επιβάλλει τη λήψη άμεσων δράσεων από το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου. Προβλέπεται δε να συμβάλλει σημαντικά: • Στην ενημέρωση του κοινού και στη βελτίωση της διαχείρισης των περιοχών NATURA 2000, στην Περιφέρεια Ηπείρου • Στην ανταπόκριση της χώρας στις διεθνείς υποχρεώσεις της για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα

- Σύνταξη πρότασης πρότυπου προγράμματος ολοκληρωμένης βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης
- Διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου για τη διάχυση καλών πρακτικών και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σχετικά με το βιώσιμο τουρισμό
- Σχεδιασμός, διαβούλευση και σύνταξη τυποποιημένης διαδικασίας που να εξειδικεύει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας λήψης της πιστοποίησης των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα με την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για το Βιώσιμο Τουρισμό
- Προμήθεια 3 τηλεσκοπίων με φωτογραφικό εξοπλισμό και κιαλιών και οδηγών πεδίου αναγνώρισης ειδών
- Επιστημονική παρακολούθηση για λοιπά είδη χαρακτηρισμού στις ΖΕΠ ευθύνης του ΦΔ
- Αποτύπωση σε γεωδαιτημένη βάση της έντασης της βόσκησης σε ορεινά λιβάδια
- Σχεδιασμός και εκτύπωση 2 θεματικών φυλλαδίων

Δείκτες Εκροών
  • CO23.Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης
Δείκτες Αποτελέσματος
  • T1663.Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχών NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.