Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Άξονας: 2.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €99,200.00
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €99,200.00
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και λειτουργία ενός σύγχρονου Κέντρου Περιβαλλοντικής Ερμηνείας του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου - Λευκάδας, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και των διαδραστικών μέσων επικοινωνίας με το κοινό, καλύπτοντας ένα σημαντικό μέρος του ελλείμματος που υπάρχει στον τομέα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης. Για το σκοπό αυτό θα συνδυαστούν α) κλασσικές μέθοδοι περιβαλλοντικής πληροφόρησης όπως είναι : ενημερωτικά περίπτερα με θεματικές επιφάνειες, χρήση οπτικοακουστικών μέσων (tv, projector, on site cameras κ.α.) και έντυπου ενημερωτικού υλικού και β) διαδραστικά ψηφιακά μέσα που θα βασίζονται στην κωδικοποίηση δομών και μηχανισμών του οικοσυστήματος της περιοχής ευθύνης. Επίσης, θα δημιουργηθεί ξεχωριστό portal το οποίο θα είναι διασυνδεδεμένο με την ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου - Λευκάδας προκειμένου να γίνει ευκολότερα προσβάσιμη σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) και να μπορεί να φιλοξενήσει τις ψηφιακές εφαρμογές που θα αναπτυχθούν για το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ερμηνείας, αυξάνοντας το ενδιαφέρον του διαδικτυακού κοινού και την απήχηση της προστατευόμενης περιοχής πέρα από τα στενά διοικητικά της όρια
Κρισιμότητα
Με την υλοποίηση της εν λόγω πράξης που αφορά τον σχεδιασμό, την οργάνωση και λειτουργία ενός σύγχρονου Κέντρου Περιβαλλοντικής Ερμηνείας του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου - Λευκάδας, με έμφαση στην αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και των διαδραστικών μέσων επικοινωνίας με το κοινό, θα καλυφθεί ένα σημαντικό μέρος του ελλείμματος που υπάρχει στον τομέα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης στην προστατευόμενη περιοχή. Μέχρι και τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας, στην ευρύτερη περιοχή του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου – Λευκάδας, λειτουργούσαν 3 Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης: το Κέντρο Έρευνας και Πληροφόρησης Σαλαώρας, το Κέντρο Υγροτόπων Ροδιάς και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μύτικα, εξυπηρετώντας τις ανάγκες περιβαλλοντικής ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του κοινού, την προσέλκυση επισκεπτών και την έμμεση υποστήριξη των λιγοστών οικοτουριστικών δραστηριοτήτων που προσπαθούσαν να αναπτυχθούν στην περιοχή. Σήμερα και για διαφορετικούς λόγους, έχει ανασταλεί η λειτουργία των προαναφερόμενων Κέντρων, δημιουργώντας ένα τεράστιο κενό σε αυτό τον κρίσιμο τομέα για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία της Φύσης. Τα υφιστάμενα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αράχθου και Φιλιππιάδας είναι προσανατολισμένα αποκλειστικά στην εκπαίδευση των μαθητών και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών τους, μη δυνάμενα να ανταπεξέλθουν στις ευρύτερες απαιτήσεις των επισκεπτών και της τοπικής κοινωνίας (είναι κλειστά κατά την περίοδο των σχολικών αργιών και διακοπών, δε διαθέτουν προγράμματα ενημέρωσης ενηλίκων, αλλοδαπών επισκεπτών κ.α.) Κατά συνέπεια η υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης θα συμβάλλει ουσιαστικά στον περιορισμό του σημαντικού ελλείμματος περιβαλλοντικής ενημέρωσης που υφίσταται σήμερα στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
 Συνοπτικά τα παραδοτέα της πράξης θα περιλαμβάνουν: Υπηρεσίες δημιουργίας διαδραστικών ψηφιακών εφαρμογών 1) Την ανάπτυξη ενός portal στο οποίο θα παρουσιάζεται το Κέντρο Ερμηνείας Περιβάλλοντος και Διαδραστικής Ψηφιακής Ενημέρωσης με το απαραίτητο τεχνικό υπόβαθρο που θα δέχεται και θα διαχειρίζεται την πληροφορία που θα διατίθεται στο κοινό και θα έχει δυνατότητα συνεχούς εμπλουτισμού και επικαιροποίησης 2) Την ανάπτυξη διαδραστικής εφαρμογής για την επαύξηση της εμπειρίας για είδη της ορνιθοπανίδας και της υδρόβιας πανίδας της περιοχής 3) Την ανάπτυξη ενός 3D animation για τη δομή και λειτουργία των λιμνοθαλασσών με ιδιαίτερη έμφαση στην αλιευτική εκμετάλλευσή τους 4) Την ανάπτυξη μιας 3D αναπαράστασης της υποθαλάσσιας εισόδου του Αμβρακικού Κόλπου 5) Την ανάπτυξη ενός 3D animation για τη γεωλογική εξέλιξη του Αμβρακικού Κόλπου 6) Την παραγωγή βίντεο για την ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή σε σχέση με το φυσικό πλούτο 7) Την παραγωγή σφαιρικών πανοραμικών απεικονίσεων 8) Την ανάπτυξη μιας διαδραστικής εφαρμογής μεγάλης επιφάνειας 9) Την ανάπτυξη μιας εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας (VR) 10) Την ανάπτυξη παρουσίασης ολογραμματικού 3D περιεχομένου Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τη δημιουργία των θεματικών περιπτέρων 11) 5 ενημερωτικών περιπτέρων και τη δημιουργία των αντίστοιχων θεματικών επιφανειών περιβαλλοντικής ερμηνείας 12) 3 συστημάτων προβολής τύπου "Αράχνη" 13) 2 stand δαπέδου 14) 2 αυτόνομων banner 15) 6 συστημάτων ανάρτησης αφισών 16) 50 φωτιστικών σωμάτων Προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού 17) 2 smart TV μεγάλης διάστασης 18) 4 smart TV μεσαίας διάστασης 19) 2 smart TV μικρής διάστασης 20) 8 ψηφιακών κορνιζών μικρής διάστασης 21) 2 ψηφιακών κορνιζών μεγάλης διάστασης 22)10 tablet 23) 1 επιτοίχιου βιντεοπροβολέα 24) 2 βιντεοπροβολέων για τις διαδραστικές εφαρμογές 25) 3 Η/Υ (laptop) Προμήθεια εξοπλισμού ασύρματης μεταφοράς δεδομένων και εικόνας από επιλεγμένα σημεία του Εθνικού Πάρκου στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ερμηνείας στην Πρέβεζα 26) 3 κάμερες εξωτερικού χώρου 27) 12 εξωτερικές κεραίες 28) 7 router ασύρματων ζεύξεων 29) 1 δικτυακό καταγραφικό 30) 2 σκληροί δίσκοι καταγραφικού Παροχή διάφορων άλλων υπηρεσιών 31) Δημιουργία και εκτύπωση 2.000 ενημερωτικών εντύπων - εγχειριδίων 32) Ηλεκτρολογική διασύνδεση και ηλεκτρονική εγκατάσταση και παραμετροποίηση του αντίστοιχου εξοπλισμού
Δείκτες Εκροών
  • CO23.Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης
Δείκτες Αποτελέσματος
  • T1663.Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχών NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.